Procedură : 2016/2155(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0151/2017

Texte depuse :

A8-0151/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0149

RAPORT     
PDF 522kWORD 63k
3.4.2017
PE 593.841v01-00 A8-0151/2017

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea V - Curtea de Conturi

(2016/2155(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Benedek Jávor

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea V - Curtea de Conturi

(2016/2155(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 (COM(2016)0475 – C8-0273/2016)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0151/2017),

1.  acordă Secretarului General al Curții de Conturi descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Curții de Conturi aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Curții de Conturi, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea V - Curtea de Conturi

(2016/2155(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea V - Curtea de Conturi,

–  având în vedere Raportul special nr. 15/2012 al Curții de Conturi Europene, intitulat: „Gestionarea conflictelor de interese în cadrul unor agenții selectate ale UE”,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0151/2017),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze în continuare legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii și prin aplicarea conceptelor de întocmire a bugetului în funcție de performanțe (PBB) și de bună guvernanță a resurselor umane,

1.  apreciază cooperarea dintre Curtea de Conturi („Curtea”) și Comisia pentru control bugetar a Parlamentului și salută feedbackul oferit periodic pe baza solicitărilor Parlamentului; salută practica recentă care permite Parlamentului să își prezinte Curții sugestiile privind programul anual de lucru al acesteia; invită la o dezbatere anuală și mai structurată între Președintele Curții și Conferința președinților de comisie a Parlamentului;

2.  observă că conturile anuale ale Curții sunt auditate de un auditor extern independent, pentru a aplica aceleași principii de transparență și răspundere pe care auditorul le aplică entităților pe care le auditează; ia act de opinia auditorului potrivit căreia situațiile financiare ale Curții oferă o imagine fidelă și reală a poziției financiare a Curții;

3.  constată că, în 2015, Curtea a dispus de credite finale în valoare totală de 132 906 000 EUR (față de 133 498 000 EUR în 2014) și că rata generală de execuție a bugetului a fost de 98,68 %; subliniază că rata de execuție bugetară a fost mai mică decât în 2014 (98,8 %);

4.  subliniază că bugetul Curții este pur administrativ, o sumă mare fiind utilizată pentru cheltuielile cu persoanele care lucrează în instituție; subliniază totuși că introducerea PBB nu ar trebui să vizeze numai bugetul instituției în ansamblu, ci ar trebui să includă și stabilirea de obiective specifice, măsurabile, realizabile, realiste și determinate în timp (SMART) pentru planurile anuale ale departamentelor individuale, ale unităților și ale personalului; în acest sens, salută implementarea de către Curte a principiului PBB în operațiunile sale zilnice;

5.  reamintește Curții că, în conformitate cu abordarea comună (punctul 54), auditul agențiilor descentralizate rămâne „în responsabilitatea deplină a Curții, care gestionează toate procedurile administrative și de achiziții care se impun” ; încurajează Curtea ca, în contextul revizuirii în curs a Regulamentului financiar, precum și la revizuirea ulterioară a Regulamentului financiar cadru, să prezinte propuneri pentru a soluționa problema auditului agențiilor; este de părere că această chestiune ar trebui să fie clarificată pentru a se reduce orice sarcină administrativă excesivă asupra agențiilor descentralizate, fără a afecta utilitatea și eficacitatea activității Curții;

6.  ia act de faptul că reforma Curții a fost pusă în aplicare în 2015 și că a fost considerată de către Curte un succes; așteaptă cu interes să primească o evaluare la jumătatea perioadei a strategiei Curții pentru perioada 2013-2017, inclusiv o analiză a realizării principalelor obiective ale reformei;

7.  salută faptul că, în rapoartele sale, Curtea a utilizat o abordare axată pe valoarea adăugată a Uniunii; solicită întreprinderea de activități suplimentare cu celelalte instituții ale Uniunii pentru a dezvolta indicatori de performanță și priorități pentru buna guvernanță financiară;

8.  constată că revizuirea articolului 163 din Regulamentul financiar prevede că „rapoartele speciale se întocmesc și se adoptă în termen de [...] 13 luni”; observă că acest termen nu a fost respectat în 2015; îndeamnă Curtea să respecte acest termen fără a compromite calitatea rapoartelor; în acest sens, încurajează Curtea să își îmbunătățească recomandările din rapoartele speciale, pentru ca acestea să fie și mai bine orientate;

9.  consideră că instituțiile destinatare ar trebui să acorde o importanță și mai mare rapoartelor speciale ale Curții, care ar trebui să includă rapoarte anuale, specifice; subliniază faptul că eficiența rapoartelor speciale separate ar putea fi extinsă în cazul în care acestea ar fi grupate în timp în ceea ce privește domeniile de politică specifice, făcând astfel posibil ca Parlamentul să elaboreze rapoarte ad-hoc privind aceste rapoarte speciale ale Curții în afara ciclului de descărcare de gestiune;

10.  regretă faptul că Curtea nu a prezentat, până în prezent, un raport special care să abordeze conflictele de interese din cadrul tuturor agențiilor, în special al celor care mențin legături cu sectoarele industriale, contrar solicitărilor repetate formulate de Parlament în rapoartele sale de descărcare de gestiune elaborate începând din 2012; îndeamnă Curtea să elaboreze și să publice un prim raport special privind conflictele de interese până la sfârșitul lunii iunie 2017 și, ulterior, să publice anual astfel de rapoarte; consideră că elaborarea de către Curte a unor rapoarte anuale privind conflictele de interese este vitală pentru a garanta integritatea instituțiilor Uniunii, întrucât relațiile dintre agențiile europene din domeniul industriei, industrii și întreprinderile care practică activități de lobby sunt de o importanță majoră;

11.  observă că Curtea respectă acordul interinstituțional de reducere a personalului cu 5 % pe o perioadă de cinci ani; solicită să fie informat până în iunie 2017 cu privire la modul în care această reducere de personal este în concordanță cu noile recrutări efectuate de Curte în 2015 și procentajul noilor recrutări în 2015;

12.  regretă faptul că în rândul membrilor Curții a existat un dezechilibru de gen în 2015, în condițiile în care fuseseră angajate trei femei și 23 de bărbați, precum și faptul că numărul angajaților care aparțineau genului subreprezentat a scăzut la trei în 2016; constată, de asemenea, că Curtea are un dezechilibru continuu de gen în posturile de conducere de nivel superior și mediu (30,4 % / 69,6 %); solicită Curții să promoveze echilibrul de gen, în special în posturile de conducere; solicită, totodată, Curții să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate și, în plus, cu privire la rezultatele obținute în acest domeniu, fără a submina misiunea care îi revine;

13.  subliniază că echilibrul geografic, și anume raportul dintre cetățenia angajaților și mărimea statelor membre, ar trebui să rămână în continuare un element important al gestionării resurselor, în special în ceea ce privește statele membre care au aderat la Uniune în 2004 sau ulterior; salută faptul că, în ceea ce privește componența efectivului său de personal, Curtea de Conturi a ajuns la un echilibru general între funcționarii provenind din statele membre care au aderat la Uniunea Europeană înainte de 2004 și cei provenind din statele membre care au aderat la Uniune în 2004 sau ulterior; subliniază, însă, faptul că statele membre care au aderat la Uniune în 2004 sau ulterior sunt încă slab reprezentate în cadrul nivelurilor superioare ale administrației și în posturile de conducere, pentru care se așteaptă încă progrese;

14.  își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul mare de zile de concediu medical în rândul personalului; invită Curtea să aibă în vedere activități care asigură bunăstarea personalului, pentru ca instituția să își îndeplinească mai bine misiunea principală;

15.  ia act de metoda utilizată de Curte pentru calcularea concediului medical al personalului; este de părere că această metodă nu este adecvată pentru a calcula în mod eficient absențele pe motiv de boală; invită Curtea să aplice un sistem de calcul bazat pe zilele lucrătoare de absență pentru fiecare angajat, la fel ca și celelalte instituții;

16.  ia act de faptul că Curtea a organizat cinci zile de activitate externă, în special în vederea pregătirii reformei Curții, la care a participat un număr scăzut de angajați (numai 107); invită Curtea să își direcționeze mai bine activitățile referitoare la bunăstarea personalului, pentru a include dezvoltarea pozitivă și proactivă a resurselor umane, cu participarea cât mai multor membri ai personalului;

17.  ia act de consolidarea cadrului de etică al Curții pentru a preveni conflictele de interese, precum și actele de conduită necorespunzătoare din partea personalului și a membrilor; solicită Curții să informeze Parlamentul cu privire la revizuirea normelor sale interne privind combaterea hărțuirii;

18.  îndeamnă Curtea să pună în aplicare dispozițiile referitoare la depunerea declarației de interese, în locul declarațiilor privind absența conflictelor de interese, întrucât autoevaluarea conflictelor de interese constituie, în sine, un conflict de interese; consideră că evaluarea situațiilor de conflict de interese trebuie să fie făcută de către o parte terță independentă; solicită Curții să prezinte un raport până iunie 2017 cu privire la modificările introduse și să indice cine verifică situațiile de conflict de interese; reiterează faptul că integritatea și transparența constituie elemente cheie pentru menținerea încrederii publice; îndeamnă Curtea să instituie norme clare cu privire la practica „ușilor turnante” și să stabilească măsuri și sancțiuni disuasive, precum reducerea drepturilor de pensie sau aplicarea unei interdicții cu o durată de cel puțin trei ani de a lucra în organisme similare, pentru a preveni cazurile de „uși turnante”;

19.  reamintește Curții că agențiile descentralizate ale Uniunii trebuie să adopte coduri de bună conduită administrativă și să fie încurajate să utilizeze registrul de transparență ca instrument de referință pentru interacțiunea lor cu reprezentanții relevanți;

20.  solicită Curții să adere la acordul interinstituțional privind un registru de transparență obligatoriu;

21.  salută crearea unui portal de transparență pe site-ul internet al Curții, precum și faptul că Curtea a instituit deja norme privind denunțarea; recomandă Curții să difuzeze aceste norme în rândul personalului său, astfel încât toți angajații să fie conștienți de acestea; solicită Curții să furnizeze, până în iunie 2017, detalii privind cazurile de denunțare din 2015, dacă au existat, și privind modul în care acestea au fost gestionate și soluționate;

22.  ia act de faptul că, în 2015, Curtea deținea trei clădiri - K1, K2 și K3; solicită Curții să includă planificarea pentru efectuarea de lucrări de modernizare a clădirilor în cauză în raportul său anual de activitate și să asigure punerea în aplicare a celor mai înalte standarde posibile în domeniul eficienței energetice pe durata lucrărilor;

23.  ia act de rezumatul politicii imobiliare a Curții inclus în raportul său anual de activitate și solicită ca, pe viitor, să se prezinte informații mai detaliate cu privire la această politică;

24.  ia act de creșterea volumului activităților de traducere în 2015, acesta fiind cu aproape 3 % mai ridicat față de 2014; ia act de faptul că, în cadrul reformei Curții, structura direcției de traduceri a fost optimizată; invită Curtea să clarifice modul în care această direcție și-a îmbunătățit activitatea;

25.  ia act de negocierile dintre Curtea de Conturi și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) pentru a examina posibilitatea de a elabora un acord administrativ; invită Curtea să prezinte un raport cu privire la progresele înregistrate în cadrul acestor negocieri;

26.  reiterează solicitarea sa adresată Curții de a include în rapoartele sale anuale de activitate, respectând normele în vigoare privind confidențialitatea și protecția datelor, rezultatele și consecințele cazurilor închise de OLAF care au vizat Curtea sau oricare dintre persoanele care lucrează pentru instituție;

27.  ia act de recomandarea serviciului de audit intern de a se avea în vedere o utilizare mai rațională a vehiculelor oficiale ale Curții; invită Curtea să abordeze această chestiune în cooperare cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene și să informeze Parlamentul cu privire la acțiunile întreprinse pentru a raționaliza gestionarea flotei;

28.  salută eforturile depuse de Curte și rezultatele obținute în reducerea amprentei sale de mediu; ia act de faptul că Curtea a lansat în 2013 proiectul privind sistemul comunitar de management de mediu și audit (EMAS), cu scopul de a obține certificarea EMAS până la sfârșitul anului 2016; salută faptul că, la 13 noiembrie 2015, Curtea a adoptat o politică de mediu prin care participarea sa la inițiativa privind un management de mediu de înaltă calitate a devenit oficială; își exprimă îngrijorarea cu privire la întârzierea certificării EMAS;

29.  subliniază importanța extinderii cooperării cu universitățile europene pentru crearea unor cursuri de specialitate în domeniul auditului european; invită Curtea să informeze Parlamentul cu privire la evoluția și rezultatele acestei cooperări, care va fi extinsă în viitor;

30.  solicită Curții să aibă în vedere posibilitatea de a formula recomandări cu privire la îmbunătățirea comunicării referitoare la bugetul Uniunii, la funcțiile și misiunea acestuia și cu privire la modul în care aspectele legate de bugetul UE ar putea fi explicate în mod mai eficient cetățenilor europeni.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

22.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

ECR

Richard Ashworth

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski,

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO L 69, 13.3.2015.

(2)

JO C 380, 14.10.2016, p. 1.  

(3)

JO C 375, 13.10.2016, p. 1.

(4)

JO C 380, 14.10.2016, p. 147.

(5)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Notă juridică - Politica de confidențialitate