Postopek : 2016/2157(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0141/2017

Predložena besedila :

A8-0141/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.20

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0151

POROČILO     
PDF 507kWORD 58k
31.3.2017
PE 593.840v02-00 A8-0141/2017

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek VII – Odbor regij

(2016/2157(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Bart Staes

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek VII – Odbor regij

(2016/2157(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2015 (COM(2016)0475 – C8-0275/2016)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2015, skupaj z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0141/2017),

1.  podeli razrešnico generalnemu sekretarju Odbora regij glede izvrševanja proračuna Odbora regij za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Odboru regij, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek VII – Odbor regij

(2016/2157(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek VII – Odbor regij,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0141/2017),

A.   ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

1.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2015 navedlo, da ni ugotovilo hujših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila Odbora regij (v nadaljnjem besedilu: odbor);

2.  zadovoljno ugotavlja, da je Računsko sodišče na podlagi revizijskega dela sklenilo, da v skupnih plačilih za upravne in druge odhodke institucij in organov za leto, ki se je končalo 31. decembra 2015, ni bilo pomembnih napak;

3.  ugotavlja, da je proračun odbora predvsem upravne narave in da se velik delež porabi za odhodke v zvezi z zaposlenimi v odboru, preostanek pa za njegove stavbe, pohištvo, opremo in razne tekoče stroške; poudarja pa, da se oblikovanje proračuna glede na uspešnost ne bi smelo uporabljati le za proračun odbora kot celoto, temveč bi moralo zajemati tudi sklop specifičnih, merljivih, dosegljivih, realističnih in časovno določenih (SMART) ciljev posameznih oddelkov in enot ter letne načrte zaposlenih; v zvezi s tem poziva odbor, naj načelo oblikovanja proračuna glede na uspešnost uvede v svoje vsakodnevne dejavnosti;

4.  ugotavlja, da je bil odboru za leto 2015 odobren proračun v znesku 88 900 000 EUR (87 600 000 EUR v letu 2014), od tega 87 200 000 EUR odobritev za prevzem obveznosti s stopnjo uporabe 98,2 %; ugotavlja, da se je stopnja uporabe v letu 2015 nekoliko zmanjšala;

5.  je seznanjen s sklenitvijo novega dvostranskega sporazuma o upravnem sodelovanju med odborom in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom (EESO), ki je bil podpisan leta 2015; je prepričan, da ta sporazum zagotavlja dodatno učinkovitost v delovanju odbora in EESO;

6.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo poročilo o izvajanju sporazuma o sodelovanju med Parlamentom in odborom (v nadaljnjem besedilu: sporazum) pravočasno in pozitivno ocenjuje sodelovanje med obema institucijama; ugotavlja pa, da je treba naravo „dejavnega“ sodelovanja iz sporazuma bolje pojasniti;

7.  pozdravlja interes odbora za vzpostavitev bolj sistematičnega pristopa k sodelovanju s Parlamentom, zlasti na političnih področjih, in službo Parlamenta za raziskave; meni, da bo nadaljnji razvoj sinergij imel pozitivne rezultate za obe instituciji;

8.  ponovno poudarja svojo zahtevo, da se skupna ocena proračunskih prihrankov, ki so rezultat sporazuma, vključi v naslednje poročilo o spremljanju sporazuma;

9.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da ni bil dosežen nobeden od ciljev, ki jih je odbor leta 2015 določil za večjo vključenost Parlamenta in Sveta v dejavnosti v zvezi z mnenji odbora;

10.  ugotavlja, da je Parlament po terorističnih napadih v Parizu novembra 2015 zaradi pomislekov glede varnosti zaprl neposredni prehod med stavbama RMD in REM; je prepričan, da bo Parlament ponovno ocenil varnostne razmere, saj bi bilo ponovno odprtje prehoda koristno za vse tri institucije;

11.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je stopnja izvrševanja plačil v letu 2015 v nekaterih proračunskih postavkah stalno zmanjševala; je seznanjen, da se je z letom 2015 začel šesti mandat odbora; vseeno meni, da odbor ne bi smel dopustiti, da to vpliva na proračunsko upravljanje; poziva odbor, naj izboljša svoje delovanje in se bolje pripravi na začetno leto sedmega mandata odbora;

12.  poziva odbor, naj še izboljša preglednost svojih dejavnosti in v svoje letno poročilo o dejavnostih vključi vse razpoložljive podatke o misijah, ki so jih izvedli njegovi člani, s podrobnimi stroški;

13.  poziva odbor, naj se pridruži prihodnjemu medinstitucionalnemu sporazumu o obveznem registru za preglednost;

14.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je zastopanost spolov na višji in srednji vodstveni ravni še vedno neuravnotežena (25 %/75 % v višjem vodstvu in 38 %/62 % v srednjem vodstvu); poziva odbor, naj razmerje spolov uravnoteži ter organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, ki jih je sprejel v zvezi s tem, in doseženih rezultatih;

15.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je znotraj vodstvenih položajev vzpostavljeno dobro geografsko ravnovesje;

16.  je globoko zaskrbljen zaradi visokega števila dni bolniškega dopusta med zaposlenimi v odboru; poziva odbor, naj oceni razloge, osredotoči svoje upravljanje človeških virov v izboljšanje stanja in svoje dejavnosti za dobro počutje usmeri tako, da bodo vključevale čim več zaposlenih, in s tem pripomore k preprečevanju tovrstnih odsotnosti;

17.  je zaskrbljen, da se priporočila revizije o uspešnosti projektov IT za notranjo uporabo ne izvajajo ustrezno; poziva odbor, naj nemudoma izboljša to stanje;

18.  pozdravlja, da se podatki o prevajanju zagotavljajo v skladu z usklajeno metodologijo, ki jo je določil medinstitucionalni odbor za prevajanje in tolmačenje; je seznanjen s trenutno revizijo kodeksa ravnanja za prevajanje, ki se izvaja skupaj z EESO;

19.  ugotavlja, da se je delež prevajalskih del, ki jih opravijo zunanji izvajalci v letu 2015 povečal na skoraj 10 % z 2,57 % v letu 2014, kar je posledica premestitve osebja v Parlament v skladu s sporazumom; poziva Odbor, naj oceni stroškovno učinkovitost nove ureditve, ki se zdaj izvaja;

20.  je seznanjen, da je odbor decembra 2015 sprejel pravila o prijavljanju nepravilnosti; poleg tega ugotavlja, da je bil leta 2015 odprt en spis o prijavljanju nepravilnosti; poziva odbor, naj Parlament obvešča o razvoju dogodkov v tej zadevi;

21.  meni, da bi moral odbor nemudoma sprejeti nadaljnje ukrepe glede obeh sodb Sodišča Unije za uslužbence(6) in poročila o preiskavi Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)(7), poročila Urada Komisije za vodenje in plačevanje posameznih pravic(8) in resolucij Parlamenta(9) ter zagotoviti, da bo pred koncem leta 2017 dosežena pravična, spoštljiva in poštena rešitev zadeve v zvezi z nekdanjim notranjim revizorjem odbora, ki je prijavil nepravilnosti;

22.  meni, da bi moral odbor v sodelovanju z EESO takoj ukrepati na podlagi sodbe Sodišča Unije za uslužbence v primeru nadlegovanja, v katerega so bili vpleteni uradniki iz obeh institucij(10), in Parlamentu poročati o napredku, prav tako pa pregledati svoje postopke za obravnavo obtožb o nadlegovanju in poskrbeti, da bodo skladni s sodno prakso omenjenega sodišča;

23.  z zadovoljstvom opaža prizadevanja in doslej dosežene rezultate glede izboljšanja okoljskega odtisa odbora in obnovitev certifikata sistema Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS);

24.  je seznanjen s prizadevanji in dosežki odbora pri krepitvi njegove politike obveščanja in komuniciranja;

25.  pozdravlja informacije o nepremičninski politiki odbora v njegovem letnem poročilu o dejavnostih, zlasti ker je pomembno, da se stroški tovrstne politike ustrezno racionalizirajo in da niso pretirani.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENL

Jean-François Jalkh

 

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL L 69, 13.3.2015.

(2)

UL C 380, 14.10.2016, str. 1.

(3)

UL C 375, 13.10.2016, str. 1.

(4)

UL C 380, 14.10.2016, str. 147.

(5)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(6)

Sodbi Sodišča za uslužbence z dne 7. maja 2013, zadeva F-86/11 (ECLI:EU:F:2011:189), in z dne 18. novembra 2014, zadeva F-156/12 (ECLI:EU:F:2014:247).

(7)

Končno poročilo o preiskavi OLAF z dne 8. oktobra 2003.

(8)

Poročilo Urada Komisije za vodenje in plačevanje posameznih pravic z dne 8. maja 2008.

(9)

Resolucije Parlamenta z dne 29. januarja 2004 (UL L 57, 25.2.2004, str. 8), 21. aprila 2004 (UL L 330, 4.11.2004, str. 153), 12. aprila 2005 (UL L 196, 27.7.2005, str. 54), 27. aprila 2006 (UL L 340, 6.12.2006, str. 44), 29. aprila 2015 (UL L 255, 30.9.2015, str. 132) in 28. aprila 2016 (UL L 246, 14.9.2016, str. 152) v podporo zadevi v zvezi z notranjim revizorjem odbora.

(10)

Zadeva F-124/10: Vassilliki Labiri proti Evropskemu ekonomsko-socialnem odboru (EESO).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov