Procedură : 2016/2156(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0144/2017

Texte depuse :

A8-0144/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.19

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0150

RAPORT     
PDF 514kWORD 59k
31.3.2017
PE 593.844v02-00 A8-0144/2017

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European

(2016/2156(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Bart Staes

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European

(2016/2156(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 (COM(2016)0475 – C8-0274/2016)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0144/2017),

1.  acordă Secretarului General al Comitetului Economic și Social European descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Comitetului Economic și Social European aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Comitetului Economic și Social, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European

(2016/2156(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0144/2017),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin creșterea transparenței și a răspunderii și prin aplicarea conceptelor de întocmire a bugetului în funcție de performanțe (PBB) și de bună gestiune a resurselor umane,

1.  salută concluzia Curții de Conturi („Curtea”) potrivit căreia, per ansamblu, plățile pentru cheltuielile administrative și pentru alte cheltuieli ale Comitetului Economic și Social European („Comitetul”), aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2015, nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare;

2.  constată cu satisfacție că, în raportul său anual pe 2015, Curtea nu a constatat nicio deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele auditate referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții ale Comitetului;

3.  constată că bugetul Comitetului pentru 2015 s-a ridicat la 129 100 000 EUR (față de 128 559 380 EUR în 2014), cu o rată de execuție de 95,9 %; remarcă faptul că rata de execuție a cunoscut o ușoară creștere în 2015, față de 2014;

4.  constată că bugetul Comitetului este în cea mai mare parte administrativ, o parte semnificativă fiind alocată cheltuielilor legate de persoanele care lucrează în instituție, iar suma rămasă fiind utilizată pentru clădiri, mobilier, echipamente și alte cheltuieli de funcționare; subliniază totuși că introducerea PBB nu ar trebui să vizeze numai bugetul Comitetului, în ansamblu, ci ar trebui să includă și stabilirea de obiective specifice, măsurabile, realizabile, realiste și cu un timp de realizare definit (SMART) pentru departamente individuale, unități și planurile anuale ale personalului; în acest sens, invită Comitetul să introducă principiul PBB în mai mare măsură în activitățile sale zilnice;

5.  ia act de observațiile formulate de Comitet ca urmare a Rezoluției Parlamentului referitoare la descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2014, anexate la raportul său de activitate anual; salută înființarea unui serviciu de asistență pentru achizițiile publice în 2015;

6.  observă că 2015 a fost anul de început al unui nou mandat al Comitetului, fapt ce poate să își fi pus amprenta asupra performanțelor sale, afectând mai ales direcțiile legislative, inclusiv direcțiile de interpretare și comunicare și de resurse umane;

7.  constată că raportul privind punerea în aplicare a Acordului de cooperare între Parlament și Comitet („Acordul”) evaluează cu promptitudine și în mod pozitiv cooperarea dintre cele două instituții;

8.  ia act de faptul că, potrivit Comitetului, natura cooperării „intensificate” menționate în Acord trebuie mai bine clarificată și că unele elemente nu au fost încă implementate integral și necesită o implicare constantă din partea ambelor instituții; este convins că dacă se depun mai multe eforturi pentru implementarea integrală a Acordului și dezvoltarea de sinergii vor fi rezultate pozitive pentru ambele părți;

9.  își reînnoiește cererea ca, în evaluarea acordului la mijlocul perioadei sau în următorul raport de monitorizare a Acordului, să fie inclusă o evaluare comună a economiilor bugetare datorate Acordului;

10.  observă că avizele Comitetului nu sunt bine integrate în activitatea Parlamentului și invită Comitetul să elaboreze propuneri, împreună cu Secretarul General al Parlamentului, pentru a simplifica procedurile Comitetului și ale Parlamentului în acest sens;

11.  ia act de faptul că în 2015 a fost semnat un nou acord bilateral de cooperare administrativă între Comitet și Comitetul Regiunilor; se arată încrezător că acordul va spori eficiența acțiunilor ambelor comitete; consideră că trebuie să se prevadă cumularea funcțiilor administrative similare, astfel încât să se evite suprapunerea inutilă a activităților;

12.  ia act de faptul că accesul direct între clădirile RMD și REM a fost închis de Parlament din rațiuni de securitate după atacurile teroriste de la Paris din noiembrie 2015; speră că Parlamentul va reevalua aceste considerente de securitate, dat fiind că redeschiderea pasajului ar fi benefică celor trei instituții;

13.  salută schimbările administrative aplicate în 2015, mai ales implementarea integrală a unui sistem bazat pe costuri pentru rambursarea cheltuielilor de călătorie ale membrilor și refacerea integrală a portalului membrilor; invită Comitetul să prezinte o sinteză comparativă anuală a cheltuielilor de călătorie ale membrilor pentru anii 2014, 2015 și 2016;

14.  ia act de faptul că, în conformitate cu regulamentul de procedură al Comitetului, membrii săi sunt complet independenți în exercitarea sarcinilor care le revin, în interesul general al Uniunii; ia act de faptul că declarațiile de interese ale membrilor sunt publicate pe site-ul de internet al Comitetului; solicită Comitetului să adere la viitorul Acord interinstituțional privind un registru de transparență obligatoriu;

15.  este îngrijorat de numărul mare de posturi vacante permanente în 2015 și încurajează Comitetul să implementeze măsurile necesare pentru a îmbunătăți procedurile de recrutare;

16.  constată cu îngrijorare că există în continuare un dezechilibru de gen în ceea ce privește ocuparea posturilor de conducere medie și superioară (30 % / 70 % în cazul managementului superior); regretă, de asemenea, dezechilibrul geografic în cazul posturilor de conducere medie și superioară, mai ales deficitul de personal din țările estice; invită Comitetul să ia măsuri pentru a corecta aceste dezechilibre și să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune măsurile adoptate și rezultatele obținute;

17.  ia act de planul Comitetului de a se conforma acordului interinstituțional de reducere a personalului cu 5 % într-o perioadă de cinci ani; cere să fie informat despre cum se împacă această reducere de posturi cu situația din 2016 care include trei posturi noi; sugerează ca Comitetul să prezinte Parlamentului un raport privind alte economii realizate pentru a compensa eventualele întârzieri în ceea ce privește reducerile de personal;

18.  salută intrarea în vigoare, la începutul lui 2016, a normelor interne privind denunțătorii de nereguli;

19.  susține din plin crearea unor posturi de consilieri de etică pentru a ajuta în eventuale cazuri de hărțuire și organizarea de cursuri de formare specifice pentru cadrele de conducere pentru a-și îmbogăți cunoștințele despre cazurile de denunțuri de nereguli și modul de gestionare a acestora; regretă că în trei cazuri de hărțuire s-a ajuns la acțiuni în instanță;

20.  nu își poate formula o opinie despre nivelul de absenteism al personalului ca urmare a concediilor medicale, din cauza raportării insuficiente a acestor cazuri de către Comitet; invită Comitetul să raporteze situația concediilor medicale ale personalului defalcată pe număr de zile lucrătoare de concediu medical pentru fiecare angajat;

21.  ia act de faptul că Comitetul a scăzut costurile medii cu „zilele de activitate în afara sediului” cu 35% pe participant față de 2014 și că doar 218 angajați au participat la eveniment, față de 415 în 2014; invită Comitetul să aibă un plan clar în privința activităților de refacere fizică și psihică și să atragă cât mai mulți angajați cu putință pentru a îmbunătăți și mai mult starea de spirit a angajaților;

22.  ia act cu satisfacție de tendința de reducere a ratei serviciilor de interpretare solicitate, dar neutilizate, de la 4,3 % în 2014 la 3,5 % în 2015;

23.  apreciază furnizarea de date privind traducerile în conformitate cu metodologia armonizată stabilită de comitetul interinstituțional pentru traduceri și interpretare; ia act de revizuirea în curs a Codului de conduită pentru traduceri întreprinsă împreună cu Comitetul Regiunilor;

24.  constată că rata de externalizare a traducerilor a crescut până la aproape 10% în 2015, datorită transferării de personal către Parlament, potrivit Acordului; invită Comitetul să prezinte o evaluare a raportului eficacitate-preț a formulei practicate în prezent;

25.  apreciază cadrul strategic al Comitetului pentru învățare și dezvoltare, mai ales reorientarea către învățarea de la coleg la coleg; îi cere Comitetului să raporteze despre succesul acestei metode în următorul său raport anual de activitate;

26.  ia act cu multă satisfacție de eforturile și rezultatele obținute până acum în îmbunătățirea amprentei ecologice a Comitetului și de reînnoirea certificării EMAS (sistemul de management de mediu și audit);

27.  ia act de acordurile administrative între Comitet și Oficiul European Anti-Fraudă în vederea stabilirii unui cadru structurat de cooperare și a facilitării schimbului rapid de informații;

28.  salută includerea în raportul anual de activitate al Comitetului a unor informații privind politica sa imobiliară, în special fiindcă este important ca costurile aferente acestei politici să fie raționalizate în mod adecvat și să nu fie excesive;

29.  ia act de eforturile depuse de Comitet și de realizările sale în ceea ce privește îmbunătățirea politicii sale de informare și comunicare; subliniază, însă, că este mai important ca eficacitatea avizelor sale privind procesul de luare a deciziilor la nivelul Uniunii să fie îmbunătățită față de publicitatea sa generală.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

22.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

4

1

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

ECR

Richard Ashworth

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO L 69, 13.3.2015.

(2)

JO C 380, 14.10.2016, p. 1.

(3)

JO C 375, 13.10.2016, p. 1.

(4)

JO C 380, 14.10.2016, p. 147.

(5)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate