Postup : 2016/2158(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0142/2017

Předložené texty :

A8-0142/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.22

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0153

ZPRÁVA     
PDF 518kWORD 55k
31.3.2017
PE 593.845v02-00 A8-0142/2017

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

(2016/2158(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Benedek Jávor

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

(2016/2158(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0276/2016)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0142/2017),

1.  uděluje absolutorium evropské veřejné ochránkyni práv za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, evropské veřejné ochránkyni práv, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2015, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

(2016/2158(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0142/2017),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr v případě evropské veřejné ochránkyně práv (dále jen „veřejná ochránkyně práv“) neshledal žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích, jež se týkaly lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

2.  zdůrazňuje skutečnost, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící 31. prosincem 2015 v oblasti správních výdajů veřejné ochránkyně práv nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

3.  zdůrazňuje, že rozpočet veřejné ochránkyně práv je čistě administrativní a že v roce 2015 činil 10 346 105 EUR (9 857 002 v roce 2014); zdůrazňuje však, že sestavování rozpočtu podle výkonnosti by se nemělo vztahovat pouze na rozpočet veřejné ochránkyně práv jako celek, ale mělo by také zahrnovat stanovování konkrétních, měřitelných, dosažitelných, realistických a časově ohraničených (SMART) cílů pro jednotlivé útvary, oddělení a roční plány zaměstnanců; v této souvislosti vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby zásadu sestavování rozpočtu podle výkonnosti prosazovala ve svých běžných činnostech;

4.  bere na vědomí, že 92,32 % celkové výše prostředků bylo přiděleno na závazky (oproti 97,87 % v roce 2014) a 86,19 % vyplaceno (93,96 % v roce 2014) a že míra plnění činila 92,32 % (oproti 97,87 % v roce 2014); konstatuje, že míra čerpání prostředků během roku 2015 nadále klesala;

5.  konstatuje, že snížení míry čerpání prostředků v roce 2015 ovlivnilo rozhodnutí veřejné ochránkyně práv o snížení některých rozpočtových položek (výdaje na služební cesty, reprezentaci, publikace a překlady), a v důsledku toho byl rozpočet těchto rozpočtových položek snížen;

6.  bere na vědomí, že veřejná ochránkyně práv stojí v čele úsilí o transparentnost mezi orgány Unie; vyzývá nicméně k dalšímu zlepšování transparentnosti podmínek a postupů pro přijímání nových zaměstnanců; vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby stanovila úkoly hlavního poradce a vyjasnila jeho postavení v organizační struktuře; vzhledem k tomu, že před přijetím organizační struktury instituce v listopadu 2015 došlo k některým změnám, žádá veřejnou ochránkyni práv o zajištění toho, aby aktualizovaná verze organizační struktury byla k dispozici na jejích internetových stránkách;

7.  vítá, že veřejná ochránkyně práv pokračuje ve vyšetřování případů tzv. „otáčivých dveří“ v Komisi; vyjadřuje obavy ohledně případů „vnitřních otáčivých dveří“ mezi veřejnou ochránkyní práv a ostatními orgány, které by mohly být předmětem jejího přezkumu, nebo mezi jinými orgány, které by si mohly kontrolovat svoji činnost navzájem; vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby provedla analýzu situace, a pokud uzná za vhodné, vypracovala pravidla, která mají zamezit střetu zájmů;

8.  vítá účinné provádění ročního plánu řízení v roce 2015 v rámci strategie na cestě k roku 2019; konstatuje, že převážná většina cílů, které stanovila veřejná ochránkyně práv za účelem hodnocení výkonnosti pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti, byla dosažena; věří, že bude tento trend zachován i v nadcházejících letech;

9.  uznává zásadní úlohu, kterou veřejná ochránkyně práv koncem roku 2015 sehrála při přijímání vnitřních pravidel na ochranu oznamovatelů v souladu s čl. 22 písm. a) až c) služebního řádu úředníků v orgánech Unie; žádá veřejnou ochránkyni práv, aby monitorovala provádění těchto pravidel a vyhodnotila, zda poskytují vhodnou ochranu pro akreditované parlamentní asistenty EP;

10.  vybízí veřejnou ochránkyni práv k přípravě pravidel týkajících se prevence a boje proti obtěžování;

11.  uznává význam strategických a vlastních iniciativ veřejné ochránkyně práv a vyzývá ji, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o dopadu svých šetření; opakuje, že největší prioritou veřejné ochránkyně práv by mělo být řešení stížností občanů v přiměřené lhůtě; žádá veřejnou ochránkyni práv, aby při plnění svých úkolů chápala nesprávný úřední postup co nejšířeji a aby v rámci své strategické činnosti navázala úzkou spolupráci s Výborem pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu;

12.  bere na vědomí nové definice veřejného a neveřejného zájmu, jež zavedla prováděcí ustanovení pro třídění obdržených stížností; vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o tom, jaký dopad tyto definice měly na její výkonnost;

13.  vítá skutečnost, že veřejná ochránkyně práv zveřejňuje na svých internetových stránkách údaje o totožnosti a další podrobné údaje vnějších zainteresovaných stran, s nimiž se schází;

14.  bere na vědomí výsledky, jichž bylo v roce 2015 dosaženo při vyřizování stížností, a vítá skutečnost, že ze strany orgánů EU bylo vyhověno 90 % doporučení evropské veřejné ochránkyně práv; vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby poskytla přehled, jak orgány Unie plní její doporučení; žádá veřejnou ochránkyni práv, aby poskytla analýzu možných důvodů pro neplnění doporučení, a žádá orgány EU, aby míru plnění dále zvyšovaly;

15.  vítá skutečnost, že v roce 2015 bylo dosaženo vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích; schvaluje, že veřejná ochránkyně práv podporuje opatření, která mají zajistit udržení rovného zastoupení žen a mužů mezi jejími zaměstnanci;

16.  lituje však zřejmé geografické nerovnováhy na úrovni středního a vyššího vedení, zejména nadměrné zastoupení vedoucích pracovníků, kteří pocházejí ze stejného členského státu jako veřejná ochránkyně práv; vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby tuto situaci udržitelným způsobem napravila;

17.  bere na vědomí, že veřejná ochránkyně práv zamýšlí snížit v souladu s interinstitucionální dohodou počet zaměstnanců o 5 % během období pěti let, a žádá, aby byl informován o tom, jak je toto snížení slučitelné s odhady z roku 2016, pokud jde o vytvoření pěti nových pracovních míst;

18.  je znepokojen dvěma stížnostmi, které byly v roce 2015 podány evropskému inspektorovi ochrany údajů proti výkonu funkce veřejné ochránkyně práv, a žádá o podrobnosti o těchto stížnostech, které mají být poskytnuty Výboru pro rozpočtovou kontrolu;

19.  vítá důsledné uplatňování předpisů EMAS (systém pro environmentální řízení a audit), dematerializaci dokumentů, vytvoření trvalého rámce pro zelenou mobilitu a používání videokonferencí při schůzích; vybízí k dalšímu uplatňování zásad ekologického zadávání veřejných zakázek a vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby stanovila pravidla a rozpočet pro kompenzace emisí uhlíku;

20.  vítá, že veřejná ochránkyně práv vysvětlila, proč neuplatňuje politiku v oblasti nemovitostí (její útvary totiž hostí Evropský parlament), a žádá, aby byl vždy informován, pokud se tato situace změní;

21.  vítá, že byly uvedeny vyčerpávající informace o všech pracovnících, které má veřejná ochránkyně práv k dispozici, rozdělených podle platových tříd, pohlaví a státní příslušnosti, a požaduje, aby tyto informace byly automaticky zařazovány do výroční zprávy o činnosti veřejné ochránkyně práv;

22.  očekává, že veřejná ochránkyně práv bude i nadále usilovat o trvale vysokou kvalitu výroční zprávy o činnosti, a žádá ji, aby předložila souhrnnou výroční zprávu o dopadu, která je důležitým nástrojem pro posouzení její práce.

23.  vyslovuje přání, aby vnitrostátní veřejní ochránci práv, představitelé orgánů v členských státech a orgánů Unie poskytovali větší pomoc evropské veřejné ochránkyni práv tím, že budou upozorňovat evropské občany na možnost obrátit se na evropskou veřejnou ochránkyni práv v případech nesprávného úředního postupu kteréhokoliv z orgánů a institucí Unie;

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

25

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

ECR

Richard Ashworth, Notis Marias

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

1

-

EFDD

Raymond Finch

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. L 69, 13.3.2015.

(2)

Úř. věst. C 380, 14.10.2016, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 375, 13.10.2016, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 380, 14.10.2016, s. 147.

(5)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí