Menetlus : 2016/2161(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0145/2017

Esitatud tekstid :

A8-0145/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.28

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0159

RAPORT     
PDF 393kWORD 63k
31.3.2017
PE 593.878v02-00 A8-0145/2017

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2161(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Inés Ayala Sender

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2161(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0048/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta(4), eriti selle artiklit 12a,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0145/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse direktori tegevusele keskuse 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2161(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0048/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta(9), eriti selle artiklit 12a,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0145/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2161(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0145/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (edaspidi „keskus“) finantsaruannete kohaselt oli keskuse 2015. aasta lõplik eelarve 18 356 560 eurot, st 2014. aasta eelarvest 6,27 % suurem; arvestades, et keskuse eelarve koosneb tervenisti liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et keskuse 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud seaduslikud ja korrektsed;

C.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust läbipaistvuse ja vastutuse parandamise abil ja rakendades tulemuspõhise eelarvestamise mõistet ning head tava inimressursside juhtimisel;

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab teadmiseks, et

  2015. aasta lõpuks oli keskus ellu viinud 11 soovitust ja nendega seotud tegevust neist 23-st, mille kohta tehti ettepanek keskuse perioodilise välishindamise raames keskuse rolli kujundamiseks ja tugevdamiseks, ning märgib, et keskus peaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada andma, milliseid edusamme on tehtud ülejäänud soovituste elluviimisel;

  keskuse hoone remont lõpetati 2015. aasta detsembris ja keskus kirjutas tööde eest vastutava ettevõttega alla remontimist vajanud hooneosade kasutamise heakskiitmise protokollile ning ettevõttelt nõuti, et ta esitaks tegevuskava ja kontrolliks hoone seisukorda vähemalt 10 aasta jooksul pärast tööde lõpetamist;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib rahuloluga, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel saavutati eelarve täitmise määr 98,61 %, mis oli eelnenud aasta määrast 3 % võrra kõrgem; märgib lisaks, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 83,04 %, mis oli eelnenud aasta määrast 3,33 % võrra madalam;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

3.  võtab teadmiseks, et vastavalt keskuse 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta koostatud kontrollikoja aruandele (edaspidi „kontrollikoja aruanne“) oli järgnenud eelarveaastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute summa 477 994 eurot, mis moodustas II jaotisest (halduskulud) 28 %; võtab teadmiseks, et ülekantud assigneeringud tulenesid põhiliselt keskuse remonditud ruumide sisustamiseks vajatud suurest hulgast võrgu- ja IT-seadmetest, mida ei olnud veel tarnitud või mille eest ei olnud 2015. aasta lõpuks veel arvet esitatud; märgib, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest keskuse rakenduskavad on mitmeaastased, see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel ning see ei ole alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui keskus on assigneeringute ülekandmist eelnevalt kavandanud ja sellest kontrollikojale teada andnud;

4.  märgib, et keskusel oli võimalik kasutada täiendavaid sääste, mille põhjuseks oli palkade korrigeerimisteguri kohandamine 2014. aasta 83,8 %-lt 79,9 %-le; märgib, et kohandamisest teatati keskusele alles 2015. aasta novembris; võtab teadmiseks, et kuigi keskus sai neid vahendeid kasutada juba vahetult enne aasta lõppu, tehti väljamakse alles 2016. aastal;

Ümberpaigutamine

5.  võtab keskuse iga-aastasest tegevusaruandest teadmiseks, et ta tegi 2015. aastal I jaotisest (personalikulud) II jaotisesse (halduskulud) ja III jaotisesse (tegevuskulud) 57 ümberpaigutust, mille summa oli kokku 586 100 eurot ja mille eesmärk oli olemasolevat raha tõusaimalt ära kasutada; märgib rahuloluga, et 2015. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad jäid finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

6.  märgib, et keskus tegeles 2015. aastal 70 hankemenetlusega, mida oli 2014. aastaga võrreldes 32 % rohkem ning millest 21 % olid avatud hankemenetlused 79 % läbirääkimistega hankemenetlused;

7.  tunneb heameelt selle üle, et keskus tegutses endiselt aktiivselt selle nimel, et nii töölevõtmisel kui ka töötajate hulgas kehtiksid võrdsed võimalused, sest töötajatest 61 % moodustavad naised ja 39 % mehed, ning keskus kavatseb saavutada ka geograafilise tasakaalu; tunneb heameelt selle üle, et naisi on töötajate hulgas kõikides tasanditel, sh juhtide hulgas;

8.  märgib, et 2015. aasta lõpus toimus palkade allapoole korrigeerimine; kutsub keskust üles tagama, et see ei mõjutaks negatiivselt töötajate elu- ja töötingimusi ning keskuses pakutavate töökohtade konkurentsivõimet ja ligitõmbavust;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

9.  märgib, et tavapärase korra kohaselt palus keskuse direktor äsja ametisse nimetatud haldusnõukogu liikmetel kirjutada kooskõlas 2014. aasta oktoobris vastu võetud keskuse huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitikaga alla huvide konfliktide puudumise deklaratsioonile; märgib peale selle, et keskus tuletas neile paarile haldusnõukogu liikmele, kes ei olnud nimetatud deklaratsiooni veel esitanud, korrapäraselt meelde, et nad peaksid seda tegema; nõuab tungivalt, et ülejäänud liikmed esitaksid allkirjastatud deklaratsioonid võimalikult kiiresti; palub keskusel need dokumendid veebisaidil avaldada, et avalikkus saaks keskuse kõrgema juhtkonna tegevusest vajaliku ülevaate;

10.  tuletab meelde, et keskus võttis 22. oktoobril 2014 lisaks huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitikale vastu pettusevastase võitluse strateegia; võtab teadmiseks, et keskus korraldab oma töötajatele korrapäraselt koolitusi eetika, aususe ja sisekontrolliküsimuste teemal, sealhulgas antakse ülevaade keskuse pettusevastase võitluse strateegiast, huvide konfliktide ennetamise ja haldamise põhimõtetest, rikkumisest teatamise suunistest ja hankemenetlustega seotud ohulippudest;

Sisekontroll

11.  märgib, et keskus analüüsib regulaarselt riske ja koostab iga-aastase tööprogrammi raames riskijuhtimiskava, mille alusel teha kindlaks riskid, mis võiksid ohustada keskuse eesmärkide saavutamist; märgib, et keskus hindab riske selle põhjal, milline on nende võimalik mõju organisatsioonile ja kui tõenäoline on riski teoks saamine; võtab keskuse 2015. aasta tööprogrammist rahuloluga teadmiseks, et keskuse juhtkond kontrollis tegevus- ja projektitasandi riske, mis jäid allapoole piirmäära;

12.  võtab teadmiseks, et keskuse juhtkond tegi kindlaks ühe üldise riski, mis oli piirmäärast kõrgem ja puudutas sidusrühmade ettenägematu (välise) nõudluse küsimust; märgib, et sidusrühmade, sh liidu institutsioonide selliseid tellimusi võib olla raske keskuse olemasolevate ressurssidega täita; võtab teadmiseks, et keskus teavitab haldusnõukogu liikmeid korrapäraselt muudatustest oma tööprogrammis, ja et toimuva tähelepanelik jälgimine võimaldab keskusel prognoosida nõudlust ja integreerida selliseid tegevusi asjakohaselt või kohandada iga-aastast tööprogrammi kooskõlas olemasolevate ressursside ja ettenägematu nõudlusega;

Siseaudit

13.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus korraldas 2013.–2015. aasta kokku lepitud siseauditi talituse strateegilise auditikava raames hangete, sh pettuse ennetamise ja õigusnõustamise auditi; märgib, et auditi lõpparuanne sisaldas viit soovitust, millest üks oli väga oluline ja neli olulised; märgib ka, et keskus koostas tegevuskava, mille eesmärgiks oli käsitleda kõiki soovitusi ja mis tuli ellu viia 2016. aasta lõpuks; palub ametil tegevuskava rakendamise tulemustest eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru anda;

Tulemuslikkus

14.  märgib, et keskus teeb tihedat koostööd Euroopa Koolitusfondiga (ETF) ning Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondiga (Eurofound) ja see koostöö on vormistatud nende ametite vahelistes koostöölepingutes ning eelnevalt kokku lepitud iga-aastastes töökavades;

15.  märgib, et keskus osales aktiivselt mitmes liidu ametite tulemuslikkuse arendamise võrgustikuga seotud tegevuses, näiteks tegevuspõhise eelarvestamise, kuluarvestuse ja juhtimise töörühmas, tehes koostööd teiste liidu ametitega, et koguda häid tavasid ja töötada välja vahendid liidu ametite tegevuspõhiseks juhtimiseks;

16.  märgib, et keskuse tulemuslikkuse mõõtmise süsteem on selle kavandamis- ja aruandlusprotsesside lahutamatu osa; märgib, et tulemuslikkuse mõõtmise süsteem kajastab keskuse saavutusi, asjakohasust ja tõhusust ning soodustab töötajate hulgas pidevat enese täiendamist; märgib rahuloluga, et 2015. aastal läbi viidud tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi ametisisene läbivaatamine kinnitas, et tulemuslikkuse mõõtmise süsteem kujutab endast selget analüütilist vahendit, mille abil mõista keskuse tulemuslikkust keskuse töö tulemustele keskendudes;

Muud kommentaarid

17.  võtab kontrollikoja aruandest teadmiseks, et Kreeka ametiasutuste poolt keskusele eraldatud hoone on ehitatud aktiivsele ebastabiilsele pinnasele, mis kahjustas hoone konstruktsiooni; võtab teadmiseks, et hoone remont lõpetati 2015. aasta detsembris; märgib, et keskus kirjutas tööde eest vastutava ettevõttega alla remontimist vajanud hooneosade kasutamise heakskiitmise protokollile ning ettevõttelt nõuti, et ta esitaks tegevuskava ja kontrolliks hoone seisukorda vähemalt 10 aasta jooksul pärast tööde lõpetamist;

18.  märgib, et keskus tegeleb mitmesuguste ohutusküsimustega, mis on seotud hoone konstruktsiooniga; võtab eelkõige teadmiseks hoone klaasfassaadi ning keskuse konverentsiruumide katuseakendega seotud ohutusprobleemid, mis mõjutavad keskuse ruumide kasutusvõimalusi; palub, et keskus ja komisjon koostaksid riskihindamise dokumendi, mille alusel teha edaspidi otsuseid hoone võimaliku remondi kohta või lõpuks ümberjaotamise kohta teisele hoonele;

19.  märgib, et hoone remont ja konstruktsiooni tugevdamine viidi lõpule 2015. aastal; võtab rahuloluga teadmiseks, et 2016. aprillis näitas pragude mõõtmine spetsiaalse mõõdikuga, et remonditööd olid tõhusad; tunneb heameelt selle üle, et stabiilsuse ja nihkemäära seireks paigaldati kõik vajalikud süsteemid ning sõlmiti ka hoone nihkumise vastane kindlustus, mis katab konstruktsioonikahjustuse täielikult;

20.  märgib, et keskusel on endiselt mitu ohutusprobleemi, mis on seotud hoone klaasfassaadi ja keskuse konverentsiruumide katuseakendega, millel on kiiresti süvenevad ilmsed kulumisjäljed; märgib, et tööd, mille eesmärk oli need probleemid lõplikult lahendada, lõpetati 2016. aasta novembris; märgib samuti, et kuna remonditööd olid hädavajalikud, rahastati neid keskuse eelarvest ning keskus suhtleb nüüd rahalise vastutuse küsimuses aktiivselt Kreeka ametiasutustega; palub keskusel eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru anda tööde lõpetamise ja tõhususe ning rahalise vastutuse küsimuse kohta; kutsub lisaks keskust üles hindama, kas praeguse hoone korduvad probleemid ei sea kahtluse alla mitte üksnes majanduslikku mõttekust, vaid – mis on veelgi tähtsam – töötajate ohutust ja julgeolekut ning kas uude hoonesse ümberkolimine oleks parem lahendus;

21.  tunnistab, et keskuse teadusuuringud, analüüsid ja tehniline nõu, millega ta toetab Euroopa elukestvat õpet ja kutsehariduspoliitika arengut ja aitab kaasa selle rakendamisele, et võimaldada töötajatel omandada head oskused ja aidata kaasa strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide elluviimisele, on hea kvaliteediga;

22.  peab tervitatavaks keskuse tähelepanu suunamist pädevustele ja oskustele, mis aitab muu hulgas sobitada kutseõpet paremini tööturu vajadustega, eelkõige peab aga kiiduväärseks esimest uuringut Euroopa oskuste ja töökohtade kohta ning uue oskuste ülevaate algatamist; tunneb heameelt selle üle, et keskus esitas rohkem riigipõhist teavet ja analüüse ning laiendas oma tuge liikmesriikidele, pakkudes neile poliitika rakendamisega seotud oskusteavet;

23.  tõdeb, et keskuse tööd suunavat poliitikaraamistikku arendati 2015. aastal edasi, et lisada sellesse Riia järeldustes kutsehariduspoliitika eest vastutavate ministrite poolt heakskiidetud uued prioriteedid aastateks 2015–2020;

24.  märgib, et keskus võttis 2015. aasta alguses kasutusele uue sisestruktuuri ning 2015. aasta oli keskuse jaoks esimene täielik aasta komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi pädevusalas;

°

°  °

25.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2017. aasta](11) resolutsioonile [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

1.2.2017

TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2161(DEC))

Arvamuse koostaja: Marian Harkin

ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  väljendab rahulolu asjaolu üle, et kontrollikoda tunnistas, et keskuse eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed ning et agentuuri finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga on kajastatud õiglaselt;

2.  tunnistab, et keskuse teadusuuringud, analüüsid ja tehniline nõu, millega ta toetab Euroopa elukestvat õpet ja kutsehariduspoliitika arengut ja aitab kaasa selle rakendamisele, et võimaldada töötajatel omandada head oskused ja aidata kaasa strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide elluviimisele, on hea kvaliteediga;

3.  kiidab 2015. aasta kõrget eelarve täitmise määra (98,55 %) ja eesmärkide üldist väga head saavutamist; märgib siiski, et ülekantud assigneeringute määr oli II jaotises kõrge (28 %); märgib, et see tulenes keskuse hoone renoveerimisele järgnenud suurest vajadusest seadmete järele, mida ei oldud 2015. aasta lõpuks veel üle antud või mille eest ei oldud veel arveid esitatud;

4.  peab tervitatavaks keskuse tähelepanu suunamist pädevustele ja oskustele, mis aitab muu hulgas sobitada kutseõpet paremini tööturu vajadustega, eelkõige peab aga kiiduväärseks esimest uuringut Euroopa oskuste ja töökohtade kohta ning uue oskuste ülevaate algatamist; tunneb heameelt selle üle, et keskus esitas rohkem riigipõhist teavet ja analüüse ning laiendas oma tuge liikmesriikidele, pakkudes neile poliitika rakendamisega seotud oskusteavet;

5.  märgib, et keskusel on vaja selgemat sihti ja suunda, et arendada edasi personalijuhtimise süsteemi ja võtta tegevuste puhul hoolikalt aluseks näitajad, mis aitaks parandada keskuse üldist tulemuslikkust;

6.  tõdeb, et keskuse tööd suunavat poliitikaraamistikku arendati 2015. aastal edasi, et lisada sellesse Riia järeldustes kutsehariduspoliitika eest vastutavate ministrite poolt heakskiidetud uued prioriteedid aastateks 2015–2020;

7.  märgib, et 2015. aasta lõpus toimus palkade allapoole korrigeerimine; kutsub keskust üles tagama, et see ei mõjutaks negatiivselt töötajate elu- ja töötingimusi ning keskuses pakutavate töökohtade konkurentsivõimet ja ligitõmbavust;

8.  märgib, et keskus võttis 2015. aasta alguses kasutusele uue sisestruktuuri ning 2015. aasta oli keskuse jaoks esimene täielik aasta Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi pädevusalas;

9.  tunneb heameelt keskuse järelmeetmete üle seoses märkustega, mille tegi eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon eelnevate aastate eelarve täitmise kohta; märgib, et 2015. aastal lõpetati kõik keskuse hoone sise- ja välistööd, et parandada ja tugevdada selle struktuuri selle asukoha tõttu aktiivsel murrangujoonel, ning et hoone turvalisusprobleemidega tuleks tegeleda ning need tuleks 2016. aastal lahendada; kutsub keskust üles hoidma parlamenti nende turvalisusprobleemidega kursis.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

25.1.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

3

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Marco Valli

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jens Geier, Piernicola Pedicini

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

21

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

4

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT E 449, 1.12.2016, lk 32.

(2)

ELT E 449, 1.12.2016, lk 32.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1.

(5)

EÜT L 328, 13.2.1975, lk 42.

(6)

ELT E 449, 1.12.2016, lk 32.

(7)

ELT E 449, 1.12.2016, lk 32.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1.

(10)

EÜT L 328, 13.2.1975, lk 42.

(11)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Õigusteave - Privaatsuspoliitika