Postup : 2016/2206(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0149/2017

Predkladané texty :

A8-0149/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.24

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0155

SPRÁVA     
PDF 788kWORD 77k
31.3.2017
PE 593.896v03-00 A8-0149/2017

o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

(2016/2206(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

(2016/2206(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2015,

  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2014 (COM(2016)0674) a na pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2016)0338 a SWD(2016)0339),

–  so zreteľom na osobitné výročné správy Dvora audítorov(1) o ročných účtovných závierkach decentralizovaných agentúr za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(3), a najmä na jeho článok 110,

–  so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 12/2016 s názvom Používanie grantov agentúrami: nie vždy vhodné ani preukázateľne účinné,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0149/2017),

A.  keďže toto uznesenie obsahuje pre každý subjekt podľa článku 208 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutí o absolutóriu podľa článku 110 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 a článku 3 prílohy IV k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu;

B.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória Parlament zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zvyšovaním transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

1.  zdôrazňuje, že agentúry majú značný vplyv na politiky a rozhodovanie, ako aj plnenie programov v oblastiach dôležitých pre európskych občanov, ako je zdravie, životné prostredie, ľudské a sociálne práva, migrácia, utečenci, inovácia, finančný dohľad, bezpečnosť a ochrana; pripomína význam úloh, ktoré agentúry vykonávajú, a ich priamy vplyv na každodenný život občanov Únie; trvá na tom, že agentúry majú zásadný význam pre zlepšenie viditeľnosti Únie v členských štátoch; pripomína tiež význam nezávislosti agentúr, najmä regulačných agentúr a agentúr s funkciou nezávislého zberu informácií; pripomína, že hlavným dôvodom zriadenia agentúr bolo vypracúvanie nezávislých technických alebo vedeckých posudkov;

2.  konštatuje, na základe zhrnutia výsledkov výročných auditov európskych agentúr a iných orgánov za rok 2015 vypracovaného Dvorom audítorov (ďalej len „zhrnutie Dvora audítorov“), že rozpočet agentúr na rok 2015 predstavoval približne 2,8 miliardy EUR, čo je nárast o 7,7 % v porovnaní s rokom 2012 a predstavuje 2 % všeobecného rozpočtu Únie; upozorňuje, že hlavná časť rozpočtov agentúr je financovaná z dotácií Komisie a zvyšok prostredníctvom príjmov z poplatkov a iných zdrojov, ktoré predstavujú takmer tretinu;

3.  berie na vedomie, že agentúry zamestnávajú 9 965 stálych, dočasných, zmluvných a vyslaných zamestnancov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje podstatné zvýšenie o 6,25 % a teda odôvodňuje potrebu dôsledného monitorovania vývoja v tejto oblasti; zároveň si uvedomuje, že počet zamestnancov sa najviac zvýšil v tých agentúrach, ktoré pôsobia v oblastiach migrácie a predchádzania závažnej trestnej činnosti a terorizmu, ktoré boli v roku 2015 obnovené a posilnené ako priority Únie;

4.  berie na vedomie informáciu zo zhrnutia Dvora audítorov, že vydal stanovisko bez výhrad k ročným účtovným závierkam všetkých agentúr s výnimkou Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex); dodáva, že operácie súvisiace s účtovnou závierkou agentúr boli zákonné a riadne u všetkých agentúr okrem Európskeho inovačného a technologického inštitútu, v prípade ktorého Dvor audítorov vydal stanovisko s výhradou;

5.  berie na vedomie, že v roku 2015 agentúry vykonávali svoje pracovné programy podľa plánu; poznamenáva však, že prebiehajúce diskusie o revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách a budúcom viacročnom finančnom rámci po roku 2020 predstavujú cennú príležitosť na zameranie sa na budúcnosť a využitie týchto príležitostí na zavedenie pozitívnej zmeny v súvislosti s riadením rozpočtov agentúr, ich výstupmi a viacročnými pracovnými programami;

6.  pripomína, že diskusia o návrhoch ročných pracovných programov a viacročných stratégií agentúr v príslušných výboroch by mala pomôcť zabezpečiť, aby tieto programy a stratégie boli vyvážené, odrážali skutočné politické priority a prispievali k dosahovaniu cieľov stanovených v stratégii Európa 2020;

7.  s uspokojením konštatuje, že niektoré agentúry už spolupracujú podľa ich tematických zoskupení, ako sú napríklad agentúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí(4) a európske orgány dohľadu(5); nabáda ostatné agentúry, ktoré ešte nezačali, aby ďalej prehlbovali spoluprácu s ostatnými agentúrami v rámci toho istého tematického zoskupenia vždy, keď je to možné, a to nielen zriadením spoločných služieb a synergií, ale aj v ich spoločných oblastiach politík; nabáda Dvor audítorov, aby zvážil vypracovanie situačných správ o spoločných oblastiach politík agentúr; vyzýva Komisiu a Radu, aby pri rozhodovaní o presídlení agentúr so sídlom v Spojenom kráľovstve zohľadnili aj možnosti lepšej spolupráce s ostatnými agentúrami s tým istým tematickým zameraním a zaviedli spoločné služby;

8.  domnieva sa, že v rámci diskusií o novom prístupe k rozpočtu Únie na základe výsledkov, ako aj na základe pokroku dosiahnutého v zlepšovaní tematickej spolupráce a postupu, ktorý agentúry uplatnili v správe s názvom „Ako agentúry a ostatné orgány prispievajú k stratégii Európa 2020, a k Junckerovmu programu Komisie?“ by všetky zúčastnené inštitúcie Únie, konkrétne Komisia, Parlament a Dvor audítorov mali takisto zohľadniť tento tematický prístup v rámci ročného postupu udeľovania absolutória, na základe návrhu v prílohe 1;

9.  so znepokojením konštatuje, že regulačné agentúry zodpovedné za hodnotenie rizika regulovaných výrobkov, najmä Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európska chemická agentúra či Európska agentúra pre lieky, nemajú finančné a právne zdroje na riadne plnenie svojho poslania;

Spoločný prístup a plán Komisie

10.  pripomína, že Európsky parlament, Rada a Komisia prijali v júli 2012 spoločný prístup k decentralizovaným agentúram(6) (ďalej len „spoločný prístup“), t. j. politickú dohodu týkajúcu sa budúcnosti riadenia a reformy agentúr; pripomína okrem toho, že spoločný prístup sa realizoval prostredníctvom plánu Komisie z decembra 2012 (plán Komisie);

11.  berie na vedomie druhú správu o pokroku v uplatňovaní spoločného prístupu a oceňuje pokrok, ktorý sa dosiahol v mnohých oblastiach v záujme racionalizácie fungovania týchto agentúr; víta úsilie a pokrok Komisie a agentúr v realizácii plánu;

12.  konštatuje, že väčšina činností v rámci plánu Komisie vykonávaných agentúrami pomohla zlepšiť ich zodpovednosť a transparentnosť, čo ešte viac preukazuje značné úsilie, ktoré agentúry vynakladajú na vykonávanie spoločného prístupu, a to napriek tlaku z hľadiska zdrojov, a poukazuje na to, že agentúry sú zodpovedné, zodpovedajú sa a konajú transparentne; poznamenáva navyše, na základe zistení siete agentúr EÚ (ďalej len „sieť“), že vykonávanie činností plánovaných v spoločnom prístupe je skutočne dokončené;

13.  je však znepokojený tým, že vykonávanie akcií malo navyše celkovo negatívny vplyv na účinnosť agentúr, ako aj tým, že v niektorých oblastiach viedlo k výraznému zvýšeniu nákladov, a to tak z hľadiska ľudských, ako aj finančných zdrojov; dodáva ešte, že k tomuto zvýšeniu nákladov došlo počas vykonávania činností, ale bude k nemu priebežne dochádzať aj v budúcnosti;

14.  berie na vedomie administratívnu záťaž, ktorú realizácia plánu Komisie spôsobila agentúram, ako aj „outsourcing“ viacerých úloh týkajúcich sa zberu a konsolidácie údajov agentúr a vstupov do siete, najmä so zreteľom na rozpočtový postup a postup udeľovania absolutória; vyzýva Komisiu a rozpočtový orgán, aby uznali tieto snahy; vyzýva sieť, aby poskytla analytickú štúdiu, v ktorej by sa posúdila, či súčasná podpora zo strany existujúceho stáleho sekretariátu postačuje na uspokojenie potrieb agentúr;

15.  konštatuje, že v kontexte zavádzania nových mechanizmov na zlepšenie postupov podávania správ by sa predchádzajúce mechanizmy podávania správ mali zrušiť s cieľom predísť zdvojovaniu úloh a dvojitým systémom podávania správ, aby sa zvýšila efektívnosť;

16.  domnieva sa, že agentúry by mali naďalej vyvíjať, v úzkej spolupráci s Komisiou, Parlamentom a Dvorom audítorov, komplexné ukazovatele, ktoré merajú celkové výsledky a efektívnosť ich činností; konštatuje, že celkovým cieľom by mal byť vyvážený počet ukazovateľov, ktoré zvyšujú transparentnosť a zodpovednosť agentúr a podporujú rozhodnutia rozpočtového orgánu o pridelení rozpočtu a zamestnancov;

Rozpočet a finančné hospodárenie

17.  pripomína, že zásada ročnej platnosti rozpočtu je spolu s jednotnosťou a rovnováhou jednou z troch základných účtovných zásad potrebných na zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu Únie; berie na vedomie informácie uvedené v zhrnutí Dvora audítorov, že vysoká miera prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov zostáva najčastejším problémom rozpočtového a finančného hospodárenia, ktorý sa týka 32 agentúr (28 v roku 2014); berie tiež na vedomie, že Dvor audítorov aj naďalej informoval o týchto záležitostiach po tom, ako interne stanovil prah pre rôzne hlavy rozpočtov agentúr;

18.  konštatuje však, že prenosy možno často čiastočne alebo úplne odôvodniť viacročnou povahou operačných programov agentúr a nemusia ešte znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, ani nie sú nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu; oceňuje, že prenosy spôsobené týmito operačnými programami sú v mnohých prípadoch agentúrami vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov, čo uľahčuje jasné rozlíšenie medzi plánovanými a neplánovanými prenosmi;

19.  poukazuje na to, že Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) v zásade súhlasila s transparentným rozlišovaním medzi „plánovanými“ a „neplánovanými“ prenosmi, ktoré Eurofound sledovala celé roky; nabáda sieť, agentúry a Dvor audítorov, aby preskúmali, či by sa mohol zaviesť postup rozlišovania medzi plánovanými a neplánovanými prenosmi a ich transparentného oznamovania, a to až dovtedy, kým sa táto otázke nezahrnie do finančného nariadenia;

20.  upozorňuje, že úroveň rušenia prenosov rozpočtových prostriedkov naznačuje, do akej miery agentúry správne predvídali svoje finančné potreby, a je lepším ukazovateľom dobrého rozpočtového plánovania než úroveň prenesených prostriedkov;

21.  zdôrazňuje preto potrebu zaviesť jasné vymedzenie plánovaných a oznámených prenosov s cieľom zefektívniť predkladanie správ Dvora audítorov o tejto problematike, ako aj s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium rozlišovať medzi prenosmi naznačujúcimi slabé rozpočtové plánovanie a prenosmi ako rozpočtovým nástrojom, ktorý podporuje viacročné programy, ako aj plánovanie verejného obstarávania;

22.  v tejto súvislosti požaduje zahrnúť vymedzenie plánovaných a oznámených prenosov spolu s inými potrebnými usmerneniami do najbližšej revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách, ako aj rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách; vyzýva Komisiu, Dvor audítorov a sieť, aby prerokovali a navrhli možné riešenia tohto problému, najmä s cieľom zjednodušiť finančné riadenie v oblastiach viacročného plánovania a verejného obstarávania;

23.  konštatuje, že auditované správy o plnení rozpočtu niektorých agentúr sa líšia v miere poskytnutých podrobností od väčšiny ostatných agentúr, čo poukazuje na potrebu jasných usmernení k vypracúvaniu rozpočtových správ agentúr; berie na vedomie, že agentúry s rôznym výkazníctvom externalizovali funkciu účtovníka na účtovníka Európskej komisie, ako aj to, že iná miera podrobnosti vyplýva z postupov Komisie pri podávaní správ; podporuje Komisiu v jej zámere vypracovať usmernenia k podávaniu rozpočtových správ agentúr na účely účtovnej závierky za rok 2016; vyzýva sieť a Komisiu, aby orgán udeľujúci absolutórium informovali o budúcom vývoji v tejto oblasti;

24.  konštatuje, že agentúry vo všeobecnosti udeľujú a vyplácajú granty v súlade s pravidlami; vyzýva agentúry, aby zlepšili riadenie grantov a zamerali sa na meranie účinnosti udelených grantov;

25.  vyzýva všetky agentúry, aby jednotlivo vypracovali komplexný obchodný plán na zabezpečenie kontinuity, ktorým by sa riešili prepojené riziká rozpočtovania a obchodných výkyvov, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku neočakávaných a závažných udalostí alebo okolností;

26.  víta zistenia Dvora audítorov a odporúčania v jeho osobitnej správe č. 12/2016 o používaní grantov agentúrami:

Spolupráca medzi agentúrami a s ostatnými inštitúciami – spoločné služby a synergie

27.  upozorňuje na výhody spoločného využívania služieb, ktoré umožňuje dôsledné uplatňovanie administratívnych vykonávacích pravidiel a postupov, ktoré sa týkajú ľudských zdrojov a finančných otázok, ako aj možné zvýšenie efektívnosti zo spoločného využívania služieb medzi agentúrami, najmä so zreteľom na znižovanie rozpočtu a počtu zamestnancov, ktorým agentúry čelia;

28.  so znepokojením konštatuje, že niektoré agentúry majú naďalej dvojité operačné a administratívne sídla; považuje za nevyhnutné čo najskôr zrušiť všetky dvojité sídla, ktoré z prevádzkového hľadiska neprinášajú žiadnu pridanú hodnotu;

29.  berie na vedomie zistenia siete, že s cieľom zaručiť zvýšenie efektívnosti, pokiaľ ide o finančné a ľudské zdroje, sa agentúry snažili predchádzať zdvojovaniu a o to, aby informácie boli riadne, presné a ľahko prístupné; s uspokojením berie na vedomie, že toto úsilie viedlo k online katalógu spoločných služieb, na ktorom by sa mali podieľať všetky agentúry pôsobiace v rámci siete, a to buď prostredníctvom ponuky a návrhu nových služieb alebo požiadaním o služby prostredníctvom centralizovanej platformy, a v ktorom od januára 2017 ponúka 21 agentúr celkovo 184 služieb, ktoré sa majú spoločne využívať, vrátane výmeny dokumentácie a účasti na odborných fórach;

30.  okrem toho berie na vedomie, že Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Európska agentúra pre kontrolu rybárstva podpísali pilotný projekt na „overenie koncepcie“ , ktorý by mohol slúžiť na preskúmanie schopnosti EUIPO poskytovať iným agentúram v rámci siete služby obnovy IT po haváriách za veľmi nízke ceny; súhlasí s tým, že takýto systém môže priniesť nielen prínosy v podobe lepších služieb IKT a nižších prevádzkových nákladov, ale aj pevnejšiu sieť a vyššiu vyspelosť IKT; vyzýva sieť, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o budúcom vývoji tohto pilotného projektu;

31.  poznamenáva, že Európsky úrad pre bezpečnosť potravín v mene 20 agentúr spustil spoločnú verejnú výzvu na predkladanie ponúk s cieľom vybrať poskytovateľa sprostredkovania cloudových služieb; s uspokojením konštatuje, že zákazky udelené v septembri 2016 by mohli podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín agentúram priniesť celkové finančné úspory vo výške 2,5 milióna EUR;

32.  berie na vedomie, že sieť v súčasnosti vyvíja nový nástroj na spoločné obstarávanie, ktorý je súčasťou oblasti spoločných služieb v extranete agentúr EÚ; s uspokojením konštatuje, že tento nástroj by mohol slúžiť aj na podporu viacerých agentúr, čím by sa vytvorila ďalšia páka na zdieľanie spoločného externého poskytovateľa služieb, s následnými úsporami zdrojov a objemovým účinkom;

33.  zdôrazňuje dôležitosť spolupráce a výmeny nápadov a postupov medzi agentúrami v rámci siete rozvoja výkonnosti agentúr Únie, čo prispieva k vyrovnanejšej správe a väčšej súdržnosti medzi nimi; zdôrazňuje, že sieť musí prispievať k vyššej efektivite, a nie vytvárať ďalšie náklady a byrokratickú záťaž;

34.  víta rastúcu systematizáciu spolupráce medzi Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie a Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania, čo vedie k ďalšej súčinnosti ich mandátov vďaka ich spoločnému pracovnému programu, konkrétne prostredníctvom vytvorenia spoločného monitorovacieho rámca z Rigy a ich spolupráce s Medzinárodnou organizáciou práce, pokiaľ ide o finalizáciu šiestich metodologických príručiek týkajúcich sa predvídania zručností a zladenia nástrojov a metód;

Riadenie ľudských zdrojov

35.  pripomína, že v bode 27 medziinštitucionálnej dohody(7) sa požaduje, aby sa v období 2013 až 2017 postupne znížil počet zamestnancov vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach o 5 %; víta skutočnosť, že väčšina agentúr toto zníženie o 5 % v porovnaní so svojím plánom pracovných miest na rok 2012 už dosiahla, alebo ho dokonca prekročila;

36.  so znepokojením konštatuje, že Komisia uplatnila dodatočné zníženie počtu zamestnancov o 5 % v agentúrach s cieľom vytvoriť fond pracovných miest určených na presun, z ktorého by pridelila pracovné miesta agentúram, ktorým boli zverené nové úlohy alebo sa nachádzajú v počiatočnej fáze svojho fungovania; je obzvlášť znepokojený tým, že s ďalším znížením počtu pracovníkov sa plnenie mandátu a ročného pracovného programu agentúr ukazuje ako čoraz náročnejšie, a to najmä v prípade tých agentúr, ktoré Komisia označuje ako naplno fungujúce; vyzýva Komisiu a rozpočtový orgán, aby zabezpečili, že prípadné ďalšie opatrenia na úsporu nákladov neobmedzia schopnosť agentúr účinne plniť svoje mandáty; poznamenáva, že existuje mnoho prípadov, keď bola oslabená schopnosť agentúr plniť si svoje povinnosti, ako napríklad v prípade Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín schopnosť zaistiť bezpečnosť potravín alebo schopnosť Eurofoundu prevziať nové úlohy týkajúce sa migrantov a utečencov;

37.  zdôrazňuje, že geografická vyváženosť, konkrétne vzťah medzi štátnou príslušnosťou zamestnancov a veľkosťou členských štátov, by mala zostať dôležitým prvkom hospodárenia s finančnými zdrojmi, najmä vzhľadom na členské štáty, ktoré pristúpili do Únie po roku 2004; víta skutočnosť, že agentúry Únie dosiahli vyváženejšie zloženie úradníkov z členských štátov, ktoré pristúpili k Únii pred a po roku 2004; zároveň poukazuje na to, že tieto členské štáty sú stále nedostatočne zastúpené na vyššej úrovni riadenia a vedúcich pozíciách, kde sa stále očakáva výrazný pokrok;

38.  je presvedčený, že zamestnanci agentúr financovaných z poplatkov z príslušného odvetvia, a teda nie zo zdrojov Únie, by v zásade nemali byť dotknutí dodatočným znižovaním počtov zamestnancov nad rámec 5 %, ako sa požaduje medziinštitucionálnej dohode; nalieha na Komisiu a orgán udeľujúci absolutórium, aby posudzovali agentúry financované najmä z rozpočtu Únie samostatne a aby predložili osobitný rámec pre agentúry financované hlavne odvetvím, ktorý by mal byť úmerný službám poskytovaným dotknutou agentúrou;

39.  konštatuje, že vykonávanie projektov a programov financovaných agentúrami Únie zohráva priamu úlohu pri tvorbe pracovných miest v celej Únii; poznamenáva tiež, že pracovné miesta sú vytvárané prostredníctvom rôznych programov Únie zameraných na financovanie, a to niekoľkými veľmi odlišnými spôsobmi vrátane používania stimulov, napríklad vyplácaním bonusov, čo spôsobuje značné rozdiely v kvalite pracovných miest vytvorených v Únii; naliehavo žiada Komisiu, aby uskutočnila dôkladné a komplexné hodnotenie vplyvu fondov, programov a projektov financovaných z rozpočtu Únie na priame vytváranie pracovných miest; žiada Komisiu, aby čo najskôr zverejnila takéto hodnotenie a predložila ho Parlamentu;

40.  berie na vedomie úsilie vynaložené na zabezpečenie rovnakého zastúpenia oboch pohlaví medzi zamestnancami a vedúcimi pracovníkmi agentúr; nalieha na agentúry, u ktorých sa stále prejavuje nedostatočná vyváženosť zastúpenia pohlaví, aby v tejto veci vykonali nápravu a čo najskôr oboznámili orgán udeľujúci absolutórium s výsledným stavom;

Konflikty záujmov a transparentnosť

41.  konštatuje, na základe informácií siete, že všetky agentúry už prijali všeobecné pravidlá týkajúce sa oznamovania nekalých praktík ako súčasť etických usmernení týkajúcich sa oznamovania nekalých praktík a v súlade s ustanoveniami služobného poriadku; so znepokojením však konštatuje, že len 65 % agentúr prijalo ďalšie vnútorné pravidlá týkajúce sa oznamovania nekalých praktík; berie na vedomie zistenie siete, že v prípadoch, keď príslušné pravidlá ešte nie sú zavedené, tento proces prebieha, pričom prijatie takýchto pravidiel ešte nie je zavŕšené; konštatuje, že v niektorých prípadoch agentúry čakajú na usmernenia alebo informácie od Komisie pred tým, než môžu dokončiť svoje pravidlá v tejto oblasti; okrem toho berie na vedomie, že pravidlá by sa mali dokončiť a zaviesť v prvom polroku 2017; vyzýva agentúry, ktoré stále neprijali vnútorné pravidlá v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti, aby tak urobili čo najskôr a tým posilnili svoje vnútorné politiky v tejto oblasti, čím sa posilní kultúra transparentnosti a zodpovednosti na pracovisku, aby pravidelne informovali a školili zamestnancov o ich povinnostiach a právach, zabezpečili ochranu oznamovateľov pred postihom, včasne riešili problémy, na ktoré oznamovatelia upozorňujú a včas informovali jednak oznamovateľov a jednak akékoľvek potenciálne dotknuté osoby o pokroku v postupe, a aby zaviedli kanál pre anonymné interné oznamovanie; vyzýva agentúry, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podávali výročné správy o počte prípadov, na ktoré upozornili oznamovatelia, ako aj o následných opatreniach; vyzýva agentúry ako aj Komisiu, aby podľa potreby poskytovali potrebné usmernenia a schválenie;

42.  poznamenáva, že 13 zo 16 agentúr, ktoré využívajú expertné skupiny, vedecké panely a komisie, zohľadnilo vo svojich zamestnaneckých politikách obavy, ktoré vyjadril ombudsman vo vyšetrovaní z vlastného podnetu (OI/6/2014/NF) týkajúcom sa zloženia expertných skupín Komisie; nabáda ostatné agentúry, aby čo najskôr zohľadnili obavy ombudsmana;

43.  berie na vedomie, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady, riadiacich pracovníkov a odborníkov uverejnilo 84 % agentúr, v porovnaní s 74 % v predchádzajúcom roku; ďalej konštatuje, že 60 % agentúr kontroluje vecnú správnosť daných vyhlásení o záujmoch expertov, členov správnej rady a zamestnancov aspoň raz ročne; vyzýva všetky agentúry, aby prijali prísne usmernenia pre politiku súdržnosti v oblasti prevencie a riešenia konfliktov záujmov a aby ich uplatňovali v súlade s plánom na nadviazanie na spoločný prístup; vyzýva ostatné agentúry, ktoré ešte nezaviedli takúto politiku, aby vyhlásenia pravidelne overovali a tým zabezpečili nevyhnutný verejný dohľad a kontrolu riadenia;

44.  víta úsilie agentúr o maximalizovanie transparentnosti prostredníctvom zverejňovania vyhlásení o záujmoch a životopisov na svojich webových sídlach; konštatuje však, že v niektorých prípadoch takéto dokumenty stále chýbajú; pripomína však, že agentúry nemajú dostatočné ustanovenia v rámci svojich zakladajúcich nariadení, ktorými by sa predkladanie takýchto dokumentov stalo povinným; očakáva preto, že akákoľvek revízia zakladajúcich nariadení príslušných agentúr bude obsahovať povinné predkladanie vyhlásení o záujmoch a životopisov od každého člena správnej rady; vyzýva zároveň Komisiu, aby využila prebiehajúcu revíziu finančného nariadenia a podobne sa zaoberala touto otázkou v čo najväčšej miere;

45.  vyzýva v tejto súvislosti agentúry, aby podnikli ďalšie kroky smerom k transparentnejšiemu riadeniu; zdôrazňuje, že neustále a efektívne vnútorné monitorovanie má zásadný význam z hľadiska sledovania a odhaľovania možných konfliktov záujmov;

46.  konštatuje, že agentúry preukázali odhodlanie predchádzať, odhaľovať a odrádzanie od podvodov alebo iných nezrovnalostí a prijať vhodné opatrenia v prípade ich výskytu; s uspokojením poznamenáva, že sieť vytvorila v rámci medziagentúrnej právnej siete pracovnú skupinu pre boj proti podvodom s cieľom posilniť harmonizované a štandardizované prístupy k stratégiám boja proti podvodom medzi agentúrami; berie na vedomie zistenie siete, že väčšina agentúr uvádza, že došlo k zvýšeniu informovanosti o prevencii proti podvodom; berie navyše na vedomie, že v záujme zjednodušenia výmeny najlepších postupov boli na schôdze uvedenej pracovnej skupiny medziagentúrnej právnej siete pravidelne pozývaní zástupcovia z Európskeho úradu pre boj proti podvodom a/alebo Dvora audítorov, aby predstavili svoje inštitucionálne hľadisko a aby poskytli podporu a zlepšili informovanosť agentúr o otázkach týkajúcich sa podvodov;

47.  zdôrazňuje, že všetky agentúry by mali mať zavedené systémy kontroly a usmernenia, pokiaľ ide o trovy konania súvisiace so súdnymi spormi, v ktorých je agentúra jedným z účastníkov; nabáda agentúry, aby si v tejto záležitosti vymieňali najlepšie postupy;

48  vyzýva agentúry, aby vypracovali spoločné usmernenia na uplatňovanie prístupu verejnosti k dokumentom, najmä pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva;

49.  nabáda agentúry, aby ďalej zlepšovali svoju viditeľnosť a pokračovali v rozvoji rôznych komunikačných kanálov, ktorými by svoju prácu a svoje aktivity predstavili širokej verejnosti;

50.  vo viacerých agentúrach členovia správnej rady a výkonní predstavitelia uverejnili vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov namiesto vyhlásení o záujmoch; zdôrazňuje, že nie je úlohou správnej rady alebo výkonných predstaviteľov, aby sami o sebe vyhlásili, že nemajú žiadny konflikt záujmov; zdôrazňuje, že to samo osebe predstavuje konflikt záujmov; požaduje nezávislé overenie všetkých vyhlásení o záujmoch;

Komunikácia a zviditeľnenie

51.  berie na vedomie, že agentúry aktívne presadzujú svoju prácu prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom pravidelnej aktualizácie svojich webstránok, ktorých účelom je poskytovať informácie a propagovať vykonanú prácu; okrem toho poznamenáva, že sociálne médiá sa stále viac stávajú štandardným komunikačným nástrojom agentúr; poznamenáva, že medzi činnosti, ktoré sa používajú na informovanie občanov a poskytnutie príležitostí naučiť sa niečo o práci agentúr a inštitúcií Únie, patria dni otvorených dverí, cielené kampane a videá vysvetľujúce hlavné činnosti agentúr; berie na vedomie, že všeobecné alebo špecializované mediálne činnosti sa pravidelne merajú na základe rôznych ukazovateľov, a skutočnosť, že každá agentúra má svoj plán v oblasti komunikácie so špecifickými činnosťami prispôsobenými jej potrebám;

Ďalšie pripomienky

52.  pripomína svoju pozíciu z postupov udeľovania absolutória za roky 2013 a 2014, že podľa dohody Parlamentu, Rady a Komisie v odseku 54 spoločného prístupu za všetky aspekty externalizovaných vonkajších auditov bude aj naďalej niesť plnú zodpovednosť Dvor audítorov, ktorý riadi všetky požadované administratívne postupy a postupy verejného obstarávania; opäť tiež zdôrazňuje, že nový prístup k auditom, na základe ktorého sa využívajú služby súkromných audítorov, spôsobil výrazný nárast administratívneho zaťaženia agentúr, ako aj to, že čas spojený s verejným obstarávaním a správou zmlúv o audite spôsobil dodatočné výdavky, čím sa ešte viac obmedzili zdroje agentúr; vyjadruje znepokojenie nad možným konfliktom záujmov v prípadoch, keď takíto súkromní audítori alebo ich spoločnosti zároveň vykonávajú audit alebo poskytujú poradenstvo pre súkromné spoločnosti s jasnými podnikateľskými záujmami s agentúrami Únie; zdôrazňuje, že je nevyhnutné vyriešiť túto otázku v kontexte prebiehajúcej revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách a následnej revízie rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách; vyzýva všetky strany zapojené do týchto revízií, aby objasnili túto otázku čo najskôr s cieľom výrazne znížiť nadmerné administratívne zaťaženie a vrátiť sa k uprednostňovanému prístupu systému verejného auditu;

53.  berie na vedomie informácie v zhrnutí Dvora audítorov, že referendum občanov Spojeného kráľovstva (UK) o vystúpení z Únie, ktoré sa uskutočnilo 23. júna 2016 a po dátume účtovnej závierky, je zaznamenané v odseku „Ostatné“ výročnej správy Európskeho orgánu pre bankovníctvo a Európskej agentúry pre lieky, ktoré sídlia v Londýne, spolu s ostatnými priestormi Únie v Spojenom kráľovstve, ako sú informačné kancelárie Únie; berie na vedomie, že tento odsek vysvetľuje, že účtovná závierka a súvisiace poznámky týchto dvoch agentúr boli zostavené na základe informácií dostupných v čase podpisu týchto účtovných závierok, teda v čase, keď ešte neboli známe výsledky referenda Spojeného kráľovstva a nebolo predložené formálne oznámenie o aktivovaní článku 50 Zmluvy o Európskej únii; odvoláva sa, pokiaľ ide o pripomienky týkajúce sa konkrétnych dôsledkov pre Európsky orgán pre bankovníctvo a Európsku agentúru pre lieky (EMA) v tejto veci, na svoje uznesenie z [uznesenie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2015 (XXXX XXXX 2017)] a [uznesenie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2015 (XXXX XXXX 2017)];

54.  berie na vedomie simultánne zverejnenie návrhov na revíziu príslušných nariadení, ktorými sa zriaďujú tri tripartitné agentúry Únie podľa zásad spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z 19. júla 2012 o decentralizovaných agentúrach; zdôrazňuje, že je dôležité zachovať a vylepšiť súčasnú plnú tripartitnú správu týchto agentúr zaisťujúcu aktívne zapojenie vnútroštátnych orgánov, európskych organizácií zamestnávateľov a európskych organizácií pracovníkov do ich riadenia a fungovania; pripomína, že boli vykonané personálne škrty, a opakuje svoje obavy v súvislosti s tým, že ďalšie škrty by mohli obmedziť schopnosť agentúr plniť si svoje úlohy;

55.  berie na vedomie prebiehajúce hodnotenie a kontrolu vhodnosti štyroch agentúr Únie patriacich do pôsobnosti Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (GR EMPL), ktoré sa mali začať v decembri 2016 s plánovaným termínom dokončenia v decembri 2017(8); zastáva názor, že tieto hodnotenia by mali prispieť k informovanému rozhodovaniu Parlamentu z hľadiska účinnosti a vplyvu príspevkov agentúr; takisto zdôrazňuje, že je potrebné využívať synergie v oblasti činností týchto štyroch agentúr, ktoré sa prekrývajú, ako aj medzi agentúrami a Komisiou, a že je potrebné zabrániť duplicitnej práci.

56.  víta dobrý výkon a flexibilitu všetkých agentúr v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti; víta flexibilitu, s ktorou sa prispôsobujú vyvíjajúcim sa politickým prioritám a reagujú na nepredvídané udalosti; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že chýbajú účinné ukazovatele, ktoré by odrážali ich prácu v oblasti vnútornej bezpečnosti, migrácie, riadenia hraníc a rozvoja základných práv; víta úsilie niektorých agentúr o zlepšenie svojho rozpočtového hospodárenia pomocou optimalizácie využívania svojich rozpočtov a pomocou vykonávania lepšieho procesu plánovania rozpočtu;

57.  víta skutočnosť, že všetky agentúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí sa zaviazali ďalej zdokonaľovať rozpočtové postupy, zdôrazňuje však, že ich prioritou by malo byť zvýšenie operačnej účinnosti na mieste a riešenie otázok štrukturálnej povahy, ktoré identifikovali Dvor audítorov a Útvar pre vnútorný audit;

58.  uznáva, že v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bol vytvorený veľký počet agentúr, pripomína však význam úloh, ktoré agentúry vykonávajú, a ich priamy vplyv na život občanov; zdôrazňuje, že zriadenie každej agentúry vychádzalo zo skutočných potrieb; vyjadruje presvedčenie, že všetky agentúry pôsobiace v tejto oblasti plnia osobitnú a potrebnú úlohu, pričom zabezpečujú európsku pridanú hodnotu;

59.  žiada všetky agentúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, aby identifikovali prekážky súvisiace s financiami, zdrojmi alebo iné prekážky, ktoré brzdia ich operačný výkon, a aby včas požiadali o úpravy.

0

0  0

60.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie agentúram, na ktoré sa vzťahuje tento postup udeľovania absolutória, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

PRÍLOHA 1: NÁVRH ZOSKUPENÍ AGENTÚR NA ÚČELY ABSOLUTÓRIA EP

STÁLE VÝBORY

 

AGENTÚRY EÚ

HOSPODÁRSKE A MENOVÉ VECI

EBA; EIOPA; ESMA

 

ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

CdT; EU-OSHA; Eurofound; Cedefop, ETF

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

EEA; EFSA; ECDC; ECHA; EMA

 

PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKA

EIT, ACER; BEREC; ENISA; EURATOM; GSA

 

DOPRAVA A CESTOVNÝ RUCH

EASA; EMSA; ERA;

RYBNÉ HOSPODÁRSTVO

EFCA

OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

Eurojust, FRA, Frontex, EASO; EMCDDA; CEPOL, eu-LISA; Europol

PRÁVA ŽIEN A RODOVÁ ROVNOSŤ

EIGE.

2.2.2017

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

(2016/2206(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Marian Harkin

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie simultánne zverejnenie návrhov na revíziu príslušných nariadení, ktorými sa zriaďujú tri tripartitné agentúry Únie podľa zásad spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie z 19. júla 2012 o decentralizovaných agentúrach; zdôrazňuje, že je dôležité zachovať a vylepšiť súčasnú plnú tripartitnú správu týchto agentúr zaisťujúcu aktívne zapojenie vnútroštátnych orgánov, európskych organizácií zamestnávateľov a európskych organizácií pracovníkov do ich riadenia a fungovania; pripomína, že boli vykonané personálne škrty, a opakuje svoje obavy v súvislosti s tým, že ďalšie škrty by mohli obmedziť schopnosť agentúr plniť si svoje úlohy;

2.  pripomína, že diskusia o návrhoch ročných pracovných programov a viacročných stratégií agentúr v príslušných výboroch by mala pomôcť zabezpečiť, aby tieto programy a stratégie boli vyvážené, odrážali skutočné politické priority a prispievali k dosahovaniu cieľov stanovených v stratégii Európa 2020;

3.  zdôrazňuje spoluprácu a výmenu nápadov a postupov medzi agentúrami v rámci siete rozvoja výkonnosti agentúr Únie, čo prispieva k vyrovnanejšej správe a väčšej súdržnosti medzi nimi; zdôrazňuje, že sieť musí prispievať k vyššej efektivite, a nie vytvárať ďalšie náklady a byrokratickú záťaž;

4.  víta rastúcu systematizáciu spolupráce medzi Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie a Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania, čo vedie k ďalšej súčinnosti ich mandátov vďaka ich spoločnému pracovnému programu, konkrétne prostredníctvom vytvorenia spoločného monitorovacieho rámca z Rigy a ich spolupráce s Medzinárodnou organizáciou práce, pokiaľ ide o finalizáciu šiestich metodologických príručiek týkajúcich sa predvídania zručností a zladenia nástrojov a metód;

5.  berie na vedomie druhú správu o pokroku v uplatňovaní spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram EÚ(9) a oceňuje pokrok, ktorý sa dosiahol v mnohých oblastiach v záujme racionalizácie fungovania týchto agentúr; víta úsilie a pokrok Komisie a agentúr v realizácii plánu;

6.  berie na vedomie prebiehajúce hodnotenie a kontrolu vhodnosti štyroch agentúr Únie patriacich do pôsobnosti GR EMPL, ktoré sa mali začať v decembri 2016 s plánovaným termínom dokončenia v decembri 2017(10); zastáva názor, že tieto hodnotenia by mali prispieť k informovanému rozhodovaniu Parlamentu z hľadiska účinnosti a vplyvu príspevkov agentúr; takisto zdôrazňuje, že je potrebné využívať synergie v oblasti činností týchto štyroch agentúr, ktoré sa prekrývajú, ako aj medzi agentúrami a Komisiou, a že je potrebné zabrániť duplicitnej práci.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

25.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

8

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Valli

15.2.2017

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

(2016/2206(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Petr Ježek

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta závery Dvora audítorov, v ktorých sa uvádza, že konečné ročné účtovné závierky všetkých agentúr v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (agentúry SVV) verne a po všetkých materiálnych stránkach vyjadrujú ich finančnú situáciu k 31. decembru 2015 a že ich operácie sú zákonné a riadne;

2.  víta dobrý výkon a flexibilitu všetkých agentúr v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti; víta flexibilitu, ktorou sa prispôsobujú vyvíjajúcim sa politickým prioritám a reagujú na nepredvídané udalosti; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že chýbajú účinné ukazovatele, ktoré by odrážali ich prácu v oblasti vnútornej bezpečnosti, migrácie, riadenia hraníc a rozvoja základných práv; víta úsilie niektorých agentúr o zlepšenie svojho rozpočtového hospodárenia pomocou optimalizácie využívania svojich rozpočtov a pomocou vykonávania lepšieho procesu plánovania rozpočtu;

3.  vo viacerých agentúrach členovia správnej rady a výkonní predstavitelia uverejnili vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov namiesto vyhlásení o záujmoch; zdôrazňuje, že nie je úlohou správnej rady alebo výkonných predstaviteľov, aby sami o sebe vyhlásili, že nemajú žiadny konflikt záujmov; zdôrazňuje, že to samo osebe predstavuje konflikt záujmov; požaduje nezávislé overenie všetkých vyhlásení o záujmoch; opätovne zdôrazňuje, že transparentnosť má kľúčový význam pre zmiernenie rizika konfliktu záujmov; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že nie všetky agentúry stanovili jasné pravidlá týkajúce sa ochrany oznamovateľov a javu otáčavých dverí, a nabáda ich, aby také pravidlá urýchlene zaviedli;

4.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že niektoré agentúry nemajú na zreteli zásadu ročnej platnosti ako jednu z troch základných účtovných zásad; vyzýva agentúry, aby zlepšili rozpočtové plánovanie viazané na činnosti a znížili prenosy;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európsky dvor audítorov od roku 2012 nepredložil osobitnú správu o konflikte záujmov vo všetkých agentúrach, najmä v tých, ktorých činnosť súvisí s priemyslom; naliehavo vyzýva Európsky dvor audítorov, aby účinne overil túto problematiku a zostavil takéto osobitné správy o konflikte záujmov do konca júna 2017;

6.  víta, že sa všetky agentúry SVV zaviazali ďalej zdokonaľovať rozpočtové postupy, zdôrazňuje však, že ich prioritou by malo byť zvýšenie operačnej účinnosti na mieste a riešenie otázok skôr štrukturálnej povahy, ktoré identifikovali Dvor audítorov a Útvar pre vnútorný audit (IAS);

7.  uznáva, že v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bol vytvorený veľký počet agentúr, pripomína však význam úloh, ktoré agentúry vykonávajú, a ich priamy vplyv na život občanov; zdôrazňuje, že zriadenie každej agentúry vychádzalo zo skutočných potrieb; vyjadruje presvedčenie, že všetky agentúry pôsobiace v tejto oblasti plnia osobitnú a potrebnú úlohu, pričom zabezpečujú európsku pridanú hodnotu;

8.  žiada všetky agentúry SVV, aby identifikovali prekážky súvisiace s financiami, zdrojmi alebo iné prekážky, ktoré brzdia ich operačný výkon, a aby včas vyžiadali úpravy.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

9.2.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

2

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Lara Comi, Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jens Geier, Piernicola Pedicini

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

2

-

ECR

ENF

Notis Marias

Jean-François Jalkh

2

0

ECR

EFDD

Richard Ashworth

Piernicola Pedicini

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016.

(2)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(4)

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), Európska agentúra pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA), Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE), Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), Európska policajná akadémia (CEPOL), Európsky policajný úrad (Europol), Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA), Jednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu (Eurojust),

(5)

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA), Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

(6)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=COM:2015:179:FIN&from=SK.

(7)

Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).

(8)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_empl_020_evaluation_agencies_en.pdf

(9)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=COM:2015:179:FIN&from=SK.

(10)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_empl_020_evaluation_agencies_en.pdf

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia