Postopek : 2017/2018(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0155/2017

Predložena besedila :

A8-0155/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.13

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0115

POROČILO     
PDF 497kWORD 46k
3.4.2017
PE 599.604v02-00 A8-0155/2017

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2017 k splošnemu proračunu za leto 2017 – Spremni dokument k predlogu za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski

(07003/2017 – C8‑0130/2017 – 2017/2018(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Jens Geier

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2017 k splošnemu proračunu za leto 2017 – Spremni dokument k predlogu za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski

(07003/2017 – C80130/2017 – 2017/2018(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 41,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, ki je bil dokončno sprejet 1. decembra 2016(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3) (v nadaljnjem besedilu: uredba o večletnem finančnem okviru),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (2014/335/EU, Euratom) z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(5),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 1/2017, ki ga je Komisija sprejela 26. januarja 2017 (COM(2017)0046),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 1/2017, ki ga je Svet sprejel 3. aprila 2017 in ga isti dan posredoval Parlamentu (07003/2017 – C8‑0130/2017),

–  ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0155/2017),

A.  ker se predlog spremembe proračuna št. 1/2017 nanaša na uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije v znesku 71.524.810 EUR v zvezi s poplavami, ki so Združeno kraljestvo prizadele med decembrom 2015 in januarjem 2016, sušo in požari, ki so Ciper prizadeli med oktobrom 2015 in junijem 2016, ter v zvezi s požari, do katerih je avgusta 2016 prišlo na portugalskem otoku Madeira,

B.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 1/2017 to proračunsko prilagoditev uradno vključiti v proračun Unije za leto 2017,

C.  ker Komisija posledično predlaga, da se proračun Unije za leto 2017 spremeni, sredstva člena 13 06 01 „Pomoč državam članicam v primeru večje naravne nesreče, ki ima resne posledice za življenjske razmere, naravno okolje ali gospodarstvo“ pa povečajo,

D.  ker je Solidarnostni sklad Evropske unije v skladu z opredelitvijo v uredbi o večletnem finančnem okviru poseben instrument, ustrezna sredstva za prevzem obveznosti in plačila pa bi bilo treba vključiti v proračun brez upoštevanja ustreznih zgornjih meja večletnega finančnega okvira,

1.  poudarja, da je nujno treba sprostiti finančno pomoč prek Solidarnostnega sklada Evropske unije za regije, ki so jih prizadele naravne nesreče;

2.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 1/2017, kot ga je predložila Komisija;

3.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2017;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 1/2017 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)

UL L 51, 28.2.2017.

(3)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(4)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(5)

UL L 168, 7.6.2014, str. 105.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

3.4.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Othmar Karas, Bernd Lucke


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

35

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENL

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENL

Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov