Menetlus : 2016/2156(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0144/2017

Esitatud tekstid :

A8-0144/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.19

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0150

RAPORT     
PDF 436kWORD 57k
31.3.2017
PE 593.844v02-00 A8-0144/2017

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

(2016/2156(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Bart Staes

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

(2016/2156(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2016)0475 – C8-0274/2016)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2015 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(5), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0144/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peasekretäri tegevusele Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

(2016/2156(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0144/2017),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust läbipaistvuse ja vastutuse parandamise abil ja rakendades tulemuspõhise eelarvestamise mõistet ning head tava inimressursside juhtimisel;

1.  tunneb heameelt kontrollikoja järelduse üle, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (edaspidi „komitee“) haldus- ja muude kuludega seotud maksed tervikuna ei olnud 31. detsembril 2015 lõppenud aastal olulisel määral vigadest mõjutatud;

2.  märgib rahuloluga, et oma 2015. aasta aruandes täheldas kontrollikoda, et ei leidnud komitee juures auditeeritud inimressursside ja hangetega seotud küsimustes olulisi puudusi;

3.  märgib, et 2015. aastal oli komitee eelarve 129 100 000 eurot (võrreldes 128 5599 380 euroga 2014. aastal) ning selle täitmise määr oli 95,9 %; juhib tähelepanu sellele, et võrreldes 2014. aastaga oli kasutusmäär 2015. aastal veidi kasvanud;

4.  märgib, et komitee eelarve on enamasti halduseelarve, millest suur osa kasutatakse institutsiooni töötajatega seotud kulude katteks ja ülejäänu hoonete, sisustuse, varustuse ja muude jooksvate kulude katteks; rõhutab siiski, et tulemuspõhist eelarvestamist ei tuleks kohaldada üksnes terve komitee eelarve kohta, vaid see peaks hõlmama ka konkreetseid, mõõdetavaid, saavutatavaid, realistlikke ja tähtajalisi (SMART) eesmärke eri osakondade, üksuste ja töötajate iga-aastastes tegevuskavades; sellega seoses kutsub komiteed üles lisama tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtte ulatuslikumalt oma igapäevasesse tegevusse;

5.  võtab teadmiseks komitee iga-aastasele tegevusaruandele lisatud järelmärkused parlamendi resolutsiooni kohta, milles käsitleti heakskiidu andmist 2014. aasta eelarve täitmisele; tunneb heameelt, et 2015. aastal loodi tugiteenuste talitus riigihangete jaoks;

6.  märgib, et 2015. aasta oli komitee uue koosseisu jaoks esimene aasta ametis, mis võis mõjutada tulemusi, eriti seadusandlike direktoraatide puhul, sealhulgas suulise tõlke ning kommunikatsiooni ja inimressursside direktoraat;

7.  märgib, et aruanne parlamendi ja komitee koostöölepingu (edaspidi „leping“) täitmise kohta oli õigeaegne ja selles antakse mõlema institutsiooni koostööle õigeaegne ja positiivne hinnang;

8.  märgib, et komitee arvates tuleb lepingus osutatud tõhustatud koostöö mõistet paremini selgitada ning et mõned elemendid tuleb veel täielikult rakendada, kuna selleks on vaja mõlema institutsiooni jätkuvat osalemist; on veendunud, et edasised jõupingutused lepingu täielikuks rakendamiseks ning koostoime arendamiseks annavad mõlema poole jaoks häid tulemusi;

9.  kordab oma nõuet, et lepingu vahekokkuvõttesse või järgmisse järelmeetmete aruandesse lisataks ühine hinnang lepingust tuleneva eelarvelise kokkuhoiu kohta;

10.  märgib, et komitee arvamused ei ole parlamendi töösse hästi integreeritud ja kutsub komiteed üles töötama koos parlamendi peasekretäriga välja ettepanekud komitee ja parlamendi vastavate menetluste ühtlustamiseks;

11.  võtab teadmiseks, et komitee ning Regioonide Komitee vahel sõlmiti 2015. aastal uus kahepoolne haldusalase koostöö leping; on veendunud, et see leping tagab ka edaspidi mõlema komitee tõhusa töö; on seisukohal, et sarnased haldusfunktsioonid tuleks ühendada, et vältida tegevuste mõttetut dubleerimist;

12.  märgib, et seoses 2015. aasta Pariisi terrorirünnakutest tulenevate julgeolekukaalutlustega sulges parlament otseühenduse RMD- ja REM-hoone vahel; loodab, et parlament hindab julgeolekuolukorda uuesti, sest vahekäigu taasavamine oleks kindlasti kõigile kolmele institutsioonile kasulik;

13.  kiidab heaks 2015. aastal kohaldatud haldusmuudatused, eelkõige liikmete reisikulude kulupõhise hüvitamise süsteemi täieliku rakendamise ning liikmete portaali täieliku uuendamise; kutsub komiteed üles esitama võrdlevat ülevaadet liikmete reisikuludest 2014., 2015. ja 2016. aastal;

14.  märgib, et vastavalt komitee kodukorrale on selle liikmed oma tööülesannete täitmisel liidu üldistes huvides täielikult sõltumatud; märgib, et liikmete huvide deklaratsioonid on komitee veebisaidil kättesaadavad; kutsub komiteed üles ühinema tulevase institutsioonidevahelise kokkuleppega kohustusliku läbipaistvusregistri kohta;

15.  tunneb muret selle pärast, et 2015. aastal oli täitmata palju alalisi ametikohti ning julgustab komiteed võtma vajalikke meetmeid, et parandada oma töölevõtmise menetlust;

16.  võtab murega teadmiseks, et kõrgema ja keskastme juhtide seas valitseb endiselt sooline ebavõrdsus (30 % / 70 % kõrgema astme juhtide puhul); märgib ära ka geograafilise tasakaalu puudumise kõrgema ja keskastme juhtide seas, eelkõige on vähe töötajaid idapoolsetest riikidest; kutsub komiteed üles võtma meetmeid nende puudujääkide kaotamiseks ning andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru tegevuskava rakendamisest ja saavutatud tulemustest;

17.  võtab teadmiseks komitee kavatsuse pidada kinni institutsioonidevahelisest kokkuleppest vähendada töötajate arvu 5 % võrra viie aasta jooksul; palub anda teada, kuidas see vähendamine sobitub 2016. aasta olukorraga, kus on kolm uut ametikohta; teeb ettepaneku, et andmekaitseinspektor annaks Euroopa Parlamendile aru mis tahes alternatiivsest kokkuhoiust, mis on saavutatud, et kompenseerida töötajate arvu vähendamise võimalikku viibimist;

18.  peab tervitatavaks asjaolu, et 2016. aasta alguses jõustusid sisesed rikkumistest teatamise eeskirjad;

19.  toetab täielikult eetikanõunike ametikohtade loomist, et aidata võimalikes ahistamisega seotud olukordades ning pakkuda kogu hierarhia ulatuses spetsiaalset koolitust, et suurendada teadlikkust ja parandada rikkumistest teada andmise juhtude käsitlemist; peab kahetsusväärseks, et kolm ahistamisega seotud juhtu pidid jõudma kohtumenetluseni;

20.  ei saa esitada oma arvamust töötajate haiguspuhkuse määra kohta, kuna komitee aruanne ei ole selles küsimuses piisav; palub, et komitee annaks teada oma töötajate haiguspuhkuse kohta, esitades haiguspäevade arvu iga töötaja kohta;

21.  võtab teadmiseks, et komisjon on vähendanud väljasõidupäevade keskmist kulu võrreldes 2014. aastaga 35 %, ning et väljasõidupäevadel osales üksnes 218 töötajat, samas kui 2014. aastal oli see arv 415; palub, et komitee suunaks heaoluga seotud tegevused võimalikult paljudele töötajatele, et töötajate heaolu jätkuvalt suurendada;

22.  märgib rahuoluga suundumust, mille kohaselt on tellitud, kuid kasutamata jäetud suulise tõlke teenuste määr langenud 2014. aasta 4,3 %-lt 2015. aasta 3,5 %-ni;

23.  kiidab heaks tõlkeandmete esitamise institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tõlke komitee poolt sisse seatud ühtlustatud meetodi kohaselt; võtab teadmiseks tõlke tegevusjuhendi käsiloleva läbivaatamise, mis toimub koostöös Regioonide Komiteega;

24.  märgib, et tõlketeenuse sisseostmise maht suurenes 2015. aastal peaaegu 10 % seoses lepingu kohaselt toimuva töötajate üleviimisega parlamendi alluvusse; palub komiteel hinnata nüüdseks rakendatud uue korralduse kulutasuvust;

25.  märgib tunnustavalt ära komitee strateegilise õppimis- ja arenguraamistiku, tunnustades eriti selle uut suunda – kolleegidevahelist õppimist; palub komiteel esitada järgmises tegevusaruandes selle meetodi kohta järeldusi;

26.  võtab suure rahuloluga teadmiseks seni saavutatud tulemused komitee keskkonnajalajälje vähendamisel ning keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) sertifitseerimise uuendamise;

27.  võtab teadmiseks komitee ning Euroopa Pettustevastase Ameti vahelise halduskokkuleppe, mille eesmärk on luua struktureeritud koostööraamistik ja lihtsustada teabe vahetust;

28.  kiidab heaks iga-aastases tegevusaruandes komitee kinnisvarapoliitika kohta esitatud teabe, arvestades, et eelkõige on tähtis, et need kulutused oleksid nõuetekohaselt põhjendatud ning mitte ülemäära suured;

29.  võtab teadmiseks komitee pingutused ja saavutused teabe- ja kommunikatsioonipoliitika tugevdamisel; rõhutab siiski, et on tähtsam parandada komitee arvamuste tulemuslikkust liidu otsustusprotsessis, kui selle üldsusele reklaamimist.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

4

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

ECR

Richard Ashworth

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT L 69, 13.3.2015.

(2)

ELT C 380, 14.10.2016, lk 1.

(3)

ELT C 375, 13.10.2016, lk 1.

(4)

ELT C 380, 14.10.2016, lk 147.

(5)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika