Menetlus : 2016/2168(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0143/2017

Esitatud tekstid :

A8-0143/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.26

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0157
P8_TA(2017)0158

RAPORT     
PDF 362kWORD 58k
31.3.2017
PE 593.875v02-00 A8-0143/2017

elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2190(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Arvamuse koostaja: Inés Ayala Sender

MUUDATUSED
1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2190(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos büroo vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo juhtkomitee tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0076/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1211/2009 (millega luuakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) ja büroo)(4), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0143/2017),

1.  annab heakskiidu elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo juhtkomitee tegevusele büroo 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo juhtkomiteele, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2190(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos büroo vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo juhtkomitee tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0076/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1211/2009 (millega luuakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) ja büroo)(9), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0143/2017),

1.  annab heakskiidu elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo juhtkomiteele, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2190(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0143/2017),

A.  arvestades, et elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (edaspidi „büroo“) finantsaruannete kohaselt oli büroo 2015. aasta lõplik eelarve 4 017 244 eurot, mis on 3,5 % vähem kui 2014. aastal;

B.  arvestades, et büroo finantsaruannete kohaselt oli liidu rahaline toetus büroo eelarvesse 2015. aastal kokku 3 498 143 eurot, mis on 3,31 % vähem kui 2014. aastal;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes büroo eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et büroo 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

D.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust läbipaistvuse ja vastutuse parandamise abil ja rakendades tulemuspõhise eelarvestamise mõistet ning head tava inimressursside juhtimisel;

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab teadmiseks, et büroo:

–  nõuab huvide konfliktide ärahoidmiseks kõigilt juhtkomitee liikmetelt, haldusdirektorilt ja kõigilt töötajatelt igal aastal huvide deklaratsioonide esitamist ning avaldab need deklaratsioonid oma veebisaidil;

–  täidab täielikult sisekontrollistandardeid nr 6 (riskijuhtimine) ja nr 12 (teave ja teavitamine); võtab teadmiseks, et sellest tulenevalt sulges komisjoni siseauditi talitus oma kaks soovitust, mis olid 2014. aastal läbi viidud sisekontrollistandardite rakendamise piiratud läbivaatamise järelmeetmete järel sulgemata jäänud;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et 2015. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 95,65 %, mis on 2014. aastaga võrreldes 2,26 % madalam; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 80,31 %, mis on 2014. aastaga võrreldes 4,65 % kõrgem;

3.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt erineb eelarve täitmise aruanne detailsuse poolest enamiku teiste asutuste aruannetest; märgib, et büroo raamatupidamist on teinud komisjoni raamatupidaja, ning erinevused aruannete üksikasjalikkuses tulenevad komisjoni aruandlustavadest; märgib, et büroo on valmis järgmisel eelarveaastal järgima kõiki ametite eelarvearuandluse juhiseid, kui sellised juhised avaldatakse; palub kontrollikojal ja ELi ametite võrgustikul esitada ühtsed aruandlussuunised, võttes aluseks detsentraliseeritud asutuste parimad tavad;

4.  märgib, et büroo korrigeeris 2015. ja 2016. aasta eelarveid seoses eraldistega sissemaksetest, mida pidid 2014. aastal tegema Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikide reguleerivad asutused, kes neid aga ei teinud; võtab teadmiseks, et läbirääkimisi EFTA lepingu üle peab komisjon asjaomaste riikidega ja büroo ei saa neid läbirääkimisi mõjutada;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

5.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt oli II jaotise kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr kõrge – 134 228 eurot ehk 44 % (2014. aastal 91 757 eurot ehk 40 %); märgib, et assigneeringute ülekandmine on seotud põhiliselt teenustega, mille osutamine toimub pärast 2015. aastat, ning see ei viita tingimata vigadele eelarve koostamisel;

Ümberpaigutused

6.  märgib rahuloluga, et eelarvevahendite ümberpaigutamiste arv oli 2015. aastal väiksem kui 2014. aastal (vastavalt 17 ja 37); märgib lisaks, et I jaotise (personalikulud) kogukulude osas muutusi ei toimunud, II jaotise (halduskulud) maht vähenes 33 % ja III jaotise (tegevuskulud) maht suurenes 13 %; märgib, et muutused võrreldes esialgse eelarvega on väiksemad kui 2014. aastal;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

7.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt alahindas büroo oma vajadusi ametialaste ürituste korraldamisteenuste osas; märgib, et 2013. aastal sõlmitud nelja-aastases raamlepingus ette nähtud maksimumsumma ammendati juba 2014. aasta detsembris; märgib, et alahindamise põhjuseks olid ootamatud muudatused 2014. aasta viimase täiskogu istungi korralduses; leiab, et selleks, et niisugused olukorrad ei korduks, peaks büroo oma sellistel istungitel osalevate liikmete ja vaatlejatega toimimisviisides kokku leppima; juhib tähelepanu asjaolule, et 2015. aasta augustis käivitati hankemenetlus uue raamlepingu sõlmimiseks ning et vahepeal tellis büroo kõnealuseid teenuseid ostutellimuste ja läbirääkimistega hankemenetluste kaudu; nõustub kontrollikoja seisukohaga, et oleks tulnud kasutada avatud hankemenetlust, mille puhul kõik huvitatud koostööpartnerid oleksid saanud pakkumusi esitada; märgib, et 2016. aastal vaatas büroo läbi kehtivad hankemenetluse eeskirjad, et seda protsessi tõhustada, sh e-pakkumiste kasutamisega; väljendab rahulolu sellega, et büroo on juba võtnud meetmeid oma hanke-eeskirjade täiustamiseks ja käivitanud avatud hankemenetluse, mille tulemusena sõlmiti mitme pakkujaga (kolme firmaga) raamleping, mis hakkas kehtima 2016. aasta jaanuaris;

8.  märgib, et ametikohtade arvu vähendati 27 kohalt 2014. aasta lõpus 26 ametikohale 2015. aasta lõpus; märgib, et büroo võttis endale lisaülesandeid ja vastavalt suurenes tema töökoormus, mis raskendas ekspertide lahkumisest tingitud uute töötajate värbamist; võtab teadmiseks, et büroo suutis säilitada jätkusuutliku toimimise ja töökoormust oma töötajate vahel tasakaalustatult jaotada;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

9.  märgib, et büroo tegeles igapäevaselt BERECi/BERECi büroo avaliku dokumendiregistri pidamisega; võtab rahuloluga teadmiseks, et büroo moodustas eriüksused huvide konfliktidega seotud meetmetega tegelemiseks ning eraldas veebisaidil omaette sektsiooni esimehe kõnede jaoks;

10.  märgib, et büroo aastaaruande üks alapeatükk on pühendatud läbipaistvuse, aruandekohustuse ja aususe temaatikale; märgib, et büroo aastaaruanne on kooskõlas komisjoni suunistega, milles ei nähta ette eraldi läbipaistvuse, aruandekohustuse ja aususe peatükki;

11.  väljendab rahulolu asjaoluga, et büroo on aktiivselt osalenud asutustevahelise õigusalase võrgustiku pettusevastase töörühma tegevuses; märgib rahuloluga, et selle koostöö tulemusena võeti 2017. aasta veebruaris vastu büroo pettusevastane strateegia;

12.  märgib, et büroo loodab saada sise-eeskirjad rikkumisest teatamise kohta valmis 2017. aasta esimesel poolel ning on juba saatnud dokumendi kavandi eelkontrolliks Euroopa Andmekaitseinspektorile; palub bürool võtta vastu ametisisene rikkumisest teatamise poliitika, mis soodustaks ameti töökeskkonnas läbipaistvust ja vastutust, koolitada korrapäraselt töötajaid ja teavitada neid nende kohustustest ja õigustest, tagada rikkumisest teatajate kaitse kättemaksu eest, tegeleda rikkumisest teatajate edastatud hoiatustega õigeaegselt ja luua anonüümse ametisisese rikkumistest teatamise jaoks vastav kanal; palub bürool avaldada igal aastal aruanne, milles näidatakse ära rikkumisest teatamise juhtumite arv ja võetud järelmeetmed, ning edastada need eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile; palub bürool anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru rikkumistest teatamist käsitlevate eeskirjade kehtestamisest ja rakendamisest;

Sisekontroll

13.  võtab teadmiseks, et 2015. aastal suleti viimased kaks komisjoni siseauditi talituse 18 soovitusest sisekontrollistandardite rakendamise kohta, millega nimetatud standardite rakendamine on lõpule viidud; tunnistab, et sisekontrollistandardite kõrgetasemeline täitmine põhjustab büroole suurt halduskoormust, arvestades tema väiksust ja asjaolu, et sisekontrollistandardite raamistik ei ole üldiselt kavandatud väikeste organisatsioonide jaoks;

14.  võtab teadmiseks, et riskide hindamisel asutuse enda poolt ei tuvastatud kriitilise tähtsusega riske; märgib, et riskide hindamise tulemusi käsitlevas aruandes loetletakse mitmed olulise tähtsusega riskid; märgib, et büroo koostas riskide registri, milles on ära toodud hindamisel tuvastatud kõige olulisemad riskid ja nende leevendamise tegevuskavad;

Siseaudit

15.  märgib rahuloluga, et komisjoni siseauditi talituse auditi tulemuste kohaselt on auditeerimismenetlused eesmärgipärased ning neid hallatakse ja korraldatakse tõhusalt ja tulemuslikult; võtab siiski teadmiseks siseauditi talituse tähelepaneku, et mitmes konkreetses valdkonnas saaks olukorda parandada; märgib, et siseauditi talituse soovituste täitmiseks koostas büroo tegevuskava, mille rakendamine on kavandatud aastasse 2016;

Muud küsimused

16.  märgib, et 2016. aasta septembris avaldas komisjon määruse projekti, milles tehakse ettepanek muuta büroo täieõiguslikuks ametiks ja laiendada tema vastutusvaldkonda; toonitab, et kõik seadusandliku menetluse järel teostatavad muudatused peavad tagama võimalikult suure tõhususe ja kulutõhususe, maksimaalse läbipaistvuse ja kaitse huvide konfliktide eest, ning need peaksid andma liidu elektroonilise side reguleerimise süsteemile täiendavat lisaväärtust;

°

°  °

17.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2017. aasta] resolutsioonile(11) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jens Geier, Piernicola Pedicini

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

19

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

5

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Monica Macovei, Notis Marias

Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0 : erapooletu

(1)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 22.

(2)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 22.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 337, 18.12.2009, lk 1.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 22.

(7)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 22.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 337, 18.12.2009, lk 1.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Õigusteave - Privaatsuspoliitika