Процедура : 2016/2158(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0142/2017

Внесени текстове :

A8-0142/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.22

Приети текстове :

P8_TA(2017)0153

ДОКЛАД     
PDF 614kWORD 60k
31.3.2017
PE 593.845v02-00 A8-0142/2017

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман

(2016/2158(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Бенедек Явор

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман

(2016/2158(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2015 година (COM(2016)0475 – C8-0276/2016)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0142/2017),

1.  Освобождава от отговорност Европейския омбудсман във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския омбудсман за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския омбудсман, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VIII – Европейски омбудсман

(2016/2158(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0142/2017),

A.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава специалното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  отбелязва със задоволство, че Сметната палата („Палатата“) констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Европейския омбудсман („Омбудсмана“);

2.  подчертава факта, че въз основа на извършената одитна дейност Палатата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2015 г., плащанията за административни разходи на Омбудсмана не са засегнати от съществени грешки;

3.  подчертава, че бюджетът на Омбудсмана е с чисто административен характер и през 2015 г. възлиза на 10 346 105 EUR (9 857 002 EUR през 2014 г.); подчертава обаче, че въвеждането на бюджетиране, основано на изпълнението, не следва да се прилага единствено по отношение на бюджета на Омбудсмана като цяло, а следва да включва също така определянето на конкретни, измерими, постижими, реалистични и обвързани с времето (SMART) цели в годишните планове на отделните департаменти, отдели и служители; във връзка с това призовава Омбудсмана да въведе принципа за бюджетиране, основано на изпълнението, по-широко в ежедневните си операции;

4.  отбелязва, че 92,32% от общия размер на бюджетните кредити са за поети задължения (в сравнение с 97,87% през 2014 г.), а 86,19% са за плащания (в сравнение с 93,96% през 2014 г.), като степента на усвояване е 92,32% (в сравнение с 97,87% през 2014 г.); отбелязва, че степента на усвояване продължи да се понижава през 2015 г.;

5.  отбелязва, че понижаването на степента на усвояване през 2015 г. повлия на решението на Омбудсмана да намали няколко бюджетни редове – за командировки, представителни разходи и разходи за публикации и преводи – и вследствие на това той намалява бюджета по тези редове;

6.  потвърждава, че Омбудсманът е лидер в областта на прозрачността измежду институциите на Съюза; при все това призовава за по-нататъшно подобряване на прозрачността на условията и процедурите за набиране на персонал; призовава Омбудсмана да посочи задачите на главния съветник и да изясни неговото/нейното място в организационната структура; в контекста на промените преди приемането на организационната структура на институцията през ноември 2015 г., призовава Омбудсмана да гарантира актуализирана версия на организационната му структура да е достъпна на неговия уебсайт;

7.  приветства продължаването на разследванията от страна на Омбудсмана на случаите на „кадрова въртележка“ между държавния и частния сектор в Комисията; е загрижен относно „вътрешната кадрова въртележка“ между Омбудсмана и другите институции, които може да са били под наблюдението на Омбудсмана, или между другите институции, които може да са упражнявали контрол една на друга върху своята работата; призовава Омбудсмана да анализира ситуацията и да изработи правила, с цел да се избегнат конфликти на интереси, ако сметне това за необходимо;

8.  приветства факта на ефикасното изпълнение на годишния план за управление за 2015 г. в рамките на стратегия „Към 2019 г.“; отбелязва, че голяма част от целите, определени от Омбудсмана за оценка на резултатите от неговата дейност чрез прилагането на ключови показатели за ефективност, са били постигнати; очаква тази тенденция да се запази през следващите години;

9.  потвърждава ключовата роля, която Омбудсманът изигра в процеса на въвеждане на вътрешни правила за защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения, съгласно член 22, букви а)—в) от Правилника за длъжностните лица в институциите на Съюза до края на 2015 г.; призовава Омбудсмана да извършва текущо наблюдение на прилагането на тези правила и да прецени дали те осигуряват необходимата защита за акредитираните към Парламента парламентарни сътрудници;

10.  насърчава Омбудсмана при изготвянето на правила за предотвратяване и борба с тормоза;

11.  потвърждава значението на стратегическите и собствените инициативи на Омбудсмана и приканва Омбудсмана редовно да информира редовно органа по освобождаване от отговорност относно ефекта от проверките; припомня все пак, че основният приоритет на Омбудсмана следва да бъде разглеждането на жалби на граждани в разумен срок; изисква от Омбудсмана да тълкува възможно най-широко понятието за лошо администриране при изпълнение на задълженията си и да развие по-тясно сътрудничество с комисията по бюджетен контрол на Парламента в стратегическите си работа;

12.  потвърждава новите определения на публичен и непубличен интерес, въведени с разпоредбите за изпълнение, за подреждането на постъпващите жалби; изисква от Омбудсмана да информира органа по освобождаване от отговорност за начина, по който тези определения са оказали въздействие върху резултатите от неговата дейност;

13.  приветства факта, че Омбудсманът публикува на своя уебсайт подробна информация за идентичността на външните заинтересовани лица, с които има срещи;

14.  отбелязва постигнатите резултати при обработването на жалбите през 2015 г., и приветства факта, че институциите на Съюза на 90% са спазили предложенията на Омбудсмана; призовава Омбудсмана да предостави разбивка за спазването на неговите предложения в годишните отчети за дейността му от институциите на Съюза; изисква от Омбудсмана да предостави анализ на възможните причини за неспазването и изисква от институциите на Съюза да подобрят още достигнатата от тях степен на съответствие;

15.  приветства постигането на баланс между половете на управленско равнище през 2015 г.; одобрява подкрепата на Омбудсмана за мерки за поддържане на равното участие на мъжете и жените в състава на неговите служители;

16.  изказва обаче съжаление за ясния географски дисбаланс на средно и висше управленско равнище, по-специално големия брой служители с управленски функции, идващи от държавата членка, от която произхожда Омбудсманът; призовава Омбудсмана да гарантира устойчивото коригиране на това положение;

17.  отбелязва плана на Омбудсмана да спази междуинституционалното споразумение за намаляване на персонала с 5% в рамките на период от пет години, и изисква да бъде информиран как това намаление съответства на прогнозата за създаване на пет нови длъжности през 2016 г.;

18.  изразява загриженост по повод на две жалби, подадени през 2015 г. до Европейския надзорен орган по защита на данните срещу Омбудсмана, и изисква предоставянето на подробна информация за тези жалби на комисията по бюджетен контрол на Парламента;

19.  приветства последователното прилагане на Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS), дематериализация на документите, създаването на постоянна схема за екологосъобразна мобилност и използването на видеоконферентни връзки за заседания; насърчава по-нататъшното прилагане на принципа за „зелени“ обществени поръчки и призовава Омбудсмана да установи правила и бюджетни средства за компенсации във връзка с въглеродните емисии;

20.  приветства разяснението от Омбудсмана за липсата на политика в областта на сградния фонд, тъй като службите му се помещават в сграда на Парламента, и изисква да бъде информиран за всяко развитие или промяна на настоящото положение;

21.  приветства представянето на изчерпателна информация за всички човешки ресурси, с които разполага Омбудсманът, с разбивка по степен, пол и националност, и изисква тази информация да бъде автоматично включвана в годишния отчет за дейността на Омбудсмана;

22.  очаква Омбудсманът да продължи да полага усилия за постоянно качество на годишния отчет за дейността му и изисква от Омбудсмана да представи подробен годишен доклад за въздействието, който е важен инструмент за оценка на неговата работа.

23.  изразява желание националните омбудсмани, органите на държавите членки и институциите на Съюза да предоставят повече помощ на Омбудсмана, като привличат вниманието на гражданите на ЕС върху възможността да се обръщат към Европейския омбудсман в случаи на лошо управление от страна на институция или орган на Съюза.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

25

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

ECR

Richard Ashworth, Notis Marias

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

1

-

EFDD

Raymond Finch

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ L 69, 13.3.2015 г.

(2)

OВ C 380, 14.10.2016 г., стр. 1.

(3)

OВ C 375, 13.10.2016 г., стр. 1.

(4)

OВ C 380, 14.10.2016 г., стр. 147.

(5)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност