Postupak : 2016/2158(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0142/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0142/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.22

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0153

IZVJEŠĆE     
PDF 445kWORD 54k
31.3.2017
PE 593.845v02-00 A8-0142/2017

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VIII. – Europski ombudsman

(2016/2158(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Benedek Jávor

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VIII. – Europski ombudsman

(2016/2158(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475 – C8-0276/2016)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2015., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0142/2017),

1.  daje razrješnicu Europskom ombudsmanu za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom ombudsmanu, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih objavi u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VIII. – Europski ombudsman

(2016/2158(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VIII. – Europski ombudsman,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0142/2017),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

1.  sa zadovoljstvom napominje da Revizorski sud nije utvrdio nikakve značajne nedostatke u pogledu tema obuhvaćenih revizijom koje su povezane s ljudskim resursima i javnom nabavom za Europskog ombudsmana („Ombudsman”);

2.  naglašava činjenicu da je Revizorski sud na temelju svoje revizije zaključio da u plaćanjima za administrativne rashode Ombudsmana u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. nije bilo značajnih pogrešaka;

3.  naglašava da je proračun Ombudsmana u potpunosti administrativne naravi i da je 2015. iznosio 10 346 105 EUR (9 857 002 EUR 2014.); međutim, ističe da se uvođenje izrade proračuna temeljene na uspješnosti ne bi trebalo primjenjivati samo na proračun Ombudsmana u cjelini već bi ono trebalo obuhvaćati postavljanje „SMART” ciljeva (određenih, mjerljivih, dostižnih, odgovarajućih i vremenski utvrđenih ciljeva) za godišnje planove pojedinačnih službi, odjela i osoblja; u tom pogledu poziva Ombudsmana da u svojem svakodnevnom poslovanju što šire uvede načelo izrade proračuna temeljene na uspješnosti;

4.  prima na znanje da je od ukupnih sredstava odobreno 92,32 % za preuzimanje obveza (u usporedbi s 97,87 % u 2014.), a 86,19 % za plaćanja (u usporedbi s 93,96 % u 2014.) sa stopom korištenja od 92,32 % (u usporedbi s 97,87 % u 2014.); prima na znanje da se stopa korištenja i dalje padala 2015.;

5.  prima na znanje da je smanjenje stope korištenja 2015. utjecalo na odluku Ombudsmana da smanji nekoliko proračunskih linija (točnije za službena putovanja, troškove reprezentacije te publikacije i prijevode), što je zatim i učinio;

6.  prima na znanje da je Ombudsman vodeća institucija Unije u pogledu transparentnosti; ipak poziva na daljnje poboljšanje transparentnosti u pogledu uvjeta i postupaka zapošljavanja; traži od Ombudsmana da naznači koje su zadaće glavnog savjetnika i da razjasni njegov/njezin položaj u organigramu; s obzirom na to da je došlo do promjena prije usvajanja organizacijskog ustroja institucije u studenom 2015., traži od Ombudsmana da na svojim internetskim stranicama objavi ažuriranu verziju svojeg organigrama;

7.  pozdravlja činjenicu da je Ombudsman nastavio istraživati slučajeve „kružnih vrata” u Komisiji; izražava zabrinutost zbog slučajeva „internih kružnih vrata” između Ombudsmana i drugih institucija koji su možda bili pod nadzorom Ombudsmana te između drugih institucija koje su možda nadzirale jedna drugu; poziva Ombudsmana da analizira situaciju i utvrdi pravila kako bi se izbjegli sukobi interesa, ako to smatra potrebnim;

8.  pozdravlja učinkovitu provedbu godišnjeg plana upravljanja za 2015. u okviru strategije „Ususret 2019.”; napominje da je ostvarena velika većina ciljeva koje je Ombudsman odredio radi ocjene svojih rezultata s pomoću ključnih pokazatelja uspješnosti; vjeruje da će se takav trend nastaviti i tijekom narednih godina;

9.  prima na znanje ključnu ulogu Ombudsmana u procesu uvođenja do kraja 2015. internih pravila za zaštitu zviždača u skladu s člankom 22. točkama (a) do (c) Pravilnika o osoblju institucija Unije; traži od Ombudsmana da kontinuirano prati primjenu tih pravila i procjenjuje pruža li se njima prikladna zaštita akreditiranih parlamentarnih asistenata u Parlamentu;

10.  podržava Ombudsmana u pogledu izrade pravila o sprečavanju i suzbijanju zlostavljanja;

11.  prima na znanje važnost strateških i vlastitih inicijativa Ombudsmana te poziva Ombudsmana da o učincima svojih istraga redovito obavještava tijelo nadležno za davanje razrješnice; ponavlja da bi glavni prioritet Ombudsmana trebalo biti rješavanje pritužbi građana u razumnom roku; poziva Ombudsmana da nepravilnosti u postupanju tumači što je šire moguće u obavljanju svojih zadaća te da u svojem strateškom djelovanju ostvari bližu suradnju s Odborom Parlamenta za proračunski nadzor;

12.  prima na znanje nove definicije javnog i nejavnog interesa uvedene provedbenim odredbama za razvrstavanje ulaznih pritužbi; traži od Ombudsmana da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o tome kako su te definicije utjecale na njegove rezultate;

13.  pozdravlja činjenicu da Ombudsman na svojim internetskim stranicama objavljuje identitet i druge podatke o vanjskim dionicima s kojima se sastaje;

14.  prima na znanje rezultate postignute 2015. u pogledu rješavanja pritužbi i pozdravlja činjenicu da je stopa usklađenosti institucija Unije s prijedlozima Ombudsmana iznosila 90 %; poziva Ombudsmana da u okviru svojih godišnjih izvješća o radu objavi razvrstane podatke o usklađenosti institucija Unije s njegovim prijedlozima; poziva Ombudsmana da pruži analizu mogućih razloga neusklađenosti i traži od institucija Unije da nadalje poboljšaju svoju stopu usklađenosti;

15.  pozdravlja činjenicu da je 2015. postignula rodna uravnoteženost na rukovodećoj razini; podržava potporu koju Ombudsman pruža mjerama za jednaku zastupljenost muškaraca i žena u njegovu osoblju;

16.  međutim, žali zbog toga što na srednjoj i višoj rukovodećoj razini postoji jasna geografska neuravnoteženost, posebno kada je riječ o prevelikoj zastupljenosti upravitelja koji dolaze iz države članice Ombudsmana; poziva Ombudsmana da zajamči održivo ispravljanje takve situacije;

17.  prima na znanje plan Ombudsmana da u skladu s međuinstitucijskim sporazumom smanji osoblje za 5 % tijekom razdoblja od pet godina te traži da ga se obavijesti o tome kako se to smanjenje slaže s procjenama da će se 2016. otvoriti pet novih radnih mjesta;

18.  zabrinut je zbog dvije pritužbe koje su 2015. podnesene Europskom nadzorniku za zaštitu podataka protiv Ombudsmana i traži da se detalji tih pritužbi dostave Odboru Parlamenta za proračunski nadzor;

19.  pozdravlja kontinuiranu primjenu pravila sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS), dematerijalizaciju dokumenata, stvaranje stalnog programa „zelene” mobilnosti i korištenje video-konferencija za sastanke; potiče daljnju primjenu načela „zelene” javne nabave i poziva Ombudsmana da uspostavi pravila i proračun za smanjenje emisija ugljičnog dioksida;

20.  pozdravlja pojašnjenje Ombudsmana o nedostatku politike upravljanja nekretninama s obzirom na to da se njegove usluge odvijaju u zgradama Parlamenta te traži da ga se obavijesti o svim razvojima i promjenama u pogledu aktualne situacije;

21.  pozdravlja pružanje detaljnih informacija o cjelokupnom osoblju koje Ombudsmanu stoji na raspolaganju, raspoređene prema platnom razredu, spolu i nacionalnosti te traži da se te informacije automatski uvrste u godišnje izvješće o radu Ombudsmana;

22.  očekuje da će Ombudsman nastaviti težiti dosljednoj kvaliteti godišnjih izvješća o radu te traži od Ombudsmana da podnese sveobuhvatno godišnje izvješće o procjeni učinka, što je važan alat za procjenu njegova rada;

23.  izražava želju da nacionalni pučki pravobranitelji, tijela država članica i institucije Unije pružaju veću pomoć Ombudsmanu usmjeravanjem pozornosti građana Unije na mogućnost da se obrate Ombudsmanu u slučajevima nepravilnosti u postupanju bilo koje institucije ili tijela Unije.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

25

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

ECR

Richard Ashworth, Notis Marias

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

1

-

EFDD

Raymond Finch

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL L 69, 13.3.2015.

(2)

SL C 380, 14.10.2016., str. 1.

(3)

SL C 375, 13.10.2016., str. 1.

(4)

SL C 380, 14.10.2016., str. 147.

(5)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti