Eljárás : 2016/2158(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0142/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0142/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.22

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0153

JELENTÉS     
PDF 368kWORD 52k
31.3.2017
PE 593.845v02-00 A8-0142/2017

az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman

(2016/2158(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Benedek Jávor

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman

(2016/2158(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2016)0475 – C8-0276/2016)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0142/2017),

1.  mentesítést ad az európai ombudsman számára az európai ombudsman 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az európai ombudsmannak, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VIII. szakasz – Európai ombudsman

(2016/2158(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, VIII. szakasz – Európai ombudsman,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0142/2017),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

1.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a Számvevőszék nem állapított meg jelentős hiányosságokat az emberi erőforrásokkal és az európai ombudsman (a továbbiakban: az ombudsman) beszerzéseivel kapcsolatosan ellenőrzött területek vonatkozásában;

2.  hangsúlyozza, hogy ellenőrzési munkája alapján a Számvevőszék megállapította, hogy a 2015. december 31-i fordulónappal záruló évet illetően az ombudsman igazgatási kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

3.  hangsúlyozza, hogy az ombudsman költségvetése kizárólag igazgatási jellegű, és ennek összege 2015-ben 10 346 105 eurót (2014-ben 9 857 002 eurót) tett ki; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a teljesítményalapú költségvetés-tervezést nem csak az ombudsman költségvetésének egészére kellene alkalmazni, hanem konkrét, mérhető, teljesíthető, reális és határidőhöz kötött (SMART) célokat is magában kellene foglalnia az egyes osztályok, egységek és a személyzet éves tervei vonatkozásában; e tekintetben felszólítja az ombudsmant, hogy napi műveleteiben is vezesse be a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvét;

4.  megjegyzi, hogy az összes előirányzat 92,32%-át lekötötték (2014-ben ez az arány 97,87% volt) és 86,19%-át kifizették (2014-ben 93,96%-át), 92,32%-os felhasználási arány mellett (szemben a 2014. évi 97,87%-kal); megjegyzi, hogy a felhasználási arány 2015-ben tovább csökkent;

5.  megjegyzi, hogy a felhasználási arány 2015-ös csökkenése befolyásolta az ombudsman azon döntését, hogy számos költségvetési sort – ezek nevezetesen a kiküldetések, reprezentációs költségek, valamint kiadványok és fordítások – lefaragott, következésképp e sorok költségvetését is csökkentette;

6.  elismeri, hogy az ombudsman az uniós intézmények között élen jár az átláthatóság terén; felszólít mindazonáltal a felvételi feltételek és eljárások átláthatóságának további javítására; kéri az ombudsmant, hogy jelölje ki a főtanácsadó feladatait, és tisztázza a szervezeti diagramban betöltött helyét; tekintettel az intézmény szervezeti felépítésének 2015. novemberi elfogadását megelőzően bekövetkezett változtatásokra, kéri az ombudsmant, hogy biztosítsa azt, hogy szervezeti diagramjának frissített verziója elérhető legyen a weboldalán;

7.  üdvözli, hogy az ombudsman folytatja a Bizottság „forgóajtó-jelenséggel” kapcsolatos ügyeinek kivizsgálását; aggodalmát fejezi ki azon „belső forgóajtó-ügyekkel” kapcsolatban, amelyek vagy az ombudsman és a többi intézmény között zajlanak, és az ombudsman ellenőrzése alá tartozhatnak, vagy pedig a többi intézmény között zajlanak, amelyek egymás munkáját ellenőrizhetik; kéri az ombudsmant, hogy vizsgálja meg a helyzetet, és amennyiben szükségesnek ítéli, dolgozzon ki szabályokat az összeférhetetlenség elkerülése érdekében;

8.  üdvözli a 2015-ös éves irányítási tervnek a 2019-re irányuló stratégia keretében történő hatékony végrehajtását; megjegyzi, hogy az ombudsman által meghatározott, a fő teljesítménymutatókon keresztül történő teljesítményértékelés keretében kitűzött célok túlnyomó része megvalósult; bízik abban, hogy ez a tendencia az elkövetkező években is folytatódik;

9.  elismeri, hogy az ombudsman kulcsfontosságú szerepet tölt be az arra irányuló folyamatban, hogy a személyzeti szabályzat 22. cikkének a)–c) pontjában meghatározott, a visszaéléseket bejelentő személyek védelméről szóló belső szabályokat 2015 végéig vezessék be az uniós intézményeknél; kéri az ombudsmant, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel az említett szabályok végrehajtását, és állapítsa meg, hogy ezek megfelelő védelmet nyújtanak-e a Parlament akkreditált parlamenti asszisztensei számára;

10.  bátorítja az ombudsmant a zaklatás megelőzéséről és az ellene folytatott harcról szóló szabályok kidolgozásában;

11.  elismeri az ombudsman stratégiai és saját kezdeményezéseinek fontosságát, és felkéri az ombudsmant, hogy vizsgálatai eredményeiről rendszeresen tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot; megismétli, hogy az ombudsman számára az elsődleges prioritást annak kell képeznie, hogy észszerű időn belül kezelje a polgároktól érkező panaszokat; kéri az ombudsmant, hogy feladatai ellátása során a hivatali visszásság fogalmát a lehető legtágabban értelmezze, és stratégiai munkájában fűzze szorosabbra az együttműködést a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságával;

12.  tudomásul veszi a közérdek és nem közérdek új fogalommeghatározásait, amelyeket a beérkező panaszok szétválogatására vonatkozó végrehajtási rendelkezések vezettek be; kéri az ombudsmant, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot, hogy az említett fogalommeghatározások milyen hatással voltak a teljesítményére;

13.  üdvözli, hogy az ombudsman internetes oldalán közzéteszi azon külső érdekelt felek személyazonosságát és egyéb adatait, akikkel találkozik;

14.  tudomásul veszi a 2015-ben kezelt panaszok során elért eredményeket, és üdvözli, hogy az uniós intézmények 90%-os arányban eleget tettek az ombudsman javaslataiban foglaltaknak; felhívja az ombudsmant, hogy éves tevékenységi jelentéseiben írja le részletesen, hogy az uniós intézmények milyen mértékben tettek eleget a javaslataiban foglaltaknak; kéri az ombudsmant, hogy elemezze annak lehetséges okait, ha az uniós intézmények nem tettek eleget a javaslataiban foglaltaknak, és kéri az uniós intézményeket, hogy növeljék tovább megfelelési arányukat;

15.  üdvözli a vezetői szinten a nemek között 2015-ben megteremtett egyensúlyt; helyesli, hogy az ombudsman támogatja az olyan intézkedéseket, amelyek célja, hogy az intézmény alkalmazottai körében fenntartsák a nők és férfiak egyenlő részvételét;

16.  sajnálatát fejezi ki azonban a közép- és felsővezetők szintjén tapasztalható egyértelmű, földrajzi értelemben vett egyensúlyhiánnyal kapcsolatban, különösképp azon vezetők túlságosan nagy aránya tekintetében, akik az ombudsman állampolgársága szerinti tagállamból érkeztek; felhívja az ombudsmant, hogy gondoskodjon ennek a helyzetnek a fenntartható kiigazításáról;

17.  tudomásul veszi az ombudsman azon tervét, hogy az intézményközi megállapodásban foglaltaknak megfelelően öt év alatt 5%-kal csökkenti a személyi állományt, és kéri, hogy tájékoztassák arról, hogy az említett létszámleépítés miként egyeztethető össze azzal a 2016-os előrejelzéssel, mely szerint öt új álláshelyet hoznak létre;

18.  aggodalommal tölti el az ombudsmannal szemben 2015-ben az európai adatvédelmi biztos elé beterjesztett két panasz, és kéri, hogy szolgáljanak részletekkel e panaszokkal kapcsolatosan a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága számára;

19.  üdvözli a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) szabályainak következetes alkalmazását, a papírmentes dokumentumkezelést, az állandó zöld mobilitási rendszer megteremtését és az ülések során a videokonferencia használatát; ösztönzi a zöld közbeszerzések elveinek további alkalmazását, és kéri az ombudsmant, hogy állapítson meg szabályokat és költségvetést a kibocsátáskompenzációra vonatkozóan;

20.  üdvözli, hogy az ombudsman kifejtette, hogy azért nincs ingatlanpolitikája, mert szolgálatai a Parlamentben működnek, és kéri, hogy tájékoztassák a jelenlegi helyezettel kapcsolatos minden fejleményről vagy változásról;

21.  üdvözli a kimerítő tájékoztatást az ombudsman rendelkezésére álló valamennyi emberi erőforrásról, besorolási fokozatok, nemek és állampolgárság szerinti bontásban, és kéri, hogy ez az információ automatikusan kerüljön be az ombudsman éves tevékenységi jelentésébe;

22.  elvárja, hogy az ombudsman éves tevékenységi jelentésében továbbra is törekedjen a minőség megőrzésére, és kéri az ombudsmant, hogy nyújtson be átfogó éves hatástanulmányt, amely fontos eszközként szolgál munkájának értékeléséhez;

23.  szorgalmazza, hogy a nemzeti ombudsmanok, továbbá a tagállamok és az uniós intézmények hatóságai jobban támogassák az ombudsman munkáját azáltal, hogy felhívják az uniós polgárok figyelmét arra, hogy bármely uniós intézmény vagy szerv által elkövetett hivatali visszásság esetén módjukban áll az ombudsmanhoz fordulni.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

25

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

ECR

Richard Ashworth, Notis Marias

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

1

-

EFDD

Raymond Finch

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL L 69., 2015.3.13.

(2)

HL C 380., 2016.10.14., 1. o.

(3)

HL C 375., 2016.10.13., 1. o.

(4)

HL C 380., 2016.10.14., 147. o.

(5)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat