Процедура : 2016/2206(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0149/2017

Внесени текстове :

A8-0149/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.24

Приети текстове :

P8_TA(2017)0155

ДОКЛАД     
PDF 882kWORD 83k
31.3.2017
PE 593.896v03-00 A8-0149/2017

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2015 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

(2016/2206(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Инес Аяла Сендер

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2015 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

(2016/2206(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите решения относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2014 година (COM(2016)0674) и работните документи на службите на Комисията, които го придружават (SWD(2016)0338 и SWD(2016)0339),

–  като взе предвид специфичните годишни доклади на Сметната палата относно окончателните годишни отчети(1) на децентрализираните агенции за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(2), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(3), и по-специално член 110 от него,

–  като взе предвид Специален доклад № 12/2016 на Сметната палата „Агенциите невинаги използват безвъзмездната финансова помощ по подходящ или безспорно ефективен начин“,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0149/2017),

А.  като има предвид, че настоящата резолюция съдържа за всеки орган по смисъла на член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 хоризонтални съображения, придружаващи решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета в съответствие с член 110 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията и член 3 от приложение IV към Правилника за дейността на Европейския парламент;

Б.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност Парламентът подчертава специалното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  подчертава, че агенциите оказват значително влияние върху политиките и вземането на решения, както и върху изпълнението на програмата в някои области от ключово значение за европейските граждани, като например здравеопазване, околна среда, човешки и социални права, миграция, бежанци, иновации, финансов надзор, безопасност и сигурност; посочва отново значението на задачите, изпълнявани от агенциите, както и тяхното пряко въздействие върху ежедневния живот на гражданите на Съюза; подчертава съществената роля на агенциите за подобряване на видимостта на Съюза в държавите членки; също така посочва отново значението на автономността на агенциите, по-специално регулаторните агенции и агенциите, които се занимават с независимо събиране на информация; припомня, че агенциите бяха създадени основно с цел изготвяне на независими технически или научни оценки;

2.  отбелязва въз основа на информация от обобщаващия доклад за резултатите от одита, извършен от Сметната палата по отношение на агенциите и другите органи на Съюза през 2015 г. („обобщаващия доклад на Сметната палата“), че бюджетът на агенциите за 2015 г. възлиза на около 2,8 милиарда евро, което представлява увеличение от около 7,7% в сравнение с 2014 г. и около 2% от общия бюджет на Съюза; посочва, че основната част от бюджета на агенциите се финансира чрез субсидии от Комисията, а останалата част — от такси или други източници, което представлява почти една трета от средствата;

3.  отбелязва, че в агенциите работят 9 965 щатни, срочно наети, договорно наети или командировани служители, което представлява забележимо увеличение с 6,25% в сравнение с предходната година, и следователно е необходимо да се проследи внимателно развитието на нещата в това отношение; все пак разбира, че броят на служителите се е увеличил най-много в агенциите, които се занимават с въпросите на миграцията и предотвратяването на тежки престъпления и тероризъм, и че тези две области бяха подновени и утвърдени като приоритети на Съюза за 2015 г.;

4.  отбелязва въз основа на информация от обобщаващия доклад на Сметната палата, че тя е изразила становище без резерви относно годишните отчети на всички агенции, с изключение на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex); отбелязва освен това, че операциите, свързани с годишните отчети на агенциите, са законосъобразни и редовни за всички агенции, с изключение на Европейския институт за иновации и технологии, за който Сметната палата изрази становище с резерви;

5.  отбелязва, че през 2015 г. агенциите пристъпиха към изпълнение на работните си програми съгласно предвиденото; отбелязва все пак, че текущите разисквания по преразглеждането на Финансовия регламент и бъдещата многогодишна финансова рамка за периода след 2020 г. представляват добра възможност за разглеждане на перспективите и използване на тези възможности за извършване на положителни промени при управлението на бюджетите на агенциите, техните конкретни резултати и многогодишните им работни програми;

6.  припомня, че обсъждането на проектите на годишните работни програми и многогодишните стратегии на агенциите в отговарящите за тях комисии следва да допринесе за гарантиране на балансираността на програмите и стратегиите, както и за тяхното съответствие с актуалните политически приоритети, и да способства за постигане на целите, заложени в стратегията „Европа 2020“;

7.  отбелязва със задоволство, че някои агенции вече си сътрудничат в рамките на своите тематични групи, като например агенциите, работещи в областта на правосъдието и вътрешните работи(4), и европейските надзорни органи(5); насърчава другите агенции, които все още не са започнали, да си сътрудничат по-засилено с останалите агенции от същата тематична група, когато това е възможно, не само във връзка със споделеното използване на услуги и взаимодействия, но и в общите им области на политиката; насърчава Сметната палата да разгледа възможността за представяне на обзорни прегледи за общите области на политиката на агенциите; призовава Комисията и Съвета при вземането на решение за преместване на агенциите, установени в Обединеното кралство, също така да вземат предвид възможностите за по-добро сътрудничество с други агенции от същата тематична група и въвеждането на споделени услуги;

8.  счита, че при обсъждането на новия подход за бюджет на Съюза, основан на резултати, както и на напредъка във връзка с подобряването на тематичното сътрудничество и работата на агенциите в доклада „Как агенциите и другите органи на ЕС допринасят за прилагане на стратегията „Европа 2020“ и плана „Юнкер“ на Комисията?“, всички европейски институции, и по-специално Комисията, Парламентът и Сметната палата следва да вземат предвид този тематичен подход при годишната процедура по освобождаване от отговорност, съгласно проектопредложението в приложение 1;

9.  отбелязва със загриженост, че регулаторните агенции на Съюза, които отговарят за оценката на риска на регулираните продукти, и по-специално Европейският орган за безопасност на храните, Европейската агенция по химикали или Европейската агенция по лекарствата, не разполагат с финансови и правни средства за правилно изпълнение на задачите си;

Общ подход и пътна карта на Комисията

10.  припомня, че през юли 2012 г. Парламентът, Съветът и Комисията приеха общ подход относно децентрализираните агенции(6) („общ подход“) — политическо споразумение относно бъдещото управление и реформиране на агенциите; припомня освен това, че общият подход беше приложен чрез пътната карта на Комисията от декември 2012 г. („пътната карта“);

11.  отбелязва втория доклад за напредъка относно прилагането на общия подход и оценява постигнатия в много области напредък по отношение на рационализирането на тяхното функциониране; приветства усилията на Комисията и на агенциите, както и напредъка, постигнат при прилагането на пътната карта;

12.  отбелязва, че по-голямата част от дейностите по пътната карта, изпълнявани от агенциите, спомогнаха за подобряване на тяхната отчетност и прозрачност, което допълнително показва значителните усилия, полагани от агенциите за прилагане на общия подход, въпреки натиска по отношение на ресурсите, и свидетелства за отговорността, отчетността и прозрачността на агенциите; освен това отбелязва, че според наблюдения на мрежата от агенции на ЕС („мрежата“) изпълнението на предвидените в общия подход дейности е приключило;

13.  все пак изразява загриженост за това, че изпълнението на дейностите общо взето е оказало отрицателно въздействие върху ефективността на агенциите, както и че в някои области прилагането е довело до значително увеличение на разходите, свързани с човешки и финансови ресурси; освен това отбелязва, че това увеличение на разходите се наблюдава не само при вече изпълнените дейности, но ще продължава и занапред;

14.  отбелязва административната тежест, наложена на агенциите във връзка с прилагането на пътната карта, както и възлагането на външни изпълнители на различни задачи, свързани със събирането и обобщаването на данни и приноса на агенциите към мрежата, по-специално по отношение на бюджетната процедура и процедурата по освобождаване от отговорност; призовава Комисията и бюджетния орган да признаят тези усилия; призовава мрежата да представи аналитично проучване, за да се прецени дали подкрепата, която понастоящем се предоставя от съществуващия постоянен секретариат, е достатъчна за удовлетворяване на потребностите на агенциите;

15.  отбелязва, че във връзка с прилагането на нови механизми за подобряване на процедурите за докладване, предходните механизми за докладване следва да бъдат спрени, за да се избегне дублиране на задачите и наличието на двойни системи за отчитане, с цел постигане на по-голяма ефективност;

16.  счита, че агенциите следва да продължат да разработват, в тясно сътрудничество с Комисията, Парламента и Сметната палата, всеобхватни показатели, които да измерват общите резултати и ефективността на техните дейности; отбелязва, че общата цел следва да бъде определянето на балансиран брой показатели, които да водят до повишаване на прозрачността и отчетността на агенциите и да подкрепят решенията на бюджетния орган относно разпределението на бюджета и на служителите;

Бюджетно и финансово управление

17.  припомня, че принципът на ежегодност е един от трите основни счетоводни принципа, заедно с принципите на единство и балансираност, които са необходими за гарантирането на ефективно изпълнение на бюджета на Съюза; отбелязва въз основа на информация от обобщаващия доклад на Сметната палата, че високото ниво на пренасяне на бюджетни кредити, за които са поети задължения, продължава да бъде най-често срещаният проблем на бюджетното и финансовото управление, като той засяга 32 агенции, спрямо 28 през 2014 г.; освен това отбелязва въз основа на информация от Сметната палата, че тя продължава да включва тези въпроси в докладите си, в съответствие с вътрешно определения праг за различните дялове на бюджета на агенциите;

18.  все пак отбелязва, че преносите могат често да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета; отбелязва факта, че преносите, произтичащи от тези оперативни програми, често са предварително планирани от агенциите и съобщавани на Сметната палата, което улеснява ясното разграничение между планирани и непланирани преноси;

19.  изтъква, че Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) принципно е постигнала съгласие за прозрачно разграничение между „планираните“ и „непланираните“ преноси, за което Eurofound следи вече от много години; насърчава мрежата, агенциите и Сметната палата да проучат дали може да се установи процедура за разграничаване на планираните от непланираните преноси, както и за прозрачното им съобщаване до включването на въпроса във Финансовия регламент;

20.  подчертава, че нивото на анулиране на пренесените бюджетни кредити е показателно за правилното планиране от агенциите на необходимите им финансови средства и е по-добър показател за добро бюджетно планиране, отколкото равнището на преносите;

21.  следователно подчертава необходимостта от изготвянето на ясни определения за „планирани и съобщени“ преноси, за да се рационализира докладването на Сметната палата по този въпрос, както и за да може органът по освобождаване от отговорност да прави разграничение между преносите, които показват лошо бюджетно планиране, и преносите, които се използват като бюджетен инструмент за подкрепа на многогодишните програми, както и за планирането на обществени поръчки;

22.  в тази връзка изисква включване на определение за „планирани и съобщени“ преноси, заедно с други необходими насоки, при следващото преразглеждане на Финансовия регламент и рамковия Финансов регламент; приканва Комисията, Сметната палата и мрежата да обсъдят и предложат евентуални решения на този проблем, за да се рационализира по-специално финансовото управление в областта на многогодишното планиране и възлагането на обществени поръчки;

23.  отбелязва, че нивото на детайлност на одитираните отчети за изпълнение на бюджета на някои агенции е различно от това на отчетите на повечето други агенции, което показва неотложната необходимост от ясни насоки относно отчитането на бюджетното изпълнение от страна на агенциите; потвърждава, че агенциите с различни методи на отчитане са възложили функцията на счетоводител на счетоводителя на Комисията, както и че различното ниво на детайлност се основава на практиките за отчитане на Комисията; подкрепя намерението на Комисията да изготви насоки относно бюджетното отчитане на агенциите във връзка с отчетите за 2016 г.; призовава мрежата и Комисията да докладват на органа по освобождаване от отговорност относно бъдещото развитие по този въпрос;

24.  отбелязва, че агенциите като цяло са отпускали и изплащали безвъзмездна финансова помощ в съответствие с правилата; приканва агенциите да подобрят своето управление на безвъзмездните средства и да се насочат към измерване на ефективността на отпусканите безвъзмездни средства;

25.  настоятелно призовава всички агенции да изготвят цялостен план за осигуряване на непрекъснатост на дейността, с цел преодоляване на рисковете, свързани с бюджетирането и нестабилността на дейността, които биха могли да възникнат в резултат на неочаквани и сериозни събития или обстоятелства;

26.  приветства констатациите и препоръките в Специален доклад № 12/2016 на Сметната палата относно използването на безвъзмездната финансова помощ от агенциите;

Сътрудничество между агенциите и с други институции — споделено използване на услуги и взаимодействия

27.  подчертава ползите от споделянето на услуги, което дава възможност за съгласувано прилагане на административните правила и процедури за изпълнение, касаещи човешките ресурси и финансовите въпроси, както и потенциалното подобряване на ефикасността чрез споделянето на услуги между агенциите, по-специално като се вземат предвид бюджетните съкращения и намаляването на персонала — проблеми, пред които агенциите са изправени;

28.  отбелязва със загриженост, че някои агенции продължават да имат двойни оперативни и административни седалища; счита, че е необходимо, при първа възможност, да се премахнат всички двойни седалища, които нямат оперативна добавена стойност;

29.  отбелязва наблюдението на мрежата, че агенциите са работели за избягването на дублирания и за предоставянето на надеждна, точна и лесно достъпна информация, с цел гарантиране на по-голяма ефективност по отношение на финансовите и човешките ресурси; отбелязва със задоволство, че тези усилия са довели до създаването на онлайн каталог за съвместни услуги, в който се очаква да участват всички агенции от мрежата, като предоставят услуги, предлагат нови услуги или търсят услуги чрез централизираната платформа, и в който от януари 2017 г. 21 агенции предлагат общо 184 услуги, които могат да бъдат споделяни, включително обмен на документи и участие в експертни форуми;

30.  потвърждава освен това, че Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Европейската агенция за контрол на рибарството са подписали пилотен проект за „доказване на концепцията“, който би могъл да послужи за проучване на възможностите на EUIPO да предоставя информационни услуги за възстановяване след бедствия на много ниски цени за други агенции от мрежата; изразява съгласие, че една такава схема може да допринесе не само за предоставянето на по-добри услуги за ИКТ и за намаляване на оперативните разходи, но и за изграждането на по-силна мрежа и увеличаване на зрелостта на ИКТ; призовава мрежата да докладва на органа по освобождаване от отговорност за по-нататъшното развитие на този пилотен проект;

31.  отбелязва, че Европейският орган за безопасност на храните, от името на 20 агенции, отправи съвместна покана за участие в открита тръжна процедура за избирането на доставчик на услуги за изчисления в облак; отбелязва със задоволство, че според Европейския орган за безопасност на храните обществената поръчка, възложена през септември 2016 г., би могла да осигури за агенциите общи финансови икономии в размер на 2,5 милиона евро;

32.  отбелязва, че понастоящем мрежата разработва нов инструмент за съвместна процедура за възлагане на обществени поръчки, който е включен в раздела за съвместни услуги в екстранет на агенциите на ЕС; отбелязва със задоволство, че този инструмент ще служи на редица агенции и ще ги подкрепя, създавайки по този начин допълнителен механизъм за споделяне на общ външен доставчик на услуги, с последващи икономии на ресурси и въздействие на обема;

33.  изтъква важността на сътрудничеството и обмена на идеи и практики между агенциите в рамките на мрежата за развитие на постиженията на агенциите на Съюза, която допринася за по-балансирано управление и по-голяма съгласуваност между тях; подчертава, че мрежата трябва да способства за по-голяма ефикасност и да не води до допълнителни разходи и до повече бюрокрация;

34.  приветства все по-голямата систематичност на сътрудничеството между Европейската фондация за обучение и Европейския център за развитие на професионалното обучение, която създава допълнителни полезни взаимодействия в рамките на съответните им мандати чрез съвместната им годишна работна програма, по-специално чрез разработването на обща рамка за мониторинг от Рига и сътрудничеството им с Международната организация на труда във връзка с приключването на работата по шест методологични ръководства относно предвиждането на необходимите умения и инструментите и методите за намиране на съответствия;

Управление на човешките ресурси

35.  припомня, че в параграф 27 от Междуинституционалното споразумение(7) се призовава за поетапно намаляване на числеността на служителите с 5% във всички институции, органи и агенции в периода 2013 – 2017 г.; приветства факта, че повечето агенции вече са изпълнили или надхвърлили целта за намаляване на числеността на своите служители с 5% спрямо щатното си разписание за 2012 г.;

36.  отбелязва със загриженост, че Комисията приложи допълнително намаление от 5% за служителите на агенциите, за да създаде резерв за преразпределение, от който да разпределя работни места за агенциите с нови задачи или в начална фаза на функциониране; изразява особена загриженост за това, че с допълнителното намаление на персонала на агенциите, изпълнението на техните задачи и годишни работни програми се затруднява още повече, особено за тези агенции, които са определени от Комисията като достигнали „нормален ритъм на работа“; призовава Комисията и бюджетния орган да гарантират, че потенциалните допълнителни мерки за икономии на разходи не накърняват капацитета на агенциите за ефективно изпълнение на техните мандати; отбелязва, че има много случаи на накърняване на капацитета на агенциите за изпълнение на техните задължения, като например способността на Европейския орган за безопасност на храните да гарантира безопасността на храните или капацитета на Eurofound да поеме нови задачи, свързани с мигрантите и бежанците;

37.  подчертава, че географският баланс, а именно връзката между националността на служителите и големината на държавите членки, следва да си остане важен елемент от управлението на ресурсите, по-специално по отношение на държавите членки, присъединили се към Съюза от 2004 г. нататък; приветства факта, че агенциите на Съюза са постигнали по-балансирано съотношение между длъжностните лица от държавите членки, присъединили се към Съюза преди 2004 г., и тези, които са се присъединили към него след това; все пак посочва, че тези държави членки продължават да бъдат по-слабо представени на по-високо административно ниво, както и при ръководните длъжности, за което все още се очаква напредък;

38.  изразява убеждението си, че в агенциите, които се финансират чрез събирането на такси от промишлеността, и следователно не се финансират от бюджета на Съюза, служителите принципно не следва да бъдат засегнати от допълнителни съкращения над петте процента, изисквани в Междуинституционалното споразумение; настоятелно призовава Комисията и бюджетния орган да третират различно агенциите, които се финансират главно от бюджета на Съюза, и да предложат отделна рамка за агенциите, които се финансират главно чрез събирането на такси от сектора, като тези такси следва да бъдат пропорционални на услугите, предоставяни от съответната агенция;

39.  отбелязва, че изпълнението на проекти и програми, финансирани от агенциите на Съюза, играе пряка роля за създаването на работни места в целия Съюз; отбелязва също така, че по различните програми за финансиране на Съюза се създават работни места по множество разнообразни начини, включително чрез използване на стимули, като например плащане на бонуси, което води до значителна разлика в качеството на работните места, създавани от Съюза; настоятелно призовава Комисията да извърши задълбочена и цялостна оценка на въздействието на фондовете, програмите и проектите, финансирани от бюджета на Съюза, с оглед пряко създаване на работни места; призовава Комисията да публикува тази оценка възможно най-скоро и да я представи на Парламента;

40.  признава усилията, предприети за осигуряване на равно представителство на двата пола сред служителите и членовете на ръководството на агенциите; настоятелно призовава тези агенции, чиито данни за служителите все още показват незадоволителен баланс между половете, да коригират допълнително този дисбаланс и да съобщят възможно най-бързо резултатите на органа по освобождаване от отговорност;

Конфликти на интереси и прозрачност

41.  отбелязва въз основа на информация от мрежата, че всички агенции вече са приели общи правила относно подаването на сигнали за нередности, като част от етичните насоки за подаването на сигнали за нередности, в съответствие с разпоредбите на Правилника за длъжностните лица; все пак отбелязва със загриженост, че само 65% от агенциите са приели допълнителни вътрешни правила относно подаването на сигнали за нередности; отбелязва наблюдението на мрежата, че в случаите, когато все още не са въведени съответни правила, тече процес на изготвянето им и се очаква приемането им; отбелязва, че в някои случаи агенциите чакат насоки или помощ от страна на Комисията, преди да финализират своите правила; освен това отбелязва, че правилата следва да бъдат финализирани и приложени на практика през първата половина на 2017 г.; призовава агенциите, които все още не са приели вътрешни правила относно подаването на сигнали за нередности, да извършат това незабавно и по този начин да укрепят вътрешните си политики относно подаването на сигнали за нередности, с цел насърчаване на култура на прозрачност и отчетност на работното място, да обучават и информират редовно служителите за техните права и задължения, да гарантират защита от репресивни мерки за лицата, подаващи сигнали за нередности, да проследяват своевременно съдържанието на сигналите за нередности, подавани от съответните лица, като информират както лицата, подали съответния сигнал за нередност, така и всички потенциално заинтересовани лица за хода на процедурата, както и да създадат канали за анонимно вътрешно докладване; призовава агенциите да докладват ежегодно на органа по освобождаване от отговорност за броя на случаите на подаване на сигнали за нередности и за предприетите последващи дейности във връзка с това; призовава агенциите и Комисията да осигурят насоки и одобрение, където това е необходимо;

42.  отбелязва, че от 16-те агенции, които използват експертни групи, научни форуми и комитети, 13 взеха предвид в своите политики за набиране на персонал опасенията, изразени при разследването по собствена инициатива на омбудсмана OI/6/2014/NF, относно състава на експертните групи на Комисията; насърчава останалите агенции да вземат предвид тези опасения на омбудсмана във възможно най-кратък срок;

43.  отбелязва, че автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на управителния съвет, ръководния персонал и вътрешните експерти бяха публикувани от 84 % от агенциите, спрямо 74 % за предходната година; освен това отбелязва, че 60% от агенциите проверяват най-малко веднъж годишно фактическата правилност на декларациите за интереси, подавани от експертите, членовете на управителния съвет и служителите; призовава всички агенции да приемат строги насоки за съгласувана политика относно предотвратяването и управлението на конфликти на интереси и да ги прилагат в съответствие с Пътната карта за последващите действия по общия подход; призовава останалите агенции, които все още не са въвели такава политика, да проверяват редовно декларациите, с цел осигуряване на необходимия публичен контрол и надзор над ръководството;

44.  приветства усилията на агенциите за постигане на максимална прозрачност при публикуването на декларациите за интереси и автобиографиите на техните интернет страници; все пак отбелязва, че в редица случаи някои от тези документи липсват; припомня обаче, че агенциите нямат подходящи разпоредби в техните учредителни регламенти, за да въведат задължението за прилагане на такива разпоредби относно тези документи; следователно очаква при всяко преразглеждане на учредителните регламенти на съответните агенции да бъде въведено изискването за представяне на задължителни декларации за интереси и автобиографии от всички членове на управителните съвети; призовава също така Комисията да се възползва от текущото преразглеждане на Финансовия регламент, за да разреши този въпрос по подобен начин, доколкото това е възможно;

45.  призовава агенциите в това отношение да предприемат по-нататъшни действия за по-прозрачно управление; подчертава, че непрекъснатият и ефикасен вътрешен мониторинг е от съществено значение за проследяването и откриването на евентуални конфликти на интереси;

46.  отбелязва, че агенциите са показали ангажираност за предотвратяването, откриването и възпирането на измами или други нередности, и предприемат целесъобразни действия при възникването им; отбелязва със задоволство, че мрежата е създала работна група за борба с измамите към Междуведомствената правна мрежа, с цел подобряване на хармонизираните и стандартизирани подходи за стратегиите за борба с измамите на агенциите; отбелязва наблюдението на мрежата, че повечето агенции са посочили увеличаване на информираността относно предотвратяването на измами; отбелязва освен това, че с цел улесняване и споделяне на най-добри практики, гореспоменатата работна група за борба с измамите към Междуведомствената правна мрежа редовно е канила лектори от Европейската служба за борба с измамите и/или от Сметната палата, които да представят своята институционална гледна точка, да предоставят подкрепа и да повишат осведомеността на агенциите по някои въпроси, свързани с измамите;

47.  подчертава, че всички агенции следва да въведат механизми за упражняване на контрол и даване на насоки във връзка с правните разходи за съдебни производства, по които дадена агенция е била или е страна; насърчава агенциите да споделят най-добри практики по този въпрос;

48  призовава агенциите да разработят общи насоки за прилагане на публичен достъп до документите, по-специално по отношение на правата върху интелектуалната собственост;

49.  насърчава агенциите да увеличат допълнително тяхната видимост и да продължат да развиват различни комуникационни канали, които представят тяхната работа и дейности на широката общественост;

50.  отбелязва, че в няколко агенции членовете на управителния съвет и ръководните кадри са публикували „декларация за липса на конфликт на интереси“ вместо „декларация за интереси“; подчертава, че управителният съвет и ръководните кадри не могат сами да декларират, че не се намират в конфликт на интереси; подчертава, че това само по себе си представлява конфликт на интереси; призовава за независима проверка на „декларациите за интереси“;

Комуникация и прозрачност

51.  отбелязва, че агенциите активно популяризират работата си по различни начини, по-специално чрез редовно актуализиране на техните уебсайтове, с цел осигуряване на информация и запознаване на обществеността с извършената от тях работа; освен това отбелязва, че социалните медии се превръщат все повече в стандартен инструмент за комуникация за агенциите; отбелязва, че отворените дни, целенасочените кампании и видеоклиповете, обясняващи основната работа на агенциите, са част от дейностите, използвани за образоване и по-подробно информиране на гражданите за работата на агенциите и институциите на Съюза; отбелязва, че общите или специализирани дейности за връзки с медиите редовно се измерват чрез различни показатели и че всички агенции имат собствени комуникационни планове, със специфични дейности, адаптирани към техните нужди;

Други коментари

52.  отново изразява позицията си от процедурите по освобождаване от отговорност за 2013 и 2014 г., че съгласно споразумението между Парламента, Съвета и Комисията в точка 54 от общия подход, пълната отговорност за всички аспекти на възложени на външен изпълнител одити продължава да се носи от Сметната палата, която управлява всички необходими административни процедури и процедури за възлагане на поръчки; освен това отново заявява, че новият подход към одитите, с участието на одитори от частния сектор, е довел до значително увеличаване на административната тежест за агенциите, както и че загубеното време за възлагането на обществени поръчки и управлението на договорите за одит генерира допълнителни разходи, като по този начин се натоварват допълнително все по-малкото ресурси на агенциите; изразява своята загриженост във връзка с евентуалните конфликти на интереси, които могат да възникнат в случаите, когато такива одитори от частния сектор или съответните им фирми поемат същевременно задача за извършване на одит или консултации за дружества от частния сектор, с ясни бизнес интереси по отношение на агенциите на Съюза; подчертава, че е наложително този проблем да се разреши при текущото преразглеждане на Финансовия регламент и последващото преразглеждане на рамковия Финансов регламент; призовава всички заинтересовани страни при това преразглеждане да внесат незабавно яснота по този въпрос, с цел значително намаляване на прекомерната административна тежест и връщане към предпочитания подход на публичен одит;

53.  отбелязва въз основа на информация от обобщаващия доклад на Сметната палата, че референдумът, на който гражданите на Обединеното кралство гласуваха да напуснат Европейския съюз, беше проведен на 23 юни 2016 г., след датата на счетоводния баланс, като това е отбелязано в раздел „Други въпроси“ от годишните доклади на Европейския банков орган и Европейската агенция по лекарствата, които са установени в Лондон, както и някои други органи на Съюза в Обединеното кралство, като например информационните бюра; отбелязва, че в тази точка се пояснява, че отчетите и свързаните с тях бележки на двете агенции са изготвени въз основа на информацията, която е била на разположение към датата на подписване на техните отчети, когато резултатите от гласуването на гражданите на Обединеното кралство все още не са били известни и не е била подадена официална нотификация за задействане на член 50 от Договора за Европейския съюз; по отношение на други забележки, отнасящи се до конкретните последици за Европейския банков орган и Европейската агенция по лекарствата във връзка с този въпрос, препраща към своята резолюция от [резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2015 година (XXXX XXXX 2017 г.)] и [резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2015 година (XXXX XXXX 2017 г.)];

54.  отбелязва едновременното публикуване на предложенията за преразглеждане на регламентите за създаване съответно на трите тристранни агенции на Съюза в съответствие с принципите, посочени в съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията от 19 юли 2012 г. относно децентрализираните агенции; подчертава, че е важно да бъде запазено и подобрено настоящото цялостно тристранно управление на посочените агенции, като се осигури активно участие на националните органи, европейските организации на работодателите и европейските организации на работниците в тяхното управление и функциониране; припомня, че бяха осъществени съкращения на персонала и изтъква отново своята загриженост за това, че евентуални по-нататъшни съкращения биха могли да ограничат способността на агенциите да изпълняват своите мандати;

55.  отбелязва извършваните понастоящем оценка и проверка за пригодността на четирите агенции на Съюза, попадащи в сферата на компетентност на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, които трябваше да започнат през декември 2016 г. и да приключат през декември 2017 г.(8); счита, че тези оценки следва да допринесат за вземането на информирани решения от Парламента относно ефективността и въздействието на приноса на агенциите; подчертава също така необходимостта от използване на полезните взаимодействия от припокриващи се дейности между четирите агенции, а също така и между агенциите и Комисията, както и от избягване на дублирането на работа;

56.  приветства сериозните постижения и гъвкавостта на всички агенции, работещи в областта на свободата, сигурността и правосъдието; приветства гъвкавостта им да се адаптират към променящите се политически приоритети и да реагират на непредвидени събития; все пак изразява съжаление за липсата на ефективни показатели, които да отразяват въздействието на тяхната работа върху вътрешната сигурност, миграцията, управлението на границите и развитието на основните права; приветства усилията, положени от няколко агенции за подобряване на тяхното бюджетно управление чрез оптимизиране на усвояването на предоставените им бюджети и чрез прилагане на усъвършенстван процес на бюджетно планиране;

57.  приветства ангажимента на всички агенции, работещи в областта на правосъдието и вътрешните работи, за по-нататъшно усъвършенстване на бюджетните процедури, но въпреки това подчертава, че техният приоритет следва да бъде подобряването на оперативната ефективност по места и справянето със структурните проблеми, установени от Сметната палата и от Службата за вътрешен одит;

58.  признава факта, че в областта на свободата, сигурността и правосъдието са създадени голям брой агенции, но отново припомня значението на изпълняваните от тях задачи, както и прякото им въздействие върху живота на гражданите; подчертава, че всички агенции са създадени с цел да отговорят на специфична потребност; изразява убедеността си, че всички агенции в тази област на политиката имат ясно определена и необходима роля, която осигурява европейска добавена стойност;

59.  изисква от всички агенции, работещи в областта на правосъдието и вътрешните работи, да определят финансовите, ресурсните или други пречки, които възпрепятстват изпълнението на оперативните им задачи, и своевременно да отправят искания за извършването на корекции;

0

0  0

60.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на агенциите, предмет на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПРОЕКТОПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГРУПИРАНЕ НА АГЕНЦИИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСВОБОЖДАВАНЕТО ОТ ОТГОВОРНОСТ ОТ ЕП

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

АГЕНЦИИ НА ЕС

ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧНИ ВЪПРОСИ

ЕБО; ЕОЗППО; ЕОЦКП;

 

ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

Център за преводи; EU-OSHA; Eurofound; Cedefop, ETF;

ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ЕАОС; ЕОБХ; ECDC; ECHA; ЕМА;

 

ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА

EIT, ACER; ОЕРЕС; ENISA; ЕВРАТОМ; GSA;

 

ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ

ЕААБ; EMSA; ERA;

РИБНО СТОПАНСТВО

EFCA;

ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Евроюст, FRA, Frontex, EASO; EMCDDA; CEPOL, eu-LISA; Европол;

ПРАВА НА ЖЕНИТЕ И РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

EIGE;

2.2.2017

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2015 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

(2016/2206(DEC))

Докладчик по становище: Мариан Харкин

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва едновременното публикуване на предложенията за преразглеждане на регламентите за създаване съответно на трите тристранни агенции на Съюза в съответствие с принципите, посочени в Съвместното изявление на Парламента, Съвета на ЕС и Комисията от 19 юли 2012 г. относно децентрализираните агенции: подчертава, че е важно да бъде запазено и подобрено настоящото цялостно тристранно управление на посочените агенции, като се осигури активно участие на националните органи, европейските организации на работодателите и европейските организации на работниците в тяхното управление и функциониране; припомня, че съкращенията на персонала бяха осъществени и изтъква отново своята загриженост, че нови съкращения биха могли да ограничат способността на агенциите да изпълняват своите мандати;

2.  припомня, че обсъждането на проектите на годишните работни програми и многогодишните стратегии на агенциите в отговарящите за тях комисии следва да допринесе за гарантиране на балансираността на програмите и стратегиите, тяхното съответствие с актуалните политически приоритети и да способства за постигането на целите, заложени в стратегията „Европа 2020“;

3.  изтъква сътрудничеството и обмена на идеи и практики между агенциите в рамките на мрежата за развитие на постиженията на агенциите на Съюза, която допринася за по-балансирано управление и по-голяма последователност между тях; подчертава, че мрежата трябва да способства за по-голяма ефикасност и да не води до допълнителни разходи и до повече бюрокрация;

4.  приветства все по-голямата систематизация в сътрудничеството между Европейската фондация за обучение (ETF) и Cedefop, която създава допълнителни полезни взаимодействия в рамките на техните съответни мандати чрез съвместната им годишна работна програма, по-специално чрез разработването на обща рамка за мониторинг от Рига и сътрудничеството им с Международната организация на труда (МОТ) във връзка с приключването на работата по шест методологични насоки относно предвиждането на необходимите умения и инструментите и методите за намиране на съответствия;

5.  отбелязва втория доклад за напредъка относно изпълнението на общия подход към децентрализираните агенции на ЕС(9) и оценява постигнатия в много области напредък по отношение на рационализирането на тяхното функциониране; приветства усилията на Комисията и на агенциите, както и напредъка, постигнат при прилагането на пътната карта;

6.  отбелязва извършваните понастоящем оценка и проверка за пригодността на агенциите на Съюза от сферата на компетентност на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, която трябваше на започне през декември 2016 г. и да приключи през декември 2017 г.(10); счита, че тези оценки следва да допринесат за информирани решения на Парламента относно ефективността и въздействието на приноса на агенциите; подчертава също така необходимостта от използване на полезните взаимодействия от припокриващи се дейности между четирите агенции, а също и между агенциите и Комисията, както и от избягване на дублирането на работа;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

8

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Marco Valli

15.2.2017

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2015 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

(2016/2206(DEC))

Докладчик по становище: Петър Йежек

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на всички агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи (агенции в областта на ПВР) дават вярна представа за тяхното финансово състояние към 31 декември 2015 г. във всички съществени аспекти и че операциите им са законосъобразни и редовни;

2.  приветства сериозните постижения и гъвкавостта на всички агенции в областта на свободата, сигурността и правосъдието; приветства гъвкавостта им да се адаптират към променящите се политически приоритети и да реагират на непредвидени събития; изразява съжаление обаче във връзка с липсата на ефективни показатели, които да отразяват въздействието на тяхната работа върху вътрешната сигурност, миграцията, управлението на границите и развитието на основните права; приветства усилията, положени от няколко агенции за подобряване на тяхното бюджетно управление чрез оптимизиране на усвояването на предоставените им бюджети и чрез прилагане на усъвършенстван процес на бюджетно планиране;

3.  отбелязва, че в няколко агенции членовете на управителния съвет и ръководните кадри са публикували „декларация за отсъствие на конфликт на интереси“ вместо „декларация за интереси“; подчертава, че управителният съвет и ръководните кадри не могат сами да декларират, че не се намират в конфликт на интереси; подчертава, че това само по себе си представлява конфликт на интереси; призовава за независима проверка на „декларациите за интереси“; отново заявява, че прозрачността е от основно значение за намаляване на рисковете от конфликти на интереси; изразява съжаление относно факта, че не всички агенции са установили ясни правила относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, и кадровата въртележка, и настоятелно ги призовава спешно да въведат подобни правила;

4.  изразява съжаление обаче, че някои агенции не зачитат принципа на ежегодност като един от трите основни счетоводни принципа; призовава агенциите да подобрят бюджетното планиране по отношение на дейностите и да намалят преносите на бюджетни кредити;

5.  изразява съжаление, че от 2012 г. насам Сметната палата не е представяла специален доклад относно конфликта на интереси във всички агенции, и по-специално в агенциите, свързани с промишлените сектори; настоятелно призовава Сметната палата да извърши ефективни проверки във връзка с този въпрос и да представи такива специални доклади относно конфликта на интереси до края на юни 2017 г.;

6.  приветства ангажимента на всички агенции в областта на ПВР да усъвършенстват бюджетните процедури, но въпреки това подчертава, че техният приоритет следва да бъде подобряването на оперативната ефективност по места и справянето с проблемите от предимно структурен характер, установени от Сметната палата и от Службата за вътрешен одит (СВО);

7.  признава факта, че в областта на свободата, сигурността и правосъдието са създадени голям брой агенции, но отново припомня значението на задачите, изпълнявани от агенциите, както и тяхното пряко въздействие върху живота на гражданите; подчертава, че всички агенции са създадени с цел да отговорят на специфична потребност; изразява убедеността си, че всички агенции в тази област на политиката имат ясно определена и необходима роля, която осигурява европейска добавена стойност;

8.  изисква от всички агенции в областта на ПВР да установяват финансовите, ресурсните или други пречки, които възпрепятстват изпълнението на оперативните им задачи, и своевременно да отправят искания за извършването на корекции.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

2

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Lara Comi, Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jens Geier, Piernicola Pedicini

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

2

-

ECR

ENF

Notis Marias

Jean-François Jalkh

2

0

ECR

EFDD

Richard Ashworth

Piernicola Pedicini

Легенда на използваните знаци:

+  :   „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ С 449, 1.12.2016 г.

(2)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(3)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(4)

Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA), Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Европейски институт за равенство между половете (EIGE), Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA), Европейски полицейски колеж (CEPOL), Европейска полицейска служба (Европол), Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA), Орган на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст)

(5)

Европейски банков орган (ЕБО), Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)

(6)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2015:179:FIN&from=BG

(7)

Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1).

(8)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_empl_020_evaluation_agencies_en.pdf

(9)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2015:179:FIN&from=EN

(10)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_empl_020_evaluation_agencies_en.pdf

Правна информация - Политика за поверителност