Procedūra : 2016/2158(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0142/2017

Pateikti tekstai :

A8-0142/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.22

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0153

PRANEŠIMAS     
PDF 589kWORD 57k
31.3.2017
PE 593.845v02-00 A8-0142/2017

dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas

(2016/2158(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Benedek Jávor

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas

(2016/2158(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2016)0475 – C8-0276/2016)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2015 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0142/2017),

1.  patvirtina Europos ombudsmenui, kad Europos ombudsmeno 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos ombudsmenui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui ir Audito Rūmams, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas, dalį

(2016/2158(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0142/2017),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  yra patenkintas, kad Audito rūmai nenustatė jokių didelių trūkumų, susijusių su audito temomis žmogiškųjų išteklių ir Europos ombudsmenės (toliau – Ombudsmenė) viešųjų pirkimų srityje;

2.  pabrėžia tai, kad atsižvelgdami į atlikto audito rezultatus Audito Rūmai padarė išvadą, kad 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais metais su Ombudsmenės administracinėmis išlaidomis susijusiuose mokėjimuose nepadaryta reikšmingų klaidų;

3.  pabrėžia, kad Ombudsmenės biudžetas yra išimtinai administracinis ir 2015 m. sudarė 10 346 105 EUR (2014 m. – 9 857 002 EUR); vis dėlto pabrėžia, kad rezultatais grindžiamas biudžeto sudarymas neturėtų būti taikomas tik visam Ombudsmenės biudžetui, jis taip pat turėtų apimti konkrečių, išmatuojamų, pasiekiamų, realių, per nustatytą laiką įvykdytinų tikslų nustatymą atskiriems departamentams, skyriams ir darbuotojų metiniams planams; šiuo atžvilgiu ragina Ombudsmenę į savo kasdienę veiklą labiau įtraukti rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principą;

4.  pažymi, kad, atsižvelgiant į visus asignavimus, buvo prisiimta įsipareigojimų dėl 92,32 % (palyginti su 97,87 % 2014 m.), sumokėta 86,19 % asignavimų (palyginti su 93,96 % 2014 m.), o panaudojimo lygis sudarė 92,32 % (palyginti su 97,87 % 2014 m.); pažymi, kad 2015 m. panaudojimo lygis toliau mažėjo;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad panaudojimo lygio mažėjimas 2015 m. padarė įtaką Ombudsmenės sprendimui sumažinti keletą biudžeto eilučių, skirtų misijoms, reprezentacinėms išlaidoms ir leidiniams bei vertimams, ir galiausiai lėmė tų eilučių biudžeto sumažinimą;

6.  pripažįsta, kad Ombudsmenė iš visų Sąjungos institucijų pirmauja skaidrumo srityje; vis dėlto ragina toliau didinti įdarbinimo sąlygų ir procesų skaidrumą; prašo Ombudsmenės nurodyti vyriausiojo patarėjo užduotis ir išaiškinti jo (jos) poziciją organizacinėje struktūroje; atsižvelgdamas į prieš priimant institucijos organizacinę struktūrą 2015 m. lapkričio mėn. atliktus pakeitimus, prašo Ombudsmenės užtikrinti, kad jos svetainėje būtų paskelbta atnaujinta organizacinės struktūros versija;

7.  palankiai vertina tai, kad Ombudsmenė tęsia tyrimus dėl „sukamųjų durų“ atvejų Komisijoje; yra susirūpinęs dėl Ombudsmenės ir kitų institucijų, kurias Ombudsmenė gali patikrinti, arba dėl kitų institucijų, kurios gali patikrinti vienos kitų darbą, „vidaus sukamųjų durų“ atvejų; ragina Ombudsmenę išanalizuoti padėtį ir, jeigu, jos manymu, to reikia, parengti taisykles, kad būtų išvengta interesų konfliktų;

8.  palankiai vertina tai, kad veiksmingai įgyvendintas pagal 2019 m. strategiją 2015 m. priimtas metinis valdymo planas; pažymi, kad pasiekta didžioji dalis tikslų, kuriuos Ombudsmenė nustatė siekdama įvertinti tarnybos veiklą taikant pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius; tikisi, kad ši tendencija bus išsaugota ateinančiais metais;

9.  pripažįsta, kad Ombudsmenė atliko pagrindinį vaidmenį vykdant procesą, pagal kurį iki 2015 m. pabaigos Sąjungos institucijose priimtos vidaus taisyklės dėl informatorių apsaugos pagal Tarnybos nuostatų 22 straipsnio a–c punktus; prašo Ombudsmenės nuolat stebėti tų taisyklių įgyvendinimą ir įvertinti, ar jomis užtikrinama tinkama akredituotų Parlamento nario padėjėjų apsauga;

10.  ragina Ombudsmenę parengti taisykles dėl priekabiavimo prevencijos ir kovos su juo;

11.  atkreipia dėmesį į Ombudsmenės strateginių ir savo iniciatyvų svarbą ir ragina Ombudsmenę biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai reguliariai pranešti apie vykdomų tyrimų poveikį; pakartoja, kad svarbiausias Ombudsmenės prioritetas turi būti spręsti piliečių skundus per pagrįstą laiką; prašo Ombudsmenės, atliekant savo pareigas, kuo plačiau aiškinti netinkamą administravimą ir strateginio darbo srityje plėtoti glaudesnį bendradarbiavimą su Parlamento Biudžeto kontrolės komitetu;

12.  atkreipia dėmesį į naujas viešojo ir neviešojo intereso apibrėžtis, kurios nustatytos gaunamų skundų rūšiavimo įgyvendinimo nuostatomis; prašo Ombudsmenės biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pranešti apie tai, kokia įtaką šios apibrėžtys padarė jos darbui;

13.  palankiai vertina tai, kad Ombudsmenė savo svetainėje nurodo išorės suinteresuotųjų subjektų, su kuriais ji susitinka, tapatybę ir kitą informaciją;

14.  atkreipia dėmesį į 2015 m. skundų nagrinėjimo srityje pasiektus rezultatus ir palankiai vertina tai, kad Sąjungos institucijos 90 proc. laikėsi Ombudsmenės pasiūlymų; ragina Ombudsmenę pateikti informaciją apie atskirų Sąjungos institucijų atitiktį jos pasiūlymams metinėse veiklos ataskaitose; ragina Ombudsmenę pateikti galinimų neatitikties priežasčių analizę ir prašo Sąjungos institucijų dar labiau pagerinti savo atitikties lygį;

15.  palankiai vertina tai, kad 2015 m. pasiekta valdymo lygmens lyčių pusiausvyra; pritaria Ombudsmenės reiškiamai paramai priemonėms, kuriomis užtikrinamas vienodas vyrų ir moterų darbuotojų skaičius;

16.  vis dėlto apgailestauja dėl akivaizdaus geografinio disbalanso viduriniosios grandies ir aukščiausio valdymo lygmenyse ir ypač dėl pernelyg didelio valdytojų, kilusių iš tos pačios šalies kaip ir Ombudsmenė, skaičiaus; ragina Ombudsmenę užtikrinti, kad ši padėtis būtų tvariai ištaisyta;

17.  atkreipia dėmesį į Ombudsmenės planą laikytis tarpinstitucinio susitarimo per penkerius metus darbuotojų skaičių sumažinti 5 proc. ir prašo, kad jam būtų pranešta apie tai, kaip toks mažinimas atitinka 2016 m. sąmatą, pagal kurią turėjo būti sukurtos penkios naujos darbo vietos;

18.  yra susirūpinęs dėl to, kad 2015 m. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui pateikti du skundai dėl Ombudsmenės, ir prašo Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui pateikti išsamią informaciją apie šiuos skundus;

19.  palankiai vertina nuoseklų Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taisyklių taikymą, dokumentų dematerializavimą, nuolatinės žaliosios judumo sistemos kūrimą ir vaizdo konferencijų naudojimą susitikimuose; ragina toliau taikyti žaliųjų viešųjų pirkimų principus ir ragina Ombudsmenę nustatyti išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimo taisykles ir biudžetą;

20.  palankiai vertina Ombudsmenės paaiškinimą, kodėl nėra pastatų politikos, nes jos tarnybos yra įsikūrusios Parlamento pastatuose, prašo pranešti apie visus pokyčius, susijusius su dabartine padėtimi;

21.  palankiai vertina nuostatą dėl išsamios informacijos apie visus Ombudsmenei prieinamus žmogiškuosius išteklius, kuri suskirstyta pagal lygį, lytį ir pilietybę ir prašo šią informaciją automatiškai įtraukti į Ombudsmenės metinę veiklos ataskaitą;

22.  tikisi, kad Ombudsmenė toliau sieks parengti geros kokybės metinę veiklos ataskaitą, ir prašo Ombudsmenės pateikti išsamią metinę poveikio ataskaitą, kuri yra svarbi jos darbo vertinimo priemonė;

23.  išreiškia pageidavimą, kad valstybių narių ombudsmenai ir institucijos bei Sąjungos institucijos teiktų didesnę pagalbą Europos Ombudsmenui, atkreipdami ES piliečių dėmesį į galimybę kreiptis į Europos Ombudsmeną dėl netinkamo bet kurios Sąjungos institucijos ar įstaigos administravimo.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

22.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

25

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

ECR

Richard Ashworth, Notis Marias

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

1

-

EFDD

Raymond Finch

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL L 69, 2015 3 13.

(2)

OL C 380, 2016 10 14, p. 1.

(3)

OL C 375, 2016 10 13, p. 1.

(4)

OL C 380, 2016 10 14, p. 147.

(5)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika