Postup : 2016/2180(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0148/2017

Predkladané texty :

A8-0148/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.56

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0187

SPRÁVA     
PDF 616kWORD 55k
31.3.2017
PE 593.864v02-00 A8-0148/2017

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015

(2016/2180(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015

(2016/2180(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0066/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(4), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0148/2017),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015

(2016/2180(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami agentúry(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(7) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05876/2017 – C8-0066/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(9), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0148/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2015

(2016/2180(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0148/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavovala dotácia z Únie do konečného rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2015 sumu 27 606 414 EUR, čo je nárast o 8,82 % v porovnaní s rokom 2014;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov,

Pripomienky k spoľahlivosti účtovnej závierky

1.  konštatuje na základe správy Dvora audítorov, že posledná validácia účtovných systémov bola vykonaná v roku 2012; poznamenáva, že jediný systém, do ktorého agentúra priamo vkladá údaje súvisiace s účtovníctvom, je systém ABAC (účtovníctvo založené na akruálnom princípe), ktorý nie je vlastníctvom agentúry a ktorý periodicky centrálne validuje Generálne riaditeľstvo Komisie pre rozpočet (GR pre rozpočet);

2.  poznamenáva, že od poslednej validácie lokálneho systému nenastali v lokálnych systémoch žiadne zmeny a že v dôsledku presťahovania agentúry do Prahy sa nezmenil finančný obeh, postupy ani tok informácií; konštatuje, že novému účtovníkovi agentúry boli lokálne systémy odovzdané pred tým, ako nastúpil do funkcie; berie na vedomie, že periodická validácia účtovných systémov sa bude vykonávať podľa dohody o úrovni poskytovaných služieb medzi GR pre rozpočet a agentúrou na základe hodnotenia rizík generálneho riaditeľstva pre rozpočet; uznáva, že riziko sa v súčasnosti hodnotí ako nízke a ďalšia validácia bude vykonaná v roku 2020 alebo v prípade zmien v systémoch v roku 2018;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 %; okrem toho poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov predstavovala 100 % a že táto miera plnenia zahŕňa neautomatické prenosy platobných rozpočtových prostriedkov s cieľom v maximálnej miere využiť zvyšné platobné prostriedky uvedené v hlave III rozpočtu;

4.  uznáva, že priemerné platobné lehoty agentúry predstavovali 13 dní, čo je menej ako referenčná lehota 30 dní stanovená Komisiou a menej ako jej cieľ 20 dní; berie na vedomie, že agentúra spracovala celkovo 4 267 finančných transakcií, čo je nárast o 24 % v porovnaní s rokom 2014;

5.  berie na vedomie, že agentúra po podpise troch nových dohôd o delegovaní (využívanie systému EGNOS, využívanie systému Galileo a Horizont 2020) s Komisiou v priebehu roka 2014 hospodárila v roku 2015 s veľkou časťou delegovaného rozpočtu; poznamenáva, že v decembri 2015 bola podpísaná zmena dohody o delegovaní využívania systému Galileo, na základe ktorej bolo agentúre pridelených ďalších 300 000 000 EUR; poznamenáva, že v roku 2015 bolo v delegovanom rozpočte zaviazaných celkovo 116 067 789 EUR a suma 183 108 199 EUR bola určená na platby;

6.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že kontrolovaná správa agentúry o plnení rozpočtu sa mierou podrobností líši od správ poskytnutých väčšinou ostatných agentúr, čo poukazuje na potrebu jasných usmernení k predkladaniu správ o plnení rozpočtu agentúr; na základe informácií poskytnutých agentúrou konštatuje, že podľa dohody o úrovni poskytovaných služieb s GR pre rozpočet účtovnú závierku agentúry a súvisiace správy vypracoval účtovník Komisie a odlišná miera podrobností vyplývala z praxe Komisie pri vypracúvaní správ; podporuje zámer Komisie vypracovať usmernenia k podávaniu rozpočtových správ agentúr na účely účtovnej závierky za rok 2016;

Presuny

7.  poznamenáva, že agentúra spracovala v roku 2015 osem vnútorných presunov s povolením jej výkonného riaditeľa; konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti agentúry a správy Dvora audítorov zostala úroveň a povaha presunov v roku 2015 v rámci rozpočtových pravidiel;

Záväzky a prenosy

8.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave II (administratívne výdavky) bola 2 500 000 EUR (42 %) v porovnaní s 3 400 000 EUR (54 %) v roku 2014; uznáva, že tieto prenosy sa týkajú najmä služieb poskytnutých v roku 2015, za ktoré boli prijaté faktúry až v roku 2016, a niekoľkých zákaziek vysokej hodnoty v oblasti IT, ako aj zmluvy na posúdenie rizika, ktorá bola podpísaná na konci roka 2015; navyše uznáva, že tieto projekty, ktoré boli pôvodne naplánované na rok 2016, začali v roku 2015, aby sa využili finančné prostriedky uvoľnené z úspor v iných rozpočtových riadkoch;

9.  poznamenáva, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

10.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že v roku 2015 bola fluktuácia zamestnancov vysoká, pričom 14 zamestnancov odišlo a 26 prišlo; uznáva na základe informácií od agentúry, že vysokú fluktuáciu zamestnancov spôsobujú ťažkosti spojené s prilákaním a udržaním si kľúčových zamestnancov vo veľmi konkurenčnom a technickom segmente pracovného trhu, najmä z dôvodu umiestnenia ústredia a relatívne nízkeho korekčného koeficientu ovplyvňujúceho výšku platov v Českej republike; okrem toho konštatuje, že agentúra využíva všetky dostupné možnosti, aby zvýšila svoju atraktívnosť, najmä zdôrazňovaním dôležitosti svojho poslania; vyzýva agentúru a Komisiu, aby orgán udeľujúci absolutórium informovali o možnom zatraktívnení pracovných pozícií v agentúre; vyzýva agentúru, aby pripravila akčný plán, v ktorom by sa účinne zaoberala otázkou vysokej fluktuácie zamestnancov;

11.  domnieva sa, že personálna politika a postupy by sa mali upraviť podľa nových úloh, ktoré boli agentúre zverené v súlade s Medziinštitucionálnou dohodou z 2. decembra 2013; zdôrazňuje, že primerané personálne obsadenie agentúre umožní plniť svoje úlohy, a pripomína, že pokračujúce nedostatočné personálne obsadenie by znamenalo veľké nevýhody a riziká;

12.  okrem toho poukazuje na potrebu zvýšenia počtu dočasných pracovných miest s cieľom zabezpečiť plnenie nových zverených úloh; pripomína, že vyrovnávanie rozdielu medzi množstvom úloh a množstvom zdrojov prostredníctvom outsourcingu sa ukázalo byť nákladnejšie a bránilo agentúre vo vytváraní a udržaní zručností a schopností, ktoré sú potrebné pri implementovaní politiky Únie v oblasti kozmického priestoru;

Vnútorná kontrola

13.  berie na vedomie, že agentúra zaviedla plány na zabezpečenie kontinuity činností pre bezpečnostné miesta vo Francúzsku, v Holandsku a Spojenom kráľovstve; poznamenáva, že pre ústredie agentúry v Prahe alebo agentúru ako celok nie je zavedený plán na zabezpečenie kontinuity činností; uznáva rozhodnutie agentúry sústrediť sa hlavne na zabezpečenie plánov kontinuity činností pre nové lokality, ktoré vyplýva z posúdenia, že súčasný plán na zabezpečenie kontinuity činností je dostatočný na zabezpečenie stabilizácie prevádzky ústredia a jeho činností v rámci tohto umiestnenia; okrem toho uznáva zámer agentúry aktualizovať tento plán na zabezpečenie kontinuity činností na globálnej úrovni v nadchádzajúcom roku; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o aktualizácii plánu na zabezpečenie kontinuity činností; okrem toho žiada agentúru, aby znovu vyhodnotila korekčný koeficient ovplyvňujúci úroveň platov v Českej republike s cieľom obnoviť primeranú rovnováhu;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

14.  poznamenáva, že správna rada agentúry súhlasila, že požiada všetkých svojich členov o vyplnenie osobných vyhlásení o záujmoch; takisto poznamenáva, že vyhlásenia o záujmoch predsedu a podpredsedu správnej rady budú čoskoro zverejnené na webovom sídle; žiada agentúru, aby bezodkladne zhromaždila a zverejnila vyhlásenia o záujmoch a životopisy, a umožnila tak verejnosti získať potrebný prehľad o jej vrcholovom manažmente, a aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vývoji v tejto veci;

15.  konštatuje, že agentúra skúma a rieši všetky prípadné otázky súvisiace s vecnou správnosťou daných vyhlásení o záujmoch a členom správnej rady pravidelne pripomína, že je dôležité, aby si plnili túto povinnosť a v prípade potreby aktualizovali svoje informácie;

16.  poznamenáva, že okrem ustanovení uvedených v služobnom poriadku agentúra nezaviedla osobitné pravidlá v súvislosti s oznamovateľmi; vyzýva agentúru, aby prijala vnútornú politiku oznamovania nekalých praktík, ktorá posilní kultúru transparentnosti a zodpovednosti na pracovisku, aby pravidelne informovala a školila zamestnancov o ich povinnostiach a právach, zabezpečila ochranu oznamovateľov pred postihom, včasne riešila podnety od oznamovateľov a aby zaviedla postup anonymného nahlasovania a zverejnila a poskytla orgánu udeľujúcemu absolutórium výročné správy o počte prípadov nahlásených oznamovateľmi a spôsobe ich vybavenia; uznáva, že agentúra informovala zamestnancov o pravidlách týkajúcich sa oznamovania nekalých praktík; žiada agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o zavedení a vykonávaní vnútorných pravidiel týkajúcich sa oznamovania nekalých praktík;

Komunikácia

17.  konštatuje, že agentúra je hlavným partnerom a iniciátorom projektu európskeho veľtrhu kozmického priestoru, ktorý v roku 2015 zavítal do Luxemburgu, Milána, Osla, Záhrebu, Štokholmu, Rigy, Ľubľany a Atén a ktorý navštívili státisíce miestnych obyvateľov; poznamenáva, že konanie každého jedného veľtrhu bolo výsledkom spolupráce s mnohými miestnymi subjektmi vrátane miestneho priemyslu, obcí a akademickej obce; takisto konštatuje, že agentúra sa aktívne zapájala do iniciatívy Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v oblasti vedy a spoločnosti;

18.  s uspokojením konštatuje, že agentúra v roku 2015 prepracovala svoje webové sídlo, pričom aktualizovala jeho obsah, uskutočnila analýzu potrieb a skúseností používateľov, vykonala referenčné porovnávanie a zmenila štruktúru organizácie informácií;

Ďalšie pripomienky

19.  poznamenáva, že ročný pracovný program agentúry na rok 2015 bol prijatý až v marci 2015 a ešte nie je prijatý jej viacročný pracovný program na obdobie 2014 – 2020; ďalej poznamenáva, že neskoré prijatie kľúčových plánovacích dokumentov ohrozuje plnenie cieľov agentúry; na základe informácií agentúry uznáva, že jej prácu na viacročnom pracovnom programe obmedzovala rýchlo sa meniaca situácia programu európskeho GNSS, ktorý riadi Komisia a na ktorom závisia všetky činnosti agentúry; navyše uznáva, že po vypracovaní ďalších verzií viacročného pracovného programu a na základe diskusie s Komisiou sa napokon rozhodlo, že viacročný pracovný program bude tvoriť súčasť jednotného programového dokumentu, ktorý sa vzťahuje na obdobie 2017 – 2020; žiada agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o pokroku v súvislosti s jej dlhodobým plánovaním;

20.  berie so znepokojením na vedomie značnú rodovú nerovnováhu v zložení členov správnej rady agentúry; nalieha na agentúru, aby túto nerovnováhu napravila a aby orgán udeľujúci absolutórium čo najskôr oboznámila s výsledným stavom;

21.  konštatuje, že v roku 2015 sa 126 zamestnancov zúčastnilo na výjazdových dňoch, náklady na ktoré dosiahli 12 077 EUR (96 EUR na osobu);

°

°  °

22.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2017](11) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].).

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 214.

(2)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 214.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 11.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 214.

(7)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 214.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 11.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia