Procedură : 2016/2157(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0141/2017

Texte depuse :

A8-0141/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.20

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0151

RAPORT     
PDF 516kWORD 61k
31.3.2017
PE 593.840v01-00 A8-0141/2017

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor

(2016/2157(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Bart Staes

AMENDAMENTE
1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor

(2016/2157(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 (COM(2016)0475 – C8-0275/2016)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0141/2017),

1.  acordă Secretarului General al Comitetului Regiunilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Comitetului Regiunilor aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Comitetului Regiunilor, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social European, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor

(2016/2157(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0141/2017),

A.   întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin creșterea transparenței și a răspunderii și prin aplicarea conceptelor de întocmire a bugetului în funcție de performanțe (PBB) și de bună gestiune a resurselor umane,

1.  ia act de faptul că, în Raportul său anual pe 2015, Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) nu a constatat, în cazul Comitetului Regiunilor (denumit în continuare „Comitetul”), nicio deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele supuse auditului referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții;

2.  ia act cu satisfacție de faptul că, pe baza activităților sale de audit, Curtea a concluzionat că, în ansamblu, plățile aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2015 pentru cheltuielile administrative și pentru alte cheltuieli ale instituțiilor și ale organelor nu au fost afectate de erori semnificative;

3.  constată că bugetul Comitetului este în cea mai mare parte administrativ, o parte semnificativă fiind alocată pentru persoanele care lucrează în cadrul Comitetului, iar suma rămasă fiind utilizată pentru clădiri, mobilier, echipamente și alte cheltuieli de funcționare; subliniază totuși că introducerea PBB nu ar trebui să vizeze numai bugetul Comitetului, în ansamblu, ci ar trebui să includă și stabilirea de obiective specifice, măsurabile, realizabile, realiste și cu un timp de realizare definit (SMART) pentru planurile anuale ale departamentelor individuale, ale unităților și ale personalului; în acest sens, invită Comitetul să introducă principiul PBB și în activitățile sale zilnice;

4.  observă că, în 2015, Comitetul a dispus de un buget aprobat de 88 900 000 EUR (87 600 000 EUR în 2014), din care 87 200 000 EUR în credite de angajament, cu o rată de utilizare de 98,2 %; constată o scădere lejeră a ratei de utilizare în 2015;

5.  ia act de faptul că în 2015 a fost semnat un nou acord bilateral de cooperare administrativă între Comitet și Comitetul Economic și Social European (CESE); se arată încrezător că acordul va spori eficiența acțiunilor Comitetului și ale CESE;

6.  constată cu satisfacție că raportul privind punerea în aplicare a Acordului de cooperare între Parlament și Comitet (denumit în continuare „Acordul”) evaluează cu promptitudine și în mod pozitiv cooperarea între cele două instituții; observă că natura cooperării „intensificate” menționate în Acord trebuie să fie totuși mai bine clarificată;

7.  salută interesul exprimat de Comitet față de o abordare mai sistematică cooperării cu Parlamentul, în special în domeniile politice, și cu Serviciul de Cercetare al Parlamentului (EPRS); consideră că dezvoltarea în mai mare măsură a sinergiilor aduce rezultate pozitive ambelor instituții;

8.  își reînnoiește cererea ca, în următorul raport de monitorizare a acordului, să fie inclusă o evaluare comună a economiilor bugetare datorate acordului;

9.  constată cu îngrijorare că nu s-a realizat niciunul dintre obiectivele stabilite de Comitet în 2015 pentru a crește implicarea Parlamentului și a Consiliului în activitățile legate de avizele Comitetului;

10.  ia act de faptul că accesul direct între clădirile RMD și REM a fost închis de Parlament din rațiuni de securitate după atacurile teroriste de la Paris din 2015; speră că Parlamentul va reevalua aceste considerente de securitate, dat fiind că redeschiderea pasajului ar fi cu siguranță convenabilă celor trei instituții;

11.  ia act cu îngrijorare de scăderea considerabilă a ratei de execuție a plăților în 2015 la unele dintre posturile bugetare; observă că 2015 a fost anul de început al celui de al șaselea mandat al Comitetului; consideră totuși că Comitetul nu ar trebui să lase acest lucru să îi afecteze gestiunea bugetară; invită Comitetul să își îmbunătățească performanța și să se pregătească mai bine pentru anul de început al celui de al șaptelea mandat al său;

12.  îndeamnă Comitetul să crească și mai mult transparența activităților sale și să includă, în raportul său anual de activitate, toate informațiile disponibile privind misiunile întreprinse de membrii săi, inclusiv o prezentare detaliată a cheltuielilor;

13.  invită Comitetul să adere la viitorul Acord interinstituțional privind un registru de transparență obligatoriu;

14.  constată cu îngrijorare faptul că există în continuare un dezechilibru de gen la nivelul posturilor de conducere medie și superioară (25 % / 75 % în conducerea superioară și 38 % / 62 % în conducerea medie); îndeamnă Comitetul să-și îmbunătățească echilibrul de gen și să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate pentru a aborda această problemă, precum și cu privire la rezultatele obținute;

15.  ia act cu satisfacție de echilibrul geografic optim în posturile de conducere;

16.  este profund îngrijorat de numărul mare de zile de concediu medical luate de personalul Comitetului; invită Comitetul să evalueze motivele, să își axeze gestionarea resurselor umane pe îmbunătățirea acestei situații și să își orienteze activitățile de asigurare a bunăstării astfel încât la acestea să participe cât mai mulți membri ai personalului, contribuind astfel la prevenirea acestui tip de absenteism;

17.  este preocupat deoarece nu au fost încă aplicate corespunzător recomandările auditului privind performanța proiectelor informatice pentru aplicațiile interne; invită Comitetul să redreseze această situație fără întârzieri suplimentare.

18.  salută furnizarea de informații privind traducerile în conformitate cu metodologia armonizată stabilită de comitetul interinstituțional pentru traduceri și interpretare; ia notă de revizuirea în curs a Codului de conduită în domeniul traducerii, întreprinsă împreună cu CESE;

19.  constată că rata de externalizare a traducerilor a crescut de la 2,57 % în 2014 până la aproape 10 % în 2015, datorită transferării de personal către Parlament, în temeiul Acordului; invită Comitetul să prezinte o evaluare a raportului cost-eficacitate al noii formule aplicate în prezent;

20.  ia act de faptul că, în decembrie 2015, Comitetul a adoptat norme privind semnalarea neregulilor; de asemenea, ia act de faptul că în 2015 s-a deschis un dosar în urma unui caz de semnalare a neregulilor; solicită Comitetului să țină la curent Parlamentul cu privire la urmarea dată acestui caz;

21.  consideră că este de importanță capitală ca Comitetul să dea curs de îndată celor două hotărâri ale Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene(6) și raportului de caz al Oficiului European de Luptă Antifraudă („OLAF”)(7), raportului Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale din cadrul Comisiei(8) și rezoluțiilor Parlamentului(9) și să soluționeze în mod just, onorabil și echitabil, înainte de sfârșitul lui 2017, cazul de semnalare a unor nereguli de către fostul auditor intern al Comitetului;

22.  consideră că este de importanță capitală ca Comitetul să colaboreze cu CESE pentru a da curs de îndată hotărârii Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene într-un caz de hărțuire care implică funcționari din ambele instituții(10), ca acesta să raporteze Parlamentului cu privire la progresele realizate în acest sens și să își revizuiască procedurile de tratare în viitor a acuzațiilor de hărțuire pentru a garanta conformitatea acestor proceduri cu jurisprudența Tribunalului Funcției Publice.

23.  ia act cu multă satisfacție de eforturile și rezultatele obținute până în prezent în îmbunătățirea amprentei ecologice a Comitetului și de prelungirea valabilității certificatului EMAS (sistemul comunitar de management și audit de mediu);

24.  ia act de eforturile depuse de Comitet și de realizările sale în ceea ce privește îmbunătățirea politicii sale de informare și comunicare;

25.  salută includerea politicii imobiliare a Comitetului în raportul său anual de activitate, în special fiindcă este important ca aceste costuri să fie raționalizate în mod adecvat și să nu fie excesive.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

22.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO L 69, 13.3.2015.

(2)

JO C 380, 14.10.2016, p. 1.

(3)

JO C 375, 13.10.2016, p. 1.

(4)

JO C 380, 14.10.2016, p. 147.

(5)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(6)

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 7 mai 2013 în cauza F-86/11 (ECLI:EU:F:2011:189) și hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 18 noiembrie 2014 în cauza F-156/12 (ECLI:EU:F:2014:247).

(7)

Raportul final al OLAF din 8 octombrie 2013.

(8)

Raportul Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale din cadrul Comisiei din 8 mai 2008.

(9)

Cele 6 rezoluții ale Parlamentului, din 29 ianuarie 2004 (JO L 57, 25.2.2004, p. 8), din 21 aprilie 2004 (JO L 330, 4.11.2004, p. 153), din 12 aprilie 2005 (JO L 196, 27.7.2005, p. 54), din 27 aprilie 2006 (JO L 340, 6.12.2006, p. 44), din 29 aprilie 2015 (JO L 255, 30.9.2015, p. 132) și din 28 aprilie 2016 (JO L 246, 14.9.2016, p. 152) de susținere a cazului fostului auditor intern al Comitetului.

(10)

Cauza F-124/10: Vassiliki Labiri / Comitetul Economic și Social European (CESE).

Notă juridică - Politica de confidențialitate