Postup : 2017/2018(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0155/2017

Předložené texty :

A8-0155/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/04/2017 - 9.13

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0115

ZPRÁVA     
PDF 510kWORD 52k
3.4.2017
PE 599.604v02-00 A8-0155/2017

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2017 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku

(07003/2017– C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Jens Geier

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2017 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku

(07003/2017 – C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017, schválený s konečnou platností dne 1. prosince 2016(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (nařízení o VFR)(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 1/2017, který Komise přijala dne 26. ledna 2017 (COM(2017)0046),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2017, který Rada přijala dne 3. dubna 2017 a postoupila Evropskému parlamentu dne 3. dubna 2017 (07003/2017 – C8-0130/2017),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0155/2017),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 1/2017 se týká uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) v částce 71 524 810 EUR v souvislosti s povodněmi, které postihly Spojené království v prosinci 2015 a lednu 2016, suchem a požáry, s nimiž se potýkal Kypr v období od října 2015 do června 2016, a požáry na portugalském ostrově Madeira, které vypukly v srpnu 2016,

B.  vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 1/2017 je formálně zanést tyto úpravy do rozpočtu Unie na rok 2017,

C.  vzhledem k tomu, že Komise proto navrhuje změnit rozpočet na rok 2017 a posílit rozpočtový článek 13 06 01 „Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství“,

D.  vzhledem k tomu, že FSEU je zvláštním nástrojem ve smyslu nařízení o VFR, a že příslušné prostředky na závazky a na platby by měly být zapsány do rozpočtu nad rámec stropů VFR;

1.  zdůrazňuje, že je naléhavě nutné uvolnit prostřednictvím FSEU finanční pomoc pro regiony, které byly postiženy těmito přírodními katastrofami;

2.    bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 1/2017, jak jej předložila Komise;

3.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2017;

4.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 1/2017 za schválený s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropskému účetnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 51, 28.2.2017.

(3)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

3.4.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Othmar Karas, Bernd Lucke


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

35

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí