Procedura : 2016/2158(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0142/2017

Teksty złożone :

A8-0142/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.22

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0153

SPRAWOZDANIE     
PDF 591kWORD 58k
31.3.2017
PE 593.845v02-00 A8-0142/2017

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

(2016/2158(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Benedek Jávor

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

(2016/2158(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2015 (COM(2016)0475 – C8‑0276/2016)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0142/2017),

1.  udziela Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

(2016/2158(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0142/2017),

A.  mając na uwadze, że w kontekście procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególną wagę dalszego wzmacniania demokratycznej legitymacji instytucji unijnych przez poprawę przejrzystości i rozliczalności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania zadaniowego i dobrego zarządzania zasobami ludzkimi,

1.  zauważa z zadowoleniem, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) nie odnotował żadnych istotnych niedociągnięć w objętych kontrolą obszarach działalności Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich (zwanej dalej „Rzecznik”) dotyczących zasobów ludzkich i zamówień publicznych;

2.  podkreśla, że na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych Trybunał stwierdził, iż w roku budżetowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 r. w łącznych płatnościach związanych z wydatkami administracyjnymi Rzecznik nie wystąpiły istotne błędy;

3.  podkreśla, że budżet instytucji ma charakter czysto administracyjny oraz że w 2015 r. wyniósł on 10 346 105 EUR (9 857 002 EUR w 2014 r.); podkreśla jednak, że wprowadzenie budżetowania zadaniowego powinno mieć zastosowanie nie tylko do całego budżetu instytucji, lecz obejmować też określenie skonkretyzowanych, mierzalnych, osiągalnych, realnych i terminowych (SMART) celów dla poszczególnych departamentów, działów i rocznych planów kadrowych; w związku z tym wzywa Rzecznik do dalszego wdrażania zasady budżetowania celowego w jej codziennej działalności;

4.  odnotowuje, że z łącznych środków 92,32 % stanowiły środki na zobowiązania (w porównaniu do 97,87 % w 2014 r.), 86,19 % – środki na płatności (w porównaniu do 93,96 % w 2014 r.), a wskaźnik ich wykorzystania wyniósł 92,32 % (w porównaniu do 97,87 % w 2014 r.); zauważa, że wskaźnik wykorzystania środków w 2015 r. nadal się zmniejszał;

5.  zauważa, że obniżenie wskaźnika wykorzystania środków w 2015 r. wpłynęło na decyzję Rzecznik o ograniczeniu kilku linii budżetowych, a mianowicie dla wyjazdów służbowych, celów reprezentacyjnych, publikacji i tłumaczeń, i pociągnęło za sobą zmniejszenie środków w ramach tych linii;

6.  uznaje, że Rzecznik odgrywa wśród instytucji UE rolę pioniera w zakresie przejrzystości; ponawia jednak apel o dalszą poprawę przejrzystości warunków i procedur rekrutacji; zwraca się do Rzecznik o określenie zadań głównego doradcy oraz o wyjaśnienie jego/jej stanowiska w schemacie organizacyjnym; w związku z pewnymi zmianami przed przyjęciem struktury organizacyjnej instytucji w listopadzie 2015 r. zwraca się do Rzecznik o dopilnowanie publikacji uaktualnionej wersji schematu organizacyjnego na stronie internetowej;

7.  z zadowoleniem przyjmuje dalsze dochodzenia Rzecznik dotyczące przypadków występowania efektu „drzwi obrotowych” w Komisji; wyraża zaniepokojenie z powodu „wewnętrznych drzwi obrotowych” między Rzecznik a pozostałymi instytucjami, które mogą podlegać jej kontroli lub między pozostałymi instytucjami, które mogą kontrolować wzajemnie swoją pracę; wzywa Rzecznik do przeanalizowania sytuacji i do opracowania, jeśli uzna to za konieczne, przepisów służących unikaniu konfliktu interesów;

8.  z zadowoleniem przyjmuje skuteczne wdrożenie rocznego planu zarządzania w 2015 r. w ramach strategii na okres do 2019 r.; zauważa, że zrealizowano większość celów wytyczonych przez Rzecznik do oceny skuteczności reprezentowanej przez nią instytucji za pomocą kluczowych wskaźników efektywności; wierzy, że tendencja ta utrzyma się w nadchodzących latach;

9.  uznaje, że Rzecznik odegrała kluczową rolę w procesie wprowadzenia przed upływem 2015 r. wewnętrznych przepisów dotyczących ochrony demaskatorów na mocy art. 22 lit. a) – c) regulaminu pracowniczego instytucji UE; wzywa Rzecznik do monitorowania na bieżąco wdrażania tych przepisów i oceny, czy zapewniają one odpowiednią ochronę akredytowanym asystentom parlamentarnym;

10.  wspiera Rzecznik w jej przygotowaniach do opracowania zasad dotyczących zapobiegania nękaniu i walki z tym zjawiskiem;

11.  uznaje znaczenie strategicznych i własnych inicjatyw Rzecznik oraz wzywa ją do regularnego informowania organu udzielającego absolutorium o wynikach prowadzonych dochodzeń; podkreśla, że głównym priorytetem Rzecznik powinno być udzielanie odpowiedzi na skargi obywateli w rozsądnym terminie; zwraca się do Rzecznik, aby przy wykonywaniu swoich obowiązków jak najszerzej interpretowała niewłaściwe administrowanie oraz by w odniesieniu do działań strategicznych nawiązała ściślejszą współpracę z parlamentarną Komisją Kontroli Budżetowej;

12.  przyjmuje do wiadomości nowe definicje interesu publicznego i niepublicznego wprowadzone w przepisach wykonawczych dotyczących porządkowania napływających skarg; zwraca się do Rzecznik o poinformowanie organu udzielającego absolutorium o tym, w jaki sposób definicje te wpłynęły na wyniki reprezentowanej przez nią instytucji;

13.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rzecznik ujawnia na swojej stronie internetowej tożsamość i inne szczegóły dotyczące zainteresowanych podmiotów zewnętrznych, z którymi się spotyka;

14.  odnotowuje wyniki osiągnięte podczas rozpatrywania skarg w 2015 r. i z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 90 % przypadków instytucje unijne zastosowały się do propozycji Rzecznik; apeluje do Rzecznik o analizę stosowania się instytucji UE do jej zaleceń w ramach rocznych sprawozdań z działalności; zwraca się do Rzecznik o analizę możliwych przyczyn niestosowania się do tych zaleceń oraz zachęca instytucje unijne do dalszej poprawy ich poziomu zgodności z propozycjami Rzecznik;

15.  z zadowoleniem przyjmuje osiągnięcie w 2015 r. równowagi płci na szczeblu kierowniczym; wyraża aprobatę dla wspierania przez Rzecznik środków na rzecz równego udziału mężczyzn i kobiet wśród personelu;

16.  wyraża jednak ubolewanie z powodu wyraźnej nierównowagi geograficznej wśród kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla, a w szczególności nadreprezentacji kierowników z państwa członkowskiego, z którego pochodzi Rzecznik; wzywa Rzecznik do zapewnienia trwałej korekty tej sytuacji;

17.  przyjmuje do wiadomości plan Rzecznik dotyczący dostosowania się do porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie redukcji personelu o 5 % w ciągu pięciu lat oraz zwraca się o poinformowanie Parlamentu, jak redukcja ta ma się do szacunków dotyczących stworzenia w 2016 r. pięciu nowych stanowisk;

18.  wyraża zaniepokojenie z powodu dwóch skarg przeciwko Rzecznik złożonych w 2015 r. do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i występuje o przekazanie szczegółów tych skarg parlamentarnej Komisji Kontroli Budżetowej;

19.  z zadowoleniem przyjmuje konsekwentne stosowanie zasad systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), wirtualizację dokumentów, stworzenie stałego systemu ekologicznej mobilności oraz korzystanie w czasie spotkań z wideokonferencji; zachęca do dalszego stosowania zasad zielonych zamówień publicznych oraz wzywa Rzecznik do określenia zasad kompensacji emisji i przeznaczonego na ten cel budżetu;

20.  z zadowoleniem przyjmuje wyjaśnienia Rzecznik w odniesieniu do braku polityki w zakresie nieruchomości, ponieważ jej służby są zlokalizowane w Parlamencie, i zwraca się o informowanie go o dalszym rozwoju wypadków lub wszelkich zmianach obecnej sytuacji;

21.  z zadowoleniem przyjmuje udzielanie wyczerpujących informacji na temat wszystkich zasobów ludzkich, którymi dysponuje Rzecznik, z podziałem na grupy zaszeregowania, płeć i obywatelstwo i domaga się, by informacje te były automatycznie ujmowane w rocznym sprawozdaniu z działalności Rzecznik;

22.  oczekuje, że Rzecznik będzie nadal dążyła do zapewnienia wysokiej jakości swojego rocznego sprawozdania z działalności, i zwraca się do niej o przedstawienie szczegółowego rocznego sprawozdania dotyczącego skutków działań reprezentowanej przez nią instytucji, które stanowi ważne narzędzie oceny jej pracy;

23.  postuluje, aby rzecznicy krajowi, organy państw członkowskich i instytucje unijne służyły większą pomocą Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich przez zwracanie uwagi obywateli unijnych na możliwość wystąpienia do tej instytucji w przypadkach niewłaściwego administrowania przez dowolną instytucję lub organ Unii.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

22.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

25

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

ECR

Richard Ashworth, Notis Marias

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

1

-

EFDD

Raymond Finch

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

(1)

Dz.U. L 69 z 13.3.2015.

(2)

Dz.U. C 380 z 14.10.2016, s. 1.

(3)

Dz.U. C 375 z 13.10.2016, s. 1.

(4)

Dz.U. C 380 z 14.10.2016, s. 147.

(5)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności