Postopek : 2016/2206(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0149/2017

Predložena besedila :

A8-0149/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.24

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0155

POROČILO     
PDF 765kWORD 76k
31.3.2017
PE 593.896v03-00 A8-0149/2017

o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2015: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor

(2016/2206(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Inés Ayala Sender

PRED. SPREM.
1. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2015: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor

(2016/2206(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepov o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju v zvezi z razrešnico za proračunsko leto 2014 (COM(2016)0674) in delovnih dokumentov služb Komisije, priloženih temu poročilu (SWD(2016)0338 in SWD(2016)0339),

–  ob upoštevanju specifičnih letnih poročil(1) Računskega sodišča o zaključnem računu posameznih decentraliziranih agencij za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(2), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(3), zlasti člena 110,

–  ob upoštevanju posebnega poročila Računskega sodišča št. 12/2016 z naslovom Uporaba nepovratnih sredstev v agencijah: ni vedno ustrezna ali dokazljivo uspešna,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenj Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0149/2017),

A.  ker ta resolucija za vsak organ iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 vsebuje horizontalne pripombe, ki spremljajo sklepe o razrešnici v skladu s členom 110 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 in členom 3 Priloge IV Poslovnika Evropskega parlamenta;

B.  ker Parlament med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

1.  poudarja, da agencije pomembno vplivajo na politiko in odločanje ter izvajanje programov na področjih, ki so za evropske državljane ključnega pomena, kot so zdravje, okolje, človekove in socialne pravice, migracije, begunci, inovacije, finančni nadzor, varnost in zaščita; ponovno opozarja na pomen nalog, ki jih opravljajo agencije, in na njihov neposredni vpliv na vsakdanje življenje državljanov Unije; vztraja, da je vloga agencij bistvena pri krepitvi prepoznavnosti Unije v državah članicah; ponovno opozarja tudi na pomen neodvisnosti agencij, zlasti regulativnih agencij in agencij z nalogo neodvisnega zbiranja informacij; opozarja, da so bile agencije ustanovljene predvsem zato, da bodo izvajale neodvisne tehnične ali znanstvene ocene;

2.  iz povzetka rezultatov letnih revizij agencij Unije in drugih organov (v nadaljevanju: povzetek Računskega sodišča) za leto 2015, ki ga je pripravilo Računsko sodišče, ugotavlja, da je proračun agencij v letu 2015 znašal približno 2,8 milijarde EUR, kar je 7,7 % več kot v letu 2014 in predstavlja približno 2 % splošnega proračuna Unije; izpostavlja, da je večji del proračuna agencij financiran s subvencijami Komisije, preostali del, ki znaša skoraj eno tretjino, pa so prihodki od pristojbin ali drugih virov;

3.  ugotavlja, da agencije zaposlujejo 9.965 stalnih, začasnih, pogodbenih ali napotenih delavcev, kar je občutno (6,25 %) več kot v prejšnjem letu, zato pa je potrebno pozorno spremljanje sprememb na tem področju; vseeno razume, da se je število zaposlenih najbolj povečalo v agencijah, ki obravnavajo migracije ter preprečevanje hudih kaznivih dejanj in terorizma, pri čemer sta bili v letu 2015 obe področji prenovljeni in okrepljeni kot prednostni nalogi Unije;

4.  iz povzetka Računskega sodišča ugotavlja, da je izdalo mnenje brez pridržka o zaključnih računih vseh agencij, razen Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex); poleg tega ugotavlja, da so bile transakcije, povezane z računovodskimi izkazi agencij, zakonite in pravilne pri vseh agencijah, razen pri Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo, za katerega je Računsko sodišče izdalo mnenje s pridržkom;

5.  priznava, da so agencije v letu 2015 nadaljevale z izvajanjem svojih delovnih programov, kot je bilo predvideno; ugotavlja pa, da so razprave, ki potekajo glede revizije finančne uredbe in prihodnjega večletnega finančnega okvira po letu 2020, dragocena priložnost za napovedi in izkoriščanje teh priložnosti za izvedbo pozitivne spremembe v zvezi z upravljanjem proračunov, rezultatov in večletnih delovnih programov agencij;

6.  opominja, da bi morala razprava o osnutkih delovnih programov in večletnih strategijah agencij v pristojnih odborih prispevati k temu, da bodo ti programi in strategije uravnoteženi, da bodo ustrezali dejanskim političnim prednostnim nalogam in da bodo prispevali k doseganju ciljev iz strategije Evropa 2020;

7.  z zadovoljstvom ugotavlja, da nekatere agencije že sodelujejo glede na svoje tematske skupine, kot so agencije na področju pravosodja in notranjih zadev(4) ter evropski nadzorni organi(5); spodbuja druge agencije, ki še niso začele sodelovati, naj sodelujejo z drugimi agencijami z iste tematske skupine, kadar koli je to mogoče, ne le pri vzpostavljanju skupnih storitev in sinergij, ampak tudi na skupnih področjih politike; spodbuja Računsko sodišče, naj prouči predstavitev splošnih pregledov skupnih področij politike agencij; poziva Komisijo in Svet, naj pri odločanju o premestitvi agencij, ki imajo sedež v Združenem kraljestvu, upoštevata tudi možnosti boljšega sodelovanja z drugimi agencijami iz iste tematske skupine in uvedbe skupnih služb;

8.  meni, da morajo vse vključene institucije Unije, in sicer Komisija, Parlament in Računsko sodišče, v okviru razprav o novem pristopu za proračun Unije, ki temelji na rezultatih, ter na podlagi doseženega napredka pri izboljšanju tematskega sodelovanja in opravljenega dela agencij v poročilu z naslovom Kako agencije EU in drugi organi prispevajo k strategiji Evropa 2020 in agendi Junckerjeve Komisije? (How do EU agencies and other bodies contribute to the Europe 2020 Strategy and to the Juncker Commission Agenda?) ta tematski pristop upoštevati v letnem postopku razrešnice v skladu z osnutkom predloga iz Priloge 1;

9.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da regulativne agencije Unije, ki so pristojne za ocenjevanje tveganja reguliranih proizvodov, zlasti Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska agencija za kemikalije (ECHA) in Evropska agencija za zdravila (EMA), nimajo finančnih in pravnih sredstev za dobro opravljanje svojih nalog;

Skupni pristop in časovni načrt Komisije

10.  spominja, da so Parlament, Svet in Komisija julija 2012 sprejeli skupni pristop za decentralizirane agencije(6) (v nadaljevanju: skupni pristop), politični dogovor, ki zadeva prihodnje upravljanje in reformo agencij; spominja tudi, da je bil skupni pristop izveden prek časovnega načrta Komisije iz decembra 2012 (v nadaljevanju: časovni načrt);

11.  je seznanjen z drugim poročilom o napredku pri izvajanju skupnega pristopa in ceni dosežke na številnih področjih za racionalizacijo delovanja teh agencij; odobrava prizadevanja Komisije in agencij ter napredek pri izvajanju časovnega načrta;

12.  ugotavlja, da je večina ukrepov iz časovnega načrta, ki so jih izvedle agencije, prispevala k izboljšanju njihove odgovornosti in preglednosti, kar dodatno dokazuje, da so si agencije zelo prizadevale za izvajanje skupnega pristopa kljub pritisku v zvezi z viri, ter kaže, da so agencije odgovorne, zanesljive in pregledne; na podlagi ugotovitev omrežja agencij EU (v nadaljevanju: omrežje) se tudi seznanja, da je izvajanje ukrepov, predvidenih v skupnem pristopu, učinkovito dokončano;

13.  je kljub temu zaskrbljen, da je imelo izvajanje ukrepov tudi splošen negativen vpliv na učinkovitost agencij ter da je bil na nekaterih področjih rezultat izvajanja znatno povišanje stroškov tako v smislu človeških kot finančnih virov; poleg tega ugotavlja, da so se ti stroški zvišali med izvajanjem ukrepov in se bodo redno zviševali tudi v prihodnje;

14.  je seznanjen z upravnim bremenom agencij, ki je nastalo zaradi izvajanja časovnega načrta in oddajanja več nalog, povezanih z zbiranjem in združevanjem podatkov in doprinosa agencij omrežju, v zunanje izvajanje, zlasti kar zadeva proračunski postopek in postopek razrešnice; poziva Komisijo in proračunski organ, naj prepoznata ta prizadevanja; poziva omrežje, naj zagotovi analitično študijo, da bi ocenilo, če podpora, ki jo trenutno nudi obstoječi stalni sekretariat, zadostuje za potrebe agencij;

15.  ugotavlja, da je treba v okviru izvajanja novih mehanizmov za izboljšanje postopkov poročanja nehati uporabljati prejšnje mehanizme poročanja, da se preprečijo podvajanje nalog in sistemi dvojnega poročanja ter se s tem doseže večja učinkovitost;

16.  meni, da morajo agencije še naprej v tesnem sodelovanju s Komisijo, Parlamentom in Računskim sodiščem razvijati celovite kazalnike, ki merijo skupne rezultate in učinkovitost njihovih dejavnosti; ugotavlja, da mora biti splošni cilj usklajeno število kazalnikov, ki krepijo preglednost in odgovornost agencij ter podpirajo odločitve proračunskega organa glede dodeljevanja proračunskih sredstev in osebja;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

17.  opozarja, da je načelo enoletnosti poleg enotnosti in ravnotežja eno od treh temeljnih računovodskih načel, ki so nujna za učinkovito izvrševanje proračuna Unije; iz povzetka Računskega sodišča ugotavlja, da je povečana stopnja prenosov odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v naslednje leto še vedno najpogostejša težava pri upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju, ki se nanaša na 32 agencij v primerjavi z 28 agencijami v letu 2014; iz povzetka Računskega sodišča ugotavlja tudi, da je še naprej poročalo o teh zadevah v skladu s svojim interno opredeljenim pragom za različne naslove proračunov agencij;

18.  vendar ugotavlja, da so prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij lahko pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti; je seznanjen, da agencije prenose v naslednje leto, ki nastanejo na podlagi teh operativnih programov, v številnih primerih načrtujejo vnaprej in o njih obvestijo Računsko sodišče, s čimer olajšajo izrecno ločevanje med načrtovanimi in nenačrtovanimi prenosi v naslednje leto;

19.  izpostavlja, da je Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) načeloma pristala na pregledno razlikovanje med „načrtovanimi“ in „nenačrtovanimi“ prenosi v naslednje leto, ki ga ta fundacija upošteva že več let; spodbuja omrežje, agencije in Računsko sodišče, naj proučijo, ali bi bilo mogoče oblikovati postopek za razlikovanje med načrtovanimi in nenačrtovanimi prenosi v naslednje leto ter njihovo pregledno sporočanje, do takrat pa je zadeva vključena v finančno uredbo;

20.  poudarja, da stopnja razveljavitev prenosov v naslednje leto kaže na to, ali so agencije ustrezno predvidele svoje finančne potrebe, in je boljši kazalnik dobrega proračunskega načrtovanja kot stopnja prenosov v naslednje leto;

21.  zato poudarja, da je treba določiti jasne opredelitve „načrtovanih in sporočenih“ prenosov v naslednje leto, da se racionalizira poročanje Računskega sodišča o tej zadevi ter organu za podelitev razrešnice omogoči razlikovanje med prenosi v naslednje leto, ki kažejo slabo proračunsko načrtovanje, ter prenosi v naslednje leto, ki so proračunsko orodje za podporo večletnih programov in načrtovanje javnega naročanja;

22.  v zvezi s tem zahteva, da se v naslednjo revizijo finančne uredbe in okvirne finančne uredbe vključi opredelitev „načrtovanih in sporočenih“ prenosov v naslednje leto skupaj z drugimi potrebnimi smernicami; poziva Komisijo, Računsko sodišče in omrežje, naj razpravljajo in predlagajo možne rešitve za to težavo, da bi se racionaliziralo zlasti finančno poslovodenje na področjih večletnega načrtovanja in javnega naročanja;

23.  ugotavlja, da revidirana poročila o izvrševanju proračuna nekaterih agencij niso enako podrobna kot pri večini drugih agencij, kar kaže, da agencije nujno potrebujejo jasne smernice za poročanje o proračunu; priznava, da so agencije, ki so poročale drugače, naloge računovodja oddale v zunanje izvajanje računovodju Komisije in da so podlaga za drugačno raven podrobnosti prakse poročanja Komisije; podpira namero Komisije, da oblikuje smernice za proračunsko poročanje agencij za računovodske izkaze za leto 2016; poziva omrežje in Komisijo, naj organu za podelitev razrešnice poročata o prihodnjem razvoju dogodkov glede te zadeve;

24.  je seznanjen, da agencije na splošno dodeljujejo in izplačujejo nepovratna sredstva v skladu s pravili; poziva agencije, naj izboljšajo svoje upravljanje nepovratnih sredstev in se osredotočijo na merjenje učinkovitosti nepovratnih sredstev, ki so jih podelila;

25.  poziva vse agencije, naj oblikujejo celovit načrt neprekinjenega poslovanja, ki bo obravnaval povezani tveganji proračunske in poslovne nestanovitnosti, ki bi se lahko pojavili zaradi nepričakovanih in resnih dogodkov ali okoliščin;

26.  pozdravlja ugotovitve in priporočila Računskega sodišča iz njegovega posebnega poročila št. 12/2016 o porabi nepovratnih sredstev v agencijah;

Sodelovanje med agencijami in z drugimi institucijami – skupne storitve in sinergije

27.  poudarja prednosti skupnih storitev, ki omogočajo dosledno uporabo upravnih pravil in postopkov za izvajanje, ki se nanašajo na človeške vire in finančna vprašanja, ter potencialno večjo učinkovitost skupnih storitev agencij, zlasti ob upoštevanju zmanjšanja proračuna in osebja, s katerim se agencije soočajo;

28.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da imajo nekatere agencije še vedno dvojni operativni in upravni sedež; meni, da je treba čim prej odpraviti dvojne sedeže, ki ne prinašajo nobene dodatne operativne vrednosti;

29.  na podlagi ugotovitev omrežja priznava, da so si agencije prizadevale preprečiti podvajanje ter zagotoviti zanesljive, točne in lahko dostopne informacije, da bi zagotovile učinkovitost v smislu finančnih in človeških virov; z zadovoljstvom ugotavlja, da je bil rezultat teh prizadevanj spletni katalog skupnih storitev, pri čemer se pričakuje, da bodo v njem sodelovale vse agencije iz omrežja, in sicer z zagotavljanjem in predlaganjem novih storitev ali s povpraševanjem po storitvah prek centralizirane platforme, in pri čemer z januarjem 2017 21 agencij zagotavlja skupaj 184 storitev, ki so na voljo za skupno uporabo, vključno z izmenjavo dokumentacije in sodelovanjem na strokovnih forumih;

30.  poleg tega priznava, da sta Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in Evropska agencija za nadzor ribištva podpisala pilotni projekt „potrditve koncepta“, ki bi lahko služil za proučitev sposobnosti EUIPO, da se drugim agencijam iz omrežja po zelo nizki ceni zagotovi informacijske storitve za pomoč po krizi; se strinja, da ima lahko tak sistem prednosti tako v smislu boljših storitev IKT in nižjih operativnih stroškov kot v smislu močnejšega omrežja in večje zrelosti IKT; poziva omrežje, naj organu za podelitev razrešnice poroča o nadaljnjem razvoju dogodkov v zvezi s tem pilotnim projektom;

31.  ugotavlja, da je Evropska agencija za varnost hrane v imenu 20 agencij objavila skupen odprt razpisni postopek, da bi izbrala ponudnika „posredovanja storitev v oblaku“; z zadovoljstvom ugotavlja, da lahko po mnenju Evropske agencije za varnost hrane pogodba, dodeljena septembra 2016, agencijam zagotovi skupni finančni prihranek v višini 2,5 milijona EUR;

32.  priznava, da omrežje zdaj razvija novo orodje za skupno javno naročanje, ki je del področja skupnih storitev v „ekstranetu agencij EU“; z zadovoljstvom ugotavlja, da bo to orodje služilo več agencijam in jih podpiralo ter s tem ustvarilo dodaten vzvod za uporabo skupnega ponudnika zunanjih storitev, kar bo zagotovilo prihranke na področju virov in učinek obsega;

33.  izpostavlja pomen sodelovanja ter izmenjave zamisli in primerov prakse med agencijami prek mreže za bolj smotrno delovanje agencij Unije, ki prispeva k bolj uravnoteženemu vodenju in boljši usklajenosti med njimi; opozarja, da mora mreža prispevati k večji učinkovitosti in ne sme povzročiti dodatnih stroškov in večje birokracije;

34.  pozdravlja vse večjo sistematizacijo sodelovanja med Evropsko fundacijo za usposabljanje in Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja, s čimer se ustvarjajo dodatne sinergije v njunih pristojnostih prek skupnega letnega delovnega programa, zlasti z oblikovanjem skupnega okvira za spremljanje iz Rige in njunim sodelovanjem z Mednarodno organizacijo dela pri pripravi šestih metodoloških vodnikov za predvidevanje znanja in spretnosti ter za usklajevanje orodij in metod;

Upravljanje človeških virov

35.  opozarja, da medinstitucionalni sporazum v odstavku 27(7) poziva k postopnemu zmanjšanju števila osebja za 5 % v vseh institucijah, organih in agencijah, ki bi ga bilo treba izvesti med letoma 2013 in 2017; pozdravlja dejstvo, da je večina agencij že zmanjšala število osebja za 5 % ali več na podlagi svojih zadevnih kadrovskih načrtov za leto 2012;

36.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Komisija poleg zmanjšanja števila osebja za 5 % uvedla še dodaten odvzem osebja agencijam, da bi vzpostavila fond za prerazporeditve, iz katerega bo dodeljevala delovna mesta agencijam, ki imajo nove naloge ali so v zagonski fazi; je zlasti zaskrbljen, da je zaradi dodatnega zmanjševanja osebja izpolnjevanje nalog in letnih delovnih programov agencij vedno težje, zlasti za agencije, ki jih je Komisija uvrstila med „agencije z ustaljenim delovanjem“; poziva Komisijo in proračunski organ, naj zagotovita, da morebitni nadaljnji varčevalni ukrepi ne bodo omejevali sposobnosti agencij, da učinkovito izpolnjujejo svoje mandate; ugotavlja, da je bila v številnih primerih ogrožena zmožnost agencij, da opravljajo svoje naloge, denimo sposobnost Evropske agencije za varnost hrane, da zagotavlja varnost hrane, ali zmožnost Eurofounda, da opravlja nove naloge, povezane z migranti in begunci;

37.  poudarja, da bi moralo geografsko ravnovesje, namreč razmerje med državljanstvom uslužbencev in velikostjo držav članic, ostati pomemben element pri upravljanju virov, zlasti v primeru držav članic, ki so se Uniji pridružile leta 2004 ali pozneje; pozdravlja, da so agencije Evropske unije uspele doseči bolj uravnoteženo sestavo uradnikov iz držav članic, ki so vstopile v Evropsko unijo pred letom 2004 in potem; vendar poudarja, da so te države članice še vedno premalo zastopane na višji ravni uprave in vodstvenih položajih, kjer je pričakovan nadaljnji napredek;

38.  je prepričan, da dodatno zmanjševanje osebja poleg 5-odstotnega zmanjševanja, kot določa medinstitucionalni sporazum, načeloma ne sme vplivati na osebje agencij, ki so financirane s pristojbinami industrije in torej ne iz proračuna Unije; poziva Komisijo in proračunski organ, naj v tem smislu razlikujeta med agencijami, ki se v glavnem financirajo iz proračuna Unije, in agencijami, ki se večinoma financirajo s pristojbinami industrije, ki morajo biti sorazmerne s stroški storitev agencij, ter za slednje predlagata drugačen okvir;

39.  je seznanjen, da agencije z izvajanjem projektov in programov, ki jih financira Unija, neposredno sodelujejo pri ustvarjanju delovnih mest po Uniji; poleg tega je seznanjen, da se z različnimi programi financiranja Unije delovna mesta ustvarjajo na zelo različne načine, tudi z uporabo spodbud, kot so plačila premij, kar vodi v veliko neenakost z vidika kakovosti delovnih mest, ki se ustvarijo v Uniji; poziva Komisijo, naj temeljito in celovito oceni učinek skladov, programov in projektov, ki se financirajo iz proračuna Unije, neposredno na ustvarjanje delovnih mest; prosi Komisijo, naj takšno oceno čim prej objavi in jo predstavi Parlamentu;

40.  priznava prizadevanja za vzpostavitev enake zastopanosti obeh spolov med zaposlenimi in člani uprave agencije; poziva agencije, pri katerih kadrovska evidenca še vedno kaže nezadovoljivo ravnotežje med spoloma, naj si še naprej prizadevajo za odpravo tega neravnotežja in o rezultatih čim prej obvestijo organ za podelitev razrešnice;

Nasprotja interesov in preglednost

41.  na podlagi informacij omrežja ugotavlja, da so vse agencije kot del etičnih smernic za prijavljanje nepravilnosti in v skladu z določbami kadrovskih predpisov že sprejele splošna pravila o prijavljanju nepravilnosti; vseeno z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je le 65 % agencij sprejelo dodatna notranja pravila o prijavljanju nepravilnosti; na podlagi opažanj omrežja priznava, da v primerih, kjer ustrezna pravila še niso sprejeta, postopek poteka, pri čemer je treba pravila še sprejeti; ugotavlja, da v več primerih agencije čakajo na smernice ali prispevek Komisije, preden lahko končajo oblikovanje svojih pravil; poleg tega priznava, da je treba pravila pripraviti in jih začeti izvajati v prvi polovici leta 2017; poziva agencije, ki še niso sprejel internih pravil o prijavljanju nepravilnosti, naj to nemudoma storijo ter s tem tudi okrepijo svojo notranjo politiko o prijavljanju nepravilnosti, da bi spodbudile kulturo preglednosti in odgovornosti na delovnem mestu, naj zaposlene redno obveščajo in usposablja o njihovih dolžnostih in pravicah, zagotavljajo zaščito prijaviteljev nepravilnosti pred povračilnimi ukrepi, pravočasno ukrepajo na podlagi vsebine opozoril prijaviteljev nepravilnosti, pri čemer naj o postopku redno obveščajo tako prijavitelja nepravilnosti kot vse morebitne vpletene osebe, ter naj vzpostavijo kanale za anonimno interno poročanje; poziva agencije, naj organu za podelitev razrešnice letno poročajo o številu primerov prijave nepravilnosti in o dejavnostih, ki so jim sledile; poziva agencije in v enaki meri Komisijo, naj zagotovijo potrebne smernice in odobritev, kadar se to zahteva;

42.  ugotavlja, da je 13 od 16 agencij s strokovnimi skupinami, znanstvenimi sveti in znanstvenimi odbori v svojih kadrovskih politikah upoštevalo pomisleke iz preiskave varuha človekovih pravic na lastno pobudo OI/6/2014/NF glede sestave strokovnih skupin Komisije; spodbuja preostale agencije, naj čim prej upoštevajo pomisleke varuha človekovih pravic;

43.  ugotavlja, da je 84 % agencij objavilo življenjepise in izjave o interesih članov upravnega odbora, vodstvenih uslužbencev in notranjih strokovnjakov v primerjavi s 74 % v prejšnjem letu; poleg tega ugotavlja, da 60 % agencij preveri točnost dejstev v predloženih izjavah o interesih strokovnjakov, upravnega odbora in osebja vsaj enkrat na leto; poziva vse agencije, naj sprejmejo stroge smernice za usklajeno politiko preprečevanja in upravljanja navzkrižja interesov ter jo izvajajo v skladu s časovnim načrtom Komisije za ukrepanje na osnovi skupnega pristopa; poziva preostale agencije, ki še niso uvedle takšne politike, naj redno preverjajo izjave, da bi zagotovile potreben javni nadzor in spremljanje upravljanja;

44.  pozdravlja prizadevanja agencij za kar največjo preglednost z objavo izjav o interesih in življenjepisov na svojih spletnih mestih; vseeno ugotavlja, da v več primerih manjkajo nekateri od teh dokumentov; opozarja pa, da v uredbah o ustanovitvi agencij ni ustreznih določb, na podlagi katerih bi bila predložitev takšnih dokumentov obvezna; zato pričakuje, da bo z morebitno revizijo uredb o ustanovitvi zadevnih agencij predpisana obvezna predložitev izjave o interesih in življenjepisa vsakega člana upravnega odbora; poleg tega poziva Komisijo, naj izkoristi sedanjo revizijo finančne uredbe, da bi podobno obravnavala to vprašanje v čim večji meri;

45.  poziva agencije, naj v zvezi s tem sprejmejo dodatne ukrepe za bolj pregledno upravljanje; poudarja, da je stalno in učinkovito notranje spremljanje bistveno za sledenje morebitnim navzkrižjem interesov in njihovo odkrivanje;

46.  ugotavlja, da so agencije pokazale zavezanost preprečevanju, odkrivanju in odvračanju od goljufij oziroma katerih koli drugih nepravilnosti ter v primeru njihovega pojava sprejemajo ustrezne ukrepe; z zadovoljstvom ugotavlja, da je omrežje ustanovilo delovno skupino medagencijskega pravnega omrežja za boj proti goljufijam z namenom okrepitve usklajenih in standardiziranih pristopov k strategijam za boj proti goljufijam med agencijami; na podlagi opažanj omrežja priznava, da je večina agencij navedla, da se je ozaveščenost o preprečevanju goljufij povečala; poleg tega priznava, da so bili govorniki iz Evropskega urada za boj proti goljufijam in/ali Računskega sodišča redno vabljeni v zgoraj omenjeno delovno skupino medagencijskega pravnega omrežja, da bi predstavili stališče svoje institucije ter zagotovili podporo in ozaveščali agencije o težavah, povezanih z goljufijami, ter s tem okrepili in delili dobre prakse;

47.  poudarja, da bi morale imeti vse agencije vzpostavljen nadzor in sprejete smernice kar zadeva pravne stroške, povezane s sodnimi postopki, v katerih so (bile) agencije ena od strani; spodbuja agencije k izmenjavi najboljših praks v zvezi s tem;

48  poziva agencije, naj razvijejo skupne smernice za dostop javnosti do dokumentov, zlasti kar zadeva pravice intelektualne lastnine;

49.  spodbuja agencije, naj dodatno okrepijo svojo prepoznavnost in še naprej razvijajo različne poti obveščanja, po katerih svoje delo in dejavnosti predstavljajo širši javnosti;

50.  ugotavlja, da so v več agencijah člani upravnega odbora in vodilni kadri objavili izjavo o neobstoju navzkrižij interesov namesto izjave o interesih; poudarja, da člani upravnih odborov in vodilni kadri sami zase ne morejo razglasiti, da niso v položaju navzkrižja interesov; poudarja, da je to že samo po sebi navzkrižje interesov; poziva k neodvisnemu preverjanju izjav o interesih;

Komunikacija in prepoznavnost

51.  ugotavlja, da agencije aktivno obveščajo o svojem delu prek različnih kanalov, zlasti z rednim posodabljanjem svojih spletnih mest, s čimer zagotavljajo informacije in obveščajo o opravljenem delu; ugotavlja tudi, da se družbeni mediji vedno bolj standardno komunikacijsko orodje agencij; ugotavlja, da so dnevi odprtih vrat, usmerjene kampanje in videoposnetki, ki pojasnjujejo osnovno delo agencij, nekatere od dejavnosti, uporabljene pri izobraževanju državljanov in zagotavljanju priložnosti državljanom, da izvedo več o delu agencij in institucij Unije; potrjuje, da se splošne ali posebne dejavnosti odnosov z mediji redno merijo z različnimi kazalniki in da ima vsaka agencija svoj komunikacijski načrt s posebnimi dejavnostmi, prilagojenimi njenim potrebam;

Druge pripombe

52.  ponavlja svoje stališče iz postopkov razrešnice leta 2013 in leta 2014, da je v skladu z dogovorom med Parlamentom, Svetom in Komisijo iz odstavka 54 skupnega pristopa za vse vidike zunanjih revizij, oddanih v zunanje izvajanje, „v celoti odgovorno Evropsko računsko sodišče, ki vodi vse potrebne upravne postopke in postopke v zvezi z javnimi naročili“; poleg tega ponovno poudarja, da se je zaradi novega revizijskega pristopa, ki vključuje revizorje iz zasebnega sektorja, znatno povečalo upravno breme agencij ter da so zaradi časa, porabljenega za javno naročanje in upravljanje revizijskih pogodb, nastali dodatni stroški, ki so dodatno obremenili že tako okrnjene vire agencij; izraža zaskrbljenost zaradi možnega navzkrižja interesov v primerih, ko takšni zasebni revizorji oziroma njihove družbe opravljajo revizorsko ali svetovalno delo pri podjetjih iz zasebnega sektorja, ki imajo očitne poslovne interese v odnosu do agencij Unije; poudarja, da je to težavo nujno rešiti v okviru sedanje revizije finančne uredbe in naknadne revizije okvirne finančne uredbe; poziva vse strani, ki sodelujejo pri teh revizijah, da morajo nujno zagotoviti jasnost glede tega vprašanja, da se bo znatno zmanjšalo preveliko upravno breme in se bo ponovno začel uporabljati najprimernejši pristop sistema javne revizije;

53.  iz povzetka Računskega sodišča ugotavlja, da je referendumsko glasovanje državljanov Združenega kraljestva za izstop iz Unije, ki je potekalo 23. junija 2016, tj. po datumu bilance stanja, navedeno v odstavku „drugo“ v letnih poročilih Evropskega bančnega organa in Evropske agencije za zdravila, ki se nahajata v Londonu skupaj z drugimi prostori Unije v Združenem kraljestvu, kot so informacijski uradi Unije; je seznanjen, da je v tem odstavku pojasnjeno, da so bili zaključna računa in z njima povezana pojasnila obeh agencij pripravljeni na podlagi informacij, ki so bile na voljo na dan podpisa njunih računovodskih izkazov, ko rezultati glasovanja državljanov Združenega kraljestva še niso bili znani in uradna objava glede sprožitve člena 50 Pogodbe o Evropski uniji še ni bila predstavljena; kar zadeva ugotovitve v zvezi s posebnimi posledicami za Evropski bančni organ in Evropsko agencijo za zdravila glede tega vprašanja, se sklicuje na svojo resolucijo [o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2015 (XXXX XXXX 2017)] in resolucijo [o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2015 (XXXX XXXX 2017)];

54.  je seznanjen, da so bili sočasno in v skladu z načeli iz skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 19. julija 2012 o decentraliziranih agencijah objavljeni predlogi za revizijo uredb o ustanovitvi treh tristranskih agencij Unije; poudarja, da je pomembno v celoti ohraniti in izboljševati obstoječe tristransko vodenje teh agencij, kar bi zagotovilo dejavno udeležbo nacionalnih organov, evropskih organizacij delodajalcev in evropskih sindikatov pri njihovem vodenju in delovanju; opozarja, da se je število zaposlenih zmanjšalo, in ponovno izraža zaskrbljenost, da bi utegnili dodatni rezi omejiti zmožnost agencij za uresničevanje njihovega poslanstva;

55.  je seznanjen z ocenjevanjem in preverjanjem primernosti štirih agencij Unije, ki poteka v pristojnosti Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (GD EMPL) in bi se moralo začeti decembra 2016, končati pa predvidoma decembra 2017(8); meni, da bi morala ta ocenjevanja prispevati k premišljenim odločitvam Parlamenta glede učinkovitosti in vpliva prispevkov agencij; poudarja tudi, da je treba izkoristiti sinergije pri vseh dejavnostih teh štirih agencij, ki se prekrivajo, ter med agencijami in samo Komisijo, s tem pa preprečiti podvajanje dela;

56.  pozdravlja konkretne rezultate in prožnost vseh agencij, ki delujejo na območju svobode, varnosti in pravice; pozdravlja njihovo prožnost pri prilagajanju na spreminjajoče se politične prednostne naloge in odzivanju na nepredvidene dogodke; obžaluje pa pomanjkanje učinkovitih kazalnikov, ki bi odražali vpliv njihovega dela na notranjo varnost, migracije, upravljanje meja in razvoj temeljnih pravic; pozdravlja prizadevanja več agencij, da bi izboljšale proračunsko upravljanje z optimalnejšo porabo proračuna in boljšim proračunskim načrtovanjem;

57.  pozdravlja zavezanost vseh agencij na področju pravosodja in notranjih zadev nadaljnjemu izboljševanju proračunskih postopkov, hkrati pa poudarja, da bi morala njihova prednostna naloga biti izboljšanje operativne učinkovitosti na terenu in obravnavanje strukturnih vprašanj, ki sta jih ugotovila Računsko sodišče in služba za notranjo revizijo;

58.  priznava, da je bilo v zvezi z območjem svobode, varnosti in pravice ustanovljenih veliko agencij, vendar ponovno opozarja na pomen nalog, ki jih opravljajo, in na njihov neposredni vpliv na življenja državljanov; poudarja, da so bile vse agencije ustanovljene zaradi posebnih potreb; je prepričan, da imajo vse agencije na tem področju delovanja različno in potrebno vlogo, ki prinaša dodano evropsko vrednost;

59.  zahteva, da vse agencije na področju pravosodja in notranjih zadev opredelijo finančne težave, težave z viri oziroma druge težave, ki ovirajo njihovo operativno uspešnost, in da pravočasno zahtevajo njihovo odpravo;

0

0  0

60.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje agencijam, ki so vključene v ta postopek podelitve razrešnice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

PRILOGA 1: OSNUTEK PREDLOGA RAZDELITVE AGENCIJ V SKUPINE ZA NAMENE RAZREŠNIC, KI JIH PODELI EP

STALNI ODBORI

 

AGENCIJE EU

EKONOMSKE IN MONETARNE ZADEVE

EBA, EIOPA, ESMA

 

ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

CdT, EU-OSHA, Eurofound, Cedefop, ETF

OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE IN VARNOST HRANE

EEA, EFSA, ECDC, ECHA, EMA

 

INDUSTRIJA, RAZISKAVE IN ENERGETIKA

EIT, ACER, BEREC, ENISA, EURATOM, GSA

 

PROMET IN TURIZEM

EASA, EMSA, ERA

RIBIŠTVO

EFCA

DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE, PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE

Eurojust, FRA, Frontex, EASO, EMCDDA, CEPOL, eu-LISA, Europol

PRAVICE ŽENSK IN ENAKOST SPOLOV

EIGE

2.2.2017

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2015: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor

(2016/2206(DEC))

Pripravljavka mnenja: Marian Harkin

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  je seznanjen, da so bili sočasno in v skladu z načeli iz skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske komisije z dne 19. julija 2012 o decentraliziranih agencijah objavljeni predlogi za revizijo uredb o ustanovitvi treh tristranskih agencij Unije; poudarja, da je pomembno v celoti ohraniti in izboljševati obstoječe tristransko vodenje teh agencij, kar bi zagotovilo dejavno udeležbo nacionalnih organov, evropskih organizacij delodajalcev in evropskih sindikatov pri njihovem vodenju in delovanju; opozarja, da se je število zaposlenih zmanjšalo, in ponovno izraža zaskrbljenost, da bi utegnili dodatni rezi omejiti zmožnost agencij za uresničevanje njihovega poslanstva;

2.  opominja, da bi morala razprava o osnutkih delovnih programov in večletnih strategijah agencij v pristojnih odborih prispevati k temu, da bodo ti programi in strategije uravnoteženi, da bodo ustrezali dejanskim političnim prednostnim nalogam in da bodo prispevali k doseganju ciljev iz strategije Evropa 2020;

3.  izpostavlja sodelovanje ter izmenjavo zamisli in primerov prakse med agencijami prek mreže za bolj smotrno delovanje agencij Unije, ki prispeva k bolj uravnoteženemu vodenju in boljši usklajenosti med njimi; opozarja, da mora mreža prispevati k večji učinkovitosti in ne sme povzročiti dodatnih stroškov in večje birokracije;

4.  pozdravlja vse večjo sistematizacijo sodelovanja med Evropsko fundacijo za usposabljanje (ETF) in CEDEFOP, s čimer se ustvarjajo dodatne sinergije v njunih pristojnostih prek skupnega letnega delovnega programa, zlasti z oblikovanjem skupnega okvira za spremljanje iz Rige in njunim sodelovanjem z Mednarodno organizacijo dela (ILO) pri pripravi šestih metodoloških vodnikov za predvidevanje znanja in spretnosti ter za usklajevanje orodij in metod;

5.  je seznanjen z drugim poročilom o napredku pri izvajanju skupnega pristopa za decentralizirane agencije EU(9) in ceni dosežke na številnih področjih za racionalizacijo delovanja teh agencij; odobrava prizadevanja Komisije in agencij ter napredek pri izvajanju časovnega načrta;

6.  je seznanjen z ocenjevanjem in preverjanjem primernosti štirih agencij Unije, ki poteka v pristojnosti GD EMPL in bi se moralo začeti decembra 2016, končati pa predvidoma decembra 2017(10); meni, da bi morala ta ocenjevanja prispevati k premišljenim odločitvam Parlamenta glede učinkovitosti in vpliva prispevkov agencij; poudarja tudi, da je treba izkoristiti sinergije pri vseh dejavnostih teh štirih agencij, ki se prekrivajo, ter med agencijami in samo Komisijo, s tem pa preprečiti podvajanje dela;

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

25.1.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

8

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marco Valli

15.2.2017

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2015: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor

(2016/2206(DEC))

Pripravljavec mnenja: Petr Ježek

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja ugotovitve Računskega sodišča, da končni letni računovodski izkazi vseh agencij na področju pravosodja in notranjih zadev v vseh pomembnih vidikih pošteno predstavljajo finančni položaj na dan 31. decembra 2015 ter da so njihove transakcije zakonite in pravilne;

2.  pozdravlja konkretne rezultate in prožnost vseh agencij, ki delujejo na območju svobode, varnosti in pravice; pozdravlja njihovo prožnost pri prilagajanju na spreminjajoče se politične prednostne naloge in odzivanju na nepredvidene dogodke; obžaluje pa pomanjkanje učinkovitih kazalnikov, ki bi odražali vpliv njihovega dela na notranjo varnost, migracije, upravljanje meja in razvoj temeljnih pravic; pozdravlja prizadevanja več agencij, da bi izboljšale proračunsko upravljanje z optimalnejšo porabo proračuna in boljšim proračunskim načrtovanjem;

3.  ugotavlja, da so v več agencijah člani upravnega odbora in vodilni kadri objavili izjavo o neobstoju navzkrižij interesov namesto izjave o interesih; poudarja, da člani upravnega odbora in vodilni kadri sami zase ne morejo razglasiti, da njihovi interesi niso v navzkrižju; poudarja, da je to že samo po sebi navzkrižje interesov; poziva k neodvisnemu preverjanju izjav o interesih; ponavlja, da je preglednost bistvenega pomena za zmanjšanje tveganja navzkrižja interesov; obžaluje, da nekatere agencije še nimajo jasnih pravil o zaščiti prijaviteljev nepravilnosti in izmeničnem zaposlovanju v javnem in zasebnem sektorju (pojav vrtljivih vrat), in jih poziva, naj ta pravila nemudoma sprejmejo;

4.  obžaluje pa, da nekatere agencije ne spoštujejo načela enoletnosti kot enega od treh temeljnih računovodskih načel; poziva agencije, naj izboljšajo proračunsko načrtovanje na osnovi dejavnosti in zmanjšajo zneske, prenesene v naslednje leto;

5.  obžaluje, da Računsko sodišče od leta 2012 ni pripravilo posebnega poročila o navzkrižju interesov v agencijah, zlasti tistih, ki so povezane z gospodarstvom; poziva ga, naj to zadevo učinkovito razišče in posebna poročila o navzkrižju interesov pripravi do konca junija 2017;

6.  pozdravlja zavezanost vseh agencij na področju pravosodja in notranjih zadev nadaljnjemu izboljševanju proračunskih postopkov, hkrati pa poudarja, da bi morala njihova prednostna naloga biti izboljšanje operativne učinkovitosti na terenu in obravnavanje strukturnih vprašanj, ki sta jih ugotovila Računsko sodišče in služba za notranjo revizijo;

7.  priznava, da je bilo v zvezi z območjem svobode, varnosti in pravice ustanovljenih veliko agencij, vendar ponovno opozarja na pomen nalog, ki jih opravljajo, in na njihov neposredni vpliv na življenja državljanov; poudarja, da so bile vse agencije ustanovljene zaradi posebnih potreb; je prepričan, da imajo vse agencije na tem področju delovanja različno in potrebno vlogo, ki prinaša dodano evropsko vrednost;

8.  zahteva, da vse agencije na področju pravosodja in notranjih zadev opredelijo finančne težave, težave z viri oziroma druge težave, ki ovirajo njihovo operativno uspešnost, in da pravočasno zahtevajo njihovo odpravo.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

9.2.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

2

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Lara Comi, Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

2

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jens Geier, Piernicola Pedicini

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

2

-

ECR

ENF

Notis Marias

Jean-François Jalkh

2

0

ECR

EFDD

Richard Ashworth

Piernicola Pedicini

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 449, 1.12.2016.

(2)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(3)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(4)

Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex), Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), Evropski azilni podporni urad (EASO), Evropski inštituti za enakost spolov (EIGE), Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA), Evropska policijska akademija (CEPOL), Evropski policijski urad (Europol), Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA), Urad za evropsko pravosodno sodelovanje(Eurojust).

(5)

Evropski bančni organ (EBA), Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA), Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA).

(6)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=COM:2015:179:FIN&from=SL

(7)

Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1).

(8)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_empl_020_evaluation_agencies_en.pdf

(9)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=COM:2015:179:FIN&from=EN

(10)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_empl_020_evaluation_agencies_en.pdf

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov