Menettely : 2017/2018(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0155/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0155/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/04/2017 - 9.13

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0115

MIETINTÖ     
PDF 348kWORD 46k
3.4.2017
PE 599.604v02-00 A8-0155/2017

neuvoston kannasta esitykseen lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuodeksi – ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston käyttöön ottamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan, Kyproksen ja Portugalin hyväksi

(07003/2017– C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Jens Geier

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuodeksi 2017 – ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston käyttöön ottamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan, Kyproksen ja Portugalin hyväksi

(07003/2017 – C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 1. joulukuuta 2016 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2017(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) (rahoituskehysasetus),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(5),

–  ottaa huomioon komission 26. tammikuuta 2017 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 1/2017 (COM(2017)0046),

–  ottaa huomioon neuvoston 3. huhtikuuta 2017 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 1/2017 (07003/2017 – C8-0130/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0155/2017),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesitys 1/2017 koskee Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa 71 524 810 euron osalta Yhdistyneessä kuningaskunnassa joulukuun 2015 ja tammikuun 2016 välisenä aikana esiintyneiden tulvien, Kyproksessa lokakuun 2015 ja kesäkuun 2016 välisenä aikana esiintyneiden kuivuuden ja tulipalojen sekä portugalilaisella Madeiran saarella elokuussa 2016 esiintyneiden tulipalojen johdosta;

B.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 1/2017 tarkoituksena on ottaa tämä mukautus virallisesti vuoden 2017 unionin talousarvioon;

C.  ottaa huomioon, että komissio ehdottaa, että muutetaan vuoden 2017 talousarviota ja korotetaan momentin 13 06 01 ”Apu jäsenvaltioille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouselämään” määrärahoja;

D.  ottaa huomioon, että koska solidaarisuusrahasto on rahoituskehysasetuksessa tarkoitettu erityisrahoitusväline, asianomaisia maksusitoumus- ja maksumäärärahoja ei tule sisällyttää monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettuihin enimmäismääriin;

1.  korostaa, että on tarpeen myöntää luonnonkatastrofeista kärsineille alueille kiireellisesti taloudellista apua solidaarisuusrahastosta;

2.    panee merkille komission esityksen lisätalousarvioesitykseksi nro 1/2017;  

3.    hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 1/2017;

4.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 1/2017 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUVL L 51, 28.2.2017.

(3)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

3.4.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Othmar Karas, Bernd Lucke


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

35

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö