Procedūra : 2016/2180(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0148/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0148/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.56

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0187

ZIŅOJUMS     
PDF 687kWORD 60k
31.3.2017
PE 593.864v02-00 A8-0148/2017

par Eiropas GNSS aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2180(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Inés Ayala Sender

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas GNSS aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2180(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas GNSS aģentūras 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas GNSS aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0066/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Regulu (ES) Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) aģentūru, atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 683/2008(4), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0148/2017),

1.  sniedz Eiropas GNSS aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas GNSS aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas GNSS aģentūras 2015. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2016/2180(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas GNSS aģentūras 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas GNSS aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0066/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Regulu (ES) Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) aģentūru, atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 683/2008(9), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0148/2017),

1.  apstiprina Eiropas GNSS aģentūras 2015. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas GNSS aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas GNSS aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2180(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas GNSS aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0148/2017),

A.  tā kā Eiropas GNSS aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatos ir norādīts, ka Savienības subsīdijas tās galīgajam budžetam 2015. finanšu gadā bija EUR 27 606 414, kas ir par 8,82 % vairāk nekā 2014. gadā;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas GNSS aģentūras gada pārskatiem par 2015. finanšu gadu (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

C.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir sevišķi svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību,

Komentāri par pārskatu ticamību

1.  no Revīzijas palātas ziņojuma konstatē, ka pēdējā grāmatvedības sistēmu apstiprināšana tika veikta 2012. gadā; atzīmē, ka vienīgā sistēma, kurā Aģentūra tieši ievada ar kontiem saistītus datus, ir ABAC (Accrual Based Accounting), kas nav Aģentūras īpašums, un kuru regulāri centralizēti apstiprina Komisijas Budžeta ģenerāldirektorāts (DG Budget);

2.  atzīmē, ka kopš pēdējās vietējo sistēmu apstiprināšanas tajās nav notikušas nekādas izmaiņas un ka Aģentūras pārcelšanās uz Prāgu nav radījusi nekādas izmaiņas finanšu apritē, procesos un informācijas plūsmā; norāda, ka Aģentūras jaunais grāmatvedis tika iepazīstināts ar vietējām sistēmām jau pirms stāšanās amatā; ņem vērā, ka notiks grāmatvedības sistēmu periodiska apstiprināšana, ko paredz pakalpojumu līmeņa līgums starp DG Budget un Aģentūru, pamatojoties uz DG Budget veiktu riska novērtējumu; atzīst, ka pašlaik risks tiek vērtēts kā zems un nākamā apstiprināšana tiks veikta 2020. gadā vai arī 2018. gadā, ja sistēmās tiek veiktas izmaiņas;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  ar gandarījumu norāda, ka 2015. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības dēļ budžeta izpildes līmenis bija 100 %; turklāt atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 100 %, kā arī to, ka šajā apjomā ietverta neautomātiskā maksājumu apropriāciju pārnešana, lai maksimāli izmantotu atlikušās maksājumu apropriācijas budžeta III sadaļā;

4.  ņem vērā, ka Aģentūras vidējie maksājumu termiņi bija 13 dienas, kas ir mazāk nekā Komisijas noteiktais 30 dienu standarts un tās mērķis — 20 dienas; pieņem zināšanai, ka Aģentūra apstrādāja kopumā 4267 finanšu darījumus, kas ir par 24 % vairāk nekā 2014. gadā;

5.  atzīmē, ka Aģentūra 2015. gadā pārvaldīja lielu deleģētā budžeta apjomu, jo 2014. gadā ar Komisiju tika parakstīti trīs jauni deleģēšanas nolīgumi (EGNOS izmantošana, Galileo izmantošana un “Apvārsnis 2020”); konstatē, ka 2015. gada decembrī tika parakstīti grozījumi Galileo izmantošanas deleģēšanas nolīgumā, piešķirot Aģentūrai vēl EUR 300 000 000; norāda, ka 2015. gadā deleģētā budžeta saistību apjoms bija kopumā EUR 116 067 789, bet maksājumu apjoms bija EUR 183 108 199;

6.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka revidētais Aģentūras budžeta izpildes ziņojums detalizācijas pakāpes aspektā atšķiras no lielākās daļas pārējo aģentūru iesniegto ziņojumu, un tas liecina, ka ir nepieciešamas skaidras vadlīnijas par to, kā aģentūras ziņo par budžetu; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka, pamatojoties uz pakalpojumu līgumu, kas noslēgts ar DG Budget, Aģentūras pārskatus un saistītos ziņojumus sagatavoja Komisijas grāmatvedis un atšķirīgā detalizācijas pakāpe bija balstīta uz Komisijas ziņošanas praksi; atbalsta Komisijas nodomu izstrādāt vadlīnijas aģentūru 2016. gada budžeta pārskatiem;

Pārvietojumi

7.  norāda, ka Aģentūra 2015. gadā veica astoņus iekšējos pārvietojumus, kurus apstiprināja tās izpilddirektors; norāda, ka saskaņā ar Aģentūras gada darbības pārskatu un Revīzijas palātas ziņojumu 2015. gadā veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem;

Saistības un pārnestās apropriācijas

8.  norāda uz Revīzijas palātas ziņojumā konstatēto, ka pārnesto saistību apropriāciju līmenis II sadaļā (administratīvie izdevumi) bija EUR 2 500 000 (42 %) salīdzinājumā ar EUR 3 400 000 (54 %) 2014. gadā; atzīst, ka šie pārnesumi galvenokārt attiecas uz Aģentūrai 2015. gadā sniegtajiem pakalpojumiem, par kuriem rēķini līdz 2016. gadam nebija saņemti, uz vairākiem IT projektiem ar lielu vērtību, kā arī riska novērtējuma līgumu, ko parakstīja 2015. gada beigās; turklāt atzīst, ka šos projektus, ko sākotnēji plānoja 2016. gadam, sāka īstenot 2015. gadā, lai izlietotu no citām budžeta pozīcijām atbrīvotos līdzekļus;

9.  norāda, ka pārnesumi bieži vien ir daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un īstenošanā, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

10.  no Revīzijas palātas ziņojuma konstatē, ka 2015. gadā Aģentūrā bija vērojama liela darbinieku mainība, proti, 14 cilvēki no darba aizgāja un tika pieņemti 26 jauni; no Aģentūras sniegtās informācijas konstatē, ka lielā darbinieku mainība rodas no grūtībām galveno darbinieku piesaistē un noturēšanā darba tirgus nozarē, kurai raksturīga liela konkurence un tehnisks raksturs, un pamatā šīs grūtības izraisa Aģentūras galvenās mītnes atrašanās vieta un ar to saistītais salīdzinoši zemais korekcijas koeficients, kas ietekmē algu līmeni Čehijā; tomēr atzīmē, ka Aģentūra dara visu iespējamo, lai padarītu pievilcīgāku savu tēlu, piemēram, uzsverot tās uzdevumu nozīmīgumu; aicina Aģentūru un Komisiju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par iespējamiem veidiem, kā darbu Aģentūrā padarīt pievilcīgāku; aicina Aģentūru sagatavot rīcības plānu, lai efektīvi risinātu jautājumu par augsto personāla mainību;

11.  uzskata, ka personāla politika un procedūra būtu jāpieskaņo jaunajiem uzdevumiem, kas Aģentūrai piešķirti saskaņā ar 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu; uzsver, ka pietiekams darbinieku skaits ļaus Aģentūrai pildīt savu uzdevumu un atkārto, ka nespēja nodrošināt pienācīgu darbinieku skaitu varētu radīt nopietnas problēmas un lielus riskus;

12.  turklāt norāda uz nepieciešamību palielināt pagaidu darbinieku štata vietu skaitu, lai nodrošinātu no jauna uzticēto uzdevumu izpildi; atgādina, ka mēģinājums plaisu starp uzdevumiem un resursiem pārvarēt ar ārpakalpojumu izmantošanu izrādījās dārgāks risinājums un neļāva Aģentūrai attīstīt un saglabāt prasmes un kompetences, kas vajadzīgas Savienības kosmosa politikas īstenošanai;

Iekšējā kontrole

13.  pieņem zināšanai, ka Aģentūra ir ieviesusi darbības nepārtrauktības plānus (BCP) ar drošību saistītos objektos Apvienotajā Karalistē, Francijā un Nīderlandē; konstatē, ka BCP nav ieviests ne Aģentūrai kopumā, ne tās galvenajai mītnei Prāgā; pieņem zināšanai Aģentūras lēmumu galveno uzmanību pievērst BCP tās jaunajās darba vietās, pamatojoties uz novērtējumu, ka galvenajai mītnē līdz tās darbību un pasākumu stabilizācijai bija pietiekami ar jau spēkā esošo BCP; turklāt ņem vērā Aģentūras plānu turpmākā gada laikā veikt šādu darbības nepārtrauktības plānu atjaunināšanu globālā līmenī; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par BCP atjaunināšanu; turklāt prasa Aģentūrai par jaunu novērtēt korekcijas koeficientu, kas ietekmē algu līmeni Čehijā, lai atjaunotu atbilstošu līdzsvaru;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

14.  norāda, ka Aģentūras valde ir vienojusies prasīt visiem tās locekļiem aizpildīt individuālas interešu deklarācijas; norāda arī uz to, ka valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka interešu deklarācijas drīzumā tiks publicētas tīmekļa vietnē; prasa Aģentūrai nekavējoties apkopot un publicēt interešu deklarācijas un CV, lai tādējādi sniegtu sabiedrībai nepieciešamo pārskatu par tās augstāko vadību un informētu budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par jaunākajām norisēm saistībā ar šo jautājumu;

15.  konstatē, ka Aģentūra apzina un risina visas iespējamās problēmas saistībā ar minētajās interešu deklarācijās sniegto faktu patiesumu, turklāt valdes locekļiem regulāri tiek atgādināts, cik svarīgi ir šo pienākumu izpildīt un nepieciešamības gadījumā informāciju atjaunināt;

16.  norāda, ka Aģentūra nav ieviesusi īpašus noteikumus attiecībā uz trauksmes cēlējiem papildus tiem, kas jau ir paredzēti Civildienesta noteikumos; aicina Aģentūru pieņemt iekšēju trauksmes celšanas politiku, lai veicinātu pārredzamības un atbildības kultūru darba vietā, regulāri informēt un apmācīt darbiniekus par viņu pienākumiem un tiesībām, nodrošināt trauksmes cēlēju aizsardzību pret represijām, savlaicīgi reaģēt uz viņu brīdinājumiem, ieviest veidu, kā iesniedzami anonīmi ziņojumi, kā arī publicēt un iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei gada ziņojumus par trauksmes celšanas gadījumu skaitu un saistībā ar tiem veiktajiem pasākumiem; atzīst, ka Aģentūra ir informējusi personālu par tās noteikumiem par trauksmes cēlējiem; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par to, kā tiek izstrādāti un ieviesti iekšējie noteikumi par trauksmes celšanu;

Komunikācija

17.  norāda, ka Aģentūra bija galvenais partneris un iniciators Eiropas kosmosa izstādei, kura 2015. gadā tika demonstrēta Luksemburgā, Milānā, Oslo, Zagrebā, Stokholmā, Rīgā, Ļubļanā un Atēnās, un kuru apmeklēja simtiem tūkstošu vietējo interesentu; norāda, ka šīs izstādes demonstrēšana dažādās valstīs notika pateicoties sadarbībai ar daudziem vietējiem dalībniekiem, tostarp vietējiem uzņēmumiem, pašvaldībām un akadēmiskajām aprindām; norāda arī, ka Aģentūra bija aktīvs partneris Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas iniciatīvā “Zinātne un sabiedrība”;

18.  ar gandarījumu norāda, ka 2015. gadā Aģentūra pārveidoja savu tīmekļa vietni, tostarp atjaunināja saturu, veica lietotāju vajadzību un pieredzes analīzi, īstenoja salīdzinošo novērtēšanu un pārkārtoja informācijas struktūru;

Citi komentāri

19.  atzīmē, ka Aģentūras 2015. gada darba programmu pieņēma tikai 2015. gada martā, un vēl arvien nav pieņemta daudzgadu darba programma (MAWP) 2014.–2020. gadam; turklāt norāda, ka galveno plānošanas dokumentu novēlota pieņemšana apdraud Aģentūras mērķu sasniegšanu; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka MAWP izstrādi kavēja straujās izmaiņas Komisijas pārvaldītajā Eiropas GNSS programmā, no kuras ir atkarīgas visas Aģentūras darbības; turklāt atzīst, ka pēc dažādu MAWP versiju izstrādes un apspriešanās ar Komisiju galu galā tika nolemts iekļaut MAWP vienotajā plānošanas dokumentā laikposmam no 2017. līdz 2020. gadam; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par paveikto attiecībā uz ilgtermiņa plānošanu;

20.  ar bažām norāda uz būtisko dzimumu nelīdzsvarotību Aģentūras valdes augstākā līmeņa vadībā; mudina Komiteju pēc iespējas ātrāk novērst šo nelīdzsvarotību un par rezultātiem paziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei;

21.  norāda, ka 2015. gadā 126 darbinieki piedalījās atbūtnes dienās, kuru izmaksas bija EUR 12 077 (EUR 96 par vienu cilvēku);

°

°  °

22.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz [2017. gada xx xxxx] rezolūciju [par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli](11).

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 449, 1.12.2016., 214. lpp.

(2)

OV C 449, 1.12.2016., 214. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 276, 20.10.2010., 11. lpp.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 449, 1.12.2016., 214. lpp.

(7)

OV C 449, 1.12.2016., 214. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 276, 20.10.2010., 11. lpp.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridisks paziņojums - Privātuma politika