Procedură : 2016/2158(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0142/2017

Texte depuse :

A8-0142/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.22

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0153

RAPORT     
PDF 512kWORD 58k
31.3.2017
PE 593.845v02-00 A8-0142/2017

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea VIII - Ombudsmanul European

(2016/2158(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Benedek Jávor

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea VIII - Ombudsmanul European

(2016/2158(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 (COM(2016)0475 – C8-0276/2016)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(5) al Consiliului, în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0142/2017),

1.  acordă Ombudsmanului European descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Ombudsmanului European aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Ombudsmanului European, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea VIII - Ombudsmanul European

(2016/2158(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea VIII - Ombudsmanul European,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0142/2017),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin creșterea transparenței și a răspunderii și prin aplicarea conceptelor de întocmire a bugetului în funcție de performanțe (PBB, „performance-based budgeting”) și de bună gestiune a resurselor umane,

1.  constată cu satisfacție faptul că Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) nu a constatat nicio deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele auditate referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții din cadrul Ombudsmanului European (denumit în continuare „Ombudsmanul”);

2.  subliniază faptul că, pe baza activităților sale de audit, Curtea a conchis că, per ansamblu, plățile pentru cheltuielile administrative ale Ombudsmanului, aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2015, nu au fost afectate de erori semnificative;

3.  subliniază că bugetul Ombudsmanului este pur administrativ, ridicându-se în 2015 la 10 346 105 EUR (9 857 002 EUR în 2014); subliniază totuși că introducerea principiului PBB nu ar trebui să vizeze numai bugetul Ombudsmanului în ansamblu, ci ar trebui să includă și stabilirea de obiective specifice, măsurabile, abordabile, relevante și încadrate în timp (SMART) pentru planurile anuale ale departamentelor individuale, ale unităților și ale personalului; în acest sens, invită Ombudsmanul să introducă principiul PBB în mai mare măsură în activitățile sale zilnice;

4.  observă că, din totalul creditelor, 92,32 % au fost angajate (față de 97,87 % în 2014) și 86,19 % au fost plătite (față de 3,96 % în 2014) cu o rată de utilizare de 92,32 % (față de 97,87 % în 2014); remarcă faptul că rata de execuție a continuat să scadă în 2015;

5.  ia act de faptul că scăderea ratei de utilizare în 2015 a influențat decizia Ombudsmanului de a-și reduce mai multe linii bugetare - anume pentru misiuni, cheltuieli de reprezentare, publicații și traduceri - și, în consecință, a redus aceste linii bugetare;

6.  recunoaște faptul că Ombudsmanul este un exemplu de transparență pentru instituțiile europene; solicită, totuși, îmbunătățirea în continuare a transparenței criteriilor și procedurilor de recrutare; solicită Ombudsmanului să indice sarcinile consilierului principal și să clarifice poziția sa în cadrul organigramei; în contextul modificărilor dinainte de adoptarea structurii organizatorice a instituției, în noiembrie 2015, solicită Ombudsmanului să se asigure că pe site-ul său de internet este disponibilă o versiune actualizată a organigramei;

7.  salută continuarea anchetelor Ombudsmanului în cazurile de tip „ușă turnantă” în cadrul Comisiei; își exprimă preocuparea cu privire la „ușile turnante interne” dintre Ombudsman și celelalte instituții, care ar putea să facă obiectul controlului de către Ombudsman, sau între celelalte instituții care și-ar putea controla reciproc activitatea; invită Ombudsmanul să analizeze situația și să elaboreze norme pentru a evita conflictele de interese, în cazul în care consideră necesar;

8.  salută punerea în aplicare eficace a planului anual de gestiune pe 2015, în conformitate cu strategia „Către 2019“; constată că majoritatea obiectivelor stabilite de Ombudsman pentru a-și evalua performanțele prin intermediul unor indicatori-cheie de performanță au fost îndeplinite; își exprimă speranța că această tendință va fi menținută în anii următori;

9.  recunoaște rolul esențial pe care îl joacă Ombudsmanul în procesul de introducere a unor norme interne privind protecția denunțătorilor în instituțiile Uniunii, până la sfârșitul anului 2015, în conformitate cu articolul 22 literele (a) la (c) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene; solicită Ombudsmanului să monitorizeze în permanență punerea în aplicare a acestor norme și să evalueze dacă acestea oferă o protecție adecvată asistenților parlamentari acreditați de Parlament;

10.  încurajează Ombudsmanul să pregătească norme privind prevenirea și combaterea hărțuirii;

11.  recunoaște importanța inițiativelor strategice și a anchetelor din proprie inițiativă ale Ombudsmanului și îl invită să informeze periodic autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la impactul anchetelor sale; reamintește că prima prioritate a Ombudsmanului ar trebui să fie tratarea reclamațiilor primite de la cetățeni într-un termen rezonabil; invită Ombudsmanul să interpreteze administrarea defectuoasă într-un mod cât mai amplu atunci când își îndeplinește atribuțiile și să dezvolte o cooperare mai strânsă cu Comisia pentru control bugetar a Parlamentului în cadrul lucrărilor sale strategice;

12.  ia act de noile definiții ale „interesului public“ și „ interesului nepublic“ introduse prin dispozițiile de punere în aplicare pentru clasificarea plângerilor primite; solicită Ombudsmanului să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la modul în care aceste definiții i-au afectat performanțele;

13.  salută faptul că Ombudsmanul publică pe site-ul său web identitatea și alte date ale părților interesate externe cu care se întâlnește;

14.  ia act de rezultatele obținute în cadrul plângerilor tratate în 2015 și salută faptul că instituțiile Uniunii au respectat propunerile Ombudsmanului în proporție de 90 %; invită Ombudsmanul să furnizeze în rapoartele sale anuale de activitate o defalcare a datelor referitoare la respectarea propunerilor sale de către instituțiile Uniunii; invită Ombudsmanul să furnizeze o analiză a eventualelor motive de nerespectare și solicită instituțiilor Uniunii să continue să își îmbunătățească rata de respectare;

15.  salută realizarea echilibrului de gen la nivelul conducerii în 2015; aprobă sprijinul acordat de Ombudsman măsurilor în favoarea menținerii participării în mod egal a bărbaților și a femeilor la forța de muncă;

16.  regretă, cu toate acestea, dezechilibrul geografic clar în cazul personalului de conducere de nivel superior și mediu, îndeosebi suprareprezentarea managerilor care provin din statul membru de origine a Ombudsmanului; invită Ombudsmanul să asigure corectarea permanentă a acestei situații;

17.  ia act de faptul că Ombudsmanul intenționează să respecte acordul interinstituțional de reducere a personalului cu 5 % pe o perioadă de cinci ani și solicită să fie informat cu privire la modul în care această reducere corespunde estimărilor pentru 2016 de crearea a cinci noi posturi;

18.  își exprimă îngrijorarea cu privire la două plângeri depuse la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor împotriva Ombudsmanului în 2015 și solicită ca detaliile acestor plângeri să fie comunicate Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului;

19.  salută aplicarea consecventă a normelor sistemului comunitar de management de mediu și audit (EMAS), informatizarea documentelor, crearea unui sistem de mobilitate ecologică permanentă și utilizarea de videoconferințe pentru reuniuni; încurajează aplicarea în continuare a principiilor achizițiilor publice ecologice și invită Ombudsmanul să stabilească norme și un buget pentru compensarea emisiilor de dioxid de carbon;

20.  salută clarificarea Ombudsmanului cu privire la absența unei politici imobiliare, dat fiind că serviciile sale sunt găzduite de Parlament și solicită să fie informat cu privire la toate evoluțiile sau modificările actualei situații;

21.  salută includerea de informații exhaustive privind toate resursele umane de care dispune Ombudsmanul, defalcate în funcție de grad, sex și naționalitate și solicită ca aceste informații să fie incluse în mod automat în raportul anual de activitate al Ombudsmanului;

22.  se așteaptă ca Ombudsmanul să continue să depună eforturi pentru a menține o calitate constantă a raportului său anual de activitate și solicită acestuia să prezinte un raport de impact anual cuprinzător, care constituie un instrument important pentru evaluarea activității sale;

23.  își exprimă dorința ca autoritățile naționale omoloage Ombudsmanului, autoritățile din statele membre și instituțiile Uniunii să ofere mai mult sprijin Ombudsmanului European, atrăgând atenția cetățenilor europeni asupra posibilității de a se adresa Ombudsmanului European în cazurile de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor și organelor Uniunii.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

22.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

25

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

ECR

Richard Ashworth, Notis Marias

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

1

-

EFDD

Raymond Finch

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO L 69, 13.3.2015.

(2)

JO C 380, 14.10.2016, p. 1.

(3)

JO C 375, 13.10.2016, p. 1.

(4)

JO C 380, 14.10.2016, p. 147.

(5)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate