Postupak : 2016/2180(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0148/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0148/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.56

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0187

IZVJEŠĆE     
PDF 603kWORD 57k
31.3.2017
PE 593.864v02-00 A8-0148/2017

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2015.

(2016/2180(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2015.

(2016/2180(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2015., s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017.o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0066/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 912/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o osnivanju Agencije za europski GNSS, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1321/2004 o uspostavi struktura za upravljanje europskim programima satelitske radionavigacije i izmjeni Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća(4), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0148/2017),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije za europski GNSS za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije za europski GNSS, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu, te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2015.

(2016/2180(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2015., s odgovorima Agencije(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05876/2017 – C8-0066/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 912/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o osnivanju Agencije za europski GNSS, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1321/2004 o uspostavi struktura za upravljanje europskim programima satelitske radionavigacije i izmjeni Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća(9), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0148/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2015.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije za europski GNSS, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2015.

(2016/2180(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0148/2017),

A.  budući da je prema financijskim izvještajima Agencije za europski GNSS („Agencija”) Unija subvencionirala njezin konačni proračun za financijsku godinu 2015. s 27 606 414 EUR, što predstavlja povećanje od 8,82 % u odnosu na 2014.,

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da su godišnji financijski izvještaji Agencije pouzdani te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

C.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

Primjedbe o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije

1.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je posljednja provjera računovodstvenih sustava izvršena 2012.; prima na znanje da je jedini sustav u koji Agencija izravno unosi računovodstvene podatke računovodstveni sustav ABAC, koji nije u vlasništvu Agencije te ga Glavna uprava Komisije za proračun redovno validira;

2.  napominje da od posljednje validacije lokalnih sustava nije bilo promjene u lokalnim sustavima te da preseljenje Agencije u Prag nije rezultiralo promjenama u financijskim prečicama, procesima i toku informacija; primjećuje da su lokalni sustavi predstavljeni novom računovodstvenom službeniku Agencije prije no što je on prihvatio svoje zadaće; prima na znanje da će se redovna validacija računovodstvenih sustava provesti kako je navedeno u sporazumu o razini usluga između Glavne uprave za proračun i Agencije na temelju procjene rizika Glavne uprave za proračun; uviđa da je procijenjena razina rizika trenutno niska, a sljedeća će se validacija izvršiti 2020. ili 2018. ako dođe do promjena sustava;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  primjećuje sa zadovoljstvom da su napori uloženi u praćenje proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 100 %; nadalje primjećuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 100 %, kao i činjenicu da ona uključuje neautomatski prijenos odobrenih sredstava za plaćanja kako bi se maksimalno povećalo iskorištavanje preostalih odobrenih sredstava za plaćanja u glavi III. proračuna;

4.  uzima u obzir činjenicu da je prosječno vrijeme plaćanja Agencije iznosilo 13 dana, što je ispod granice od 30 dana koju je odredila Komisija, kao i njezina cilja od 20 dana; prima na znanje da je Agencija obradila ukupno 4 267 financijskih transakcija, što je povećanje od 24 % u odnosu na 2014.;

5.  prima na znanje da je nakon što je tijekom 2014. potpisivala tri nova sporazuma o delegiranju s Komisijom (upotreba sustava EGNOS i Galileo te Obzor 2020.) u 2015. Agencija upravljala velikim iznosom delegiranog proračuna; primjećuje da je izmjena sporazuma o delegiranju o upotrebi sustava Galileo potpisana u prosincu 2015., čime je Agenciji dodijeljeno dodatnih 300 000 000 EUR; primjećuje da su 2015. u okviru delegiranog proračuna 116 067 789 EUR činile obveze, a 183 108 199 EUR plaćanja;

6.  iz izvješća Suda primjećuje da se izvješće o izvršenju proračuna Agencije nad kojim je provedena revizija razlikuje u pogledu razine detaljnosti u odnosu na većinu drugih agencija, što pokazuje da postoji potreba da se agencijama dostave jasne smjernice o proračunskom izvješćivanju; od Agencije prima na znanje da su na temelju sporazuma o razini usluga potpisanog s Glavnom upravom za proračun sastavljeni financijski izvještaji Agencije i povezana izvješća koje je pripremio računovodstveni službenik Komisije te da je do različitih razina detaljnosti došlo zbog prakse izvješćivanja Komisije; podržava namjeru Komisije da izradi smjernice za proračunsko izvješćivanje agencija za financijske izvještaje za 2016.;

Prijenosi

7.  napominje da je Agencija obradila osam unutarnjih prijenosa u 2015. koje je odobrio njezin izvršni direktor; prima na znanje da su prema godišnjem izvješću Agencije kao i prema izvješću Suda razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2015. ostale u granicama financijskih pravila;

Obveze i prijenosi

8.  prima na znanje, na temelju izvješća Revizorskog suda, da je razina prijenosa odobrenih sredstava za glavu II. (administrativni rashodi) bila 2 500 000 EUR (42 %), u odnosu na 3 400 000 EUR (54 %) 2014. godine; potvrđuje da su navedeni prijenosi uglavnom bili povezani s uslugama pruženima Agenciji 2015. godine za koje računi nisu bili zaprimljeni do 2016. te s nekoliko ugovora visoke vrijednosti za usluge u području IT-a i jednog ugovora o procjeni rizika koji su sklopljeni krajem 2015. godine; potvrđuje štoviše da su ti projekti, izvorno planirani za 2016., započeti 2015. kako bi se iskoristila sredstva ušteđena u drugim proračunskim linijama;

9.  napominje da prijenosi mogu često biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija te ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna, niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih se planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

10.  iz izvješća Revizorskog suda prima na znanje da je Agencija imala veliku fluktuaciju osoblja u 2015., odnosno da je 14 članova osoblja napustilo Agenciju, a 26 novih joj se pridružilo; na temelju navoda Agencije potvrđuje da velika fluktuacija osoblja proizlazi iz poteškoća u privlačenju i zadržavanju ključnih kadrova u vrlo konkurentnom i tehničkom segmentu tržišta rada, uglavnom zbog mjesta sjedišta Agencije i s njim povezanog relativno niskog koeficijenta ispravka na razine plaća u Češkoj Republici; osim toga, napominje da Agencija na sve raspoložive načine nastoji povećati svoju privlačnost, posebno ustrajanjem na važnosti svoje misije; poziva Agenciju i Komisiju da izvijeste tijelo nadležno za davanje razrješnice o mogućim poboljšanjima atraktivnosti radnih mjesta u Agenciji; poziva Agenciju da izradi akcijski plan u kojem će na učinkovit način objasniti problem velike fluktuacije osoblja;

11.  smatra da bi se politika i postupci o osoblju trebali prilagoditi u skladu s novim zadaćama koje su povjerene Agenciji u skladu s Međuinstitucionalnim sporazumom od 2. prosinca 2013.; ističe da bi odgovarajuće popunjavanje radnih mjesta omogućilo Agenciji da izvrši svoju misiju i ponavlja da bi neuspjeh u popunjavanju radnih mjesta doveo do značajnih nedostataka i velikih rizika;

12.  uz to napominje kako je nužno povećati broj radnih mjesta privremenih djelatnika kako bi se zajamčila provedba novo povjerenih zadaća; podsjeća da se nadomještanje radne snage vanjskim izvršiteljima radi izvršenja zadaća pokazalo još skupljim i da zbog toga Agencija nije uspjela razviti i održati vještine i znanja potrebne za provedbu svemirske politike Unije;

Unutarnje kontrole

13.  prima na znanje da je Agencija uvela planove kontinuiteta poslovanja za sigurnost lokaliteta u Francuskoj, Nizozemskoj i Ujedinjenoj Kraljevini; primjećuje da nema planova kontinuiteta poslovanja za sjedište Agencije u Pragu ili za Agenciju u cijelosti; prima na znanje odluku Agencije da se prvenstveno usredotoči na osiguravanje planova kontinuiteta poslovanja za svoje nove lokacije, na temelju ocjene da je postojeći plan kontinuiteta poslovanja trenutačno dovoljan za sjedište do stabilizacije operacija i aktivnosti Agencije na toj lokaciji; nadalje potvrđuje da Agencija namjerava nastaviti s takvim ažuriranjem planova kontinuiteta poslovanja na globalnoj razini tijekom nadolazeće godine; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o ažuriranju planova kontinuiteta poslovanja; nadalje traži od Agencije da provede novu evaluaciju o razini koeficijenta ispravka plaća u Češkoj kako bi se postigla odgovarajuća usklađenost;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

14.  napominje da je upravni odbor Agencije pristao od svih svojih članova zatražiti da do kraja ispune izjave o financijskom interesu; također napominje da će izjave o financijskom interesu predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog odbora uskoro biti objavljene na internetskoj stranici; traži od Agencije da odmah prikupi i objavi izjave o financijskim interesima i životopise kako bi javnosti pružila potreban uvid u svoje više rukovodstvo i da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o nepitku po tom pitanju;

15.  primjećuje da Agencija istražuje i rješava svaki mogući problem povezan s činjeničnom točnošću izjava o financijskom interesu, a članovi upravnog odbora redovno su izviješteni o važnosti ispunjavanja te obveze i, po potrebi, ažuriranja svojih podataka;

16.  napominje da Agencija nije donijela posebna pravila u vezi sa zviždačima osim onih koja su utvrđena u Pravilniku o osoblju; poziva Agenciju da usvoji pravila koja će omogućiti da se njezinom unutarnjom politikom u vezi sa zviždačima promiče kultura transparentnosti i odgovornosti na radnom mjestu, zaposlenici redovito informiraju i educiraju o svojim pravima i obvezama, zviždači zaštite od odmazde, pravovremeno reagira na slučajeve koje su prijavili zviždači, uspostavi kanal za anonimno interno prijavljivanje te da objavi i tijelu nadležnom za davanje razrješnice dostavi godišnja izvješća o broju slučajeva koje su prijavili zviždači i daljnjem djelovanju u tim slučajevima; potvrđuje da je Agencija obavijestila osoblje o tim pravilima o zviždačima; traži od Agencije da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o uspostavi i provedbi unutarnjih pravila o zviždačima;

Komunikacija

17.  prima na znanje da je Agencija glavni partner i pokretač Europske svemirske izložbe, projekta koji je 2015. postavljen u Luxembourgu, Milanu, Oslu, Zagrebu, Stockholmu, Rigi, Ljubljani i Ateni te ga je posjetilo stotine tisuća građana; napominje da svaka izložba bila rezultat suradnje s brojnim lokalnim dionicima uključujući lokalne industrije, općine i sveučilišta; također primjećuje da je Agencija bila aktivni partner u inicijativi Europskog gospodarskog i socijalnog odbora na temu „znanost i društvo”;

18.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je Agencija 2015. reorganizirala svoje internetske stranice, uključujući ažuriranje sadržaja, analizu potreba korisnika i iskustvo, komparativnu analizu i restrukturiranje svojeg sustava informacijske arhitekture;

Ostale primjedbe

19.  primjećuje da je godišnji program rada Agencije za 2015. godinu usvojen tek u ožujku 2015., a da višegodišnji program rada za razdoblje 2014. – 2020. još nije usvojen; nadalje primjećuje da kasno usvajanje ključnih dokumenata o planiranju predstavlja rizik za postizanje ciljeva Agencije; na temelju navoda Agencije prima na znanje da je razvoj višegodišnjeg programa rada u zastoju zbog statusa programa europskog GNSS-a koji se brzo mijenja, kojim upravlja Komisija i o kojem ovise sve aktivnosti Agencije; nadalje potvrđuje da je, nakon daljnjih verzija višegodišnjeg programa rada i u dogovoru s Komisijom, konačno odlučeno da se višegodišnji program rada uključi kao dio jedinstvenog programskog dokumenta koji obuhvaća razdoblje 2017. – 2020.; traži od Agencije da o napretku ostvarenom u području svog dugoročnog planiranja obavještava tijelo nadležno za davanje razrješnice;

20.  sa zabrinutošću primjećuje znatnu rodnu neravnotežu među višim članovima upravnog odbora Agencije; apelira na Agenciju da ispravi tu neravnotežu te da o rezultatima što prije obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

21.  prima na znanje da je 126 članova osoblja u 2015. sudjelovalo u posjetima izvan mjesta rada čiji je trošak bio 12 077 EUR (96 EUR po osobi);

°

°  °

22.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2017.](11) [o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 449, 1.12.2016., str. 214.

(2)

SL C 449, 1.12.2016., str. 214.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 276, 26.10.2010., str. 11.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 449, 1.12.2016., str. 214.

(7)

SL C 449, 1.12.2016., str. 214.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 276, 26.10.2010., str. 11.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti