Betänkande - A8-0155/2017Betänkande
A8-0155/2017

BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 1 till 2017 års allmänna budget som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal

3.4.2017 - (07003/2017– C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: Jens Geier

Förfarande : 2017/2018(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0155/2017
Ingivna texter :
A8-0155/2017
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 1 till 2017 års allmänna budget som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal

(07003/2017 – C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[1], särskilt artikel 41,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, slutgiltigt antagen den 1 december 2016[2],

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[3],

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[4],

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel[5],

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 1/2017 som kommissionen antog den 26 januari 2017 (COM(2017)0046),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 1/2017 som rådet antog den 3 april 2017 och översände till Europaparlamentet den 3 april 2017 (07003/2017 – C8-0130/2017),

–  med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0155/2017), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 1/2017 avser utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond till ett belopp av 71 524 810 EUR med avseende på översvämningar i Förenade kungariket mellan december 2015 till januari 2016, torka och bränder i Cypern mellan oktober 2015 och juni 2016 och bränder på den portugisiska ön Madeira i augusti 2016.

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 1/2017 är att formellt föra in denna budgetjustering i unionens budget för 2017.

C.  Kommissionen föreslår därför en ändring av unionens budget för 2017 och en ökning av beloppet under budgetartikel 13 06 01 ”Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin”.

D.  Europeiska unionens solidaritetsfond definieras enligt förordningen om den fleråriga budgetramen som ett särskilt instrument och därför bör motsvarande åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden budgeteras utanför den fleråriga budgetramens tak.

1.  Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att frigöra finansiellt stöd via solidaritetsfonden till de länder som drabbats av dessa naturkatastrofer.

2.    Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 1/2017, som lagts fram av kommissionen.  

3.    Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 1/2017.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 1/2017 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och revisionsrätten samt till de nationella parlamenten.

  • [1]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [2]  EUT L 51, 28.2.2017.
  • [3]  EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [4]  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [5]  EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

3.4.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Othmar Karas, Bernd Lucke

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

35

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster