Procedura : 2016/2157(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0141/2017

Teksty złożone :

A8-0141/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.20

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0151

SPRAWOZDANIE     
PDF 593kWORD 60k
31.3.2017
PE 593.840v02-00 A8-0141/2017

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja VII – Komitet Regionów

(2016/2157(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Bart Staes

POPRAWKI
1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja VII – Komitet Regionów

(2016/2157(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2015 (COM(2016)0475 – C8‑0275/2016)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0141/2017),

1.  udziela sekretarzowi generalnemu Komitetu Regionów absolutorium z wykonania budżetu Komitetu Regionów za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Komitetowi Regionów, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja VII – Komitet Regionów

(2016/2157(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja VII - Komitet Regionów,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0141/2017),

A.   mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności, wdrażanie koncepcji budżetowania celowego oraz właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi;

1.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w swoim sprawozdaniu rocznym za rok 2015 stwierdził, iż w odniesieniu do Komitetu Regionów (zwanego dalej „Komitetem”) nie odnotowano żadnych poważnych uchybień w objętych kontrolą obszarach dotyczących zasobów ludzkich i zamówień;

2.  z zadowoleniem zauważa, że na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych Trybunał stwierdził, iż w roku budżetowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 r. w łącznych płatnościach na wydatki administracyjne i inne wydatki instytucji i organów nie wystąpiły istotne błędy;

3.  uważa, że budżet Komitetu jest w przeważającej mierze administracyjny oraz że znaczną jego część stanowią wydatki na pracowników Komitetu, a pozostałą część – wydatki na budynki, meble, wyposażenie oraz różne koszty bieżące; podkreśla jednak, że wprowadzenie budżetowania celowego powinno mieć zastosowanie nie tylko do całego budżetu Komitetu, lecz obejmować też określenie skonkretyzowanych, mierzalnych, osiągalnych, realnych i terminowych (SMART) celów dla poszczególnych departamentów, działów i rocznych planów kadrowych w odniesieniu do pracowników; w związku z tym wzywa Komitet do dalszego wdrażania zasady budżetowania celowego w jego codziennej działalności;

4.  zauważa, że w 2015 r. zatwierdzony budżet Komitetu wyniósł 88 900 000 EUR (w porównaniu z 87 600 000 EUR w 2014 r.), z czego 87 200 000 EUR obejmowało środki na zobowiązania, w przypadku których wskaźnik wykorzystania wyniósł 98,2 %; odnotowuje nieznaczny spadek stopnia wykorzystania w 2015 r.;

5.  przyjmuje do wiadomości, iż w 2015 r. podpisano nowe dwustronne porozumienie o współpracy administracyjnej między Komitetem a Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym (EKES); ufa, że skutkiem porozumienia będzie dalsza poprawa wyników Komitetu i EKES;

6.  zauważa z zadowoleniem, że sprawozdanie z wdrożenia porozumienia o współpracy między Parlamentem a Komitetem było terminowe i zawiera pozytywną ocenę współpracy między obydwoma instytucjami; zauważa jednak, że należy doprecyzować charakter „intensywnej” współpracy, o której mowa w porozumieniu;

7.  z zadowoleniem przyjmuje zainteresowanie Komitetu przyjęciem bardziej systematycznego podejścia do współpracy z Parlamentem, szczególnie w obszarach politycznych, a także z Biurem Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS); uważa, że dalszy rozwój synergii przyniesie pozytywne rezultaty obu instytucjom;

8.  ponownie zwraca uwagę na swój wniosek dotyczący uwzględnienia wspólnej oceny oszczędności budżetowych wynikających z porozumienia w następnym sprawozdaniu z działań podejmowanych na podstawie porozumienia;

9.  z niepokojem zauważa, że nie został osiągnięty żaden z określonych przez Komitet w 2015 r. celów dotyczących zwiększenia zaangażowania Parlamentu i Rady w działania związane z opiniami Komitetu;

10.  odnotowuje, że w trosce o bezpieczeństwo po ataku terrorystycznym w Paryżu w listopadzie 2015 r. Parlament zamknął bezpośrednie połączenie między budynkami RMD i REM; ufa, że Parlament dokona ponownej oceny sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, gdyż otwarcie przejścia z całą pewnością byłoby korzystne dla wszystkich trzech instytucji;

11.  z zaniepokojeniem odnotowuje stały spadek wskaźnika wykonania płatności w 2015 r. w niektórych pozycjach budżetowych; zauważa, że rok 2015 był pierwszym rokiem szóstej kadencji Komitetu; niemniej jednak jest zdania, że Komitet nie powinien pozwolić na to, by miało to wpływ na zarządzanie budżetem; wzywa Komitet do poprawy wyników i lepszego przygotowania się na pierwszy rok siódmej kadencji Komitetu;

12.  wzywa Komitet do zwiększania przejrzystości jego działalności oraz do włączenia wszystkich dostępnych danych na temat misji podejmowanych przez członków Komitetu do rocznego sprawozdania z działalności, ze szczegółowym wyróżnieniem wydatków;

13.  apeluje do Komitetu o przyłączenie się do przyszłego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości;

14.  z niepokojem zwraca uwagę na brak równowagi płci na stanowiskach kierowniczych wyższego i średniego szczebla (stosunek 25 % / 75 % kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz 38 % / 62 % kadry kierowniczej średniego szczebla); wzywa Komitet do poprawy równowagi płci jego pracowników i do poinformowania organu udzielającego absolutorium o środkach podjętych w celu rozwiązania tego problemu oraz o osiągniętych w tym zakresie wynikach;

15.  z zadowoleniem przyjmuje dobrą równowagę geograficzną na stanowiskach kierowniczych;

16.  wyraża poważne zaniepokojenie z powodu wysokiej liczby dni zwolnień chorobowych wśród pracowników Komitetu; zwraca się do Komitetu o dokonanie oceny przyczyn, skoncentrowanie zarządzania zasobami ludzkimi na poprawie tej sytuacji oraz ukierunkowanie działań w zakresie dobrego samopoczucia na jak największą liczbę pracowników w celu zapobiegania tego rodzaju absencji;

17.  jest zaniepokojony tym, że zalecenia pokontrolne dotyczące wyników projektów IT dla użytku wewnętrznego wciąż nie są odpowiednio wdrażane; apeluje do Komitetu o niezwłoczne zaradzenie tej sytuacji;

18.  z zadowoleniem przyjmuje udostępnienie danych dotyczących tłumaczenia pisemnego, gromadzonych w oparciu o zharmonizowaną metodykę ustaloną przez międzyinstytucjonalny komitet ds. tłumaczeń pisemnych i ustnych; zauważa, że trwający przegląd kodeksu postępowania w dziedzinie tłumaczeń pisemnych ma być przeprowadzany wspólnie z EKES;

19.  zauważa, że w 2015 r. współczynnik outsourcingu tłumaczeń pisemnych wzrósł z 2,57 % w 2014 r. do niemal 10 % w 2015 r. w wyniku przeniesienia pracowników do Parlamentu zgodnie z zawartym porozumieniem; wzywa Komitet do oceny opłacalności tego nowego rozwiązania stosowanego już w praktyce;

20.  odnotowuje przyjęcie przez Komitet w grudniu 2015 r. przepisów dotyczących informowania o nieprawidłowościach; zauważa również, że w 2015 r. wszczęto jedno postępowanie w odniesieniu do informowania o nieprawidłowościach; zwraca się do Komitetu o poinformowanie Parlamentu o dalszym rozwoju sytuacji w tej sprawie;

21.  uważa, że kwestią najwyższej wagi jest to, by Komitet niezwłocznie podjął działania następcze w stosunku do dwóch wyroków Sądu do spraw Służby Publicznej(6) oraz sprawozdania z dochodzenia Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (zwanego dalej „OLAF”)(7), sprawozdania Urzędu Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych Komisji(8) oraz rezolucji Parlamentu(9), a także by doprowadził przed końcem 2017 r. do sprawiedliwej, honorowej i godziwej ugody w sprawie byłego audytora wewnętrznego Komitetu dotyczącej informowania o nieprawidłowościach;

22.  uważa, że podstawowe znaczenie ma, by Komitet pracował wspólnie z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, aby bezzwłocznie podjąć działania wynikające z wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej w sprawie związanej z mobbingiem, w którą zamieszani byli urzędnicy z obu instytucji(10), oraz by zdał sprawę Parlamentowi z postępów w tym zakresie, a także dokonał przeglądu procedur postępowania w przypadku przyszłych zarzutów o mobbing, tak aby zapewnić zgodność tych procedur z orzecznictwem Sądu do spraw Służby Publicznej;

23.  z ogromną satysfakcją odnotowuje wysiłki podejmowane na rzecz ograniczenia wpływu Komitetu na środowisko i wyniki osiągane w tej dziedzinie, a także odnowienie certyfikatu systemu ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS);

24.  odnotowuje wysiłki i osiągnięcia Komitetu w usprawnianiu polityki informacyjnej i komunikacyjnej;

25.  z zadowoleniem przyjmuje informacje dotyczące polityki Komitetu w zakresie nieruchomości, zawarte w jego rocznym sprawozdaniu z działalności, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak istotne jest, aby koszty związane z taką polityką były odpowiednio uzasadnione i niewygórowane.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

22.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. L 69 z 13.3.2015.

(2)

Dz. U. C 380 z 14.10.2016, s. 1.

(3)

Dz. U. C 375 z 13.10.2016, s. 1.

(4)

Dz.U. C 380 z 14.10.2016, s. 147.

(5)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(6)

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 7 maja 2013 r., sprawa F-86/11 (ECLI:EU:F:2011:189) oraz z dnia 18 listopada 2014 r., sprawa F-156/12 (ECLI:EU:F:2014:247).

(7)

Sprawozdanie końcowe z dochodzenia OLAF z dnia 8 października 2003 r.

(8)

Sprawozdanie Urzędu Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych Komisji z dnia 8 maja 2008 r.

(9)

Rezolucje Parlamentu z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. L 57, z 25.2.2004, s. 8), z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 330, z 4.11.2004, s. 153), z dnia 12 kwietnia 2005 r. (Dz.U. L 196, z 27.7.2005, s. 54), z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. L 340, z 6.12.2006, s. 44), z dnia 29 kwietnia 2015 r. (Dz.U. L 255, z 30.9.2015, s. 132) oraz z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz.U. L 246, z 14.9.2016, s. 152) wspierające sprawę audytora wewnętrznego Komitetu.

(10)

Sprawa F-124/10: Vassilliki Labiri przeciwko Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności