Procedura : 2017/2018(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0155/2017

Teksty złożone :

A8-0155/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/04/2017 - 9.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0115

SPRAWOZDANIE     
PDF 578kWORD 46k
3.4.2017
PE 599.604v02-00 A8-0155/2017

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1/2017 do budżetu ogólnego na rok budżetowy 2017 towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii

(07003/2017– C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Jens Geier

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1/2017 do budżetu ogólnego na rok budżetowy 2017 towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii

(07003/2017 – C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 1 grudnia 2016 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(3) („rozporządzenie w sprawie WRF”),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(5),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2017 r. przyjęty przez Komisję dnia 26 stycznia 2017 r. (COM(2017)0046),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2017 r. przyjęte przez Radę dnia 3 kwietnia 2017 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 3 kwietnia 2017 r. (07003/2017 – C8-0130/2017),

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0155/2017),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2017 r. jest związany z uruchomieniem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na kwotę 71 524 810 EUR w związku z powodziami, które miały miejsce w Zjednoczonym Królestwie w okresie od grudnia 2015 r. do stycznia 2016 r., suszą i pożarami, które miały miejsce na Cyprze w okresie od października 2015 r. do czerwca 2016 r., i pożarami, które miały miejsce na Maderze (Portugalia) w sierpniu 2016 r.;

B.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2017 r. służy formalnemu wprowadzeniu tej korekty do budżetu Unii na rok 2017;

C.  mając na uwadze, że Komisja proponuje w związku z tym skorygować budżet Unii na rok 2017 i podwyższyć poziom środków w artykule 13 06 01 „Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę”;

D.  mając na uwadze, że FSUE jest specjalnym instrumentem określonym w rozporządzeniu w sprawie WRF, a odpowiednie środki na zobowiązania oraz środki na płatności należy ująć w budżecie poza pułapami przyjętymi w WRF;

1.  podkreśla pilną potrzebę wypłaty pomocy finansowej za pośrednictwem FSUE regionom dotkniętym klęskami żywiołowymi;

2.    przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2017 r. przedstawiony przez Komisję;  

3.    zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2017 r.;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 1 do budżetu ogólnego na 2017 r. został ostatecznie przyjęty oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz parlamentom narodowym.

(1)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)

Dz.U. L 51 z 28.2.2017.

(3)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(4)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(5)

Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

3.4.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Othmar Karas, Bernd Lucke


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

35

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności