Procedūra : 2016/2158(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0142/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0142/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.22

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0153

ZIŅOJUMS     
PDF 595kWORD 55k
31.3.2017
PE 593.845v02-00 A8-0142/2017

par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds

(2016/2158(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Benedek Jávor

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds

(2016/2158(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2015. finanšu gadu (COM(2016)0475 – C8-0276/2016)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2015. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju(4) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0142/2017),

1.  sniedz Eiropas ombudam apstiprinājumu par Eiropas Ombuda 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Ombudam, Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Ārējās darbības dienestam un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds

(2016/2158(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0142/2017),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir sevišķi svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību,

1.  ar gandarījumu norāda, ka Revīzijas palāta nav konstatējusi nozīmīgus trūkumus attiecībā uz revidētajiem Eiropas Ombuda (turpmāk „Ombuds”) cilvēkresursu un iepirkumu aspektiem;

2.  uzsver, ka Revīzijas palāta, pamatojoties uz veikto revīziju, ir secinājusi, ka kopumā 2015. gada 31. decembrī slēgtajā finanšu gadā izdarītajos maksājumos saistībā ar Ombuda administratīvajiem izdevumiem būtisku kļūdu nav;

3.  uzsver, ka Ombuda budžets tiek izmantots tikai administratīvām vajadzībām un 2015. gadā tas bija EUR 10 346 105 (2014. gadā — EUR 9 857 002); tomēr uzsver, ka uz darbības rezultātiem balstīta budžeta plānošana nebūtu jāpiemēro tikai Ombuda budžetam kopumā, bet tai būtu arī jāietver konkrētu, izmērāmu, sasniedzamu, reālistisku un laikā ierobežotu (SMART) mērķu noteikšana atsevišķām struktūrvienībām, nodaļām un darbinieku gada plānos; šajā sakarībā aicina Ombudu savās ikdienas darbībās plašāk ieviest uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas principu;

4.  konstatē, ka saistības tika uzņemtas par 92,32 % no kopējām apropriācijām (salīdzinājumam — 2014. gadā par 97,87 %) un 86,19 % apropriāciju tika samaksātas (salīdzinājumam — 2014. gadā 93,96 %), izlietojuma līmenim sasniedzot 92,32 % (salīdzinājumam — 2014. gadā 97,87 %); norāda, ka izlietojuma līmenis 2015. gadā turpināja samazināties;

5.  atzīmē, ka izlietojuma līmeņa mazināšanās 2015. gadā ietekmēja Ombuda lēmumu samazināt vairākas budžeta pozīcijas, proti, komandējumiem, pārstāvības izdevumiem, publikācijām un tulkojumiem, un attiecīgi tika samazināts minēto pozīciju budžets;

6.  atzīst, ka Ombudam ir vadošā pozīcija pārredzamības jautājumos Savienības iestāžu vidū; tomēr prasa vēl vairāk uzlabot darbā pieņemšanas nosacījumu un procesu pārredzamību; prasa Ombudam norādīt galvenā padomdevēja uzdevumus un precizēt tā vietu struktūrshēmā; ņemot vērā izmaiņas pirms iestādes struktūrshēmas apstiprināšanas 2015. gada novembrī, aicina Ombudu nodrošināt atjauninātas struktūrshēmas pieejamību tā tīmekļa vietnē;

7.  atzinīgi vērtē to, ka Ombuds turpina izmeklēšanas saistībā ar t. s. virpuļdurvju efekta gadījumiem Komisijā; pauž bažas par „iekšējām virpuļdurvīm” starp Ombudu un citām iestādēm, par kurām Ombuds, iespējams, veic pārbaudi, vai starp citām iestādēm, kas var pārbaudīt viena otras darbu; aicina Ombudu analizēt situāciju un, ja tas tiek atzīts par nepieciešamu, izstrādāt interešu konfliktu nepieļaušanas noteikumus;

8.  atzinīgi vērtē gada pārvaldības plāna efektīvo īstenošanu 2015. gadā saskaņā ar stratēģiju līdz 2019. gadam; norāda, ka tika sasniegta lielākā daļa Ombuda noteikto mērķu saistībā ar tā darbības rezultātu novērtēšanu, izmantojot galvenos darbības rādītājus; paļaujas, ka šī tendence saglabāsies arī nākamajos gados;

9.  atzīst, ka Ombudam bija svarīga loma trauksmes cēlēju aizsardzībai paredzēto iekšējo noteikumu ieviešanā Savienības iestādēs līdz 2015. gada beigām saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 22. panta a) līdz c) apakšpunktu; prasa Ombudam pastāvīgi uzraudzīt minēto noteikumu īstenošanu un izvērtēt, vai tie nodrošina Parlamenta reģistrēto deputātu palīgu pienācīgu aizsardzību;

10.   atbalsta Ombudu aizskaršanas novēršanas un apkarošanas noteikumu sagatavošanā;

11.  atzīst Ombuda stratēģisko iniciatīvu un pašiniciatīvu nozīmīgumu un aicina Ombudu regulāri informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par tā izmeklēšanu ietekmi; atkārtoti norāda, ka Ombuda galvenajai prioritātei vajadzētu būt pilsoņu sūdzību izskatīšanai pieņemamā termiņā; aicina Ombudu, lai tas, pildot savus pienākumus, pēc iespējas plaši interpretētu administratīvas kļūmes un attīstītu ciešāku sadarbību ar Parlamenta Budžeta kontroles komiteju savā stratēģiskajā darbā;

12.  pieņem zināšanai sabiedrības interešu un privāto interešu jaunās definīcijas, kas saņemto sūdzību šķirošanas nolūkā ir ieviestas īstenošanas noteikumos; prasa Ombudam informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par to, kā šīs definīcijas ietekmē tā darbības rezultātus;

13.  atzinīgi vērtē to, ka Ombuds savā tīmekļa vietnē publicē to ārējo ieinteresēto personu vārdus un citus datus, ar kurām tas tiekas;

14.  atzīmē 2015. gadā gūtos sūdzību izskatīšanas rezultātus un atzinīgi vērtē to, ka Savienības iestādes par 90 % ir ievērojušas Ombuda priekšlikumus; aicina Ombudu savā gada darbības pārskatā sniegt informāciju par to, kā katra Savienības iestāde ir ievērojusi tā priekšlikumus; prasa Ombudam sagatavot analīzi par iemesliem, kas varētu būt neievērošanas pamatā, un prasa Savienības iestādēm turpināt uzlabot ieteikumu ievērošanas rādītāju;

15.  atzinīgi vērtē 2015. gadā sasniegto dzimumu līdzsvaru vadības līmenī; atzinīgi vērtē Ombuda atbalstu pasākumiem, ar kuriem uztur sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu īpatsvaru tā darbaspēkā;

16.  tomēr pauž nožēlu par nepārprotamo ģeogrāfiskā līdzsvara trūkumu vidējās un augstākās vadības līmenī, jo īpaši par to, ka nesamērīgi daudz vadītāju nāk no valsts, kuras valstspiederība ir pašreizējam ombudam; aicina Ombudu nodrošināt, ka šī situācija tiek noturīgi labota;

17.  norāda, ka Ombuds plāno ievērot iestāžu vienošanos piecu gadu laikā samazināt darbinieku skaitu par 5 %, un prasa informēt Parlamentu par to, kā šis samazinājums atbilst 2016. gada tāmei, kurā plānota piecu jaunu štata vietu izveide;

18.  pauž bažas par divām sūdzībām, kas 2015. gadā iesniegtas par Ombudu Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, un prasa, lai Parlamenta Budžeta kontroles komitejai tiktu sniegta sīka informācija par minētajām sūdzībām;

19.  atzinīgi vērtē vides vadības un audita sistēmas (EMAS) noteikumu konsekvento piemērošanu, dokumentu dematerializāciju, pastāvīgas zaļās mobilitātes shēmas izveidi un videokonferenču izmantošanu sanāksmēm; mudina turpināt zaļa publiskā iepirkuma principu piemērošanu un aicina Ombudu izstrādāt oglekļa emisiju izlīdzināšanas noteikumus un paredzēt izlīdzināšanai pietiekamu budžetu;

20.  atzinīgi vērtē Ombuda sniegtos paskaidrojumus par ēku politikas trūkumu, proti, ka tā pakalpojumi tiek sniegti Parlamenta telpās, un prasa informēt Parlamentu par jebkādām pašreizējā stāvokļa izmaiņām;

21.  atzinīgi vērtē to, ka ir sniegta izsmeļoša informācija par visiem Ombuda rīcībā esošajiem cilvēkresursiem, norādot amata pakāpi, dzimumu un valstspiederību, un pieprasa šo informāciju automātiski iekļaut Ombuda gada darbības pārskatā;

22.  sagaida, ka Ombuds arī turpmāk centīsies panākt, lai tā gada darbības pārskats būtu nemainīgi kvalitatīvs, un prasa Ombudam sniegt visaptverošu gada ietekmes ziņojumu, kas ir nozīmīgs tā darba izvērtēšanas rīks;

23.  pauž vēlēšanos, lai valstu ombudi, dalībvalstu iestādes un Savienības iestādes vairāk palīdzētu Ombudam, vēršot Savienības iedzīvotāju uzmanību uz iespēju griezties pie Ombuda Savienības iestāžu vai struktūru pieļautu administratīvu kļūmju gadījumā.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

25

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

25

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

ECR

Richard Ashworth, Notis Marias

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

1

-

EFDD

Raymond Finch

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Simbolu atšifrējums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV L 69, 13.3.2015.

(2)

OV C 380, 14.10.2016., 1. lpp.

(3)

OV C 375, 13.10.2016., 1. lpp.

(4)

OV C 380, 14.10.2016., 147. lpp.

(5)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika