Διαδικασία : 2016/2158(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0142/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0142/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.22

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0153

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 673kWORD 59k
31.3.2017
PE 593.845v02-00 A8-0142/2017

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

(2016/2158(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Benedek Jávor

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

(2016/2158(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0276/2016)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0142/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

(2016/2158(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0142/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων (PBB) και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι δεν εντοπίστηκαν σημαντικές ανεπάρκειες στα θέματα που εξετάστηκαν όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και τις συμβάσεις για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή («ο Διαμεσολαβητής»)·

2.  τονίζει το γεγονός ότι, με βάση τους ελέγχους που διεξήγαγε, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, το σύνολο των πληρωμών που αφορούν διοικητικές δαπάνες του Διαμεσολαβητή δεν εμφανίζει ουσιώδη σφάλματα·

3.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του Διαμεσολαβητή είναι καθαρά διοικητικός και ότι το 2015 ανήλθε σε 10 346 105 EUR (έναντι 9 857 002 EUR το 2014)· τονίζει, ωστόσο, ότι η καθιέρωση της PBB δεν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στον συνολικό προϋπολογισμό του Διαμεσολαβητή, αλλά θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τον καθορισμό συγκεκριμένων, μετρήσιμων, εφικτών, ρεαλιστικών και χρονικά προσδιορισμένων (SMART) στόχων για επιμέρους τμήματα, μονάδες και ετήσια σχέδια του προσωπικού· καλεί, εν προκειμένω, τον Διαμεσολαβητή να καθιερώσει σε πιο εκτεταμένη βάση την αρχή της PBB στην καθημερινή του λειτουργία·

4.  σημειώνει ότι από το σύνολο των πιστώσεων εκτελέστηκε το 92,32 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (έναντι 97,87 % το 2014) και το 86,19 % των πληρωμών (έναντι 93,96 % το 2014) με ποσοστό απορρόφησης 92,32 % (έναντι 97,87 % το 2014)· σημειώνει ότι η μείωση του ποσοστού απορρόφησης συνεχίστηκε το 2015·

5.  σημειώνει ότι η μείωση του ποσοστού απορρόφησης το 2015 επηρέασε την απόφαση του Διαμεσολαβητή για αρκετές γραμμές του προϋπολογισμού, συγκεκριμένα για αποστολές, έξοδα παραστάσεως και δημοσιεύσεις και μεταφράσεις, με αποτέλεσμα να μειώσει τον προϋπολογισμό των εν λόγω γραμμών·

6.  σημειώνει ότι ο Διαμεσολαβητής πρωτοστατεί στη διαφάνεια μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης· ζητεί, ωστόσο, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας στους όρους και τις διαδικασίες πρόσληψης· ζητεί από τον Διαμεσολαβητή να δηλώσει τα καθήκοντα του κύριου συμβούλου και να διευκρινίσει τη θέση του/της στο οργανόγραμμα· υπό το φως ορισμένων αλλαγών που έγιναν πριν από την έγκριση της οργανωτικής δομής του θεσμού τον Νοέμβριο του 2015, ζητεί από τον Διαμεσολαβητή να φροντίσει να υπάρχει στον ιστότοπό του ενημερωμένη έκδοση του οργανογράμματός του·

7.  επικροτεί τη συνέχιση των ερευνών του Διαμεσολαβητή για υποθέσεις «μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα» στην Επιτροπή· εκφράζει την ανησυχία του για τη «μεταπήδηση στον ιδιωτικό τομέα» μεταξύ του Διαμεσολαβητή και άλλων θεσμικών οργάνων, τα οποία ενδεχομένως να ελέγχονται από τον Διαμεσολαβητή, ή μεταξύ άλλων θεσμικών οργάνων, τα οποία ενδέχεται να ελέγχουν το ένα το έργο του άλλου· καλεί τον Διαμεσολαβητή να αναλύσει την κατάσταση και να επεξεργαστεί κανόνες για την αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων, εφόσον το κρίνει σκόπιμο·

8.  επιδοκιμάζει την αποτελεσματική εκτέλεση του ετήσιου σχεδίου διαχείρισης για το 2015 στο πλαίσιο της Στρατηγικής προς το 2019· επισημαίνει ότι οι στόχοι που είχε θέσει ο Διαμεσολαβητής για την εκτίμηση των επιδόσεών του, μέσω βασικών δεικτών επιδόσεων, στη μεγάλη πλειοψηφία τους επιτεύχθηκαν· ευελπιστεί ότι η τάση αυτή θα διατηρηθεί τα προσεχή έτη·

9.  σημειώνει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει ο Διαμεσολαβητής στη διαδικασία καθιέρωσης εσωτερικών κανόνων για την προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες σύμφωνα με το άρθρο 22 στοιχεία α) έως και γ) του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης στα θεσμικά όργανα της Ένωσης πριν από το τέλος του 2015· ζητεί από τον Διαμεσολαβητή να παρακολουθεί την εφαρμογή των κανόνων αυτών σε συνεχή βάση και να αξιολογήσει κατά πόσον παρέχουν την κατάλληλη προστασία στους διαπιστευμένους βοηθούς του Κοινοβουλίου·

10.  ενθαρρύνει τον Διαμεσολαβητή στο θέμα της προπαρασκευής των κανόνων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παρενόχλησης·

11.  αναγνωρίζει τη σημασία των στρατηγικών και ιδίων πρωτοβουλιών του Διαμεσολαβητή και καλεί τον Διαμεσολαβητή να ενημερώνει τακτικά την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τον αντίκτυπο των ερευνών του· επαναλαμβάνει ότι πρώτη προτεραιότητα του Διαμεσολαβητή θα πρέπει να είναι η εξέταση καταγγελιών από τους πολίτες εντός εύλογου χρονικού ορίου· καλεί τον Διαμεσολαβητή να ερμηνεύει με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο την κακοδιοίκηση κατά την άσκηση των καθηκόντων του και να αναπτύξει στενότερη συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου στο στρατηγικό του έργο·

12.  σημειώνει τους νέους ορισμούς για το δημόσιο και μη δημόσιο συμφέρον που εισήγαγαν οι διατάξεις εφαρμογής για τη διαλογή των εισερχόμενων καταγγελιών· καλεί τον Διαμεσολαβητή να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή σχετικά με το πώς επηρέασαν οι ορισμοί αυτοί τις επιδόσεις του·

13.  επικροτεί το γεγονός ότι δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Διαμεσολαβητή η ταυτότητα και άλλες λεπτομέρειες όσον αφορά τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη με τα οποία συναντάται·

14.  σημειώνει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά τη διεκπεραίωση των καταγγελιών το 2015 και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ποσοστό συμμόρφωσης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης προς τις προτάσεις του Διαμεσολαβητή ήταν 90%· καλεί τον Διαμεσολαβητή να παράσχει, στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων του, ανάλυση της συμμόρφωσης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης με τις προτάσεις του· καλεί τον Διαμεσολαβητή να παράσχει ανάλυση των πιθανών λόγων για τη μη συμμόρφωση και ζητεί από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να βελτιώσουν περαιτέρω το ποσοστό συμμόρφωσής τους·

15.  εκφράζει την ικανοποίηση του για την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε διοικητικό επίπεδο το 2015· επιδοκιμάζει τη στήριξη που παρέσχε ο Διαμεσολαβητής στα μέτρα για τη στήριξη της ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στο ανθρώπινο δυναμικό του·

16.  επισημαίνει, ωστόσο, τη σαφή γεωγραφική ανισορροπία σε επίπεδο μεσαίων και ανώτερων διοικητικών στελεχών, ιδίως την υπερεκπροσώπηση διευθυντικών στελεχών προερχόμενων από το κράτος μέλος καταγωγής της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας· καλεί την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια να εξασφαλίσει τη διόρθωση της κατάστασης αυτής σε σταθερή βάση·

17.  λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο του Διαμεσολαβητή να συμμορφωθεί με τη διοργανική συμφωνία για μείωση του προσωπικού κατά 5% σε διάστημα πέντε ετών και ζητεί να πληροφορηθεί πώς συνάδει η εν λόγω μείωση με τις προβλέψεις του 2016 για τη δημιουργία πέντε νέων θέσεων·

18.  εκφράζει την ανησυχία του για τις δύο καταγγελίες που υποβλήθηκαν στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων κατά του Διαμεσολαβητή το 2015 και ζητεί να παρασχεθούν λεπτομερή στοιχεία για τις εν λόγω καταγγελίες στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού·

19.  χαιρετίζει τη συνεπή εφαρμογή των κανόνων του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS), τη μηχανογράφηση των εγγράφων, τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού πράσινης κινητικότητας και τη χρήση της τηλεδιάσκεψης στις συνεδριάσεις· ενθαρρύνει την περαιτέρω εφαρμογή των αρχών των οικολογικών δημόσιων συμβάσεων και καλεί τον Διαμεσολαβητή να θεσπίσει κανόνες και προϋπολογισμό για την αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διευκρινίσεις του Διαμεσολαβητή όσον αφορά την απουσία πολιτικής ακινήτων, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες του φιλοξενούνται από το Κοινοβούλιο, και ζητεί να ενημερωθεί για τυχόν εξελίξεις ή αλλαγές σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την παροχή διεξοδικής ενημέρωσης για όλο το ανθρώπινο δυναμικό που έχει στη διάθεσή του ο Διαμεσολαβητής, με ανάλυση κατά βαθμό, φύλο και εθνικότητα και ζητεί αυτές οι πληροφορίες να περιλαμβάνονται αυτόματα στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του·

22.  αναμένει ότι ο Διαμεσολαβητής θα συνεχίσει τις προσπάθειες για ένα σταθερό επίπεδο ποιότητας της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του και ζητεί από τον Διαμεσολαβητή να παρέχει διεξοδική ετήσια έκθεση αντικτύπου, η οποία αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση του έργου του·

23.  ευελπιστεί ότι οι εθνικοί διαμεσολαβητές και οι αρχές των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης θα παράσχουν μεγαλύτερη βοήθεια στον Διαμεσολαβητή επισημαίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να απευθύνονται στον Διαμεσολαβητή σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης στις οποίες εμπλέκεται οιοδήποτε θεσμικό ή άλλο όργανο της Ένωσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

ECR

Richard Ashworth, Notis Marias

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

1

-

EFDD

Raymond Finch

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ L 69 της 13.3.2015.

(2)

ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 375 της 13.10.2016, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.

(5)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου