Postopek : 2016/2158(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0142/2017

Predložena besedila :

A8-0142/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.22

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0153

POROČILO     
PDF 507kWORD 57k
31.3.2017
PE 593.845v02-00 A8-0142/2017

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic

(2016/2158(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Benedek Jávor

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic

(2016/2158(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2015 (COM(2016)0475 – C8-0276/2016)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2015, skupaj z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0142/2017),

1.  podeli razrešnico Evropskemu varuhu človekovih pravic glede izvrševanja proračuna Evropskega varuha človekovih pravic za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic

(2016/2158(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0142/2017),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov,

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da Računsko sodišče ni ugotovilo hujših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila Evropskega varuha človekovih pravic (v nadaljevanju: varuh človekovih pravic);

2.  pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče na podlagi revizijskega dela sklenilo, da v skupnih plačilih za upravne odhodke varuha človekovih pravic za leto, ki se je končalo 31. decembra 2015, ni bilo pomembnih napak;

3.  poudarja, da je proračun varuha človekovih pravic izključno upravne narave in je leta 2015 znašal 10.346.105 EUR (9.857.002 EUR leta 2014); poudarja pa, da se oblikovanje proračuna glede na uspešnost ne bi smelo uporabljati le za proračun varuha človekovih pravic kot celoto, temveč bi moralo zajemati tudi sklop specifičnih, merljivih, dosegljivih, realističnih in časovno določenih (SMART) ciljev v letnih načrtih za posamezne oddelke in enote ter osebje; v zvezi s tem varuha človekovih pravic poziva, naj načelo oblikovanja proračuna glede na uspešnost uvede v svoje vsakodnevne dejavnosti;

4.  ugotavlja, da je bilo od vseh sredstev 92,32 % porabljenih za prevzem obveznosti (97,87 % v letu 2014), 86,19 % pa za plačila (93,96 % v letu 2014), pri čemer je stopnja uporabe sredstev znašala 92,32 % (97,87 % v letu 2014); ugotavlja, da se je stopnja uporabe sredstev leta 2015 še naprej nižala;

5.  ugotavlja, da je nižanje stopnje uporabe sredstev leta 2015 vplivalo na odločitev varuha človekovih pravic, da zmanjša več proračunskih vrstic, predvsem za službena potovanja, reprezentančne stroške ter objave in prevode, posledično pa tudi proračun zanje;

6.  priznava, da je varuh človekovih pravic na čelu institucij Unije, ko gre za preglednost; kljub temu poziva k nadaljnjemu izboljševanju preglednosti pogojev in postopkov zaposlovanja; poziva varuha človekovih pravic, naj navede naloge glavnega svetovalca in pojasni njegov položaj v organigramu; glede na spremembe pred sprejetjem organizacijske strukture institucije novembra 2015 ga poziva tudi, naj na spletnem mestu objavi posodobljeno različico organigrama;

7.  pozdravlja nadaljevanje preiskav varuha človekovih pravic o primerih zaposlovanja nekdanjih uradnikov Komisije v zasebnem sektorju; je zaskrbljen zaradi izmeničnega notranjega zaposlovanja med uradom varuha človekovih pravic in drugimi institucijami, ki jih morda varuh človekovih pravic preiskuje, ali med drugimi institucijami, ki izvajajo medsebojni nadzor svojega dela; poziva varuha človekovih pravic, naj analizira razmere in opredeli pravila, da bi preprečili navzkrižja interesov, če meni, da je to potrebno;

8.  pozdravlja učinkovito izvajanje letnega načrta upravljanja v letu 2015 v okviru strategije do leta 2019; ugotavlja, da je bila dosežena velika večina ciljev, ki jih je varuh človekovih pravic določil za oceno učinkovitosti s ključnimi kazalniki uspešnosti; je prepričan, da se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnjih letih;

9.  priznava ključno vlogo varuha človekovih pravic pri postopku uvedbe notranjih pravil za zaščito prijaviteljev nepravilnosti v skladu s členom 22(a) do (c) kadrovskih predpisov v institucijah Unije do konca leta 2015; poziva varuha človekovih pravic, naj nenehno spremlja izvajanje teh pravil in oceni, ali zagotavljajo ustrezno zaščito za akreditirane parlamentarne pomočnike Parlamenta;

10.  podpira varuha človekovih pravic pri pripravi pravil o preprečevanju nadlegovanja in boju proti njemu;

11.  priznava pomen strateških in lastnih pobud varuha človekovih pravic ter ga poziva, naj organ za podelitev razrešnice redno obvešča o učinku preiskav; vseeno ponovno poudarja, da bi morala biti prva prednostna naloga varuha človekovih pravic obravnavati pritožbe državljanov v razumnem roku; poziva ga tudi, naj pri izvajanju dejavnosti v najširšem mogočem pomenu tolmači pojem nepravilnosti ter v sklopu svojega strateškega dela tesneje sodeluje z Odborom Parlamenta za proračunski nadzor;

12.  priznava novi opredelitvi javnega in nejavnega interesa, ki sta bili uvedeni z izvedbenimi predpisi za razvrščanje prejetih pritožb; poziva varuha človekovih pravic, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o tem, kako sta ti opredelitvi vplivali na uspešnost;

13.  pozdravlja dejstvo, da varuh človekovih pravic na svoji spletni strani objavlja identiteto in druge podatke zunanjih deležnikov, s katerimi se srečuje;

14.  priznava rezultate, dosežene pri obravnavanju pritožb v letu 2015, in pozdravlja dejstvo, da so institucije Unije v 90 % upoštevale predloge varuha človekovih pravic; poziva varuha človekovih pravic, naj v letno poročilo o dejavnostih vključi razčlenjene podatke o tem, v kolikšni meri so institucije Unije upoštevale njegove predloge; poziva varuha človekovih pravic, naj pripravi analizo morebitnih vzrokov za neupoštevanje, in poziva institucije Unije, naj še naprej izboljšujejo stopnjo upoštevanja;

15.  pozdravlja dejstvo, da je bila dosežena uravnotežena zastopanost spolov na vodstveni ravni v letu 2015; se strinja s podporo varuha človekovih pravic za ukrepe, ki vzdržujejo enako kadrovsko zastopanost moških in žensk;

16.  kljub temu obžaluje očitno geografsko neravnotežje na ravni srednjega in višjega vodstva, zlasti pa prekomerno zastopanost vodstvenih delavcev iz države članice, katere državljanka je varuhinja; poziva jo, naj zagotovi trajno izboljšanje teh razmer;

17.  je seznanjen z načrtom varuha človekovih pravic, da upošteva medinstitucionalni sporazum o zmanjšanju osebja za 5 % v obdobju petih let, in želi, da se ga obvesti o tem, kako se to zmanjšanje ujema z ocenami iz leta 2016, da se ustvari pet novih delovnih mest;

18.  je zaskrbljen zaradi dveh pritožb Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov zoper varuha človekovih pravic v letu 2015 in želi, da se podatki o teh pritožbah predložijo Odboru Parlamenta za proračunski nadzor;

19.  pozdravlja dosledno izvajanje pravil sistema Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), dematerializacijo dokumentov, oblikovanje stalnega načrta zelene mobilnosti in uporabo videokonference za srečanja; spodbuja nadaljnje izvajanje načel zelenega javnega naročanja in varuha človekovih pravic poziva, naj vzpostavi predpise in proračun za zmanjšanje emisij ogljika;

20.  pozdravlja pojasnilo varuha človekovih pravic, da nima nepremičninske politike, ker njegovo službo gosti Parlament, in poziva, naj se ga obvešča o vseh dogodkih in spremembah sedanjega stanja;

21.  pozdravlja vključitev izčrpnih informacij o vseh človeških virih, ki so na voljo varuhu človekovih pravic, razčlenjenih glede na razred, spol in državljanstvo, in poziva, naj se te informacije samodejno vključijo v letno poročilo o dejavnostih varuha človekovih pravic;

22.  pričakuje, da si bo varuh človekovih pravic še naprej prizadeval za dosledno kakovost v letnem poročilu o dejavnostih, in ga poziva, naj pripravi obsežno letno poročilo o učinku, ki je pomembno orodje za ocenjevanje njegovega dela.

23.  si želi, da bi varuhi človekovih pravic ter organi iz držav članic, pa tudi institucije Unije, v večji meri pomagali Evropskemu varuhu človekovih pravic ter državljane Unije seznanjali z možnostjo, da se lahko v primeru krivične obravnave v institucijah in organih Unije obrnejo na Evropskega varuha človekovih pravic.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

25

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

ECR

Richard Ashworth, Notis Marias

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

1

-

EFDD

Raymond Finch

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL L 69, 13.3.2015.

(2)

UL C 380, 14.10.2016, str. 1.

(3)

UL C 375, 13.10.2016, str. 1.

(4)

UL C 380, 14.10.2016, str. 147.

(5)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov