Eljárás : 2017/2017(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0154/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0154/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 05/04/2017 - 9.15

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0117

JELENTÉS     
PDF 817kWORD 62k
3.4.2017
PE 599.595v02-00 A8-0154/2017

az EU Szolidaritási Alapjának az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: José Manuel Fernandes

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET – A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az EU Szolidaritási Alapjának az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0045 – C8-0022/2017),

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 10. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 11. pontjára,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0154/2017),

1.  üdvözli a döntést, amely kifejezi az Unió szolidaritását a természeti katasztrófák által sújtott uniós polgárokkal és régiókkal;

2.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

3.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 311., 2002.11.14., 3. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 11. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (a továbbiakban: az alap) célja, hogy az Unió gyors, hatékony és rugalmas módon legyen képes a veszélyhelyzetekre reagálni és kifejezni szolidaritását a katasztrófa sújtotta régiók lakosságával.

(2)  Az alap éves maximális összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 10. cikkében meghatározottaknak megfelelően 500 000 000 EUR(3).

(3)  Az Egyesült Királyság a 2015 decemberétől 2016 januárjáig tartó időszak során 11 régiót(4) érintő árvizek miatt 2016. február 26-án kérelmet nyújtott be az alap igénybevételére. Kérelmükben az Egyesült Királyság hatóságai kiemelték, hogy a kárfelmérés még nem zárult le, és a vonatkozó számadatok csak ideiglenesek. A kérelmet 2016. szeptember 22-én véglegesítették.

(4)  Ciprus a 2015 októbere óta tartó súlyos aszály, valamint a 2016. június 18-i és 19-i kontrollálatlan vegetációtüzek következményei miatt 2016. szeptember 5-én kérelmet nyújtott be az alap igénybevételére.

(5)  Portugália a 2016. augusztus 8. és 13. között Madeira szigetén pusztító vegetációtüzek miatt 2016. szeptember 21-én kérelmet nyújtott be az alap igénybevételére.

(6)  Az Egyesült Királyság, Ciprus és Portugália kérelme eleget tesz az alapból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan a 2012/2002/EK rendelet 4. cikkében megállapított követelményeknek.

(7)  Az alapot tehát az Egyesült Királyság, Ciprus és Portugália részére nyújtandó pénzügyi hozzájárulás érdekében igénybe kell venni.

(8)  Az alap igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ez a határozat az elfogadásának napjától alkalmazandó,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Unió Szolidaritási Alapjából az alábbiak szerinti összegek igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában:

a) 60 301 050 EUR nyújtandó az Egyesült Királyság részére;

b) 7 298 760 EUR nyújtandó Ciprus részére;

c) 3 925 000 EUR nyújtandó Portugália részére.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot... [az elfogadás dátuma]**-tól/-től kell alkalmazni.

(5)Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

  HL L 311., 2002.11.14., 3. o.

(2)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

  A Tanács 1311/2013 rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

(4)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Nagy-Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-Észak-Yorkshire, UKE4-Nyugat-Yorkshire, UKL1-Nyugat-Wales és a Völgyvidék, UKM2-Kelet-Skócia, UKM3-Délnyugat-Skócia, UKM5-Északkelet-Skócia és UKN0-Észak-Írország.

(5)

**A dátumot a Parlament illeszti be a határozatnak a HL-ben való kihirdetése előtt.


INDOKOLÁS

A Bizottság javasolja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételét pénzügyi támogatás nyújtására az árvizekkel sújtott Egyesült Királyság, az aszállyal és tüzekkel sújtott Ciprus és a tüzekkel sújtott Portugália számára.

Egyesült Királyság – Árvizek 2016-ban

2015 decembere és 2016 januárja között az Egyesült Királyság 11 régióját(1) érintették heves esőzések és erős szél, ami áradáshoz és az infrastruktúra károsodásához vezetett. Ez állami és magáninfrastruktúrát, illetve magánotthonokat tett tönkre, valamint mezőgazdasági károkat okozott.

A Bizottsághoz 2016. február 26-án beérkezett, ám csak 2016. szeptember 22-én hiánytalanul benyújtott kérelmükben az Egyesült Királyság hatóságai a közvetlenül a katasztrófa által okozott károk teljes összegét 2 412,042 millió euróra becsülték. Mivel a fenti összeg az érintett régiók GDP-je súlyozott átlagának 5,77%-át teszi ki (41 784 millió EUR a 2014-es adatok alapján), és meghaladja a regionális GDP 1,5%-os küszöbértékét, a katasztrófa az EUSZA-rendelet 2. cikkének (3) bekezdése értelmében „regionális katasztrófának” minősül.

Az Egyesült Királyság hatóságai a a rendelet 3. cikke szerinti szükségintézkedések elszámolható költségeit 408 232 millió euróra becsülték, amelyből 338 millió EUR a közlekedési ágazatot és több mint 32 millió EUR a megelőzést szolgáló infrastruktúra biztosítását érinti.

Az érintett régiók az európai strukturális és beruházási alapok (2014–2020) szerint a „kevésbé fejlett régiók”, az „átmeneti régiók” és a „fejlettebb régiók” kategóriájába tartoznak. Az Egyesült Királyság hatóságai kijelentették, hogy a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap előirányzatát a gazdálkodók kérelemalapú kártalanítására fordítják.

Az Egyesült Királyság nem kérte előleg kifizetését.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Bizottság a teljes közvetlen kár 2,5 %-os hányadának alkalmazását javasolja, mivel az nem éri el az Egyesült Királyság „jelentős katasztrófára” vonatkozó küszöbértét. A javasolt támogatás teljes összege így  60 301 050 EUR.

Ciprus – Aszály és tüzek 2016-ban

2015 októberétől 2016 júniusáig Ciprust a csapadék rendkívül alacsony szintje sújtotta, amely rendkívül magas hőmérséklettel párosult, súlyos aszályhoz vezetett, jelentős károkat okozott a termésben, a helyzetet erdő- és vegetációtüzek és vízhiány súlyosbították. Két nagyobb vegetációtűz 2016 júniusában több mint 2600 hektár állami erdőt pusztított el.

A Bizottsághoz 2016. szeptember 5-én beérkezett kérelmükben a ciprusi hatóságok a közvetlenül a katasztrófa által okozott károk teljes összegét 180,803 millió euróra becsülték. Mivel ez Ciprus bruttó nemzeti jövedelmének 1,78%-a, és az ahhoz viszonyított aránya meghaladja a 0,6%-os értéket (vagyis 100,412 millió eurót), a katasztrófa az EUSZA-rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében „jelentős katasztrófának” minősül.

A ciprusi hatóságok a szükségintézkedések elszámolható költségeit a rendelet 3. cikkének megfelelően 49 millió euróra becsülték, amelyből 46 082 millió EUR a vészhelyzeti szolgálatok vegetációtüzek ellenei beavatkozásának költségeit és több mint 2 484 millió euró az érintett természeti övezetek – a talajerózió közvetlen hatásának elkerülése érdekében végzett – azonnali helyreállítását érinti.

Az érintett régió az európai strukturális és beruházási alapok (2014–2020) szerint a „fejlettebb régiók” kategóriába tartozik. A ciprusi hatóságok nem jelezték a Bizottságnak, hogy a helyreállítási intézkedésekhez forrásokat szándékoznak átcsoportosítani az európai strukturális és beruházási alapok programjaiból.

Ciprus előleg kifizetését kérte, amelyet a Bizottság 2016. november 17-én jóváhagyott, és amelynek teljes összege, 729 876 EUR kifizetésre került.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Bizottság a teljes közvetlen kár 2,5%-os hányadának alkalmazását javasolja a ciprusi „jelentős katasztrófára” vonatkozó küszöbértékig, illetve e küszöb fölött a teljes közvetlen kár 6%-os hányadának alkalmazását. A javasolt támogatás teljes összege így 7 298 760 EUR.

Portugália – Tüzek Madeirán 2016-ban

2016. augusztus 8. és 13. között Portugália Madeira-szigetét jelentős vegetációtüzek sújtották, amelyek 6000 hektáros területen végeztek pusztítást. Ez alapvető fontosságú állami és magáninfrastruktúra, illetve magánotthonok és vállalatok tulajdonainak pusztulásához vezetett, valamint mezőgazdasági károkat okozott.

A Bizottsághoz 2016. szeptember 21-én beérkezett kérelmükben a portugál hatóságok a közvetlenül a katasztrófa által okozott károk teljes összegét 157 millió euróra becsülték. Mivel a fenti összeg Madeira szigete (PT30 - Região Autónoma da Madeira) regionális GDP-jének 3,84 %-át teszi ki, és meghaladja az 1%-os küszöbértéket, a katasztrófa az EUSZA-rendelet 2. cikkének (3) bekezdése értelmében „regionális katasztrófának” minősül.

A portugál hatóságok a szükségintézkedések elszámolható költségeit a rendelet 3. cikkének megfelelően 7 347 millió euróra becsülték, amelyből 1 816 millió EUR az ideiglenes szállások költségét és több mint 1 756 millió euró a fertőtlenítési intézkedéseket érinti.

Az érintett régió az európai strukturális és beruházási alapok (2014–2020) szerint a „kevésbé fejlett régiók” kategóriába tartozik. A portugál hatóságok jelezték a Bizottságnak, hogy a helyreállítási intézkedésekhez forrásokat szándékoznak átcsoportosítani az európai strukturális és beruházási alapok programjaiból.

Portugália előleg kifizetését kérte, amelyet a Bizottság 2016. november 9-én jóváhagyott, és amelynek teljes összege, 392 500 EUR kifizetésre került.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Bizottság a teljes közvetlen kár 2,5 %-os hányadának alkalmazását javasolja, mivel az nem éri el Portugália „jelentős katasztrófára” vonatkozó küszöbértékét. A javasolt támogatás teljes összege így 3 925 000 EUR.

Következtetés

Az EUSZA javasolt igénybevétele miatt szükséges a 2017. évi költségvetés módosítása és egy költségvetés-módosítási tervezet (1/2017.), amelynek célja a 13 06 01. költségvetési tétel („Segítségnyújtás a tagállamoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra”) 71 524 810 euróval való növelése mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előirányzatok tekintetében.

2017-ben ez az EUSZA igénybevételéről szóló második határozat, és a fent javasolt támogatás teljes összege megfelel a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletben az Európai Unió Szolidaritási Alapjának 563 081 210 eurós felső összeghatárára (2011-es árakon 500 millió euró) vonatkozóan rögzített rendelkezéseknek. Mivel a 2016. évi 552 040 402 EUR összegű előirányzat nem került elköltésre, és átvitelre került 2017-re, az EUSZA megmaradó, elköltetlen és igénybe vehető értéke jelenleg 1 115 121 612 EUR.

Az előadó javasolja az e jelentéshez csatolt határozatra irányuló bizottsági javaslat mielőbbi elfogadását az érintett régiókkal való szolidaritás jeleként.

(1)

  UKC2-Northumberland, UKD1-Cumbria, UKD3-Nagy-Manchester, UKD4-Lancashire, UKE2-Észak-Yorkshire, UKE4-Nyugat-Yorkshire, UKL1-Nyugat-Wales és a Völgyvidék, UKM2-Kelet-Skócia, UKM3-Délnyugat-Skócia, UKM5-Északkelet-Skócia és UKN0-Észak-Írország.


MELLÉKLET – A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Tisztelt Arthuis Úr!

Az Európai Bizottság továbbította az Európai Parlamentnek az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatát (COM(2017)0045), amelynek alapját az Egyesült Királyság, Ciprus és Portugália által a 2016-ban az Egyesült Királyságban bekövetkezett áradásokkal, a Cipruson bekövetkezett aszállyal és tüzekkel, illetve a portugál Madeirán bekövetkezett tüzekkel összefüggésben benyújtott, az EUSZA igénybevételére vonatkozó kérelmek képezik.

A Bizottság javasolja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételét, és a következőképpen állapítja meg a katasztrófák által okozott becsült károk mértékét:

Katasztrófa

Teljes közvetlen kár

 

 

 

 

(millió EUR)

Az alkalmazott „regionális katasztrófa” küszöbérték

 

 

 

(millió EUR)

Az alkalmazott „jelentős katasztrófa” küszöbérték

 

 

 

(millió EUR)

Az összes közvetlen kár 2,5 %-a a jelentős küszöbértékig

 

 

(EUR)

Az összes közvetlen kár 6 %-a a jelentős küszöbérték felett

 

 

(EUR)

A javasolt támogatás teljes összege

 

 

 

(EUR)

Egyesült Királyság – Árvizek 2016-ban (regionális katasztrófa)

2 412,042

 

626,764

 

 

n. a.

60 301 050

 

-

60 301 050

Ciprus – Aszály és tüzek 2016-ban (jelentős katasztrófa)

180,803

n. a.

 

101,412

2 535 300

 

4 763 460

7 298 760

Portugália – Tüzek Madeirán 2016-ban (regionális katasztrófa)

157,000

40,850

 

n. a.

3 925 000

-

3 925 000

 

ÖSSZESEN

 

71 524 810

A Bizottság továbbá az Európai Unió Szolidaritási Alapja fent említett igénybevételének fedezése érdekében javasolja a 2017. évi költségvetésre vonatkozó 1. sz. költségvetés-módosítási tervezetet (COM(2017)0046), amelynek révén a 13 06 01. költségvetési jogcím (Az Európai Unió Szolidaritási Alapja – Tagállamok) 71 524 810 euróval növekszik a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok tekintetében egyaránt.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatokat, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság többségének nincs kifogása az Európai Unió Szolidaritási Alapja említett esetben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összeg odaítélése ellen, valamint támogatja a Bizottság által javasolt 1/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezetet.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

3.4.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Othmar Karas, Bernd Lucke


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

35

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat