Menetlus : 2016/2158(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0142/2017

Esitatud tekstid :

A8-0142/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.22

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0153

RAPORT     
PDF 435kWORD 57k
31.3.2017
PE 593.845v02-00 A8-0142/2017

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman

(2016/2158(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Benedek Jávor

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman

(2016/2158(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2016)0475 – C8-0276/2016)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2015 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(5), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0142/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Ombudsmani tegevusele Euroopa Ombudsmani 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Ombudsmanile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, VIII jagu – Euroopa Ombudsman

(2016/2158(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0142/2017),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava,

1.  märgib rahuloluga, et kontrollikoda ei leidnud Euroopa Ombudsmani (edaspidi „ombudsman“) personalialase ja hanketegevusega seotud auditeeritud küsimustes suuri puudusi;

2.  rõhutab tõsiasja, et kontrollikoda tegi audititöö põhjal järelduse, et ombudsmani 31. detsembril 2015 lõppenud eelarveaasta haldus- ja muude kulude maksed tervikuna ei sisaldanud olulisi vigu;

3.  rõhutab, et ombudsmani eelarve sisaldab ainult halduskulusid ja 2015. aasta eelarve oli 10 346 105 eurot (2014. aastal 9 857 002); rõhutab siiski, et tulemuspõhist eelarvestamist ei tuleks kohaldada üksnes ombudsmani eelarve kohta tervikuna, vaid see peaks hõlmama ka konkreetseid, mõõdetavaid, saavutatavaid, realistlikke ja tähtajalisi (SMART) eesmärke eri osakondade, üksuste ja töötajate iga-aastastes tegevuskavades; sellega seoses kutsub ombudsmani üles lisama tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtte ulatuslikumalt oma igapäevasesse tegevusse;

4.  märgib, et assigneeringute kogusummast seoti kulukohustustega 92,32 % (võrreldes 97,87 %-ga 2014. aastal) ja maksti välja 86,19 % (võrreldes 93,96 %-ga 2014. aastal) ning täitmismäär oli 92,32 % (võrreldes 97,87 %-ga 2014. aastal); märgib, et 2015. aastal vähenes täitmismäär jätkuvalt;

5.  märgib, et täitmismäära vähenemine 2015. aastal mõjutas ombudsmani otsust vähendada mitut eelarverida, mis olid ette nähtud lähetuste, esinduskulude ja trükiste ning tõlgete jaoks, vähendades sellest tulenevalt nende ridade eelarvet;

6.  tunnistab, et ombudsmani tegevus on läbipaistvuse poolest liidu institutsioonide seas esirinnas; nõuab siiski läbipaistvuse suurendamist töölevõtmistingimustes ja -menetlustes; palub ombudsmanil kirjeldada peanõuniku ülesandeid ja selgitada tema kohta organisatsiooni struktuuris; pidades silmas muudatusi, mis tehti institutsiooni organisatsioonilisse struktuuri enne selle vastuvõtmist 2015. aasta novembris, palub ombudsmanil tagada, et veebisaidil oleks välja pandud organisatsiooni struktuuri ajakohastatud versioon;

7.  tunneb heameelt selle üle, et ombudsman jätkab nn pöördukse efektiga seotud juhtumite uurimist komisjonis; väljendab muret seoses nn sisese pöördukse efektiga ombudsmani ja teiste institutsioonide vahel, mida ombudsman võib kontrollida, või teiste institutsioonide vahel, kes võivad üksteise tööd kontrollida; palub ombudsmanil olukorda analüüsida ja töötada välja eeskirjad huvide konflikti vältimiseks, kui ta seda vajalikuks peab;

8.  tunneb heameelt 2015. aasta juhtimiskava eduka elluviimise üle 2019. aasta strateegia raames; märgib, et suur osa ombudsmani seatud eesmärkidest oma tegevuse tulemuslikkuse hindamiseks peamiste tulemusnäitajate kaudu on saavutatud; loodab, et eelseisvatel aastatel see suundumus jätkub;

9.  tunnistab, et ombudsmanil oli oluline osa selles, et 2015. aasta lõpuks võeti liidu institutsioonides kasutusele eeskirjad rikkumistest teatajate kaitsmiseks personalieeskirjade artikli 22 punktide a–c kohaselt; palub ombudsmanil pidevalt jälgida nende eeskirjade täitmist ja hinnata, kas nendega on tagatud Euroopa Parlamendi registreeritud assistentide nõuetekohane kaitse;

10.  ergutab ombudsmani töötama välja ahistamise ennetamise ja tõkestamise eeskirja;

11.  tunnistab, kui olulised on ombudsmani strateegilised ja omaalgatuslikud uurimised, ning palub ombudsmanil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni korrapäraselt nende uurimiste mõjust; kordab, et ombudsman peaks esmaseks prioriteediks pidama kodanike kaebustega tegelemist mõistliku aja jooksul; palub ombudsmani tõlgendada oma ülesannete täitmisel haldusomavoli võimalikult laialt ning teha strateegilises töös tihedamat koostööd Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoniga;

12.  võtab teadmiseks avaliku huvi ja muu kui avaliku huvi mõistete uued määratlused, mis võeti kasutusele laekuvate kaebuste sorteerimist käsitlevates rakendussätetes; palub ombudsmani teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni sellest, milline on olnud nende määratluste mõju tulemuslikkusele;

13.  peab tervitatavaks asjaolu, et ombudsman avaldab oma veebisaidil nende institutsiooniväliste sidusrühmade nimed ja muud andmed, kellega ta on kohtunud;

14.  võtab teadmiseks kaebuste käsitlemisel 2015. aastal saavutatud tulemused ja peab tervitatavaks asjaolu, et liidu institutsioonid võtsid arvesse 90 % ombudsmani ettepanekutest; palub ombudsmanil esitada andmed ettepanekute arvesse võtmise kohta liidu institutsioonide lõikes oma iga-aastastes tegevusaruannetes; palub ombudsmanil esitada ettepanekute arvesse võtmata jätmise võimalike põhjuste analüüsi ja kutsub liidu institutsioone üles ettepanekuid veelgi paremini järgima;

15.  on rahul 2015. aastal juhtkonna hulgas saavutatud soolise tasakaaluga; kiidab heaks ombudsmani toetuse meetmetele, millega tagatakse meeste ja naiste võrdne esindatus töötajate hulgas;

16.  peab siiski kahetsusväärseks, et keskastme ja tippjuhtide hulgas esineb selget geograafilist tasakaalustamatust ning eriti ülekaalukalt on esindatud juhid, kes on pärit liikmesriigist, mille kodanik ombudsman on; palub ombudsmanil tagada püsivalt sellise olukorra parandamine;

17.  võtab teadmiseks ombudsmani kavatsuse pidada kinni institutsioonidevahelisest kokkuleppest vähendada viie aasta jooksul töötajate arvu 5 % võrra ja palub anda teavet selle kohta, kuidas 2016. aastal kavandatud viie uue ametikoha loomine on kooskõlas sellise vähendamisega;

18.  peab muret tekitavaks, et 2015. aastal esitati Euroopa Andmekaitseinspektorile ombudsmani peale kaks kaebust, ja palub anda parlamendi eelarvekontrollikomisjonile nende kohta täpsemat teavet;

19.  kiidab heaks keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi (EMAS) eeskirjade järjepideva kohaldamise, dokumentide elektroonilisele kujule viimise, alalise rohelise liikuvuse kava loomise ja videokonverentside võimaluse kasutamise; soovitab edaspidigi kohaldada keskkonnahoidlike riigihangete põhimõtet ja palub ombudsmanil kehtestada eeskirjad ja näha ette eelarve süsinikdioksiidi kompenseerimiseks;

20.  väljendab heameelt ombudsmani selgituse üle, mille kohaselt kinnisvarapoliitika puudub, kuna tema talitused asuvad parlamendi hoones, ning palub teada anda, kui praegune olukord peaks edasi arenema või muutuma;

21.  väljendab rahulolu, et ombudsman on esitanud kõigi tema käsutuses olevate inimressursside kohta üksikasjalikud andmed, mis kajastavad töötajate jagunemist palgaastme, soo ja kodakondsuse alusel, ning palub, et selline teave lisataks automaatselt ombudsmani iga-aastasesse tegevusaruandesse;

22.  ootab, et ombudsman teeks edaspidigi jõupingutusi iga-aastase tegevusaruande püsiva kvaliteedi tagamiseks, ning palub ombudsmanil esitada põhjaliku iga-aastase mõjuaruande, mis on oluline vahend tema töö hindamiseks;

23.  väljendab soovi, et riiklikud ombudsmanid, liikmesriikide ametiasutused ja liidu institutsioonid oleksid ombudsmanile rohkem abiks, juhtides liidu kodanike tähelepanu sellele, et kõikide liidu institutsioonide või organite haldusomavoli juhtude korral on võimalik pöörduda ombudsmani poole.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

25

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

ECR

Richard Ashworth, Notis Marias

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

1

EFDD

Raymond Finch

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT L 69, 13.3.2015.

(2)

ELT C 380, 14.10.2016, lk 1.

(3)

ELT C 375, 13.10.2016, lk 1.

(4)

ELT C 380, 14.10.2016, lk 147.

(5)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika