Menettely : 2016/2158(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0142/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0142/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.22

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0153

MIETINTÖ     
PDF 355kWORD 57k
31.3.2017
PE 593.845v02-00 A8-0142/2017

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies

(2016/2158(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Benedek Jávor

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies

(2016/2158(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2015(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015 (COM(2016)0475 – C8-0276/2016)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0142/2017),

1.  myöntää Euroopan oikeusasiamiehelle vastuuvapauden oikeusasiamiehen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan oikeusasiamiehelle, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies

(2016/2158(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0142/2017),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

1.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin ei havainnut merkittäviä puutteita Euroopan oikeusasiamiehen henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

2.  korostaa, että tarkastuksensa perusteella tilintarkastustuomioistuin totesi, ettei virhetaso kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen oikeusasiamiehen hallintomenoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2015 päättyneeltä varainhoitovuodelta;

3.  tähdentää, että oikeusasiamiehen talousarvio on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen ja että vuonna 2015 se oli yhteensä 10 346 105 euroa (vuonna 2014 se oli 9 857 002 euroa); korostaa kuitenkin, että tulosbudjetointia ei tulisi soveltaa ainoastaan oikeusasiamiehen talousarvioon kokonaisuutena tarkasteltuna vaan siihen olisi myös sisällytettävä täsmälliset, mitattavissa ja saavutettavissa olevat, realistiset ja aikasidonnaiset tavoitteet (SMART-tavoitteet), joita sovelletaan yksittäisiin osastoihin, yksiköihin ja henkilöstön vuotuisiin suunnitelmiin; pyytää oikeusasiamiestä näin ollen ottamaan tulosbudjetoinnin periaatteen laajemmin käyttöön päivittäisessä toiminnassa;

4.  toteaa, että kokonaismäärärahoista sidottiin 92,32 prosenttia (97,87 prosenttia vuonna 2014) ja maksettiin 86,19 prosenttia (93,96 prosenttia vuonna 2014) ja että käyttöaste oli 92,32 prosenttia (97,87 prosenttia vuonna 2014); panee merkille, että käyttöase laski edelleen vuonna 2015;

5.  panee merkille, että käyttöasteen alenemiseen vuonna 2015 vaikutti oikeusasiamiehen päätös supistaa useita budjettikohtia (virkamatkat, edustuskulut ja julkaisut sekä käännökset); toteaa, että tämän seurauksena näiden kohtien määrärahat vähenivät;

6.  toteaa, että oikeusasiamies on avoimuuden osalta edelläkävijä unionin toimielinten joukossa; kehottaa silti lisäämään palvelukseenottoehtojen ja -prosessien avoimuutta; pyytää oikeusasiamiestä ilmoittamaan pääasiallisen neuvonantajan tehtävät ja selkiyttämään hänen asemaansa organisaatiokaaviossa; pyytää oikeusasiamiestä varmistamaan, että organisaatiokaavion päivitetty versio on saatavilla oikeusasiamiehen sivustolla, koska organisaatioon tehtiin muutoksia ennen kuin toimielimen organisaatiorakenne hyväksyttiin marraskuussa 2015;

7.  suhtautuu myönteisesti siihen, että oikeusasiamies jatkaa ”pyöröovi-ilmiötä” koskevien tapausten tutkintaa komissiossa; ottaa esille huolen oikeusasiamiehen ja muiden toimielinten välisestä ”sisäisestä pyöröovesta”, joka saattaisi olla oikeusasiamiehen tutkinnassa, tai ”sisäisestä pyöröovesta” muiden toimielinten välillä, jotka saattaisivat tutkia toistensa työtä; pyytää oikeusasiamiestä analysoimaan tilannetta ja laatimaan eturistiriitojen välttämiseksi säännöt, jos se pitää tätä tarpeellisena;

8.  on tyytyväinen siihen, että vuotuinen hallintosuunnitelma pantiin vuonna 2015 tehokkaasti täytäntöön vuoteen 2019 ulottuvan strategian puitteissa; panee merkille, että oikeusasiamies saavutti valtaosan määrittelemistään tavoitteista, joiden tarkoituksena oli toiminnan arviointi keskeisten tulosindikaattorien avulla; luottaa siihen, että tässä suuntauksessa pitäydytään tulevina vuosina;

9.  on tietoinen siitä, että oikeusasiamiehellä oli keskeinen rooli väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevien sisäisten sääntöjen käyttöönotossa unionin toimielinten henkilöstösääntöjen 22 artiklan a–c alakohdan mukaisesti vuoden 2015 loppuun mennessä; pyytää oikeusasiamiestä seuraamaan jatkuvasti kyseisten sääntöjen soveltamista ja arvioimaan, antavatko ne asianmukaisen suojan parlamentin jäsenten valtuutetuille avustajille;

10.  kannustaa oikeusasiamiestä työpaikkakiusaamisen ennaltaehkäisyä ja torjuntaa koskevien sääntöjen valmistelussa;

11.  tiedostaa oikeusasiamiehen strategisten ja omien aloitteiden merkityksen ja pyytää oikeusasiamiestä tiedottamaan säännöllisesti tutkimustensa vaikutuksesta vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle; muistuttaa, että oikeusasiamiehen ensisijaisena tavoitteena olisi oltava kansalaisten kanteluihin vastaaminen kohtuullisessa ajassa; pyytää oikeusasiamiestä tulkitsemaan hallinnollisia epäkohtia mahdollisimman laajalti tehtäviensä hoidossa ja tiivistämään yhteistyötä parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan kanssa strategisessa työssään;

12.  on tietoinen julkisen ja ei-julkisen edun uusista määritelmistä, jotka otettiin käyttöön saapuvien kanteluiden lajittelua koskevissa soveltamissäännöksissä; pyytää oikeusasiamiestä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, miten kyseiset määritelmät ovat vaikuttaneet hänen toimintaansa;

13.  pitää myönteisenä sitä, että oikeusasiamies julkaisee sivustollaan tapaamiensa ulkoisten sidosryhmien henkilöllisyyden ja muita tietoja niistä;

14.  ottaa huomioon vuonna 2015 käsiteltyjen kantelujen tulokset ja on tyytyväinen siihen, että unionin toimielimet noudattivat oikeusasiamiehen ehdotuksia 90 prosentissa tapauksista; pyytää oikeusasiamiestä antamaan vuotuisissa toimintakertomuksissaan eritellyn selvityksen siitä, missä määrin unionin toimielimet noudattavat sen ehdotuksia; pyytää oikeusasiamiestä esittämään arvion ehdotusten noudattamatta jättämisen mahdollisista syistä ja pyytää unionin toimielimiä edelleen parantamaan noudattamisen tasoa;

15.  panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2015 molemmat sukupuolet olivat tasapuolisesti edustettuina johdon tasolla; hyväksyy oikeusasiamiehen tuen toimenpiteille, joiden avulla pidetään yllä miesten ja naisten tasavertaista osuutta työvoimasta;

16.  pitää kuitenkin valitettavana, että keskijohdon ja ylimmän johdon tasolla vallitsee selkeä maantieteellinen epätasapaino ja etenkin että oikeusasiamiehen kotijäsenvaltiosta peräisin olevat johtohenkilöt ovat yliedustettuina; pyytää oikeusasiamiestä varmistamaan, että puute korjataan kestävällä tavalla;

17.  panee merkille oikeusasiamiehen suunnitelman noudattaa toimielinten välistä sopimusta, jonka mukaan henkilöstöä vähennetään viisi prosenttia viiden vuoden aikana, ja pyytää, että oikeusasiamies tiedottaa, miten vuonna 2016 laaditut arviot viiden uuden viran perustamisesta ovat yhdenmukaisia vähennystavoitteen kanssa;

18.  on huolissaan Euroopan tietosuojavaltuutetulle oikeusasiamiehestä vuonna 2015 tehdyistä kahdesta kantelusta ja pyytää, että kanteluista esitetään yksityiskohtaiset tiedot parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle;

19.  on tyytyväinen siihen, että ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS-järjestelmä) sääntöjä noudatetaan johdonmukaisesti, asiakirjat eivät ole enää fyysisessä muodossa, on luotu pysyvä vihreä liikkuvuusjärjestelmä ja kokoukset pidetään videoneuvotteluina; kannustaa soveltamaan edelleen ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevia periaatteita ja pyytää oikeusasiamiestä laatimaan säännöt ja talousarvion päästöjen kompensointia varten;

20.  panee tyytyväisenä merkille oikeusasiamiehen esittämän selvennyksen, jonka mukaan sillä ei ole kiinteistöpolitiikkaa, koska sen yksiköt käyttävät parlamentin tiloja, ja pyytää, että sille tiedotetaan kaikenlaisesta nykytilanteen kehityksestä tai muutoksesta;

21.  panee tyytyväisenä merkille, että oikeusasiamies esitti kattavat tiedot kaikista sen käytössä olevista henkilöresursseista palkkaluokan, sukupuolen ja kansallisuuden mukaan jaoteltuina, ja pyytää, että nämä tiedot sisällytetään automaattisesti oikeusasiamiehen vuotuiseen toimintakertomukseen;

22.  odottaa, että oikeusasiamies pyrkii edelleen säilyttämään vuotuisen toimintakertomuksen laadukkaana, ja pyytää, että oikeusasiamies toimittaa kattavan vaikutuksia koskevan vuotuisen kertomuksen, joka on tärkeä väline oikeusasiamiehen työn arvioinnin kannalta;

23.  toivoo, että jäsenvaltioiden oikeusasiamiehet ja viranomaiset ja unionin toimielimet avustaisivat Euroopan oikeusasiamiestä entistä paremmin kiinnittämällä unionin kansalaisten huomiota mahdollisuuteen kääntyä Euroopan oikeusasiamiehen puoleen, jos jonkin unionin toimielimen tai laitoksen toiminnassa on ilmennyt epäkohtia.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

25

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

ECR

Richard Ashworth, Notis Marias

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

1

-

EFDD

Raymond Finch

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL L 69, 13.3.2015.

(2)

EUVL C 380, 14.10.2016, s. 1.

(3)

EUVL C 375, 13.10.2016, s. 1.

(4)

EUVL C 380, 14.10.2016, s. 147.

(5)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö