Procedure : 2016/2180(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0148/2017

Ingediende teksten :

A8-0148/2017

Debatten :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Stemmingen :

PV 27/04/2017 - 5.56

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0187

VERSLAG     
PDF 285kWORD 54k
31.3.2017
PE 593.864v02-00 A8-0148/2017

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2015

(2016/2180(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Inés Ayala Sender

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2015

(2016/2180(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2015,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2015, tezamen met het antwoord van het Agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2015 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2017 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2015 (05873/2017 – C8-0066/2017),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EU) nr. 912/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 tot oprichting van het Europese GNSS-Agentschap, tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad inzake de beheersstructuren van de Europese programma’s voor radionavigatie per satelliet en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 683/2008 van het Europees Parlement en de Raad(4), en met name artikel 14,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(5), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0148/2017),

1.  verleent de uitvoerend directeur van het Europese GNSS-Agentschap kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2015;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europese GNSS-Agentschap, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2015

(2016/2180(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2015,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2015, tezamen met het antwoord van het Agentschap(6),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(7) voor het begrotingsjaar 2015 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2017 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2015 (05876/2017 – C8-0066/2017),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad(8), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EU) nr. 912/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 tot oprichting van het Europese GNSS-Agentschap, tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad inzake de beheersstructuren van de Europese programma’s voor radionavigatie per satelliet en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 683/2008 van het Europees Parlement en de Raad(9), en met name artikel 14,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(10), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0148/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2015;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europese GNSS-Agentschap, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2015

(2016/2180(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2015,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0148/2017),

A.  overwegende dat de subsidie van de Unie aan de definitieve begroting van het Europees GNSS-Agentschap ("het Agentschap") voor het begrotingsjaar 2015 volgens zijn financiële staten 27 606 414 EUR bedroeg, hetgeen een toename van 8,82 % ten opzichte van 2014 betekent;

B.  overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2015 (hierna "het verslag van de Rekenkamer") verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van het Agentschap betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

C.  overwegende dat de kwijtingsautoriteit, in het kader van de kwijtingsprocedure, sterk de nadruk legt op het bijzonder belang van het verder versterken van de democratische legitimiteit van de instellingen van de Unie door de transparantie en de verantwoordingsplicht te vergroten, het concept van resultaatgericht begroten ten uitvoer te leggen, en een goed personeelsbeheer te verzekeren;

Opmerkingen over de betrouwbaarheid van de rekeningen

1.  verneemt uit het verslag van de Rekenkamer dat de laatste validatie van de boekhoudsystemen werd uitgevoerd in 2012; merkt op dat het enige systeem waarbij het Agentschap rechtstreeks gegevens met betrekking tot de rekeningen invoert, ABAC is (Accrual Based Accounting), dat geen eigendom is van het Agentschap en regelmatig centraal gevalideerd wordt door het directoraat-generaal Begroting (DG Begroting) van de Commissie;

2.  merkt op dat er sinds de laatste validatie van het lokale systeem geen veranderingen in lokale systemen zijn aangebracht en dat de verhuizing van het Agentschap naar Praag niet heeft geleid tot wijzigingen in financiële cycli of processen, noch in de informatiestromen; merkt op dat de lokale systemen werden gepresenteerd aan de nieuwe accountant van het Agentschap voorafgaand aan de aanvaarding van zijn mandaat; merkt op dat regelmatige validering van de boekhoudsystemen zal plaatsvinden zoals bepaald in de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau tussen DG Begroting en het Agentschap, op basis van de risicobeoordeling van DG Begroting; wijst erop dat het risico momenteel als gering wordt beoordeeld en dat de eerstvolgende validatie normaal gesproken in 2020 zal worden uitgevoerd, of in 2018 als er zich wijzigingen in de systemen voordoen;

Financieel en begrotingsbeheer

3.  merkt met tevredenheid op dat inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2015 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting van 100 %; stelt voorts vast dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 100 % bedroeg, maar ook dat dit percentage de niet-automatische overdracht van betalingskredieten omvat, met als doel de resterende betalingskredieten van titel III van de begroting te maximaliseren;

4.  wijst erop dat de gemiddelde betalingstermijn van het Agentschap 13 dagen bedroeg, wat onder de door de Commissie vastgestelde norm van 30 dagen en haar doelstelling van 20 dagen ligt; neemt kennis van het feit dat het Agentschap in totaal 4 267 financiële transacties verwerkte, wat neerkomt op een stijging van 24 % ten opzichte van 2014;

5.  merkt op dat het Agentschap in 2015 een groot bedrag aan gedelegeerde begroting beheerde, na de ondertekening van drie nieuwe delegatieovereenkomsten (EGNOS Exploitation, Galileo Exploitation en Horizon 2020) met de Commissie in de loop van 2014; merkt op dat in december 2015 een wijziging van de delegatieovereenkomst van Galileo Exploitation werd ondertekend, waarin een bijkomend bedrag van 300 000 000 EUR aan het Agentschap werd toegewezen; merkt op dat in 2015 een totaal van 116 067 789 EUR aan gedelegeerde begroting werd uitgevoerd en dat er voor 183 108 199 EUR aan betalingen werd gedaan;

6.  merkt aan de hand van het verslag van de Rekenkamer op dat het gecontroleerde verslag over de uitvoering van de begroting van het Agentschap op het punt van gedetailleerdheid verschilt van dat van de meeste andere agentschappen, waaruit de behoefte blijkt aan duidelijke richtsnoeren omtrent de begrotingsrapportage van de agentschappen; verneemt van het Agentschap dat, op basis van een overeenkomst inzake dienstverleningsniveau die ondertekend werd met DG Begroting, de rekeningen van het Agentschap en relevante verslagen zijn opgesteld door de rekenplichtige van de Commissie en dat de verschillende mate van detail het gevolg was van de rapportagemethodes van de Commissie; steunt het voornemen van de Commissie om richtlijnen op te stellen voor de begrotingsverslagen van de agentschappen voor de rekeningen van 2016;

Overschrijvingen

7.  merkt op dat het Agentschap in 2015 acht interne overschrijvingen verwerkte, die werden goedgekeurd door de uitvoerend directeur; merkt op dat zowel uit het jaarlijks verslag van het Agentschap als uit het verslag van de Rekenkamer blijkt dat het niveau en de aard van de overschrijvingen in 2015 binnen de grenzen van de financiële voorschriften gebleven zijn;

Vastleggingen en overdrachten

8.  verneemt uit het verslag van de Rekenkamer dat het niveau van de overdrachten voor vastgelegde kredieten 2 500 000 EUR (42 %) bedroeg voor titel II (administratieve uitgaven), tegenover 3 400 000 EUR (54 %) in 2014; wijst erop dat deze overdrachten hoofdzakelijk verband houden met in 2015 verleende diensten waarvoor de facturen pas in 2016 werden ontvangen, een aantal IT-contracten met een hoge waarde en een overeenkomst met betrekking tot een risicobeoordeling die eind 2015 werden ondertekend; wijst er bovendien op dat deze projecten, die oorspronkelijk gepland waren voor 2016, van start gingen in 2015 met de vrijgekomen middelen uit besparingen op andere begrotingslijnen;

9.  merkt op dat de overdrachten vaak gedeeltelijk of geheel kunnen worden gerechtvaardigd omdat de operationele programma's van agentschappen over meerdere jaren lopen, en dus niet noodzakelijk op een tekortkoming in de begrotingsplanning en -tenuitvoerlegging wijzen of haaks staan op het begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit, met name indien zij vooraf zijn gepland en aan de Rekenkamer zijn gemeld;

Aanbestedings- en aanwervingsprocedures

10.  verneemt uit het verslag van de Rekenkamer dat het Agentschap in 2015 met een hoog verloop van ervaren personeel te maken had: er vertrokken 14 medewerkers en er kwamen er 26 bij; wijst erop dat het hoge personeelsverloop volgens het Agentschap een gevolg is van moeilijkheden bij het aantrekken en behouden van belangrijke medewerkers in een zeer competitief en technisch segment van de arbeidsmarkt, hetgeen hoofdzakelijk te wijten is aan de locatie van het hoofdkantoor en de relatief lage aanpassingscoëfficiënt die van invloed is op het salarisniveau in Tsjechië; merkt voorts op dat het Agentschap alle beschikbare manieren onderzoekt om zijn aantrekkelijkheid te verhogen, met name door het belang van zijn opdracht extra in de verf te zetten; roept het Agentschap en de Commissie op verslag uit te brengen bij de kwijtingsautoriteit over mogelijke verbeteringen die de functies bij het Agentschap aantrekkelijker maken; roept het Agentschap op een actieplan op te stellen om het hoge personeelsverloop op doeltreffende wijze aan te pakken;

11.  is van mening dat het personeelsbeleid en de procedure op dit gebied moeten worden aangepast aan de nieuwe taken die aan het Agentschap zijn toebedeeld, overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013; benadrukt dat het Agentschap met voldoende personeel zijn missie zal kunnen uitvoeren en herinnert eraan dat onvoldoende personeel zou leiden tot aanzienlijke nadelen en grote risico's;

12.  merkt bovendien op dat het noodzakelijk is het aantal functies voor tijdelijke functionarissen te verhogen, om te garanderen dat de nieuwe taken die aan het Agentschap zijn toevertrouwd worden uitgevoerd; herinnert eraan dat het overbruggen van de kloof tussen taken en middelen door middel van uitbesteding duurder is gebleken en ertoe heeft geleid dat het Agentschap niet de vaardigheden en competenties heeft kunnen ontwikkelen en vasthouden die noodzakelijk zijn om het ruimtevaartbeleid van de EU ten uitvoer te leggen;

Interne controles

13.  merkt op dat het Agentschap bedrijfscontinuïteitsplannen heeft ingevoerd voor de veiligheidslocaties in Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk; merkt op dat er geen bedrijfscontinuïteitsplan van kracht is voor het hoofdkwartier van het Agentschap in Praag of het Agentschap in zijn geheel; wijst op het besluit van het Agentschap om zich in de eerste plaats te concentreren op bedrijfscontinuïteitsplannen voor zijn nieuwe vestigingen, op basis van de beoordeling dat het bestaande bedrijfscontinuïteitsplan momenteel voldoende was voor het hoofdkantoor in afwachting van de stabilisatie van zijn werkzaamheden en activiteiten op deze locatie; wijst bovendien op het voornemen van het Agentschap om binnen het komende jaar over te gaan tot een actualisering van de bedrijfscontinuïteitsplannen op mondiaal niveau; verzoekt het Agentschap om de kwijtingsautoriteit in kennis te stellen van de actualiseringen van de bedrijfscontinuïteitsplannen; vraagt daarnaast om een nieuwe evaluatie van de aanpassingscoëfficiënt die van invloed is op het salarisniveau in Tsjechië om een gepast evenwicht te herstellen;

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie

14.  merkt op dat de raad van bestuur van het Agentschap ermee heeft ingestemd al haar leden te verzoeken om individuele belangenverklaringen in te vullen; merkt ook op dat de belangenverklaringen van de voorzitter en vicevoorzitter van de raad van bestuur binnenkort op de website worden gepubliceerd; vraagt het Agentschap om belangenverklaringen en cv's zo spoedig mogelijk te verzamelen en te publiceren, om het publiek zo het nodige overzicht te geven van zijn hoger management, en de kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden van ontwikkelingen met betrekking tot deze kwestie;

15.  stelt vast dat het agentschap eventuele problemen met betrekking tot de feitelijke juistheid van de belangenverklaringen onderzoekt en oplost, en dat leden van de raad van bestuur regelmatig worden herinnerd aan het belang van deze verplichting en van het updaten van hun gegevens, wanneer dat nodig is;

16.  merkt op dat het Agentschap geen specifieke regels ingevoerd heeft met betrekking tot klokkenluiders in aanvulling op wat hierover in het personeelsreglement staat; roept het Agentschap op een intern beleid inzake klokkenluiden vast te stellen om een cultuur van transparantie en controleerbaarheid op de werkvloer te bevorderen, werknemers regelmatig te informeren over en te trainen op het gebied van hun rechten en plichten, klokkenluiders te beschermen tegen represailles, tijdig opvolging te geven aan de inhoud van de meldingen van klokkenluiders en een kanaal voor anonieme interne verslaglegging op te zetten, en bij de kwijtingsautoriteit jaarverslagen in te dienen over het aantal klokkenluiderzaken en de genomen maatregelen ter zake; wijst erop dat het Agentschap het personeel heeft ingelicht over deze voorschriften inzake klokkenluiden; vraagt het Agentschap om verslag uit te brengen aan de kwijtingsautoriteit over de opstelling en uitvoering van interne voorschriften inzake klokkenluiden;

Communicatie

17.  merkt op dat het Agentschap een belangrijke partner en de initiatiefnemer is van het European Space Expo-project dat in 2015 Luxemburg, Milaan, Oslo, Zagreb, Stockholm, Riga, Ljubljana en Athene aandeed, en honderdduizenden lokale burgers verwelkomde; merkt op dat elk Expobezoek het resultaat was van een samenwerking met vele lokale actoren, waaronder de plaatselijke industrie, gemeenten en de academische wereld; merkt ook op dat het agentschap een actieve partner was in het Europese "Science and Society"-initiatief van het Europees Economisch en Sociaal Comité;

18.  merkt met tevredenheid op dat het Agentschap in 2015 zijn website grondig heeft gemoderniseerd, met inbegrip van een update van de inhoud, een analyse van de gebruikersbehoeften en -ervaringen, een benchmarkstudie en de herstructurering van zijn informatiearchitectuur;

Overige opmerkingen

19.  merkt op dat het jaarlijks werkprogramma 2015 van het Agentschap pas werd vastgesteld in maart 2015 en het meerjarig werkprogramma 2014-2020 (MJWP) nog moet worden goedgekeurd; merkt tevens op dat de late goedkeuring van de belangrijkste planningsdocumenten de verwezenlijking van de doelstellingen van het Agentschap in gevaar brengt; verneemt van het Agentschap dat het werd gehinderd in de ontwikkeling van het MJWP vanwege de snel veranderende status van het Europese GNSS-programma, dat wordt beheerd door de Commissie en waar alle activiteiten van het Agentschap van afhankelijk zijn; wijst er bovendien op dat, naar aanleiding van de ontwikkeling van nieuwe versies van het MJWP en in overleg met de Commissie, uiteindelijk werd besloten om het MJWP op te nemen als onderdeel van het enige programmeringsdocument voor de periode 2017-2020; vraagt het Agentschap om de kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden van de voortgang met betrekking tot zijn langetermijnplanning;

20.  stelt met bezorgdheid vast dat er een aanzienlijk gebrek aan genderevenwicht heerst onder de hogere kaderleden van de raad van bestuur van het Agentschap; spoort het Agentschap aan om dit onevenwicht zo snel mogelijk te corrigeren en de resultaten mee te delen aan de kwijtingsautoriteit;

21.  merkt op dat in 2015 in totaal 126 medewerkers deelnamen aan buitendagen waarvan de kosten 12 077 EUR (of 96 EUR per persoon) bedroegen;

°

°  °

22.  verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij het kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van [xx xxxx 2017](11) [over het functioneren en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen].

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

22.3.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

24

5

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

(1)

PB C 449 van 1.12.2016, blz. 214.

(2)

PB C 449 van 1.12.2016, blz. 214.

(3)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(4)

PB L 276 van 20.10.2010, blz. 11.

(5)

PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.

(6)

PB C 449 van 1.12.2016, blz. 214.

(7)

PB C 449 van 1.12.2016, blz. 214.

(8)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(9)

PB L 276 van 20.10.2010, blz. 11.

(10)

PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.

(11)

Aangenomen teksten van die datum, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridische mededeling - Privacybeleid