Postupak : 2016/2161(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0145/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0145/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.28

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0159

IZVJEŠĆE     
PDF 634kWORD 61k
31.3.2017
PE 593.878v02-00 A8-0145/2017

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2015.

(2016/2161(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2015.

(2016/2161(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2015., s odgovorima Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0048/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja(4), a posebno njezin članak 12.a,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0145/2017),

1.  daje razrješnicu direktoru Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2015.

(2016/2161(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2015., s odgovorima Centra(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21.veljače 2017. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0048/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja(9), a posebno njezin članak 12.a,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0145/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2015.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2015.

(2016/2161(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0145/2017),

A.  budući da je prema njegovim financijskim izvještajima konačni proračun Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja („Centar”) za financijsku godinu 2015. iznosio 18 356 560 EUR, što je porast od 6,27 % u odnosu na 2014.; budući da cjelokupni proračun Centra proizlazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud („Sud“) stekao razumno uvjerenje da su godišnji financijski izvještaji Centra za financijsku godinu 2015. vjerodostojni te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

C.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2014.

1.  uzima u obzir činjenicu:

  da je do kraja 2015. Centar u cijelosti proveo 11 od 23 preporuke i povezane mjere o tome kako bi mogao razviti i ojačati svoju ulogu, a koje su predložene u okviru njegove redovite vanjske ocjene, te bi o postignutom napretku u pogledu provedbe preostalih preporuka trebao obavijestiti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

  da su popravci zgrade Centra završeni u prosincu 2015., da je Centar s poduzećem odgovornim za te radove potpisao protokol o korištenju prostora u kojima su se odvijali popravci te da je od poduzeća zatraženo da dostavi akcijski plan i postupak za praćenje stanja zgrade najmanje deset godina nakon dovršetka radova;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 98,61 %, što je povećanje od 3 % u usporedbi s prethodnom godinom; nadalje napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 83,04 %, što je pad od 3,33 % u odnosu na prethodnu godinu;

Obveze i prijenosi

3.  prima na znanje, na temelju izvješća Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji za financijsku godinu 2015., da su prenesena odobrena sredstva za koje su preuzete obveze iznosila 477 994 EUR ili 28 % za glavu II. (administrativni rashodi); potvrđuje činjenicu da su se ti prijenosi većim dijelom sastojali od velike količine mrežne i druge informatičke opreme potrebne za preuređenje prostorija Centra u kojima su izvršeni popravci, a koja još nije bila isporučena ili za koju nisu bili ispostavljeni računi do kraja 2015.; napominje da su prijenosi često djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa Centra te ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna, niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih Centar planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

4.  primjećuje da je Centar mogao iskoristiti dodatne uštede kao rezultat smanjenja faktora ponderiranja plaća s 83,8 % na 79,9 % u 2014. godini; nadalje napominje da je o tom smanjenju Centar obaviješten tek u studenome 2015.; potvrđuje činjenicu da, iako je Centar mogao odmah iskoristiti ta sredstva prije kraja godine, isplata je mogla uslijediti tek 2016.;

Prijenos

5.  primjećuje iz njegova godišnjeg izvješća o aktivnostima da je Centar izvršio 57 prijenosa tijekom 2015. u ukupnom iznosu od 586 100 EUR, iz glave I. (rashodi za osoblje) u glavu II. (administrativni rashodi) i III. (operativni rashodi) u cilju povećanja učinkovitosti uporabe dostupnih sredstava; sa zadovoljstvom napominje da su razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2015. ostale u granicama financijskih pravila;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

6.  prima na znanje da Centar obradio 70 postupaka javne nabave tijekom 2015., što predstavlja povećanje od 32 % u usporedbi s 2014., od čega je 21 % otvorenih postupaka, a preostalih 79 % pregovaračkih postupaka;

7.  cijeni činjenicu da se Centar i dalje aktivno zalaže za jednake mogućnosti pri zapošljavanju, s 61 % ženskog i 39 % muškog osoblja i da također želi osigurati geografsku uravnoteženost; pozdravlja činjenicu da su žene dobro zastupljene u svim platnim razredima, pa i na upravljačkoj razini;

8.  napominje da je krajem 2015. došlo do prilagodbe plaća naniže; poziva Centar da se pobrine da navedeno neće imati negativne posljedice na životne i radne uvjete članova osoblja i mogućnost Centra da svoja radna mjesta predstavi kao konkurentna i poželjna;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

9.  potvrđuje činjenicu da je, kao standardni postupak, direktor Centra od novoimenovanih članova upravnog odbora tražio da potpišu izjavu o sukobu interesa u skladu s politikom Centra o sprečavanju i postupanju u slučaju sukoba interesa koja je donesena u listopadu 2014.; prima na znanje, nadalje, da je Centar redovito podsjećao i poticao nekoliko preostalih članova upravnog odbora koji još nisu dostavili izjavu o nepostojanju sukoba interesa da to učine; apelira na preostale članove da u najkraćem mogućem roku dostave potpisane izjave; poziva Centar da objavi te dokumente na svojoj internetskoj stranici kako bi javnost imala uvid u njegovo više rukovodstvo;

10.  podsjeća na to da je Centar 22. listopada 2014. usvojio strategiju za borbu protiv prijevara, zajedno s politikom sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa; potvrđuje da Centar svojim zaposlenicima osigurava redovite aktivnosti podizanja razine osviještenosti o etici, integritetu i pitanjima unutarnje kontrole, uključujući pregled strategije Centra za suzbijanja prijevara, načela o sprečavanju i postupanju u slučaju sukoba interesa, smjernice o izvješćivanju o nepravilnostima („zviždanje”) i upozorenja povezana s postupcima javne nabave;

Unutarnje kontrole

11.  prima na znanje da Centar redovito provodi procjenu rizika te priprema plan za upravljanje rizikom koji je dio njegovog godišnjeg programa rada kako bi se utvrdili rizici koji bi mogli utjecati na postizanje ciljeva Centra; opaža da Centar ocjenjuje rizike na temelju njihovog potencijalnog utjecaja na organizaciju i vjerojatnost da će se rizici ostvariti; sa zadovoljstvom prima na znanje iz programa rada Centra za 2015. da je vodstvo Centra držalo pod kontrolom rizike na razini projekata i aktivnosti, s obzirom na to da je stopa rizika ostala ispod referentne vrijednosti;

12.  shvaća da je vodstvo Centra utvrdilo samo jedan općeniti rizik iznad referentne vrijednosti u vezi s nepredviđenim (vanjskim) zahtjevima dionika; napominje da se na takve zahtjeve dionika, uključujući institucije Unije, može teško reagirati sa sredstvima dostupnima Centru; prima na znanje činjenicu da Centar redovito obavještava članove svojeg upravnog odbora o promjenama u svojem programu rada i činjenicu da pomno praćenje zbivanja omogućuje Centru da predvidi zahtjeve i tu vrstu aktivnosti uključi na odgovarajući način u godišnji program rada ili taj program prilagodi u skladu s raspoloživim resursima i tim zahtjevima;

Unutarnja revizija

13.  prima na znanje činjenicu da je Služba za unutarnju reviziju Komisije (IAS) kao dio dogovorenog strateškog revizijskog plana IAS-a za razdoblje od 2013. do 2015. provela reviziju nabave, uključujući sprečavanje prijevara i pravno savjetovanje; primjećuje da završno revizijsko izvješće sadrži pet preporuka, od čega jednu s oznakom „vrlo važno”, a četiri „važno”; osim toga, napominje da je Centar pripremio akcijski plan za primjenu svih preporuka, koji je trebao biti proveden do kraja 2016.; poziva Centar da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatima provedbe akcijskog plana;

Uspješnost

14.  prima na znanje da Centar blisko surađuje s Europskom zakladom za stručnu izobrazbu (ETF) i Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) i da je ta suradnja formalizirana u sporazumima o suradnji između tih agencija te u prethodno dogovorenim godišnjim programima rada;

15.  prima na znanje činjenicu da je Centar aktivno doprinio radu mrežnih aktivnosti nekoliko agencija Unije za povećanje uspješnosti, kao što je na primjer radna skupina za izradu proračuna, izračun troškova i upravljanje na temelju aktivnosti, te da je surađivao s drugim agencijama Unije na prikupljanju dobrih praksi i razvoju alata za upravljanje na temelju aktivnosti u agencijama Unije;

16.  napominje da je sustav mjerenja uspješnosti Centra sastavni dio njegova procesa planiranja i izvješćivanja; napominje da se tim sustavom pruža uvid u postignuća, važnost i učinkovitost Centra te među osobljem promiče kultura trajnog usavršavanja; sa zadovoljstvom primjećuje da je unutarnja revizija tog sustava provedena 2015. potvrdila da se sustavom mjerenja uspješnosti pruža jasan analitički alat za razumijevanje uspješnosti Centra, stavljajući naglasak na rezultate njegova rada;

Ostale primjedbe

17.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je zgrada koju je Centru ustupila grčka vlada izgrađena na području aktivnog rasjeda, što je uzrokovalo određena oštećenja u strukturi zgrade; uzima u obzir da su popravci zgrade Centra završeni u prosincu 2015.; napominje da je Centar s poduzećem odgovornim za te radove potpisao protokol o korištenju prostora u kojima su se odvijali popravci te da je od poduzeća zatraženo da dostavi akcijski plan i postupak za praćenje stanja zgrade najmanje deset godina nakon dovršetka radova;

18.  prima na znanje da Centar radi na rješavanju različitih sigurnosnih problema povezanih s konstrukcijom zgrade. posebno napominje sigurnosni problem koji predstavljaju stakleno pročelje zgrade Centra i krovni prozori prostorije za održavanje konferencija, što utječe i na raspoloživost prostorija Centra; poziva Centar i Komisiju da izrade dokument o procjeni rizika koji će poslužiti kao osnova za donošenje budućih odluka o mogućim renovacijama ili eventualnom preseljenju u drugu zgradu;

19.  napominje da su popravci i radovi strukturnog ojačanja završeni 2015.; sa zadovoljstvom primjećuje da su nedavna očitavanja pukotina koja su provedena u travnju 2016. pokazala da su popravci bili djelotvorni; pozdravlja ugradnju svih potrebnih sustava za praćenje stabilnosti i stope klizanja, kao i osiguranja protiv klizanja zgrade, čime su strukturna oštećenja u cijelosti uzeta u obzir;

20.  opaža da se Centar još suočava s različitim sigurnosnim pitanjima povezanima sa staklenim pročeljem zgrade i krovnim prozorima prostorije Centra za održavanje konferencija, za koje su svojstvena brža oštećenja; napominje da su radovi u cilju rješavanja tih pitanja u potpunosti završeni u studenome 2016.; također primjećuje da su popravci prozora zbog svoje neodgodive prirode bili financirani iz proračuna Centra te stoga sada Centar s grčkim vlastima aktivno rješava pitanje financijske odgovornosti; poziva Centar da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o dovršetku i učinkovitosti radova, kao i o pitanju financijske odgovornosti; nadalje poziva Centar da ocijeni jesu li opetovani problemi u trenutačnoj zgradi ne samo doveli u pitanje njegovu gospodarsku održivost, nego što je još važnije, sigurnost njegova osoblja te da razmisli bi li selidba u novu zgradu bilo bolje rješenje;

21.  cijeni dobru kvalitetu istraživanja, analiza i tehničkih savjeta Centra kojima se pruža potpora razvoju europskih politika cjeloživotnog učenja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i doprinosi njihovoj provedbi kako bi se radnicima omogućilo stjecanja potrebnih kvalifikacija i time dao doprinos ispunjavanju ciljeva strategije Europa 2020.;

22.  pozdravlja usmjerenost Centra na kompetencije i vještine koje za cilj imaju i bolju usklađenost strukovnog obrazovanja sa zahtjevima na tržištu rada, a posebno pozdravlja prvo europsko istraživanje javnog mnijenja o vještinama i radnim mjestima i pokretanje nove Panorame vještina; pozdravlja činjenicu da je Centar u većoj mjeri pružao podatke i analize za pojedine zemlje te da je proširio opseg potpora koje pruža pojedinim državama članicama stručnim znanjem u pogledu provedbe politika;

23.  potvrđuje da je politički okvir na kojem se temelji djelovanje Centra evoluirao tijekom 2015. i da sada uključuje novi skup prioriteta za razdoblje od 2015. do 2020. koji se temelji na preporukama ministara zaduženih za politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja iznesenima u zaključcima iz Rige;

24.  napominje da Centar početkom 2015. uspostavio novu internu strukturu te da je 2015. bila prva puna godina u kojoj je Centar bio u nadležnosti Glavne uprave Komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje;

°

°  °

25.  za druge primjedbe koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2017.](11) [o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].

1.2.2017

MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja za financijsku godinu 2015.

(2016/2161(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Marian Harkin

PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  izražava zadovoljstvo zbog činjenice da je Revizorski sud utvrdio da su transakcije na kojima se temelji godišnja računovodstvena dokumentacija Centra za financijsku godinu 2015. zakonite i pravilne te da je njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2015. objektivno prikazano;

2.  cijeni dobru kvalitetu istraživanja, analiza i tehničkih savjeta Centra kojima se pruža potpora razvoju europskih politika cjeloživotnog učenja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i doprinosi njihovoj provedbi kako bi se radnicima omogućilo stjecanja potrebnih kvalifikacija i time dao doprinos ispunjavanju ciljeva strategije Europa 2020.;

3.  pohvaljuje visoku stopu izvršenja proračunskih sredstava u 2015. (98,55 %) i, ukupno gledano, postizanje zadanih ciljeva; napominje međutim da je razina prenesenih odobrenih sredstava za glavu II. bila visoka (28 %); napominje da je uzrok tome nabava velike količine opreme koja je bila potrebna nakon obnove zgrade Centra, a koja nije bila isporučena ili fakturirana do kraja 2015.;

4.  pozdravlja usmjerenost Centra na kompetencije i vještine koje za cilj imaju i bolju usklađenost strukovnog obrazovanja sa zahtjevima na tržištu rada, a posebno pozdravlja prvo europsko istraživanje javnog mnijenja o vještinama i radnim mjestima i pokretanje nove Panorame vještina; napominje da je Centar u većoj mjeri pružao podatke i analize za pojedine zemlje te da je proširio opseg potpora koje pruža pojedinim državama članicama stručnim znanjem u pogledu provedbe politika;

5.  napominje da su za jačanje njegove ukupne uspješnosti Centru potrebni jasniji smjer i vođenje, daljnji razvoj sustava upravljanja osobljem i tješnja veza između aktivnosti i pokazatelja;

6.  potvrđuje da je politički okvir na kojem se temelji djelovanje Centra evoluirao tijekom 2015. i da sada uključuje novi skup prioriteta za razdoblje od 2015. do 2020. koji se temelji na preporukama ministara zaduženih za politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja iznesenima u zaključcima iz Rige;

7.  napominje da je krajem 2015. došlo do prilagodbe plaća naniže; poziva Centar da se pobrine da navedeno neće imati negativne posljedice na životne i radne uvjete članova osoblja i mogućnost Centra da svoja radna mjesta predstavi kao konkurentna i poželjna;

8.  napominje da Centar početkom 2015. uspostavio novu internu strukturu te da je 2015. bila prva puna godina u kojoj je Centar bio u nadležnosti Glavne uprave Europske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje;

9.  pozdravlja popratne mjere koje je Centar poduzeo na temelju primjedbi tijela nadležnog za davanje razrješnice u vezi s izvršenjem proračuna prethodnih godina; napominje da su 2015. dovršeni svi vanjski i unutarnji radovi na zgradi Centra radi popravka i jačanja konstrukcije potrebni zbog položaja zgrade na aktivnom rasjedu te da bi sva pitanja u pogledu sigurnosti zgrade koja se još uvijek rješavaju trebala biti zaključena 2016.; poziva Centar da nastavi izvješćivati Parlament o tim sigurnosnim pitanjima.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

25.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

3

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Marco Valli

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jens Geier, Piernicola Pedicini

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 449, 1.12.2016., str. 32.

(2)

SL C 449, 1.12.2016., str. 32.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 39, 13.2.1975., str. 1.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 449, 1.12.2016., str. 32.

(7)

SL C 449, 1.12.2016., str. 32.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 39, 13.2.1975., str. 1.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti