Postupak : 2016/2156(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0144/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0144/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.19

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0150

IZVJEŠĆE     
PDF 515kWORD 55k
31.3.2017
PE 593.844v02-00 A8-0144/2017

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor

(2016/2156(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor

(2016/2156(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475 – C8-0274/2016)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2015., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0144/2017),

1.  daje razrješnicu glavnom tajniku Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za izvršenje proračuna Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor

(2016/2156(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0144/2017),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

1.  pozdravlja zaključak Revizorskog suda prema kojem plaćanja u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. za administrativne i ostale rashode Europskog gospodarskog i socijalnog odbora („Odborˮ) ne sadrže značajne pogreške;

2.  sa zadovoljstvom prima na znanje da Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2015. nije utvrdio nikakve značajne nedostatke u vezi s područjima za koje je provedena revizija i koja su povezana s ljudskim resursima i javnom nabavom za Odbor;

3.  primjećuje da je 2015. proračun Odbora iznosio 129 100 000 EUR (u usporedbi s 128 559 380 EUR 2014.), sa stopom korištenja od 95,9 %; ističe da je u usporedbi s 2014. godinom 2015. došlo do blagog porasta stope korištenja;

4.  prima na znanje da je proračun Odbora većinom administrativne naravi i da se velik dio odnosi na rashode povezane s osobama koje rade za instituciju, dok je preostali iznos namijenjen za zgrade, namještaj, opremu i ostale tekuće troškove; međutim, ističe da se uvođenje izrade proračuna temeljene na uspješnosti ne bi trebalo primjenjivati samo na proračun Odbora u cjelini već bi ono trebalo obuhvaćati postavljanje „SMART” ciljeva (određenih, mjerljivih, dostižnih, odgovarajućih i vremenski utvrđenih ciljeva) za pojedinačne službe, odjele i godišnje planove članova osoblja; u tom pogledu poziva Odbor da u svojem svakodnevnom poslovanju što šire uvede načelo izrade proračuna temeljene na uspješnosti;

5.  konstatira naknadna zapažanja Odbora u vezi s rezolucijom Parlamenta o razrješnici za 2014. koja su priložena godišnjem izvješću o aktivnostima Odbora; pozdravlja činjenicu da je 2015. osnovana služba za potporu za javnu nabavu;

6.  napominje da je 2015. započelo novo mandatno razdoblje Odbora, što je moglo utjecati na rezultate, posebno kada je riječ o upravama za zakonodavni rad, uključujući upravu za usmeno prevođenje i komunikaciju te upravu za ljudske resurse;

7.  primjećuje da se u izvješću o provedbi Sporazuma o suradnji između Parlamenta i Odbora („Sporazum”) pravovremeno i pozitivno ocjenjuje suradnja tih dviju institucija;

8.  prima na znanje da je prema Odboru potrebno bolje razjasniti prirodu „pojačane” suradnje koja se spominje u Sporazumu i da neki elementi još nisu u potpunosti provedeni te iziskuju ustrajan angažman obiju institucija; uvjeren je da će se dodatnim naporima u cilju potpune provedbe Sporazuma i razvojem sinergija ostvariti pozitivni rezultati za obje strane;

9.  ponavlja zahtjev da se zajednička procjena proračunskih ušteda koje proizlaze iz Sporazuma uvrsti u pregled sredinom razdoblja ili u sljedeće izvješće o provedbi Sporazuma;

10.  napominje da mišljenja Odbora nisu dobro integrirana u rad Parlamenta i poziva Odbor da pripremi prijedloge zajedno s glavnim tajnikom Parlamenta kako bi se pojednostavili povezani postupci Odbora i Parlamenta;

11.  prima na znanje zaključenje novog bilateralnog administrativnog sporazuma o suradnji između Odbora i Odbora regija, koji je potpisan 2015.; vjeruje da se tim sporazumom jamči veća učinkovitost u radu obaju odbora; mišljenja je da bi se slične administrativne funkcije trebale spojiti kako bi se izbjeglo nepotrebno udvostručavanje aktivnosti;

12.  prima na znanje da je Parlament zbog sigurnosnih razloga zatvorio izravan pristup između zgrada RMD i REM nakon terorističkih napada u Parizu u studenom 2015.; vjeruje da će Parlament ponovno procijeniti sigurnosnu situaciju s obzirom na to da bi ponovno otvaranje prolaza bilo od koristi za sve tri institucije;

13.  pozdravlja administrativne promjene uvedene 2015. godine, posebno punu provedbu sustava povrata putnih troškova za članove temeljenog na troškovima i potpuni redizajn portala članova; poziva Odbor da pruži usporedni godišnji pregled putnih troškova članova za 2014., 2015. i 2016. godinu;

14.  napominje da su u skladu s poslovnikom Odbora njegovi članovi neovisni u obavljanju svojih dužnosti, u općem interesu Unije; prima na znanje da su izjave o interesima članova dostupne na mrežnim stranicama Odbora; poziva Odbor da se priključi budućem međuinstitucijskom sporazumu o obveznom registru transparentnosti;

15.  zabrinut je zbog velikog broja slobodnih stalnih radnih mjesta tijekom 2015. i potiče Odbor da poduzme potrebne mjere kako bi poboljšao svoje postupke zapošljavanja;

16.  sa zabrinutošću primjećuje stalnu rodnu neravnotežu na pozicijama višeg ili srednjeg rukovodstva (30 % / 70 % na pozicijama višeg rukovodstva); također žali zbog geografske neravnoteže na pozicijama višeg i srednjeg rukovodstva, posebno zbog manjka osoblja iz istočnih zemalja; poziva Odbor da poduzme mjere u cilju ispravljanja tih neuravnoteženosti i da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o poduzetim mjerama i postignutim rezultatima;

17.  prima na znanje plan Odbora da u skladu s međuinstitucijskim sporazumom smanji broj zaposlenika za 5 % tijekom razdoblja od pet godina; traži da ga se obavijesti o tome kako se takvo smanjenje podudara sa stanjem 2016. kada su otvorena tri nova radna mjesta; predlaže da Odbor izvijesti Parlament o eventualnim alternativnim uštedama ostvarenima kao nadoknada za moguće kašnjenje u pogledu smanjenja osoblja;

18.  pozdravlja činjenicu da su interna pravila o zviždačima stupila na snagu početkom 2016.;

19.  u potpunosti podupire uvođenje radnih mjesta etičkih savjetnika koji pomažu u situacijama povezanim s uznemiravanjem i pri posebnom osposobljavanju hijerarhije u cilju poboljšanja znanja o slučajevima razotkrivanja nepravilnosti i upravljanja njima; žali zbog toga što su se tri slučaja povezana s uznemiravanjem morala riješiti sudskim putem;

20.  ne može dati mišljenje o stupnju odsutnosti zaposlenika zbog bolovanja jer Odbor o tom pitanju nije dostavio dostatne informacije; poziva Odbor da dostavi informacije o ukupnom razdoblju bolovanja svojih zaposlenika podijeljenom brojem radnih dana provedenih na bolovanju po pojedinom zaposleniku;

21.  prima na znanje da je Odbor smanjio prosječni trošak dana provedenih izvan mjesta rada za 35 % po sudioniku u odnosu na 2014. i da je samo 218 zaposlenika sudjelovalo u tom događanju, u usporedbi s njih 415 2014. godine; poziva Odbor da svojim aktivnostima za dobrobit obuhvati što više članova osoblja kako bi se doprinijelo daljnjem poboljšanju dobrobiti osoblja;

22.  sa zadovoljstvom primjećuje trend smanjenja broja zatraženih usluga usmenog prevođenja koje nisu iskorištene s 4,3 % 2014. na 3,5 % 2015.;

23.  pozdravlja to što su pruženi podaci o prevođenju prema usklađenoj metodologiji koju je dogovorio međuinstitucijski odbor za pismeno i usmeno prevođenje; prima na znanje aktualnu reviziju kodeksa ponašanja u području prevođenja koja se provodi zajedno s Odborom regija;

24.  primjećuje da se postotak eksternalizacije prijevoda povećao na gotovo 10 % 2015. godine zbog prelaska zaposlenika u Parlament u skladu sa Sporazumom; poziva Odbor da procijeni isplativost aranžmana koji se trenutno provodi;

25.  pozdravlja strateški okvir Odbora za učenje i razvoj, posebno novu usmjerenost na učenje od drugih kolega; poziva Odbor da u svojem sljedećem godišnjem izvješću o radu izvijesti o toj konkretnoj metodi;

26.  sa zadovoljstvom primjećuje napore i rezultate koji su dosad postignuti u poboljšanju ekološkog otiska Odbora i obnovi certifikata u okviru sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS);

27.  prima na znanje administrativne aranžmane između Odbora i Europskog ureda za borbu protiv prijevara u cilju uspostave strukturiranog okvira za suradnju i poticanja brze razmjene informacija;

28.  pozdravlja dostupnost informacija o politici upravljanja nekretninama Odbora u godišnjem izvješću o radu, posebno s obzirom na to da je važno da troškovi te politike budu primjereno svedeni u razumne okvire i da ne budu prekomjerni;

29.  prima na znanje napore i postignuća Odbora u jačanju njegove politike informiranja i komunikacije; međutim, naglašava da je važnije poboljšati djelotvornost njegovih mišljenja o donošenju odluka na razini Unije nego njegovo opće obavještavanje.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

4

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

ECR

Richard Ashworth

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL L 69, 13.3.2015.

(2)

SL C 380, 14.10.2016., str. 1.

(3)

SL C 375, 13.10.2016., str. 1.

(4)

SL C 380, 14.10.2016., str. 147.

(5)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti