Postup : 2016/2158(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0142/2017

Predkladané texty :

A8-0142/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.22

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0153

SPRÁVA     
PDF 453kWORD 58k
31.3.2017
PE 593.845v02-00 A8-0142/2017

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VIII – európsky ombudsman

(2016/2158(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Benedek Jávor

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VIII – európsky ombudsman

(2016/2158(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C80276/2016)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(4), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0142/2017),

1.  udeľuje európskej ombudsmanke absolutórium za plnenie rozpočtu európskeho ombudsmana za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, európskej ombudsmanke, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VIII – európsky ombudsman

(2016/2158(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VIII – európsky ombudsman,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0142/2017),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a vykonávaním koncepcie zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

1.  s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov nezistil u európskej ombudsmanky (ďalej len „ombudsmanka“) žiadne podstatné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými oblasťami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a verejného obstarávania;

2.  zdôrazňuje, že Dvor audítorov dospel na základe svojho auditu k záveru, že v platbách ako celku v súvislosti s administratívnymi výdavkami ombudsmanky za rok končiaci sa 31. decembrom 2015 sa nevyskytli významné chyby;

3.  upozorňuje, že rozpočet ombudsmanky je čisto administratívny a v roku 2015 predstavoval 10 346 105 EUR (v roku 2014 to bolo 9 857 002 EUR); zdôrazňuje však, že zavedenie PBB by sa nemalo uplatňovať iba na rozpočet ombudsmanky ako celok, ale malo by zahŕňať aj stanovenie konkrétnych, merateľných, dosiahnuteľných, realistických a časovo ohraničených (SMART) cieľov pre jednotlivé útvary, oddelenia a ročné plány zamestnancov; v tejto súvislosti vyzýva ombudsmanku, aby vo väčšej miere zavádzala zásadu PBB do svojich každodenných operácií;

4.  konštatuje, že z celkových rozpočtových prostriedkov bolo zaviazaných 92,32 % (97,87 % v roku 2014) a vyplatených 86,19 % (93,96 % v roku 2014) a miera využitia dosiahla 92,32 % (v porovnaní s 97,87 % v roku 2014); konštatuje, že miera využitia v roku 2015 ďalej klesala;

5.  konštatuje, že pokles miery využitia v roku 2015 mal vplyv na rozhodnutie ombudsmanky znížiť niektoré rozpočtové riadky, a to najmä riadky pre služobné cesty, výdavky na reprezentáciu, vydávanie publikácií a preklady a následne bol rozpočet týchto riadkov znížený;

6.  uznáva, že ombudsmanka je na čele úsilia o transparentnosť v rámci inštitúcií Únie; vyzýva však na ďalšie zlepšovanie transparentnosti podmienok a postupov prijímania zamestnancov; žiada ombudsmanku, aby uviedla úlohy hlavného poradcu a objasnila jeho pozíciu v organizačnej štruktúre; keďže pred prijatím organizačnej štruktúry inštitúcie v novembri 2015 došlo k niekoľkým zmenám, žiada ombudsmanku, aby zabezpečila, aby bola na jej webovej stránke aktualizovaná verzia organizačnej štruktúry;

7.  víta skutočnosť, že ombudsmanka pokračuje vo vyšetrovaní prípadov tzv. javu otáčavých dverí v Komisii; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s internými prípadmi javu otáčavých dverí medzi ombudsmankou a ďalšími inštitúciami, ktoré by mohli byť predmetom vyšetrovania ombudsmanky, alebo medzi ďalšími inštitúciami, ktoré by mohli navzájom vyšetrovať svoje činnosti; vyzýva ombudsmanku, aby analyzovala situáciu a vypracovala príslušné pravidlá s cieľom predísť konfliktu záujmov, ak to považuje za potrebné;

8.  víta účinné vykonávanie ročného plánu riadenia v roku 2015 v rámci stratégie smerom k roku 2019; konštatuje, že bola splnená prevažná väčšina cieľov, ktoré ombudsmanka stanovila v záujme posúdenia výkonnosti prostredníctvom kľúčových ukazovateľov výkonnosti; verí, že tento trend sa zachová aj v nasledujúcich rokoch;

9.  uznáva kľúčovú úlohu, ktorú ombudsmanka zohrávala do konca roka 2015 v procese zavádzania vnútorných pravidiel na ochranu oznamovateľov podľa článku 22 písm. a) až c) služobného poriadku v inštitúciách Únie; žiada ombudsmanku, aby nepretržite monitorovala vykonávanie týchto pravidiel a posúdila, či poskytujú primeranú ochranu akreditovaným asistentom poslancov Parlamentu;

10.  podporuje ombudsmanku pri príprave pravidiel týkajúcich sa prevencie obťažovania a boja proti nemu;

11.  uznáva dôležitosť strategických a vlastných iniciatív ombudsmanky a vyzýva ju, aby pravidelne informovala orgán udeľujúci absolutórium o dosahu svojich vyšetrovaní; opakuje, že prioritou ombudsmanky by malo byť riešenie sťažností občanov v primeranom čase; vyzýva ombudsmanku, aby pri výkone svojich povinností uplatňovala čo najširší výklad nesprávneho úradného postupu a rozvinula užšiu spoluprácu s Výborom pre kontrolu rozpočtu Parlamentu pri jeho strategickej činnosti;

12.  uznáva nové definície verejného a neverejného záujmu zavedené vykonávacími ustanoveniami pre triedenie prichádzajúcich sťažností; žiada ombudsmanku, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o tom, ako tieto definície ovplyvnili jej výkonnosť;

13.  víta skutočnosť, že ombudsmanka na svojej webovej stránke zverejňuje identitu externých zainteresovaných strán, s ktorými sa stretne, a ďalšie údaje o nich;

14.  berie na vedomie výsledky dosiahnuté v oblasti riešenia sťažností v roku 2015 a víta skutočnosť, že inštitúcie Únie vyhoveli návrhom ombudsmanky v 90 % prípadov; vyzýva ombudsmanku, aby vo svojich výročných správach o činnosti poskytla prehľad prípadov, v ktorých inštitúcie Únie vyhoveli jej návrhom; vyzýva ombudsmanku, aby poskytla analýzu možných dôvodov v súvislosti s prípadmi, v ktorých inštitúcie Únie nevyhoveli jej návrhom, a žiada inštitúcie Únie, aby ďalej zvyšovali mieru vyhovenia;

15.  víta dosiahnutie rodovej rovnováhy na úrovni riadenia v roku 2015; schvaľuje, že ombudsmanka podporuje opatrenia na udržanie rovnakého zastúpenia mužov a žien medzi svojimi zamestnancami;

16.  ľutuje však zreteľnú geografickú nerovnováhu na úrovni stredného a vyššieho manažmentu, najmä na nadmerné zastúpenie riadiacich pracovníkov pochádzajúcich z členského štátu, z ktorého pochádza aj ombudsmanka; vyzýva ombudsmanku, aby zabezpečila trvalú nápravu tejto situácie;

17.  berie na vedomie plán ombudsmanky dodržať medziinštitucionálnu dohodu o 5 % znížení počtu zamestnancov v priebehu piatich rokov a žiada o informácie o tom, ako takéto zníženie zodpovedá plánom na vytvorenie piatich nových pracovných miest v roku 2016;

18.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s dvomi sťažnosťami, ktoré boli v roku 2015 podané u európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov proti ombudsmanke, a žiada, aby boli Výboru pre kontrolu rozpočtu predložené podrobnosti týkajúce sa týchto sťažností;

19.  víta dôsledné uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), dematerializáciu dokumentov, vytvorenie trvalého systému ekologickej mobility a využívanie videokonferencií pre schôdze; nabáda na ďalšie uplatňovanie zásad zeleného verejného obstarávania a vyzýva ombudsmanku, aby stanovila pravidlá a primerané rozpočtové prostriedky na kompenzáciu emisií uhlíka;

20.  víta vysvetlenie ombudsmanky, že politika v oblasti nehnuteľností neexistuje preto, že útvary ombudsmanky sú umiestnené v jednej z budov Európskeho parlamentu, a žiada, aby bol informovaný o každom vývoji či zmene tejto situácie;

21.  víta poskytovanie podrobných údajov o všetkých ľudských zdrojoch, ktoré má ombudsmanka k dispozícii, rozdelených podľa platovej triedy, pohlavia a štátnej príslušnosti a žiada, aby boli tieto informácie automaticky zaradené do jej výročnej správy o činnosti;

22.  očakáva, že ombudsmanka sa bude aj naďalej snažiť o konzistentnú kvalitu svojej výročnej správy o činnosti, a žiada ombudsmanku, aby predložila komplexnú výročnú správu o vplyve, ktorá je dôležitým nástrojom hodnotenia jej činnosti;

23.  vyjadruje želanie, aby národní ombudsmani, orgány členských štátov a inštitúcie Únie poskytovali väčšiu pomoc ombudsmanke prostredníctvom upozorňovania občanov Únie na skutočnosť, že sa na ombudsmanku môžu obrátiť v prípadoch nesprávneho úradného postupu zo strany ktorejkoľvek inštitúcie alebo orgánu Únie.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

25

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

ECR

Richard Ashworth, Notis Marias

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

1

-

EFDD

Raymond Finch

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.

(2)

Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 375, 13.10.2016, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 147.

(5)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia