Menetlus : 2016/2180(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0148/2017

Esitatud tekstid :

A8-0148/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.56

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0187

RAPORT     
PDF 361kWORD 54k
31.3.2017
PE 593.864v02-00 A8-0148/2017

Euroopa GNSSi Agentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2180(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Inés Ayala Sender

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa GNSSi Agentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2180(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa GNSSi Agentuuri 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0066/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta määrust (EL) nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008)(4), eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0148/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa GNSSi Agentuuri tegevdirektori tegevusele agentuuri 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa GNSSi Agentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa GNSSi Agentuuri 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2180(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa GNSSi Agentuuri 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05876/2017 – C8-0066/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta määrust (EL) nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008)(9), eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0148/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa GNSSi Agentuuri 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa GNSSi Agentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa GNSSi Agentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2180(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa GNSSi Agentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0148/2017),

A.  arvestades, et Euroopa GNSSi Agentuuri (edaspidi „agentuur“) finantsaruannete kohaselt oli liidu eelarvest makstud toetus agentuurile 2015. aastal 27 606 414 eurot, mis kujutab endast 2014. aastaga võrreldes 8,82 % suurust kasvu;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on leidnud piisavalt kinnitust agentuuri raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

C.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust läbipaistvuse ja vastutuse parandamise abil ja rakendades tulemuspõhise eelarvestamise mõistet ning head tava inimressursside juhtimisel;

Kommentaarid raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

1.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt valideeriti raamatupidamissüsteemid viimati aastal 2012; märgib, et ainus süsteem, millesse agentuur otseselt sisestab kontodega seotud andmeid, on tekkepõhise raamatupidamise süsteem (ABAC), mis ei kuulu agentuurile ning mida komisjoni eelarve peadirektoraat (DG Budget) kindla ajavahemiku järel üldtasandil valideerib;

2.  märgib, et kohalikke süsteeme ei ole pärast viimast kohalike süsteemi devalideerimist muudetud ja et agentuuri kolimine Prahasse ei toonud kaasa muutusi ei raharingluses, protsessides ega teabevoogudes; võtab teadmiseks, et kohalikke süsteeme tutvustati uuele arvepidajale, enne kui ta töökohustused üle võttis; märgib, et raamatupidamissüsteemi valideeritakse kindla ajavahemiku järel, nagu on ette nähtud eelarve peadirektoraadi ja agentuuri vahel sõlmitud teenustasemelepingus, eelarve peadirektoraadi riskihindamise alusel; nendib, et praegu on risk hinnatud madalaks ja järgmine valideerimine toimub 2020. aastal või süsteemi muutmise korral 2018. aastal;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib rahuloluga, et eelarveaastal 2015 tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 100 %; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 100 % ning see määr hõlmab ka maksete assigneeringute mitteautomaatseid ülekandmisi, et suurendada eelarve III jaotises kasutamata jäänud maksete assigneeringute kasutamist;

4.  võtab teadmiseks asjaolu, et agentuur tegi maksed keskmiselt 13 päeva jooksul, mis on vähem kui komisjoni võrdlusalus 30 päeva ning vähem kui agentuuri eesmärk, mis on 20 päeva; märgib, et agentuur menetles kokku 4267 finantstehingut, mis on 24 % rohkem kui 2014. aastal;

5.  märgib, et agentuur haldas 2015. aastal suures mahus delegeeritud eelarvet tulenevalt kolme uue delegeerimislepingu allkirjastamisest (EGNOSe kasutamine, Galileo kasutamine ja „Horisont 2020“) komisjoniga 2014. aastal; märgib, et detsembris 2015 allkirjastati Galileo kasutuse delegeerimislepingu muudatus, millega agentuurile eraldati täiendavalt 300 000 000 eurot; märgib, et delegeeritud eelarves seoti 2015. aastal kulukohustustega 116 067 789 eurot ja maksti välja 183 108 199 eurot;

6.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et agentuuri auditeeritud eelarve täitmise aruanne erineb üksikasjalikkuse poolest enamiku teiste ametite tasemest, mis näitab, et ametite eelarvearuandluse suunised peaksid selgemad olema; võtab agentuuri andmetele tuginedes teadmiseks, et lähtuvalt eelarve peadirektoraadiga sõlmitud teenustaseme lepingust koostas agentuuri raamatupidamisaruanded ja seotud aruanded komisjoni peaarvepidaja ning üksikasjalikkuse erinev tase tulenes komisjoni aruandluse tavadest; toetab komisjoni kavatsust koostada 2016. aasta aruandlusperioodiks ametitele eelarvearuandluse suunised;

Ümberpaigutamised

7.  märgib, et agentuur menetles 2015. aastal kaheksa assigneeringute sisemist ümberpaigutust, milleks andis loa agentuuri tegevdirektor; märgib, et agentuuri aastaaruande ja kontrollikoja aruande kohaselt jäid 2015. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

8.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt oli kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr II jaotises (halduskulud) 2 500 000 eurot (42 %), võrreldes 2014. aasta 3 400 000 euroga (54 %); möönab, et need ülekandmised on peamiselt seotud 2015. aastal osutatud teenustega, mille eest ei esitatud arveid enne 2016. aastat, ning 2015. aasta lõpus sõlmitud mitme suuremahulise IT-lepingu ja riskihindamise lepinguga; nendib ka, et need algselt 2016. aastasse kavandatud projektid käivitati 2015. aastal, et ära kasutada teistel eelarveridadel saavutatud kokkuhoiu tõttu vabanenud vahendid;

9.  märgib, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega, seda eriti sel juhul, kui amet on assigneeringute ülekandmist eelnevalt kavandanud ja sellest kontrollikojale teada andnud;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

10.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et 2015. aastal iseloomustas agentuuri suur tööjõu voolavus – lahkus 14 ja tööle võeti 26 töötajat; võtab agentuuri esitatud andmetele tuginedes teadmiseks, et suurt tööjõu voolavust põhjustasid raskused, mis tekkisid tööjõuturu väga konkurentsivõimelises ja tehnilises sektoris põhipersonali hankimise ja tööl hoidmisega, eelkõige peakorteri asukoha ja Tšehhi Vabariigis palgataset mõjutava suhteliselt väikese paranduskoefitsiendi tõttu; märgib samas, et agentuur kasutab kõiki võimalusi, millega suurendada oma atraktiivsust, eeskätt rõhutades oma missiooni tähtsust; kutsub agentuuri ja komisjoni üles andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada agentuuri ametikohtade atraktiivsemaks muutmises tehtavatest võimalikest edusammudest; palub agentuuril välja töötada tegevuskava tööjõu voolavuse küsimuse tõhusaks lahendamiseks;

11.  on seisukohal, et personalipoliitika ja -menetlused tuleks kohandada vastavalt 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelisele kokkuleppele agentuurile antud uutele ülesannetele; rõhutab, et piisav personal võimaldab agentuuril oma ülesannet täita, ja kordab, et piisava personali mitteomamine tekitab suuri puudusi ja ulatuslikke riske;

12.  märgib ka vajadust suurendada ajutiste töötajate ametikohtade arvu, et tagada agentuurile usaldatud uute ülesannete täitmine; tuletab meelde, et ülesannete ja ressursside vahelise lünga täitmine väljaspoolt sisseostetavate teenustega osutus kallimaks ja takistas ametil arendamast ja säilitamast oskusi ja pädevusi, mis on vajalikud liidu kosmosepoliitika rakendamiseks;

Sisekontroll

13.  märgib, et agentuur on kasutusele võtnud talitluspidevuse kavad oma turvalisust nõudvate asukohtade jaoks Prantsusmaal, Madalmaades ja Ühendkuningriigis; märgib talitluspidevuse kava puudumist Prahas asuva peakorteri ja agentuuri kui terviku jaoks; võtab teadmiseks agentuuri otsuse suunata peatähelepanu talitluspidevuse kavade tagamisele uutes asukohtades, tuginedes hinnangule, et olemasolev talitluspidevuse kava on kuni peakorteri toimingute ja tegevuste stabiliseerumiseni selles asukohas piisav; võtab ühtlasi teadmiseks agentuuri kavatsuse kaasajastada tervikliku talitluspidevuse kava järgmise aasta jooksul; palub agentuuril teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni talitluspidevuse kava ajakohastamistest; palub agentuuril ka uuesti hinnata Tšehhi Vabariigis palgataset mõjutavat paranduskoefitsenti, et taastada asjakohane tasakaal;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

14.  märgib, et agentuuri haldusnõukogu on leppinud kokku taotleda kõigilt oma liikmetelt isikliku huvide deklaratsiooni esitamist; märgib ühtlasi, et haldusnõukogu esimehe ja aseesimehe huvide deklaratsioonid avaldatakse lähemal ajal agentuuri veebisaidil; palub agentuuril koguda ja avaldada viivitamata huvide deklaratsioonid ja elulookirjeldused, et anda sellega avalikkusele vajalik kontroll agentuuri kõrgema juhtkonna üle, ning anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile jooksvalt teada selle küsimuse lahendamisel saavutatud edasiminekust;

15.  märgib, et agentuur uurib kõiki potentsiaalseid probleeme, mis on seotud huvide deklaratsioonide andmete õigsusega, ja lahendab need ning et haldusnõukogu liikmetele tuletatakse korrapäraselt meelde, kui oluline on selle kohustuse täitmine ja vajaduse korral oma teabe ajakohastamine;

16.  märgib, et agentuur ei ole rakendanud rikkumisest teatajate suhtes erieeskirju lisaks neile, mis on ette nähtud personalieeskirjadega; palub agentuuril võtta vastu agentuurisisene rikkumisest teatamise poliitika, et soodustada agentuuri töökeskkonnas läbipaistvust ja vastutust, koolitada töötajaid korrapäraselt ja teavitada neid nende kohustustest ja õigustest, tagada rikkumisest teatajatele kaitse kättemaksu eest, luua anonüümse agentuurisisese teatamise jaoks vastav menetlus ja avaldada ja esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aastaaruanded rikkumisest teatamise juhtumite arvu ja võetud järelmeetnete kohta; tõdeb, et agentuur on töötajaid oma rikkumisest teatamise eeskirjadest teavitanud; palub agentuuril anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru rikkumisest teatamist käsitlevate siseeeskirjade kehtestamisest ja rakendamisest;

Teabevahetus

17.  märgib, et agentuur on üks peamisi partnereid ja algatajaid Euroopa kosmosenäituse projektis „European Space Expo“, mis külastas 2015. aastal Luxembourgi, Milanot, Oslot, Zagrebit, Stockholmi, Riiat, Ljubljanat ja Ateenat ning mida on külastanud sadu tuhandeid kohalikke elanikke; märgib, et iga näitusekülastuse taustal oli koostöö paljude kohalike osapoolte, sealhulgas kohalike ettevõtete, omavalitsuste ja akadeemiliste ringkondade vahel; märgib ka, et agentuur oli aktiivne partner Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee algatuses „Teadus ja ühiskond“;

18.  nendib rahuloluga, et 2015. aastal uuendas agentuur põhjalikult oma veebisaiti, muu hulgas ajakohastades sisu, analüüsides kasutajate vajadusi ja kogemusi, viies läbi võrdlusuuringu ja korraldades ümber teabearhitektuuri;

Muud kommentaarid

19.  märgib, et agentuuri 2015. aasta tööprogramm võeti vastu alles 2015. aasta märtsis ning ajavahemiku 2014–2020 mitmeaastane tööprogramm on endiselt vastu võtmata; märgib ka, et peamiste kavandamisdokumentide hiline vastuvõtmine seab ohtu agentuuri eesmärkide täitmise; võtab agentuuri andmetele tuginedes teadmiseks, et mitmeaastase tööprogrammi väljatöötamine oli takistatud Euroopa GNSSi programmi kiiresti muutuva staatuse tõttu, mida haldab komisjon ja millest agentuuri kogu tegevus sõltub; võtab ühtlasi teadmiseks, et pärast mitmeaastase tööprogrammi täiendavate versioonide väljatöötamist ning komisjoniga toimunud arutelu otsustati mitmeaastane tööprogramm lõpuks kaasata ühe osana ühtsesse programmdokumenti, mis hõlmab perioodi 2017–2020; palub agentuuril teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni pikaajalises planeerimises tehtud edusammudest;

20.  märgib murega, et ameti haldusnõukogu juhtivate liikmete hulgas valitseb märkimisväärne sooline ebavõrdsus; nõuab tungivalt, et agentuur olukorra tasakaalustaks ja tulemustest eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile võimalikult kiiresti teada annaks;

21.  märgib, et 126 töötajat osales 2015. aastal väljasõidupäevadel, mille maksumus oli 12 077 eurot (96 eurot töötaja kohta);

°

°  °

22.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2017. aasta](11) resolutsioonile [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 214.

(2)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 214.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 276, 20.10.2010, lk 11.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 214.

(7)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 214.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 276, 20.10.2010, lk 11.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Õigusteave - Privaatsuspoliitika