Förfarande : 2016/2157(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0141/2017

Ingivna texter :

A8-0141/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.20

Antagna texter :

P8_TA(2017)0151

BETÄNKANDE     
PDF 362kWORD 60k
31.3.2017
PE 593.840v02-00 A8-0141/2017

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt VII – Regionkommittén

(2016/2157(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Bart Staes

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt VII – Regionkommittén

(2016/2157(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2015 (COM(2016)0475 – C8-0275/2016)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2015, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0141/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar Regionkommitténs generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Regionkommitténs budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Regionkommittén, Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt VII – Regionkommittén

(2016/2157(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt VII – Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0141/2017).

A.   Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka EU‑institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering, och god förvaltning av personalresurser.

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport för 2014 konstaterade att inga allvarliga brister upptäcktes på de områden som granskats när det gäller personal och upphandling för Regionkommittén (nedan kallad kommittén).

2.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att revisionsrätten på grundval av sitt revisionsarbete drar slutsatsen att betalningarna som helhet under det budgetår som avslutades den 31 december 2015 inom verksamhetsområdet administrativa och andra utgifter inte innehöll några väsentliga fel.

3.  Europaparlamentet konstaterar att kommitténs budget till största delen är en administrativ budget, där en stor del av anslagen går till kostnader för personal som arbetar inom kommittén och resten till fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter. Parlamentet understryker dock att införandet av resultatbaserad budgetering inte endast bör tillämpas på kommitténs budget som helhet, utan även bör inbegripa fastställande av specifika, mätbara, uppnåbara, realistiska och tidsbundna mål (SMART-mål) för enskilda avdelningar, enheter och årsplaner för personalen. Parlamentet uppmanar i detta hänseende kommittén att i högre grad införa principen om resultatbaserad budgetering i den dagliga verksamheten.

4.  Europaparlamentet noterar att kommittén för 2015 hade en godkänd budget på 88 900 000 EUR (jämfört med 87 600 000 EUR för 2014), varav 87 200 000 EUR var åtagandebemyndiganden, med en utnyttjandegrad på 98,2 %. Parlamentet noterar en liten minskning av utnyttjandegraden för 2015.

5.  Europaparlamentet noterar ingåendet av det nya administrativa bilaterala samarbetsavtalet mellan kommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) som undertecknades 2015. Parlamentet är övertygat om att avtalet kommer att effektivisera Regionkommitténs och EESK:s prestationer.

6.  Europaparlamentet noterar att man i rapporten om genomförandet av samarbetsavtalet mellan parlamentet och kommittén (nedan kallat avtalet) på ett lägligt sätt gör en positiv bedömning av samarbetet mellan de båda institutionerna. Parlamentet noterar att kommittén anser att det ”intensifierade” samarbetet enligt avtalet behöver klarläggas bättre.

7.  Europaparlamentet välkomnar kommitténs intresse av att ta sig an samarbetet med parlamentet på ett mer systematiskt sätt, särskilt på politiska områden och med parlamentets utredningstjänst (EPRS). Parlamentet är övertygat om att utvecklandet av synergier kommer att resultera i fördelar för båda institutionerna.

8.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om att en gemensam bedömning av budgetbesparingarna till följd av avtalet ska inkluderas i nästa uppföljningsrapport av avtalet.

9.  Europaparlamentet noterar med oro att inget av de mål som kommittén fastställde 2015 för att öka parlamentets och rådets engagemang för verksamhet i anslutning till kommittéernas yttrande uppnåddes.

10.  Europaparlamentet noterar att direktpassagen mellan byggnaderna RMD och REM stängdes av parlamentet på grund av säkerhetsbetänkligheter efter terroristattackerna i Paris i november 2015. Parlamentet hoppas att man kommer att ompröva dessa säkerhetsbetänkligheter, eftersom en på nytt öppnad passage säkerligen skulle vara gynnsam för alla tre institutioner.

11.  Europaparlamentet noterar oroat att genomförandegraden 2015 för betalningar minskat stadigt för vissa budgetposter. Parlamentet noterar att 2015 var det första året på kommitténs sjätte mandatperiod. Parlamentet anser dock att kommittén inte bör låta detta påverka budgetförvaltningen. Kommittén uppmanas att förbättra sina prestationer och förbereda sig bättre för startåret på kommitténs sjunde mandatperiod.

12.  Europaparlamentet kräver att kommittén förbättrar transparensen i sin verksamhet och tar med alla tillgängliga uppgifter om de tjänsteresor som dess ledamöter gjort i den årliga verksamhetsrapporten, med detaljerade utgifter.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommittén att ansluta sig till det framtida interinstitutionella avtalet om ett obligatoriskt transparensregister.

14.  Europaparlamentet noterar bekymrat att det fortfarande råder en könsmässig obalans i den högre ledningen och på mellanchefstjänster (25 % / 75 % av den högre ledningen och 38 % / 62 % bland mellancheferna). Kommittén uppmanas att vidta åtgärder för att förbättra könsbalansen och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits för att åtgärda detta och de resultat som uppnåtts.

15.  Europaparlamentet noterar nöjt den goda geografiska balansen bland chefstjänsterna.

16.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över det stora antalet sjukdagar bland kommitténs personal. Parlamentet uppmanar kommittén att utvärdera skälen, fokusera sin HR‑styrning på att förbättra situationen och målinrikta sina åtgärder för fysiskt välbefinnande i syfte att få så många som möjligt ur personalen att delta och därmed bidra till att förebygga denna typ av frånvaro.

17.  Europaparlamentet är bekymrat över att det interna genomförandet av revisionsrekommendationerna om it-projektens prestationer släpar efter. Kommittén uppmanas att utan ytterligare dröjsmål korrigera denna situation.

18.  Europaparlamentet välkomnar de översättningsuppgifter som lämnats i enlighet med den harmoniserade metod som den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning fastställt. Parlamentet noterar den pågående översyn av uppförandekoden för översättning som gjorts gemensamt med EESK.

19.  Europaparlamentet noterar att andelen utkontrakterade översättningar ökade från 2,57 % till nära 10 % under 2015 på grund av personalöverföringen till parlamentet enligt avtalet. Kommittén uppmanas att göra en utvärdering av kostnadseffektiviteten i det nya arrangemang som nu tillämpas.

20.  Europaparlamentet noterar att kommittén antog regler för rapportering av missförhållanden (visselblåsning) i december 2015. Parlamentet noterar också att ett visselblåsningsärende inleddes 2015. Kommittén uppmanas att hålla parlamentet underrättat om utvecklingen av detta ärende.

21.  Europaparlamentet anser att det är avgörande att kommittén genast följer upp de två utslagen från EU:s personaldomstol(6) och fallrapporten från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning(7), rapporten från kommissionens lönekontor (PMO)(8), och parlamentets resolutioner(9), och se till att visselblåsningsfallet avseende kommitténs tidigare internrevisor får en rättvis, hederlig och rimlig lösning före utgången av 2017.

22.  Europaparlamentet anser att det är avgörande att kommittén arbetar tillsammans med EESK för en omedelbar uppföljning av utslagen från personaldomstolen i fallet med trakasserier med tjänstemän från de båda institutionerna(10), att kommittén rapporterar till parlamentet om framstegen och att den ser över sina förfaranden för att hantera framtida påstådda trakasserier så att de är förenliga med personaldomstolens rättspraxis.

23.  Europaparlamentet noterar med stor tillfredsställelse de insatser som gjorts och resultat som uppnåtts hittills för att förbättra kommitténs miljöavtryck och förlängningen av EMAS-certifieringen (gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning).

24.  Europaparlamentet noterar kommitténs insatser för att stärka sin informations- och kommunikationspolitik och det resultat som uppnåtts.

25.  Europaparlamentet välkomnar informationen om kommitténs fastighetspolitik i dess årliga verksamhetsrapport, särskilt med tanke på hur viktigt det är att kostnaderna för en sådan politik motiveras ordentligt och att de inte är överdrivet höga.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

22.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Förklaring av symboler:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT L 69, 13.3.2015.

(2)

EUT C 380, 14.10.2016, s. 1.

(3)

EUT C 375, 13.10.2016, s. 1.

(4)

EUT C 380, 14.10.2016, s. 147.

(5)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Domar från personaldomstolen av den 7 maj 2013, mål F-86/11 (ECLI:EU:F:2011:189) och av den 18 november 2014, mål F-156/12 (ECLI:EU:F:2014:247).

(7)

Olafs slutliga fallrapport av den 8 oktober 2003.

(8)

Rapporten från kommissionens lönekontor (PMO) av den 8 maj 2008.

(9)

Parlaments sex olika resolutioner av den 29 januari 2004 (EUT L 57, 25.2.2004, s. 8), 21 april 2004 (EUT L 330, 4.11.2004, s. 153), 12 april 2005 (EUT L 196, 27.7.2005, s. 54), 27 april 2006 (EUT L 340, 6.12.206, s. 44), 29 april 2015 (EUT L 255, 30.9.2015, s. 132) och 28 april 2016 (EUT L 246, 14.9.2016, s. 152) till stöd för kommitténs internrevisorns fall.

(10)

Affaire F-124/10: Vassilliki Labiri contre Comité économique et social européen (CESE).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy