Процедура : 2017/2022(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0156/2017

Внесени текстове :

A8-0156/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 9.12
CRE 05/04/2017 - 9.12

Приети текстове :

P8_TA(2017)0114

ДОКЛАД     
PDF 1543kWORD 126k
4.4.2017
PE 599.828v02-00 A8-0156/2017

относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2018 година

(2017/2022(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Ричард Ашуърт

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ОТ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2018 година

(2017/2022(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2016 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 23 ноември 2016 г. относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура(7),

–  като взе предвид доклада на генералния секретар до Бюрото относно изготвянето на предварителния проект на бюджетна прогноза на Европейския парламент за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид предварителния проект на бюджетна прогноза, изготвен от Бюрото на ... април 2017 г. съгласно член 25, параграф 7 и член 96, параграф 1 от Правилника за дейността на Парламента,

–  като взе предвид проекта на бюджетна прогноза, изготвен от комисията по бюджети съгласно член 96, параграф 2 от Правилника за дейността на Парламента,

–  като взе предвид членове 96 и 97 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0156/2017),

A.  като има предвид, че тази процедура е третата пълна бюджетна процедура, провеждана в рамките на новия парламентарен мандат, и петата процедура от многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014 – 2020 г.;

Б.  като има предвид, че бюджетът за 2018 г., предложен в доклада на генералния секретар, се изготвя в контекста на увеличение на тавана на функция V в сравнение с 2017 г., което дава повече възможности за растеж и инвестиции и за продължаване на прилагането на политики за постигане на икономии и повишаване на ефикасността;

В.  като има предвид, че генералният секретар предложи седем приоритетни цели за бюджета за 2018 г., а именно: стартиране на комуникационната кампания в подготовка за изборите през 2019 г., консолидиране на предприетите мерки за сигурност, продължаване на многогодишните строителни проекти, инвестиции в цифровизацията и компютризацията на процедурите, продължаване на изпълнението на мерките, необходими за въвеждането на ирландския език като пълноправен официален език, анализ на евентуалните последици от Брекзит и насърчаване на екологичен подход в областта на транспорта;

Г.  като има предвид, че генералният секретар предложи бюджет в размер на 1 971 883 373 EUR за предварителния проект на бюджетна прогноза на Парламента за 2018 г., което представлява общо увеличение с 3,26% спрямо бюджета за 2017 г. и 19,06% от функция V от МФР за периода 2014 – 2020 г.;

Д.  като има предвид, че генералният секретар предложи допълнителни извънредни инвестиции в размер на 47,6 милиона евро за подсилване на проектите за сигурност, осигуряване на вноските за дългосрочен наем за проекта за сградата „Аденауер“ и стартиране на комуникационната кампания в подготовка за изборите през 2019 г.;

Е.  като има предвид, че почти 68% от бюджета са разходи, обвързани с индексация, отнасящи се главно до възнагражденията и надбавките на членовете и служителите на ЕП, както и до сградния фонд, които се коригират съгласно Правилника за персонала, в съответствие със специфична за секторите индексация или процента на инфлация;

Ж.  като има предвид доклада на Европейския парламент, озаглавен „Жените в Европейския парламент“, публикуван на 8 март 2017 г. по повод на Международния ден на жената, който показва дисбаланс в съотношението между половете при заемането на ръководни позиции в Европейския парламент, като 83,3% от длъжностите „заместник-генерален секретар на Парламента“ и „генерален директор“ в Парламента са заемани от мъже, а 16,7% – от жени, 70,2% от длъжностите „директор“ в Парламента са заемани от мъже, а 34,1 % – от жени, и 65,9% от длъжностите „началник на отдел“ в Парламента са заемани от мъже, а 29,8% – от жени;

З.  като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз задължава Съюза да зачита езиковото многообразие и забранява дискриминацията въз основа на езика, като по този начин дава право на всеки гражданин на Съюза да използва който и да е от 24-те официални езика на Съюза при кореспонденцията си с институциите на Съюза, които са длъжни да отговорят на същия език;

И.  като има предвид, че още в своята резолюция от 29 април 2015 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2016 година(8) Парламентът подчерта, че бюджетът за 2016 г. следва да се постави на реалистична основа и да съответства на принципите за бюджетна дисциплина и добро финансово управление;

Й.  като има предвид, че доверието в Парламента като подразделение на бюджетния орган зависи до голяма степен от способността му да контролира собствените си разходи;

К.  като има предвид, че доверието в Парламента зависи до голяма степен от способността му да развива демокрацията на равнището на Съюза;

Обща рамка

1.  подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2018 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2018 г. отговаря на 18,88%, което е по-малко от постигнатия през 2017 г. процент (19,26%) и е най-ниският дял от функция V за последните девет години;

2.  призовава за изпълнението на исканията в параграф 15 от резолюцията му от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година и параграф 98 от доклада му от 26 октомври 2016 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, който изисква методът за изготвяне на бюджета на Парламента въз основа на действителните нужди, а не въз основа на система от коефициенти, да бъде приложен за първи път по време на бюджетната процедура за финансовата 2018 година;

3.  отбелязва, че сумата, заделена за извънредни инвестиции и разходи през 2018 г., е 47,6 милиона евро, т.е. същото равнище както през 2017 г.; счита, че комуникационната кампания през 2019 г. трябва да се счита за извънреден разход;

4.  отбелязва искането 75% от бюджетните кредити за комуникационната кампания в подготовка за изборите през 2019 г. да бъдат включени в предварителния проект на бюджетна прогноза за 2018 г., тъй като повечето договори ще бъдат подписани през 2018 г.;

5.  подчертава, че по-голямата част от бюджета на Парламента се определя чрез нормативно установени или договорни задължения и подлежи на годишна индексация;

6.  одобрява споразумението с Бюрото от 28 март 2017 г. относно размера на бюджетната прогноза за 2018 г.; намалява размера на разходите с 18,4 милиона евро в сравнение с първоначалната позиция на Бюрото; определя общия размер на своята бюджетна прогноза за 2018 г. на 1 953 483 373 EUR, което представлява общо увеличение с 2,3% спрямо бюджета за 2017 г.;

7.  подчертава, че основните функции на Парламента са да приема законодателство, да представлява гражданите и да упражнява контрол върху работата на другите институции;

8.  подчертава ролята на Парламента за изграждането на европейско политическо съзнание и за насърчаване на ценностите на Съюза;

9.  подчертава, че са необходими икономии спрямо предложението на генералния секретар и се насърчават силно всички усилия, насочени към по-ефикасно и прозрачно използване на публичните средства;

Прозрачност и достъпност

10.  приветства отговора на искането, отправено от комисията по бюджети в неговата резолюция от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година(9) и повторено в неговата резолюция относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(10), относно средносрочното и дългосрочното бюджетно планиране, включително ясно разграничение между инвестиционните и оперативните разходи, свързани с функционирането на Парламента и с неговите договорни задължения (в т.ч. за наеми и придобиване на имущество);

11.  приветства създаването на работна група относно процедурите за съставяне на бюджетната прогноза за приходите и разходите на Парламента; отбелязва, че Парламентът е призовал да се обмисли възможността за допълнително преразглеждане на правилника относно вътрешните бюджетни процедури(11); подчертава, че е необходимо членовете на Бюрото и комисията по бюджети да получават своевременно съответна информация, която да бъде разбираема и достатъчно подробна, така че Бюрото и комисията по бюджети да могат да вземат решения при пълна представа за състоянието и нуждите на бюджета на Парламента;

12.  отново призовава генералния секретар да изготви предложение за представяне на бюджета пред широката общественост, като той бъде публикуван на уебсайта на Парламента в достатъчно подробен, разбираем и достъпен вид, за да могат всички граждани да придобият по-добра представа за дейностите и приоритетите на Парламента и свързаните с тях начини на изразходване на средства;

13.  счита, че посетителските групи са един от основните инструменти за повишаване на информираността на гражданите за дейностите на Парламента; приветства преразгледаните правила за посетителските групи и счита, че рискът от присвояване на средства е намалял в резултат на прилагането на новите и по-строги правила; с оглед на това приканва Бюрото, заедно с неговата работна група относно информационната и комуникационната политика, да преразгледа бюджетните кредити за посетителските групи на членовете на ЕП, като вземе предвид темповете на инфлация през последните години, които съответно са довели до увеличаване на разходите за тези посещения; счита, че тези суми не са предназначени за покриване на всички разходи, извършени от посетителските групи, а по-скоро следва да се разглеждат като субсидия, но същевременно не може да се игнорира фактът, че делът на покриваните разходи ще намалее, ако надбавката не бъде коригирана в зависимост от инфлацията; призовава Бюрото да вземе предвид факта, че това несъответствие засяга непропорционално посетителските групи с по-нисък социално-икономически статус, които разполагат с много ограничени собствени финансови средства;

Сигурност и киберсигурност

14.  отбелязва текущите мерки с цел повишаване на сигурността на Парламента по отношение на сградите, оборудването и персонала, киберсигурността и сигурността на комуникациите; призовава генералния секретар и Бюрото за по-нататъшната реализация на концепцията за глобална сигурност, за да продължат да се осигуряват структурни, оперативни и културни подобрения в сигурността на Парламента; отново подчертава необходимостта от подобряване на ефективността на услугите в областта на информационните технологии, предоставяни на Парламента, чрез инвестиране в обучението на служителите, но също така и чрез по-добър подбор на изпълнители на базата на по-надеждна оценка на техните услуги и капацитет в областта на информационните технологии;

15.  счита, че неотдавнашните събития показват, че вероятността от кибернетични атаки е нараснала драстично, като технологиите зад подобни атаки често изпреварват прилаганите в областта на киберсигурността мерки за борба с тях; счита, че ИТ инструментите са се превърнали във важни инструменти за членовете и служителите на ЕП при извършването на работата им, но въпреки това са уязвими на подобни атаки; поради това приветства включването на киберсигурността в общата стратегическа рамка на Парламента за управление и счита, че това ще позволи на институцията да защитава по-добре активите и информацията си;

16.  изразява съжаление, че въпреки инсталирането на системата SECure EMail (SECEM) Парламентът не е в състояние да получава ограничена и некласифицирана информация от други институции; изразява съжаление, че Парламентът не може да разработи сам собствена система за класифицирана информация и в момента се водят преговори с други институции в тази област; очаква, че тези преговори ще спомогнат да се идентифицират най-добрите средства, така че Парламентът да може да получава ограничена и некласифицирана информация; приканва генералния секретар да представи на комисията по бюджети повече информация относно новостите във връзка с тези преговори преди четенето на бюджета в Парламента през есента на 2017 г.;

17.  приветства усилията за по-нататъшна цифровизация и компютризация на процедурите; в тази връзка насърчава въвеждането на повече възможности за използването на защитен електронен подпис в административните процедури с цел да се намали потреблението на хартия и да се спести време;

18.  приветства подписването на меморандум за разбирателство между белгийското правителство и Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност и други институции, установени в Брюксел, относно проверките за сигурност за всички служители на външни изпълнители, които желаят да получат достъп до институциите на Съюза; приканва генералния секретар да прецени целесъобразността на разширяването на прилагането на меморандума за разбирателство за длъжностните лица, парламентарните сътрудници и стажантите, за да могат да се извършат необходимите проверки за сигурност преди тяхното назначаване;

Политика в областта на сградния фонд

19.  припомня, че последната средносрочна стратегия в областта на сградния фонд беше приета от Бюрото през 2010 г.; задава въпроса защо Бюрото не е представило дългосрочна стратегия за сградния фонд на Парламента през този парламентарен мандат въпреки предходните резолюции на Парламента; приканва генералния секретар и заместник-председателите да представят на комисията по бюджети новата средносрочна стратегия относно сградния фонд възможно най-скоро, преди четенето на бюджета в Парламента през есента на 2017 г.;

20.  отново призовава за прозрачен процес на вземане на решения относно политиката в областта на сградния фонд, въз основа на ранно предоставяне на информация, в съответствие с разпоредбите на член 203 от Финансовия регламент; в тази връзка призовава за повече информация относно разширяването на детската ясла „Вайенберг“;

21.  призовава за предоставяне на повече информация относно проекта за ремонт на сграда „Пол-Анри Спаак“ (PHS), и по-специално евентуалните становища от независими външни изпълнители относно възможните варианти за сградата PHS, която имаше кратък 25-годишен срок на експлоатация; призовава генералния секретар да представи резултатите от това проучване на комисията по бюджети възможно най-скоро; подчертава, че съществуващата сграда не отговаря на статичните изисквания за обществена сграда за парламентарни функции, която има по-висока степен на сигурност и трябва да издържи на външни сътресения, без да се срине; критикува факта, че сградата PHS не отговаря дори на минималните стандарти за съвременни статични изисквания, и отбелязва, че вече се е наложило да бъдат предприети няколко действия с цел гарантиране на нейната стабилност; ето защо настоятелно призовава Бюрото и администрацията на Парламента да работят по бъдещите решения за сградата PHS, която да гарантира живота и здравословните условия на труд на намиращите се там лица; отбелязва размера на бюджетните кредити, предложен от генералния секретар за 2018 г. за проучвания, подготвителни проекти и строителни работи, и оказването на съдействие на екипа за управление на проекта; изразява загриженост относно евентуалното объркване по отношение на сумите, които ще бъдат изразходвани за проучвания и премествания; настоятелно призовава Бюрото и генералния секретар да информират комисията по бюджети за всички последващи стъпки и да предоставят ясна разбивка на разходите във възможно най-кратък срок и не по-късно от юли 2017 г.; припомня, че във всеки случай е необходимо да се прилага съвременна енергоспестяваща архитектура; призовава да се направи оценка на въздействието на ремонта върху службата за организиране на посещения и семинари, достъпността на пленарната зала и другите зали и кабинети;

22.  счита, че 2018 г. ще бъде решаваща година за сградата „Конрад Аденауер“ (KAD), тъй като ще отбележи края на работата в източната част и започването ѝ в западната част; отбелязва със загриженост, че отпуснатият за управлението на този мащабен проект бюджет е трябвало да бъде преразгледан, за да се подсилят екипите, които следят за напредъка на работата; отбелязва продължаващата практика за използване на „сборен трансфер“ (ramassage) в края на годината с цел да се допринесе за текущите строителни проекти; счита, че, макар че това може да бъде прагматично решение за намаляване на лихвените плащания, все пак противоречи на прозрачността на строителните проекти в рамките на бюджета на Парламента и би могло дори да подтикне към завишаване на бюджета в някои области;

23.  приканва компетентните заместник-председатели и генералния секретар да представят на комисията по бюджети доклад за напредъка и прогнози за финализирането на строителните работи по сградата KAD;

Схема на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

24.  припомня, че Парламентът е поел ангажимент за 30% намаление на емисиите си на CO2 на ЕПРВ до 2020 г. в сравнение с 2006 г.;

25.  счита, че поради това е изключително важно Парламентът да си постави нови, по-предизвикателни количествени цели, които следва да бъдат редовно измервани от компетентните служби;

26.  припомня ангажимента на Парламента в контекста на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност да прилага, „без да се засягат приложимите бюджетни правила и правилата по отношение на обществените поръчки, [...] същите изисквания спрямо притежаваните и ползваните [от тях] сгради като изискванията, които се прилагат спрямо сградите на централните администрации на държавите членки по силата на член 5 и член 6“ от същата директива, поради голямата видимост на сградите и водещата роля, която Парламентът следва да играе по отношение на енергийните характеристики на тези сгради; подчертава, че е належащо Парламентът да изпълни това заявление, не на последно място заради доверието в него при провеждащите се понастоящем преразглеждания на Директивата за енергийните характеристики на сградите и Директивата за енергийната ефективност;

27.  приветства създаването на работна група по мобилността, която следва да работи приобщаващо и с ясен мандат; подчертава, че Парламентът трябва да спазва всички приложими регионални закони в местата на работа, включително в тази област; застъпва се за насърчаването на използването на установената пряка влакова връзка между Парламента в Брюксел и летището; приканва отговорните служби на този фон да преоценят състава и големината на автомобилния си парк; призовава Бюрото да създаде незабавно система от стимули за насърчаване на използването на велосипеди за пътувания от дома до работното място; отбелязва, че такава схема вече е създадена в другите институции, по-специално в Европейския икономически и социален комитет;

28.  приветства комуникационната кампания като полезно усилие да се разясни целта на Съюза и Парламента на гражданите; подчертава, че тази кампания следва да цели, наред с другото, да разясни ролята на Европейския съюз, правомощията на Парламента, неговите функции, включително избирането на председателя на Комисията, и неговото въздействие върху живота на гражданите;

29.  отбелязва, че с оглед на провеждането на предстоящите избори за Европейски парламент през 2019 г. подготвителната работа по комуникационната кампания вече е планирана да започне през тази година; приветства по-краткия двугодишен предизборен период за комуникационната кампания в сравнение с тригодишния предизборен период за изборите за Европейски парламент през 2014 г.;

30.  приема за сведение, че общата сума за комуникационната кампания за изборите през 2019 г. се изчислява на 25 милиона евро разходи през 2018 г. и 8,33 милиона евро през 2019 г., като през 2018 г. е необходим по-голям размер на финансовите ангажименти; подчертава значението на тези комуникационни кампании, особено като се има предвид настоящото положение в Съюза;

31.  счита, че Генералната дирекция за комуникация (ГД COMM) следва да предприеме действия във връзка с препоръките от оценката на кампанията за изборите за Европейски парламент през 2014 г.(12) и да отдаде приоритет на събирането на данни за проекти във връзка с кампанията, по отдели, въз основа на предварително определени ключови показатели за измерване на тяхното въздействие, като внимателно се разгледат първопричините за изключително ниската избирателна активност на изборите през 2014 г.;

Въпроси, свързани с членовете на ЕП

32.  приветства работата на секретариата на Парламента, на секретариатите на политическите групи и на кабинетите на членовете на ЕП, която е насочена към предоставяне на необходимите ресурси на членовете на ЕП при изпълнението на техния мандат; насърчава продължаващото развитие на тези служби, които засилват капацитета на членовете на ЕП да упражняват контрол върху работата на Комисията и Съвета и да представляват гражданите;

33.  приветства консултациите и проучванията, извършвани за членовете на ЕП и комисиите чрез Службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания (EPRS) и тематичните отдели; припомня, че при създаването на EPRS през 2013 г. беше предвидено извършване на средносрочна оценка за ефикасността на сътрудничеството между EPRS и тематичните отдели; изисква отново от генералния секретар да пристъпи към извършване на такава оценка и да представи резултатите от нея пред комисията по бюджети преди четенето на бюджета от Парламента през есента на 2017 г.; одобрява четирите специфични проекта, които се разработват в средносрочен план в библиотеката на Европейския парламент, а именно цифровата библиотека, подобрените ресурси за изследвания, източниците на сравнително право и отворената библиотека; счита, че тези проекти са средство за подобряване на подкрепата за членовете и персонала на ЕП, както и за улесняване на достъпа за външната изследователска общност и гражданите; отбелязва значението на тези проекти и необходимостта те да бъдат интегрирани в законодателната работа на членовете на ЕП и членовете на персонала;

34.  отбелязва, че наскоро преразгледаният Правилник за дейността(13) е ограничил членовете на ЕП до максимум три устни обяснения на вот в рамките на една месечна сесия, но остава загрижен относно породените от тях допълнителни разходи, необходими за устен превод, както и за писмен превод на стенографските протоколи на обясненията; настоятелно призовава генералния секретар да предостави подробна разбивка на разходите, свързани с устните обяснения на вот; посочва наличието на алтернативи, като например писмените обяснения на вот, както и множество средства за обществена комуникация в сградите на Парламента, чрез които членовете на ЕП да обяснят позициите си за гласуване; призовава, като временна мярка, устните обяснения на вот да бъдат вписани в края на всеки ден в дневния ред на пленарната сесия, след едноминутните изказвания и другите точки от дневния ред;

35.  припомня задължението на членовете на ЕП да информират администрацията относно всяка промяна в своите декларации за интереси;

36.  изразява несъгласието си с необходимостта от смяна на обзавеждането в кабинетите на членовете на ЕП и техните сътрудници в Брюксел; счита, че по-голямата част от обзавеждането е в добро състояние и че следователно няма необходимост да бъде сменяно; счита, че обзавеждането трябва да бъде сменяно само когато има основателна причина за това;

37.  като подготовка за деветия парламентарен мандат, призовава генералния секретар да представи на Бюрото по-точен списък на поеманите разходи в рамките на надбавката за общи разходи и припомня принципа на независимост на мандата; припомня, че е възможно членовете на ЕП, които желаят това, да публикуват списък на своите разходи в рамките на надбавката за общи разходи на личната си уеб страница; отново призовава за по-голяма прозрачност по отношение на надбавката за общи разходи, надграждайки върху примерите за най-добри практики от националните делегации в Парламента и държавите членки; счита, че членовете на ЕП следва също така да могат да предоставят връзки на уебсайта на Парламента към местата, където понастоящем публикуват разходните си документи; отново заявява, че подобряването на прозрачността на надбавката за общи разходи не следва да изисква допълнителен персонал в администрацията на Парламента;

38.  подчертава, че настоящият бюджетен ред за парламентарните сътрудници е достатъчен и не следва да бъде увеличаван над индексацията на възнагражденията;

39.  припомня искането, прието от пленарното заседание в горепосочената резолюция от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза на Парламента за 2017 г., правилата за възстановяване на разходите за командировки, свързани с пътувания между трите места на работа на Парламента и извършени от акредитирани парламентарни сътрудници, да бъдат преразгледани с цел привеждането им в съответствие с правилата, приложими за другите служители, и изразява съжаление, че до момента не са предприети никакви действия в това отношение; призовава Бюрото незабавно да предприеме действия по този въпрос; същевременно подчертава, че настоящите тавани за възстановяване на разходите за командировки на акредитираните парламентарни сътрудници (120/140/160 EUR) не са променяни от 2011 г. насам и че разликата между акредитираните парламентарни сътрудници и другите служители се е увеличила допълнително до най-малко 40% след въвеждането на нови тавани, одобрени от Съвета на 9 септември 2016 г. и засега прилагани само за длъжностните лица, считано от 10 септември 2016 г.; следователно призовава Бюрото да вземе необходимите мерки, за да премахне това неравенство;

40.  подчертава, че премахването на тази разлика в разходите за командировки не предполага увеличение на бюджетния ред за парламентарните сътрудници;

41.  призовава за прозрачно и подходящо използване на възстановяването на пътните разходи на членовете на ЕП и препоръчва да се насърчава пътуването в икономична класа както по отношение на въздушния транспорт, така и на железопътния транспорт;

42.  призовава Председателския съвет и Бюрото да преразгледат възможността акредитираните парламентарни сътрудници при определени условия да придружават членовете на ЕП по време на официални делегации и мисии на Парламента, както вече поискаха няколко членове на ЕП; счита, че членовете на ЕП следва да вземат решение дали техните сътрудници следва да ги придружават по време на официални делегации, като за целта използват предоставените им надбавки за парламентарни сътрудници;

Въпроси, свързани с персонала

43.  съгласно точка 27 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. относно постепенното намаляване на персонала с 5%, което да бъде приложено във всички институции, органи и агенции между 2013 и 2017 г., подчертава, че поради специфичните нужди, възникнали в Парламента през 2014 и 2016 г., беше постигнато споразумение със Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година(14), в което мерките за годишно намаляване на персонала в Парламента се очаква да продължат до 2019 г.;

44.  отбелязва, че, макар че политическите групи са освободени от тези мерки за годишно намаляване на персонала от 2014 г. насам(15), споразумението по помирителната процедура за бюджета за 2017 г. доведе до намаление на длъжностите в щатното разписание на секретариата на Парламента поради неспазване на джентълменското споразумение от страна на Съвета;

45.  припомня, че всички служители, работещи за политическите групи, ще бъдат изключени от целта за намаляване на персонала с 5% в съответствие с решенията, взети относно финансовата 2014, 2015, 2016 и 2017 година;

46.  приветства, в контекста на мерките за намаляване на персонала, предложението за преобразуване на 50 постоянни длъжности AST в 50 постоянни длъжности AD, което има пренебрежимо малко отражение върху бюджета; отбелязва освен това предложението за преобразуване на три временни длъжности AST в три временни длъжности AD в кабинета на председателя;

47.  призовава Бюрото да гарантира, че се зачитат социалните и пенсионните права на акредитираните парламентарни сътрудници и че се осигуряват финансови средства, по-специално що се отнася до акредитираните парламентарни сътрудници, които са били наети от членове на ЕП без прекъсване през последните два законодателни парламентарни мандата; във връзка с това приканва администрацията да представи предложение, което отчита решението за ранни избори през 2014 г., както и времето, което отнема процедурата за набиране на персонал, при изчисляване на 10-те години трудов стаж съгласно Правилника за персонала;

48.  счита, че в период, когато финансовите и човешките ресурси, с които разполагат институциите на Съюза, е вероятно да бъдат все по-ограничени, е важно самите институции да бъдат в състояние да наемат и задържат най-квалифицираните служители, за да посрещат бъдещите сложни предизвикателства по начин, съответстващ на принципите на бюджетиране, основано на изпълнението;

49.  счита, че устният и писменият превод са от съществено значение за функционирането на Парламента, и признава качеството и добавената стойност на услугите, предоставяни от устните преводачи; отново заявява позицията на Парламента, изразена в горепосочената му резолюция от 14 април 2016 г., че генералният секретар следва да направи допълнителни предложения за рационализация, като например увеличаване на употребата на писмени и устни преводи по заявка, особено за интергрупите на Европейския парламент, както и проучване на възможностите за повишаване на ефективността чрез използването на най-новите езикови технологии като инструмент, подпомагащ работата на устните преводачи, и оценка на въздействието на преразгледаната рамка за щатни устни преводачи за подобряването на ефективното използване на ресурсите и производителността;

50.  приветства продължаването на мерките, предприети от Парламента за въвеждането на ирландския език като пълноправен официален език до 1 януари 2021 г.; в тази връзка отбелязва, че няма да бъдат необходими допълнителни длъжности през 2018 г.; въпреки това призовава генералния секретар да продължи да се консултира с ирландските членове на ЕП с оглед на евентуалните мерки за ефективно използване на ресурсите, без да се накърняват гарантираните права на членовете на ЕП;

51.  настоятелно призовава генералния секретар да надгради съществуващите споразумения за сътрудничество между Парламента, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет, с цел да се определят други области, в които биха могли да бъдат споделени административни функции; призовава освен това генералния секретар да стартира проучване относно евентуалните полезни взаимодействия между Парламента, Комисията и Съвета при изпълнението на административни функции и услуги;

Европейски политически партии и политически фондации

52.  припомня, че европейските политически партии и фондации допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и повишаването на разбирането на гражданите за връзката между политическите процеси на национално и европейско равнище;

53.  счита, че неотдавнашната полемика около финансирането на някои европейски политически партии и някои политически фондации изложи на показ слабостите в съществуващите системи за управление и контрол;

54.  счита, че влизането в сила на Регламенти (ЕС) № 1141/2014(16) и (ЕС) № 1142/2014(17) ще осигури допълнителни механизми за контрол, като например изискването за регистрация в Органа за европейските политически партии и политически фондации; счита обаче, че все още има възможности за допълнително подобрение на тези мерки; отбелязва, че партиите и фондациите ще започнат да кандидатстват за финансиране по новите правила през финансовата 2018 година;

55.  подчертава, че бяха установени редица проблеми в настоящата система на съфинансиране, в която вноските и безвъзмездните средства от бюджета на Парламента за партиите и фондациите не могат да надвишават 85% от допустимите разходи, а останалите 15% следва да бъдат покрити със собствени ресурси; отбелязва например, че недостигът на средства от членски внос и дарения често се балансира с вноски в натура;

Други въпроси

56.  отбелязва продължаващия диалог между Европейския парламент и националните парламенти; призовава за неговото укрепване с цел да се постигне по-добро разбиране за приноса на Европейския парламент и Съюза в държавите членки;

57.  отбелязва искането за външни проучвания и становища с цел да се подпомогне работата на комисиите и други политически органи при анализирането на евентуалните последици от Брекзит, включително бюджетните последици за Парламента; поставя под въпрос необходимостта да се прибягва до външни проучвания и становища вместо да се използват множеството служби за изследвания, които са част от структурата на Парламента; подчертава, че до приключването на преговорите относно излизането на Обединеното кралство от Съюза Обединеното кралство продължава да бъде пълноправен член на Съюза и всички права и задължения на членството остават в сила; следователно подчертава, че решението на Обединеното кралство да напусне Съюза вероятно няма да има отражение върху бюджета на Парламента за 2018 г.;

58.  припомня резолюцията на Парламента от 20 ноември 2013 г. относно местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз(18), в която разходите, свързани с географската разпръснатост на Парламента, се оценяват на 156 – 204 милиона евро, което се равнява на 10% от бюджета на Парламента; подчертава, че въздействието върху околната среда от географската разпръснатост се очаква да достигне между 11 000 и 19 000 тона емисии на CO2; подчертава отрицателната обществена нагласа вследствие на тази разпръснатост и поради това отново изразява позицията си, като призовава за изготвяне на пътна карта за едно седалище;

59.  припомня резолюцията на Парламента от 14 април 2016 г.(19) относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година; изисква да се установи сътрудничество с телевизионни канали, социални медии и други партньори с оглед на създаването на европейски медиен център за целите на обучението на млади журналисти;

60.  призовава генералния секретар и Бюрото да изградят култура на основано на изпълнението бюджетиране в администрацията на Парламента, в съответствие с подхода за оптимизация при управлението, с цел повишаване на ефикасността и качеството във вътрешната работа на институцията;

o

o  o

61.  приема бюджетната прогноза за финансовата 2018 година;

62.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и бюджетната прогноза съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2016)0132.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2016)0411.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2016)0475.

(8)

Приети текстове, P8_TA(2015)0172.

(9)

Приети текстове, P8_TA(2016)0132.

(10)

Приети текстове, P8_TA(2016)0411.

(11)

Приети текстове, P8_TA(2016)0484.

(12)

Проучване на Deloitte, декември 2015 г.

(13)

Приети текстове, P8_TA(2016)0484 – Член 183, параграф 1.

(14)

Приети текстове, P8_TA(2015)0407.

(15)

Приети текстове, P7_TA(2013)0437; Приети текстове, P8_TA(2014)0036; Приети текстове, P8_TA(2015)0376; Приети текстове, P8_TA(2016)0411.

(16)

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1).

(17)

Регламент (ЕС, Евратом) № 1142/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на финансирането на европейските политически партии (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 28).

(18)

Приети текстове, P7_TA(2013)0498.

(19)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2016)0132.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА

 

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2018 ГОДИНА

 

УТВЪРДЕН ОТ КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ НА НЕЙНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА

 

3 АПРИЛ 2017 Г.

 

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА

2018

Вноска на Европейския съюз за финансиране на разходите

на Европейския парламент за финансовата 2018 година

Наименование

Сума

 

 

Разходи

1 953 483 373

Собствени ресурси

164 416 000

Дължима вноска

1 789 067 373

ПРИХОДНА ЧАСТ

Дял Глава Статия Позиция

Наименование

Бюджет за 2018 г.

Бюджет за 2017 г.

Резултат от изпълнението за 2016 г.

 

 

 

 

 

4

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

 

 

 

4 0

ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

 

 

 

4 0 0

Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институцията, длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия

77 085 000

74 105 828

71 635 418

4 0 3

Постъпления от временните вноски от възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

p.m

p.m

13 616

4 0 4

Постъпления от специалния налог и от налога за солидарност върху възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

11 585 000

11 006 056

10 602 055

 

 

88 670 000

85 111 884

82 251 089

Глава 4 0 — Общо

4 1

ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

 

 

68 455 454

4 1 0

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

66 485 000

64 712 299

61 138 636

4 1 1

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

9 200 000

9 200 000

7 294 722

4 1 2

Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

10 000

10 000

22 096

 

 

75 695 000

73 922 299

68 455 454

Глава 4 1 — Общо

4 2

ДРУГИ ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

 

 

 

4 2 1

Вноски на членовете на Парламента към пенсионноосигурителната схема за прослужено време

p.m

p.m

p.m

 

Глава 4 2 — Общо

0

0

0

 

Дял 4 — Общо

164 365 000

159 034 183

150 706 543

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

 

 

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ (ДОСТАВКА НА СТОКИ) И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

 

 

 

5 0 0

Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки)

 

 

 

5 0 0 0

Постъпления от продажбата на превозни средства — целеви приходи

p.m

p.m

p.m

5 0 0 1

Постъпления от продажбата на други движими вещи — целеви приходи

p.m

p.m

589

5 0 0 2

Приходи от доставката на стоки за други институции или органи — целеви приходи

p.m

p.m

188 858

5 0 1

Постъпления от продажбата на недвижимо имущество

p.m

p.m

p.m

5 0 2

Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

p.m

p.m

p.m

 

Глава 5 0 — Общо

p.m

p.m

189 447

5 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМ

 

 

 

5 1 1

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество и възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем

p.m

p.m

 

5 1 1 0

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи

p.m

p.m

2 859 618

5 1 1 1

Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи

p.m

p.m

129 706

 

Глава 5 1 — Общо

p.m

p.m

2 989 324

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

 

 

 

5 2 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

50 000

200 000

23 473

 

Глава 5 2 — Общо

50 000

200 000

23 473

5 5

ПРИХОДИ ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА

 

 

 

5 5 0

Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи

p.m

p.m

4 958 708

5 5 1

Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или извършена работа по тяхно искане — целеви приходи

p.m

p.m

583 648

 

Глава 5 5 — Общо

p.m

p.m

5 542 356

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

 

 

5 7 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

p.m

p.m

3 874 703

5 7 1

Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция — целеви приходи

p.m

p.m

p.m

5 7 2

Възстановяване на разходи за социално обслужване, направени за сметка на друга институция

p.m

p.m

p.m

5 7 3

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи

p.m

p.m

3 298 878

 

Глава 5 7 — Общо

p.m

p.m

7 173 581

5 8

РАЗНИ ПЛАЩАНИЯ

 

 

 

5 8 1

Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи

p.m

p.m

217 498

 

Глава 5 8 — Общо

p.m

 

 

 

Дял 5 — Общо

50 000

200 000

16 135 679

6

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ НА СЪЮЗА

 

 

 

6 6

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ

 

 

 

6 6 0

Други вноски и възстановени суми

 

 

 

6 6 0 0

Други целеви вноски и възстановени суми — целеви приходи

p.m

p.m

14 477 581

6 6 0 1

Други нецелеви вноски и възстановени суми

p.m

p.m

p.m

 

Глава 6 6 — Общо

p.m

p.m

14 477 581

 

Дял 6 — Общо

p.m

p.m

14 477 581

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

 

 

 

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

 

 

 

9 0 0

Разни приходи

1 000

1 000

2 061 711

 

Глава 9 0 — Общо

1 000

1 000

2 061 711

 

Дял 9 — Общо

1 000

1 000

2 061 711

 

ВСИЧКО ОБЩО

164 416 000

159 235 183

183 381 514

РАЗХОДНА ЧАСТ

Обобщена справка за бюджетните кредити (2018 и 2017 г.) и за изпълнението (2016 г.)

Дял Глава

Наименование

Бюджетни кредити за 2018 г.

Бюджетни кредити за 2017 г.

Резултат от изпълнението за 2016 г.

 

 

 

 

 

1

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

212 101 000

210 660 500

203 367 219

1 2

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

671 064 000

650 213 700

625 820 200

1 4

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

144 760 333

137 040 500

125 551 151

1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

18 648 150

17 539 500

14 441 490

 

Дял 1 — Общо

1 046 573 483

1 015 454 200

969 180 059

 

 

 

 

 

2

СГРАДИ, МЕБЕЛИРОВКА, ОБОРУДВАНЕ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

227 352 000

255 137 000

251 599 697

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ

179 543 500

170 034 500

154 150 447

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

7 103 000

5 719 000

4 421 417

 

Дял 2 — Общо

413 998 500

430 890 500

410 171 561

 

 

 

 

 

3

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

36 693 000

32 827 000

33 038 898

3 2

ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

131 498 390

108 238 000

106 676 345

 

Дял 3 — Общо

168 191 390

141 065 000

139 715 243

 

 

 

 

 

4

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

114 770 000

112 905 000

109 952 171

4 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

208 510 000

207 991 000

194 405 139

4 4

ЗАСЕДАНИЯ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА НАСТОЯЩИ И БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕП

440 000

420 000

420 000

 

Дял 4 — Общо

323 720 000

321 316 000

304 777 310

 

 

 

 

 

5

ОРГАН ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ И КОМИТЕТ ОТ НЕЗАВИСИМИ ИЗТЪКНАТИ ЛИЧНОСТИ

 

 

 

 

5 0

РАЗХОДИ НА ОРГАНА ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ И КОМИТЕТА ОТ НЕЗАВИСИМИ ИЗТЪКНАТИ ЛИЧНОСТИ

 

p.m

p.m

0

 

Дял 5 — Общо

0

0

0

 

 

 

 

 

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

p.m

p.m

0

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

1 000 000

864 300

0

10 3

РЕЗЕРВ ЗА РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕС

p.m

p.m

0

10 4

РЕЗЕРВ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА

p.m

p.m

0

10 5

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СГРАДИ

p.m

p.m

0

10 6

РЕЗЕРВ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ

p.m

p.m

0

10 8

РЕЗЕРВ ЗА EMAS

p.m

p.m

0

 

Дял 10 — Общо

1 000 000

864 300

0

 

ВСИЧКО ОБЩО

1 953 483 373

1 909 590 000

1 823 844 172

Приходи — Собствени ресурси

Дял 4 — ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

Глава 4 0 — ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

Статия 4 0 0 — Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институцията, длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

77 085 000

74 105 828

71 635 418,00

Правно основание

Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него.

Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на условията и процедурата за данъчно облагане в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).

Статия 4 0 3 — Постъпления от временните вноски от възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

13 616,00

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 66а от него във версията, която беше в сила до 15 декември 2003 г.

Статия 4 0 4 — Постъпления от специалния налог и от налога за солидарност върху възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

11 585 000

11 006 056

10 602 055,00

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 66а от него.

Глава 4 1 — Вноски към пенсионноосигурителната схема

Статия 4 1 0 — Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

66 485 000

64 712 299

61 138 636,00

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 83, параграф 2 от него.

Статия 4 1 1 — Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

9 200 000

9 200 000

7 294 722,00

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 4, член 11, параграфи 2 и 3 и приложение VIII, член 48 от него.

Статия 4 1 2 — Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

10 000

10 000

22 096,00

Глава 4 2 — Други вноски към пенсионноосигурителната схема

Статия 4 2 1 — Вноски на членовете на Парламента към пенсионноосигурителната схема за прослужено време

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

0,—

Правно основание

Правилник за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент, и по-специално приложение III към него.

Дял 5 — Приходи от административната дейност на институцията

Глава 5 0 — Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки) и недвижимо имущество

Статия 5 0 0 — Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки)

Позиция 5 0 0 0 — Постъпления от продажбата на превозни средства — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тази позиция е предназначена за вписване на приходите от продажбата или връщането на превозни средства, принадлежащи на институцията.

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Позиция 5 0 0 1 — Постъпления от продажбата на други движими вещи — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

589,00

Забележки

Тази позиция е предназначена за вписване на приходите от продажбата или връщането на движимо имущество, различно от превозни средства, принадлежащо на институцията.

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Позиция 5 0 0 2 — Приходи от доставката на стоки за други институции или органи — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

188 858,00

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Подробната информация за разходите и приходите от заеми, отдаване под наем или от предоставяне на услуги по тази бюджетна позиция е дадена като приложение към настоящия бюджет.

Статия 5 0 1 — Постъпления от продажбата на недвижимо имущество

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходите от продажбата на недвижимо имущество, принадлежащо на институцията.

Статия 5 0 2 — Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

В тази статия се записват също така приходите от продажбата на подобни продукти на електронен носител.

Глава 5 1 — Постъпления от наем

Статия 5 1 1 — Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество и възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем

Позиция 5 1 1 0 — Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

2 859 618,00

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Подробната информация за разходите и приходите от заеми, отдаване под наем или от предоставяне на услуги по тази бюджетна позиция е дадена като приложение към настоящия бюджет.

Позиция 5 1 1 1 — Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

129 706,00

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Глава 5 2 — Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви

Статия 5 2 0 — Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

50 000

200 000

23 473,00

Забележки

В тази статия се записват приходите от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията.

Глава 5 5 — Приходи от постъпленията от предоставени услуги и извършена работа

Статия 5 5 0 — Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

4 958 708,00

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 5 1 — Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или извършена работа по тяхно искане — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

583 648,00

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Глава 5 7 — Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията

Статия 5 7 0 — Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

3 874 703,00

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 7 1 — Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 7 2 — Възстановяване на разходи за социално обслужване, направени за сметка на друга институция

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходите от възстановяване на разходи за социално обслужване, направени за сметка на друга институция.

Статия 5 7 3 — Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

3 298 878,00

Глава 5 8 — Разни плащания

Статия 5 8 1 — Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

217 498,00

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

В тази статия се записват и обезщетенията от страна на застрахователни компании във връзка с възнагражденията на длъжностни лица, претърпели злополуки.

Дял 6 — Вноски и възстановени суми във връзка със споразумения и програми на Съюза

Глава 6 6 — Други вноски и възстановени суми

Статия 6 6 0 — Други вноски и възстановени суми

Позиция 6 6 0 0 — Други целеви вноски и възстановени суми — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

14 477 581,00

Забележки

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тази позиция е предназначена за вписване на всички приходи, непредвидени в другите части от дял 6, които са използвани за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити за финансиране на разходите, към които са разпределени тези приходи.

Позиция 6 6 0 1 — Други нецелеви вноски и възстановени суми

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Разни приходи

Глава 9 0 — Разни приходи

Статия 9 0 0 — Разни приходи

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1 000

1 000

2 061 711,00

Забележки

В тази статия се записват разни приходи.

Подробната информация за разходите и приходите от заеми, отдаване под наем или предоставяне на услуги по тази статия е дадена като приложение към настоящия бюджет.

Разходи — Разходи

Дял 1 — Лица, работещи в институцията

Глава 1 0 — Членове на институцията

Статия 1 0 0 — Възнаграждения и надбавки

Позиция 1 0 0 0 — Възнаграждения

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

77 350 000

75 846 000

73 871 418,64

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за надбавката, предвидена в Устава на членовете на Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 9 и 10 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 1 и 2 от тях.

Позиция 1 0 0 4 — Обикновени пътни разноски

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

68 500 000

69 200 000

66 290 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за възстановяването на пътните разноски и разноските за престой, свързани с пътуванията до и от местата на работа и други командировки.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 25 000 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 10 — 21 и член 24 от тях.

Позиция 1 0 0 5 — Други пътни разноски

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

6 200 000

6 000 000

6 150 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за възстановяването на допълнителни пътни разноски и пътни разноски, направени в държавата членка, в която е избран членът на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 22 и 23 от тях.

Позиция 1 0 0 6 — Надбавка за общи разходи

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

40 213 000

39 886 000

38 937 488,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, направени във връзка с парламентарната дейност на членовете на ЕП, в съответствие с Мерките за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 170 000 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 25 — 28 от тях.

Позиция 1 0 0 7 — Надбавки, свързани с изпълнението на служебните задължения

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

185 000

181 500

176 892,22

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на фиксираните надбавки за престой и представителните разходи, свързани със служебните задължения на председателя на Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Решение на Бюрото от 17 юни 2009 г.

Статия 1 0 1 — Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

Позиция 1 0 1 0 — Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

2 923 000

3 097 000

1 978 805,22

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на рискове от злополука, за възстановяване на медицинските разноски и за застраховка „Загуба и кражба на лични вещи“ на членовете на ЕП.

Той е предназначен също така за покриване на разходите по застраховане и помощ на членовете на ЕП при необходимост от репатриране по време на официално посещение в резултат на сериозно заболяване, злополука или непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват нормалното протичане на пътуването. Помощта включва организирането на репатрирането на члена на Европейския парламент и плащането на свързаните с това разноски.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 200 000 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 18 и 19 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 3 — 9 и 29 от тях.

Общностен правилник относно покриването на рисковете от злополука и професионални заболявания на длъжностните лица на Европейския съюз.

Общностен правилник относно покриването на рисковете от заболявания на длъжностните лица на Европейските общности.

Решение на Комисията за определяне на общи изпълнителни разпоредби, свързани с възстановяването на медицински разноски.

Позиция 1 0 1 2 — Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

805 000

775 000

593 638,06

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на някои разходи, необходими за осигуряване на помощ за член на ЕП със сериозни увреждания.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Правно основание

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 30 от тях.

Статия 1 0 2 — Преходни надбавки

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

960 000

939 000

1 725 886,26

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на преходните надбавки при приключване на мандата на член на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 13 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 45 — 48 и член 77 от тях.

Статия 1 0 3 — Пенсии

Позиция 1 0 3 0 — Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

11 540 000

11 450 000

10 521 344,41

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на пенсиите за осигурителен стаж и възраст след прекратяване на мандата на членовете на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 150 000 EUR.

Правно основание

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 75 от тях, и приложение III към Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент („Правилника за разноски и надбавки“).

Позиция 1 0 3 1 — Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

310 000

303 000

300 813,90

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на пенсии за инвалидност на членове на ЕП, настъпила по време на мандата им.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Правно основание

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 75 от тях, и приложение III към Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент („Правилника за разноски и надбавки“).

Позиция 1 0 3 2 — Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

2 315 000

2 313 000

2 170 644,40

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на съответната наследствена пенсия в случай на смърт на член на ЕП или на бивш член на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 15 000 EUR.

Правно основание

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 75 от тях, и приложение I към Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент („Правилника за разноски и надбавки“).

Позиция 1 0 3 3 — Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

287,82

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноската на институцията към схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване за членове на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 500 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 27 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 76 от тях, и приложение VII към Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент („Правилника за разноски и надбавки“).

Статия 1 0 5 — Езикови и компютърни курсове

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

800 000

670 000

650 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за езикови и компютърни курсове за членовете на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 44 от тях.

Решение на Бюрото от 4 май 2009 г. относно езиковите и компютърните курсове за членовете на ЕП.

Глава 1 2 — Длъжностни лица и срочно наети служители

Статия 1 2 0 — Възнаграждения и други права

Позиция 1 2 0 0 — Възнаграждения и надбавки

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

666 300 000

645 973 700

621 577 766,68

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните плащания в полза на длъжностните лица и срочно наетите служители, заемащи длъжност, включена в щатното разписание:

—  заплати, надбавки и други свързани със заплатите плащания,

—  осигуряване за болест, злополука и професионално заболяване и други разходи за социално осигуряване,

—  фиксирани надбавки за извънреден труд,

—  различни надбавки и безвъзмездни средства,

—  плащане на пътните разноски за длъжностните лица или срочно наетите служители, техните съпрузи или лицата на тяхна издръжка, от местоработата им до мястото на произход,

—  отражение на корекционните коефициенти, приложими към възнаграждението и към частта от възнагражденията, преведени в държава, различна от държавата на месторабота,

—  осигуряване за безработица за срочно наетите служители, както и плащания, извършвани от институцията в полза на срочно наетите служители за учредяване или запазване на пенсионните им права в страната им на произход.

Той е предназначен също така и за покриване на застрахователните премии „Спортни злополуки“ за лицата, ползващи спортните центрове на Европейския парламент в Брюксел и Страсбург.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 350 000 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Позиция 1 2 0 2 — Заплащане на извънреден труд

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

134 000

135 000

60 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за заплащането на извънреден труд в съответствие с горепосочените разпоредби.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 56 от него и приложение VI към него.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Позиция 1 2 0 4 — при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

3 430 000

2 950 000

3 425 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  пътните разноски, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители (включително членовете на техните семейства) при встъпване или напускане на длъжност или преместване на друго място на работа,

—  надбавките за настаняване и пренастаняване, както и разноските за преместване, дължими на длъжностните лица и срочно наетите служители, които са длъжни да променят местопребиваването си при встъпване в длъжност или при преместване на друго място на работа, както и при окончателно напускане на институцията и установяване другаде,

—  дневните, дължими на длъжностните лица и срочно наетите служители, които представят доказателства за необходимостта от промяна на обичайното си местопребиваване при встъпване в длъжност или след преместване на нова месторабота,

—  обезщетение при уволнение за длъжностно лице, назначено с изпитателен срок, чието правоотношение е прекратено на основание очевидно несправяне със служебните задължения,

—  обезщетение на срочно нает служител при едностранно прекратяване на неговия договор от страна на институцията,

—  разликата между вноските, платени от персонала към пенсионна схема на държава членка, и тези, дължими към схемата на Общността при промяна на класификацията на даден договор.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Статия 1 2 2 — Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

Позиция 1 2 2 0 — Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1 200 000

1 155 000

757 433,06

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обезщетенията, които следва да бъдат изплатени:

—  на длъжностните лица, преминали в неактивна заетост във връзка със съкращения в щатното разписание на институцията,

—  на длъжностните лица, ползващи отпуск за организационни нужди, свързани с придобиването на нови компетенции в рамките на институцията,

—  на длъжностните лица и старшите срочно наети служители в политическите групи, заемащи длъжност със степен AD 16 или AD 15, предсрочно пенсионирани в интерес на службата.

Този бюджетен кредит покрива също така здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя и отражението на корекционните коефициенти, приложими към тези надбавки (с изключение на бенефициерите съгласно член 42в, които нямат право на корекционен коефициент).

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 41, 42в и 50 от него и приложение IV към него, както и член 48а от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

Позиция 1 2 2 2 — Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  обезщетенията, дължими съгласно Правилника за длъжностните лица или регламенти (ЕО, Евратом, ЕОВС) № 2689/95 и (ЕО, Евратом) № 1748/2002 на Съвета,

—  здравноосигурителните вноски, плащани от работодателя за лицата, получаващи обезщетения,

—  отражението на корекционните коефициенти, приложими за отделните обезщетения.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 64 и 72 от него.

Регламент (EО, Евратом, ЕОВС) № 2689/95 на Съвета от 17 ноември 1995 г. за въвеждане на специални мерки при окончателно прекратяване на служебното правоотношение на срочно наети служители на Европейските общности във връзка с присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция (OВ L 280, 23.11.1995 г., стр. 4).

Регламент (ЕО, Евратом) № 1748/2002 на Съвета от 30 септември 2002 г. за въвеждане на специални мерки при окончателно прекратяване на служебното правоотношение на длъжностни лица на Европейските общности, назначени на постоянна длъжност в Европейския парламент, и срочно наети служители на политическите групи на Европейския парламент в контекста на модернизацията на институцията (ОВ L 264, 2.10.2002 г., стр. 9).

Глава 1 4 — Друг персонал и външни услуги

Статия 1 4 0 — Друг персонал и външен персонал

Позиция 1 4 0 0 — Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

47 579 000

44 392 000

41 021 126,59

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните разходи, с изключение на разходите, свързани с други служители, назначени в Генерална дирекция по сигурността, изпълняващи задължения във връзка със сигурността на лицата и имуществото, сигурността на информацията и оценка на рисковете, както и разходите за други служители, работещи като шофьори в Генералния секретариат или осигуряващи координацията на шофьорите:

—  възнаграждението, включително отпусканите суми и надбавките, на другите служители, в т.ч. договорно наетите служители и специалните консултанти (по смисъла на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз), вноските за сметка на работодателя към различните социалноосигурителни системи, най-често общностната, и отражението на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на тези служители,

—  наемането на работа на срочно наети служители,

—  фактурите, издадени от Службата за управление и плащане по индивидуални права за ползването на персонал, който обработва административните досиета на служителите на Европейския парламент (а именно обезщетения за безработица, пенсионни права и др.).

Част от тези бюджетни кредити се използват за набиране на договорно наети служители с увреждания в съответствие с решението на Бюрото от 7 и 9 юли 2008 г.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 4 400 000 EUR.

Правно основание

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз (дялове ІV, V и VІ).

Общи разпоредби за прилагане във връзка с конкурсите и процедурите по подбор, назначаването и класирането в степен на длъжностните лица и другите служители на Европейския парламент (решение на генералния секретар на Европейския парламент от 17 октомври 2014 г.).

Позиция 1 4 0 1 — Друг персонал — Сигурност

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

24 208 600

25 233 000

21 980 312,57

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните разходи за други служители, назначени в Генерална дирекция по сигурността, изпълняващи задължения във връзка със сигурността на лицата и имуществото, сигурността на информацията, както и оценка на рисковете:

—  възнаграждението на договорно наетите служители и договорно наетите служители със спомагателни функции, включително отпусканите суми и надбавките, както и отражението на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на тези служители,

—  наемането на работа на срочно наети служители.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Правно основание

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз (дял IV).

Общи разпоредби за прилагане във връзка с конкурсите и процедурите по подбор, назначаването и класирането в степен на длъжностните лица и другите служители на Европейския парламент (решение на генералния секретар на Европейския парламент от 17 октомври 2014 г.).

Позиция 1 4 0 2 — Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

6 220 300

6 169 000

 

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните разходи за други служители, работещи като шофьори в Генералния секретариат или осигуряващи координацията на шофьорите:

—  възнаграждението на договорно наетите служители и договорно наетите служители със спомагателни функции, включително отпусканите суми и надбавките, както и отражението на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на тези служители,

—  наемането на работа на срочно наети служители.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Правно основание

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз (дял IV).

Общи разпоредби за прилагане във връзка с конкурсите и процедурите по подбор, назначаването и класирането в степен на длъжностните лица и другите служители на Европейския парламент (решение на генералния секретар на Европейския парламент от 17 октомври 2014 г.).

Позиция 1 4 0 4 — Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

7 197 900

6 806 500

7 033 669,67

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  разходи, свързани с подбора, назначаването и посрещането на стажантите,

—  заплатите на дипломираните стажанти (стипендии), включително, от една страна, евентуална надбавка за жилищни нужди, а от друга страна, разходите за добавка, изплащана във връзка с увреждане (до 50 % от стойността на стипендията),

—  надбавките, изплащани на обучаваните стажанти,

—  пътните разноски на стажантите,

—  разходите за застраховка срещу заболяване и застраховка срещу злополука на стажантите,

—  оперативните безвъзмездни средства или прякото поемане на разходите във връзка със събития, организирани от Комитета по стажовете, в размер до 2 000 EUR годишно,

—  разходите, свързани с преместването на персонал между Европейския парламент и публичния сектор в държавите членки или в други държави, посочени в правилата,

—  командировъчните разходи на националните експерти, командировани в Европейския парламент, и по-специално техните надбавки и пътните им разноски,

—  разходите за застраховка срещу злополука на командированите национални експерти,

—  надбавката за учебни посещения,

—  организирането на дейности по обучение на конферентни и писмени преводачи, и по-специално в сътрудничество с школите за устни преводачи и университетите, обучаващи писмени преводачи, както и отпускането на стипендии за професионално обучение и допълнителна квалификация на устните и писмените преводачи, закупуването на учебни пособия и други свързани с това разходи.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Правно основание

Правила, уреждащи преместването на длъжностни лица от Европейския парламент и на срочно наети служители от политическите групи в национални администрации, други подобни на тях органи и международни организации (Решение на Бюрото от 7 март 2005 г.).

Правила, уреждащи командироването на национални експерти в Европейския парламент (Решение на Бюрото от 4 май 2009 г.).

Вътрешни правила относно стажовете и учебните посещения в генералния секретариат на Европейския парламент (решение на генералния секретар на Европейския парламент от 1 февруари 2013 г.).

Позиция 1 4 0 5 — Разходи за устен превод

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

50 858 533

46 244 000

48 598 750,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:

—  възнагражденията и подобни надбавки, социалноосигурителните вноски, пътните разноски и други разноски на помощните конферентни преводачи, наети от Европейския парламент за обслужване на заседанията, организирани от Европейския парламент за собствените му нужди или за нуждите на други институции или организации, когато необходимите услуги не могат да бъдат предоставени от устните преводачи на Европейския парламент (длъжностни лица или срочно наети служители),

—  разходите за агенции за организиране на конференции, за техници и администратори, обслужващи горепосочените заседания, когато последните не могат да бъдат обслужени от длъжностни лица, срочно наети служители или друг персонал на ЕП,

—  разходите за услуги, предоставени на Парламента от устни преводачи на други регионални, национални или международни институции,

—  разходите за дейности по устен превод, и по-специално дейности, свързани с подготовката на срещи, обучения и подбор на устни преводачи.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 3 500 000 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Споразумение за условията на труд и финансовите условия за служители на длъжност „конферентен преводач“ (и правилата за неговото прилагане), утвърдено на 28 юли 1999 г., изменено на 13 октомври 2004 г. и преразгледано на 31 юли 2008 г.

Позиция 1 4 0 6 — Наблюдатели

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на изплащането на разходите, свързани с наблюдателите, в съответствие с член 13 от Правилника за дейността на Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Статия 1 4 2 — Външни преводачески услуги

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

8 696 000

8 196 000

6 917 291,98

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за услуги по превод, редакция, машинопис, кодиране и техническа помощ, извършени от трети лица.

Очакваният размер на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 50 000 EUR.

Глава 1 6 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

Статия 1 6 1 — Разходи за управление на персонала

Позиция 1 6 1 0 — Разходи за набиране на персонал

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

253 650

214 000

273 500,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  разходите за организиране на конкурси, предвидени в член 3 от Решение 2002/621/ЕО, и разходите за пътуване и дневните разходи за кандидатите, поканени да се явят на събеседване и медицински прегледи,

—  разходите за организиране на процедури за подбор на персонал.

В надлежно обосновани случаи във връзка с оперативните нужди и след консултация с Европейската служба за подбор на персонал този бюджетен кредит може да бъде използван за конкурси, организирани от самата институция.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 27 — 31 и член 33 от него, както и приложение III към него.

Решение 2002/620/ЕО на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности, на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет, на Комитета на регионите и на Европейския омбудсман от 25 юли 2002 г. относно създаване на Служба за подбор на персонал на Европейските общности (ОВ L 197, 26.7.2002 г., стр. 53) и Решение 2002/621/ЕО на генералните секретари на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, на секретаря на Съда на Европейските общности, на генералните секретари на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет и на Комитета на регионите и на представителя на Европейския омбудсман от 25 юли 2002 г. относно организацията и дейността на Службата за подбор на персонал на Европейските общности (ОВ L 197, 26.7.2002 г., стр. 56).

Позиция 1 6 1 2 — Повишаване на професионалната квалификация

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

6 210 000

5 515 000

5 535 265,36

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за обучение с оглед подобряване на уменията на персонала и на качеството на работа и ефективността на институцията, например чрез езикови курсове за официалните работни езици.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Статия 1 6 3 — Мерки за подпомагане на персонала на институцията

Позиция 1 6 3 0 — Социално обслужване

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

743 000

768 000

418 323,17

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  като част от междуинституционалната политика за подпомагане на лица с увреждания, попадащи в следните категории:

—  длъжностни лица и срочно наети служители на активна служба,

—  съпрузи на длъжностни лица и срочно наети служители на активна служба,

—  деца на издръжка по смисъла на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз,

възстановяване, в рамките на бюджетните ограничения и след изчерпване на правата, евентуално предоставени в държавата по местопребиваване или произход, на признатите за необходими разходи от немедицинско естество, свързани с увреждането, надлежно оправдани и невъзстановени от общата здравноосигурителна схема,

—  действия, предприети по отношение на длъжностни лица и други служители в особено затруднено положение,

—  отпускане на безвъзмездни средства на Комитета по персонала и непредвидени разходи за социално обслужване. Плащането на вноски или покриването на разходи от Комитета по персонала за участниците в социална дейност цели финансирането на дейности със социално, културно или езиково измерение, без обаче да се предоставят субсидии за отделни служители или домакинства,

—  други действия със социален характер, на институционално и междуинституционално равнище, целящи интеграцията на длъжностните лица и служителите,

—  финансиране на специфични мерки за разумни улеснения или разходи за медицински преглед или социален анализ за длъжностни лица, други служители и стажанти с увреждания или за длъжностни лица и други служители с увреждания, които са в процес на назначаване, както и за стажанти с увреждания, които са в процес на подбор, в приложение на член 1г от Правилника за длъжностните лица, и по-специално мерките за оказване на лично съдействие на работното място или по време на командировка.

Очакваният размер на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 50 000 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 1г, член 9, параграф 3, трета алинея и член 76 от него.

Позиция 1 6 3 1 — Мобилност

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

730 000

700 000

448 687,52

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с мобилността на различните места на работа.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Позиция 1 6 3 2 — Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

227 000

230 000

238 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за поощряване и финансово подпомагане на инициативи, насочени към насърчаване на социалните контакти между служителите от различни националности, например субсидиране на клубове на служителите, спортни асоциации, културни общества и т.н., както и за вноска за разходите за постоянен център за отдих и развлечения (културни и спортни дейности, хобита, ресторант).

Този бюджетен кредит покрива също и финансовото участие в междуинституционални социални дейности.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 600 000 EUR.

Статия 1 6 5 — Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

Позиция 1 6 5 0 — Медицинско обслужване

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1 250 000

1 275 000

1 095 269,68

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на медицинската служба на трите места на работа на Европейския парламент, включително закупуване на материали, фармацевтични продукти и т.н., на разходите за профилактични медицински прегледи, разходите във връзка с работата на Комитета по трудоустрояване, както и разходите за външни услуги, извършени от медицински специалисти, преценени като необходими от лекари консултанти.

Той включва и разходи за закупуване на определени работни инструменти за медицински нужди, както и разходи за медицински и сестрински персонал, изпълняващ договорености за предоставяне на услуги или за краткосрочно заместване.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 59 от него и член 8 от приложение ІІ към него.

Позиция 1 6 5 2 — Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1 310 000

1 380 000

615 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за управление и ползване на ресторантите и столовото хранене.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 800 000 EUR.

Позиция 1 6 5 4 — Детски заведения

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

7 478 900

7 162 500

5 517 443,89

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовото участие на Европейския парламент в общите организационни разходи и разходите във връзка с предоставянето на услуги за вътрешните детски заведения, както и за външните детски заведения, с които е сключен договор.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 4 250 000 EUR.

Позиция 1 6 5 5 — Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип ІІ

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

445 600

295 000

300 000,00

Забележки

Изпълнение на Решение C(2013) 4886 на Комисията от 1 август 2013 г. (ОВ C 222, 2.8.2013 г., стр. 8).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовата вноска на Европейския парламент за Европейските училища от тип 2, акредитирани от Управителния съвет на Европейските училища, или за възстановяване на финансовата вноска, изплащана от Комисията, от името на Европейския парламент, на Европейските училища от тип 2, акредитирани от Управителния съвет на Европейските училища. Той покрива разходите във връзка с децата на длъжностните лица на Европейския парламент, записани в посочените училища.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Дял 2 — Сгради, мебелировка, оборудване и свързани разходи

Забележки

Застрахователният риск „Трудови спорове и терористични актове“, на който са изложени сградите на Европейския парламент, трябва да бъде покрит от общия бюджет на Европейския съюз, доколкото покритието на този риск не се осигурява от застрахователните компании.

По тази причина бюджетните кредити, записани по този дял, покриват всички разходи, свързани с вреди, причинени от трудови спорове и терористични актове.

Глава 2 0 — Сгради и разходи, свързани с тях

Статия 2 0 0 — Сгради

Позиция 2 0 0 0 — Наем

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

35 948 000

37 169 000

32 913 005,98

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на наеми за сградите или частите от сгради, заемани от Европейския парламент.

Той покрива също така данък сгради. Наемните цени са изчислени върху дванадесет месеца на база съществуващи или бъдещи договори, в които по правило се предвижда индексация на жизнения стандарт или разходите за строителство.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 3 000 000 EUR.

Финансовите вноски от държавите членки или от техните държавни агенции или субекти под формата на финансиране или възстановяване на разходи и такси, извършени във връзка със закупуването или използването на терени или сгради, или на разходи, свързани със сгради или оборудване на институцията, ще се считат за външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент.

Позиция 2 0 0 1 — Плащания по договори за дългосрочен наем

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

13 000 000

p.m.

53 500 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноските за дългосрочен наем на сгради или части от сгради по силата на съществуващи или бъдещи договори.

Очакваният размер на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 50 000 EUR.

Финансовите вноски от държавите членки или от техните държавни агенции или субекти под формата на финансиране или възстановяване на разходи и такси, извършени във връзка със закупуването или използването на терени или сгради, или на разходи, свързани със сгради или оборудване на институцията, ще се считат за външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент.

Позиция 2 0 0 3 — Придобиване на недвижими имоти

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за придобиване на недвижима собственост. Субсидиите за имоти и подготовката им за застрояване ще се определят съобразно разпоредбите на Финансовия регламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 13 000 EUR.

Финансовите вноски от държавите членки или от техните държавни агенции или субекти под формата на финансиране или възстановяване на разходи и такси, извършени във връзка със закупуването или използването на терени или сгради, или на разходи, свързани със сгради или оборудване на институцията, ще се считат за външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент.

Позиция 2 0 0 5 — Строителство на сгради

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

17 888 000

32 970 000

17 788 806,93

Забележки

Тази позиция има за цел да покрие евентуалното записване на бюджетни кредити, предназначени за строителството на сгради (строителни работи, хонорари за проучвания, първоначално оборудване и материали, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация и всички свързани с това разходи).

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000 000 EUR.

Финансовите вноски от държавите членки или от техните държавни агенции или субекти под формата на финансиране или възстановяване на разходи и такси, извършени във връзка със закупуването или използването на терени или сгради, или на разходи, свързани със сгради или оборудване на институцията, ще се считат за външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент.

Позиция 2 0 0 7 — Оборудване на помещения

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

60 820 000

84 550 000

60 652 105,72

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по изпълнение на работа по оборудване, включително други разходи, свързани с тази работа, и по-специално възнаграждения на архитекти или инженери и т.н.

Очакваният размер на целевите приходи по член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 600 000 EUR.

Финансовите вноски от държавите членки или от техните държавни агенции или субекти под формата на финансиране или възстановяване на разходи и такси, извършени във връзка със закупуването или използването на терени или сгради, или на разходи, свързани със сгради или оборудване на институцията, ще се считат за външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент.

Позиция 2 0 0 8 — Други специфични дейности за управление на сградния фонд

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

5 196 000

5 114 000

2 768 631,32

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за управление на сградния фонд, които не са специално предвидени в другите статии от настоящата глава, включително за:

—  управление и третиране на отпадъците,

—  задължителни проверки, проверки на качеството, експертни оценки, одити, контрол на спазването на нормативните изисквания и др.,

—  техническа библиотека,

—  съдействие за управлението (building helpdesk),

—  управление на плановете на сградите и носителите на информация,

—  други разходи.

Очакваният размер на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 50 000 EUR.

Статия 2 0 2 — Разходи за сгради

Позиция 2 0 2 2 — Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

57 450 000

59 440 000

51 216 628,33

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за поддръжка, ремонт, управление и почистване, на базата на действащи договори, на сградите (помещения и техническо оборудване), които са заети, наети или притежавани от Европейския парламент.

Преди продължаване или сключване на договори институцията се консултира с другите институции относно постигнатите от тях договорни условия (цени, избрана парична единица, индексиране, срок, други клаузи), при спазване на разпоредбите на член 104 от Финансовия регламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 200 000 EUR.

Позиция 2 0 2 4 — Потребление на енергия

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

15 800 000

16 690 000

15 852 979,24

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на разходите за потребление на вода, газ, електричество и отопление.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 150 000 EUR.

Позиция 2 0 2 6 — Охрана и наблюдение на сградите

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

18 670 000

18 420 000

16 231 922,34

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване основно на разходите за охрана и наблюдение на сградите, заемани от Европейския парламент на трите обичайни места на работа, и информационните бюра в Съюза и представителствата в трети държави.

Преди продължаване или сключване на договори институцията се консултира с другите институции относно постигнатите от тях договорни условия (цени, избрана парична единица, индексиране, срок, други клаузи), при спазване на разпоредбите на член 104 от Финансовия регламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 120 000 EUR.

Позиция 2 0 2 8 — Застраховки

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

2 580 000

784 000

675 616,73

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания на застрахователни премии.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Глава 2 1 — Информационни технологии, оборудване и обзавеждане

Забележки

Във връзка с обществените поръчки институцията се консултира с другите институции относно договорните условия, постигнати от всяка от тях.

Статия 2 1 0 — Информационни технологии и телекомуникации

Позиция 2 1 0 0 — Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

26 112 000

24 920 000

25 283 869,50

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка, наем, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и ИТ консултанти за текущите дейности, необходими за доброто функциониране на информационните и телекомуникационните системи на Европейския парламент. Тези разходи се отнасят основно до системите на информационния и телекомуникационен център, информационното обслужване на отделите и управлението на мрежата.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 300 000 EUR.

Позиция 2 1 0 1 — Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

19 355 000

18 382 000

17 647 112,94

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка, наем, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и консултанти за текущите дейности по управление и поддръжка на инфраструктурите, свързани с информационните и телекомуникационните системи на Европейския парламент. Тези разходи се отнасят основно до инфраструктурите, свързани с мрежи, окабеляване, телекомуникации, лично оборудване, както и системите за гласуване.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 67 000 EUR.

Позиция 2 1 0 2 — Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

13 866 500

13 588 000

12 181 472,58

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка, наем, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и консултанти за текущите дейности по оказване на обща помощ и подкрепа на потребителите във връзка с информационните и телекомуникационните системи на Парламента. Тези разходи са свързани с услугите за подкрепа на членовете на ЕП и на другите потребители, и по-специално за административни, законодателни и свързани с комуникацията приложения.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Позиция 2 1 0 3 — Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

23 865 500

23 139 400

19 340 522,94

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване, наем, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти и свързаните с тях монтажни дейности, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и консултанти за текущите дейности, свързани с управлението на приложенията на институцията, основаващи се на ИКТ. Тези разходи се отнасят по-специално за приложенията, предназначени за членовете на ЕП, комуникационните приложения, както и административните и законодателните приложения.

Той е предназначен също така за покриване на разходите за инструменти на ИКТ, финансирани съвместно в рамките на междуинституционалното сътрудничество в областта на езиците в резултат на решенията, взети от Междуинституционалния комитет по писмени и устни преводи.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 32 000 EUR.

Позиция 2 1 0 4 — Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

20 615 000

22 023 500

20 450 327,81

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка на оборудване и софтуерни продукти, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и ИТ консултанти за инвестиции, свързани с информационната и телекомуникационната инфраструктура на Европейския парламент. Тези инвестиции са свързани по-специално със системите на информационния и телекомуникационен център, с мрежите, окабеляването, както и със системите за видеоконферентна връзка.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 75 000 EUR.

Позиция 2 1 0 5 — Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

33 868 000

28 086 500

23 512 236,53

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка на оборудване и софтуерни продукти, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и ИТ консултанти за инвестиции, свързани със съществуващи и нови проекти в областта на ИКТ. Инвестициите се отнасят по-специално за нови приложения за членовете на ЕП, приложения в законодателната, административната и финансовата област, както и приложения, свързани с комуникацията и управлението на ИКТ.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 25 000 EUR.

Статия 2 1 2 — Обзавеждане

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

5 680 000

6 005 000

2 113 970,90

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за покупка, наем, поддръжка и поправка на обзавеждане, включително покупка на ергономично обзавеждане, подмяна на остаряло и счупено обзавеждане и офис техника. Той е предназначен също за покриване на различните разходи за управление на движимото имущество на Европейския парламент.

По отношение на произведенията на изкуството този бюджетен кредит е предназначен за покриване както на разноските за придобиване и покупка на специални материали, така и на свързаните с това текущи разходи, като разноските за експертиза, съхраняване, рамкиране, реставрация, почистване, застраховка, както и разноските за превоз.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Статия 2 1 4 — Техническо оборудване и инсталации

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

32 453 500

29 356 100

27 969 260,66

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покупка, наем, поддръжка, поправка и управление на техническо оборудване и инсталации, и по-специално:

—  на различни подвижни и неподвижни технически инсталации и оборудване, свързани с публикуване, охрана (включително компютърни софтуерни продукти), столови, сгради, обучение на персонала, спортните центрове на институцията и т.н.,

—  оборудване, по-специално на печатарска работилница, телефонна служба, столова, супермаркет, охрана, техническа служба за конференции, аудио-визуален сектор и т.н.,

—  специални материали (електронни, компютърни, електрически), включително свързаните с тях външни услуги,

Този бюджетен кредит покрива също така разходите за реклама във връзка с препродажбата и бракуването на амортизирани активи, както и разходите за техническа помощ (консултации) в случаите, при които е необходим външен експертен опит.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 235 000 EUR.

Статия 2 1 6 — Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

3 728 000

4 534 000

5 651 673,50

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване, поддръжка, експлоатация и поправка на превозни средства (автомобилен парк и велосипеди) и наемане на коли, таксита, автобуси и камиони, със или без водач, включително необходимото застрахователно покритие и други разходи за управление. При подновяване на автомобилния парк и при закупуването или наемането на превозни средства се отдава предпочитание на най-малко замърсяващите превозни средства, като напр. хибридни автомобили.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 000 EUR.

Глава 2 3 — Текущи административни разходи

Забележки

Във връзка с обществените поръчки институцията се консултира с другите институции относно договорните условия, постигнати от всяка от тях.

Статия 2 3 0 — Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1 449 500

1 440 500

1 370 433,69

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по закупуване на хартия, пликове, канцеларски материали, материали за печатницата и копирните центрове и т.н., както и за свързаните с това разходи за управление.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 10 000 EUR.

Статия 2 3 1 — Разходи за финансово обслужване

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

60 000

40 000

25 001,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банкови такси (комисиони, ажио, различни разноски) и други финансови такси, в т.ч. допълнителни разноски за финансиране на сгради.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Статия 2 3 2 — Съдебни разноски и обезщетения

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1 010 000

1 110 000

520 518,18

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  сумите, които Европейският парламент евентуално може да бъде осъден да заплати за разноски, присъдени от Съда, от Общия съд или от националните съдилища,

—  разходите за ангажиране на външни адвокати, които да представляват Европейския парламент пред съдилищата на Съюза и пред националните съдилища, и за ангажиране на юридически съветници или експерти, които да подпомагат Правната служба,

—  възстановяването на разходи за адвокатски хонорари, свързани с дисциплинарни или аналогични производства,

—  разходите за обезщетения и лихви,

—  при извънсъдебните споразумения съгласно глава единадесета (а) от Процедурния правилник на Общия съд.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Статия 2 3 6 — Пощенски такси и разходи за доставка

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

271 000

271 000

193 486,81

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенски разноски, обработка и изпращане чрез националните пощенски или частни куриерски служби.

Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на услуги в областта на съобщенията.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 25 000 EUR.

Статия 2 3 7 — Пренасяне

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

2 490 000

1 434 000

1 167 643,97

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с дейности по пренасяне и поддръжка, извършвани от компании за пренасяне или чрез ползване на услуги от временен помощен персонал, предоставен от посреднически агенции.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Статия 2 3 8 — Други административни разходи

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1 560 000

1 161 000

1 039 958,96

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  застраховки, които не са изрично предвидени в друга позиция,

—  покупка на униформи за разпоредителите, шофьорите, рецепционистите, домакините, служителите по пренасянията, както и за персонала на службата за организиране на посещения и семинари, службата на Парламентариума, медицинската служба, службата по охрана, службата по поддръжка на сградите и различните технически служби,

—  различни оперативни разходи и разходи за управление, включително таксите за управление, плащани на Службата за управление и плащане по индивидуални права във връзка с пенсиите на бившите членове на ЕП съгласно Правилника за длъжностните лица, разходите във връзка с проверките, осъществявани от охраната на външните лица, работещи в сградите или в системите на Европейския парламент, както и за покупката на стоки или услуги, които не са изрично предвидени по друга позиция,

—  различни покупки, свързани с дейността на Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (кампании за популяризиране и др.).

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Статия 2 3 9 — Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

262 500

262 500

104 374,20

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с дейности по EMAS, насочени към подобряване на екологичните характеристики на Европейския парламент, в т.ч. популяризиране на въпросните дейности, както и за покриване на разходите, свързани със системата за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията

Глава 3 0 — Заседания и конференции

Статия 3 0 0 — Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

29 673 000

25 370 000

26 050 083,46

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите във връзка с пътуванията на персонала на институцията, на командированите национални експерти, на стажантите и на служителите на други европейски институции или международни институции, които са били поканени от Парламента, между местоработата им и едно от трите места на работа на Европейския парламент (Брюксел, Люксембург и Страсбург) и във връзка с командировки до места, различни от трите места на работа. Покриваните разходи включват разходите за транспорт, дневни, квартира и надбавки за компенсиране на задължителни отработени часове. Също така се покриват и допълнителните разноски (включително разходите за анулиране на билети и резервации за хотели, разходите, свързани със системата за електронно фактуриране, и разходите за застраховки при командировка).

Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на разходите по евентуални компенсации за въглеродни емисии, отделяни във връзка с командировките и пътуванията на служителите.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 240 000 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 71 и приложение VІІ, членове 11, 12 и 13 от него.

Статия 3 0 2 — Разходи за приеми и представителни разходи

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1 045 000

1 015 000

908 552,04

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  разходи, свързани със задълженията на институцията във връзка с приеми, включително във връзка с работа, свързана с Оценката на научните възможности (STOA), и други дейности с перспективна насоченост, както и представителни разходи за членовете на институцията,

—  представителни разходи на председателя по време на неговите пътувания извън местата на работа,

—  представителни разходи и участие в разходите на секретариата на кабинета на председателя,

—  разходи за приеми и представителни разходи на секретариата, включително покупка на подаръци и медали за длъжностните лица, които са навършили 15 или 25 години служба,

—  различни протоколни разходи, като знамена, рекламни щандове, покани, отпечатване на менюта и т.н.,

—  пътни и дневни разноски на високопоставени лица при посещение на институцията,

—  разходите за виза на членовете и персонала на ЕП при официални пътувания,

—  представителни разходи и други специфични разходи на членове, изпълняващи официални задължения към Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Статия 3 0 4 — Различни разходи във връзка със заседания

Позиция 3 0 4 0 — Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1 230 000

1 712 000

2 295 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с разхладителни и други напитки, и при определени случаи — кетъринг, предоставян по време на заседанията на институцията или по време на междуинституционални заседания, организирани в сградите на Европейския парламент, както и на разходи за управлението на тези услуги.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Позиция 3 0 4 2 — Заседания, конгреси, конференции и делегации

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

2 515 000

2 570 000

1 745 262,16

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на разходи, различни от тези, които се покриват по глава 1 0 и статия 3 0 0, във връзка:

—  с организирането на заседания извън местата на работа на Парламента (комисии или техните делегации, политически групи), включително, по целесъобразност, представителни разходи,

—  с организирането на междупарламентарните и ad hoc делегации, смесените парламентарни комитети, парламентарните комисии за сътрудничество, парламентарните делегации към Световната търговска организация (СТО) и Парламентарната конференция по въпросите на СТО и нейния координационен комитет,

—  с организирането на делегациите към Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, Парламентарната асамблея EuroLat, Парламентарната асамблея Евронест, както и на техните органи,

—  с организирането на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, нейните комисии и нейното бюро; този разход включва вноската на Европейския парламент в бюджета на независимия секретариат на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието или прякото поемане на разходите, които представляват дела на Европейския парламент в бюджета на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието,

—  с членски внос в международни организации, в които членува Парламентът или някой от неговите органи (Междупарламентарен съюз, Асоциация на генералните секретари на парламентите, групата „Дванадесет плюс“ в Междупарламентарния съюз),

—  с изплащане в полза на Комисията, въз основа на споразумение за нивото на обслужване между Парламента и Комисията, на вноската, която Парламентът дължи за покриване на разходите за изработването на общностните пропуски (оборудване, персонал и материали), в съответствие с Протокола за привилегиите и имунитетите (член 6), член 23 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и членове 11 и 81 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, както и с Регламент (ЕС) № 1417/2013 на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на формата на разрешенията за преминаване, издавани от Европейския съюз (ОВ L 353, 28.12.2013 г., стр. 26).

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Позиция 3 0 4 9 — Разходи за услуги на пътническата агенция

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

2 230 000

2 160 000

2 040 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на текущите разходи на пътническата агенция в изпълнение на договор с Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 000 EUR.

Глава 3 2 — Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

Статия 3 2 0 — Придобиване на експертен опит

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

8 200 350

9 211 500

6 461 534,48

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  разходи по договори с квалифицирани експерти и научноизследователски институти за проучвания и други научноизследователски дейности (работни заседания, кръгли маси, експертни комисии или изслушвания на експерти, конференции), осъществявани за органите на Европейския парламент, парламентарните комисии, парламентарните делегации и администрацията,

—  закупуването или ползването под наем на специализирани информационни източници, като специализирани бази данни, свързана литература или техническа помощ, когато са необходими в допълнение към посочените по-горе договори за придобиване на експертен опит,

—  пътни разноски, надбавки за престой и допълнителни разноски на експерти и други лица, в т.ч. лица, отправили петиции до Европейския парламент, поканени да участват в комисии, делегации, проучвателни и работни групи, както и в работни срещи (workshops),

—  разходите за разпространение на продуктите от вътрешни или външни парламентарни изследвания и други съответни продукти в полза на институцията и на обществеността (по-специално чрез публикуване на материали в интернет, вътрешна база данни, брошури и публикации),

—  разходи, свързани с покана към външни лица за участие в работата на органи, като Дисциплинарния съвет и Специализирания орган в областта на финансовите нередности.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 64 000 EUR.

Статия 3 2 1 — Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека и исторически архиви

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

7 603 800

8 314 000

7 273 588,77

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с дейностите на Генералната дирекция за парламентарни изследвания, и по-специално за:

—  придобиването на специализиран експертен опит и оказването на подкрепа за проучвателните дейности на Европейския парламент (включително статии, проучвания, работни срещи, семинари, кръгли маси, експертни комисии, конференции), което може да се осъществи, ако е необходимо, в сътрудничество с други институции, международни организации, изследователски отдели и библиотеки на национални парламенти, мозъчни тръстове, научноизследователски организации и други квалифицирани експерти,

—  придобиването на специализиран експертен опит във връзка с извършването на оценка на въздействието/предварителна и последваща оценка, оценка на европейската добавена стойност, както и оценка на научно-технологичните възможности (STOA),

—  закупуването или ползването под наем на книги, списания, вестници, бази данни, продукти на телеграфни агенции и всякаква друга информация, предназначена за библиотеката, в различни формати, включително разходите за авторски права, системата за управление на качеството, материалите и работата по подвързване и съхраняване, както и други съответни услуги,

—  разходите за външни услуги по архивиране (организация, подбор, описване, прехвърляне на различни носители и цифровизация, придобиване на първични архивни източници),

—  придобиване, разработване, инсталиране, експлоатация и поддръжка на специална библиотечна и архивна документация, както и поддръжка на специално оборудване за медиатеката, включително електрически, електронни и компютърни материали и/или системи, както и материали за подвързване и съхранение,

—  разходите за разпространение на продуктите от вътрешни или външни парламентарни изследвания и други съответни продукти в полза на институцията и на обществеността (по-специално чрез публикуване на материали в интернет, вътрешна база данни, брошури и публикации),

—  разходите за пътни и дневни, както и други разходи за експертите и авторите, поканени да участват в презентации, семинари, работни групи или други подобни дейности, организирани от Генералната дирекция за парламентарни изследвания,

—  участие на групата за оценка на научно-технологичните възможности (групата STOA) в дейностите на европейски и международни научни организации,

—  задълженията на Европейския парламент по силата на международни и/или междуинституционални споразумения за сътрудничество, включително вноската на Европейския парламент за покриване на финансовите разходи, свързани с управлението на историческите архиви на Съюза, в съответствие с Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 на Съвета.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 на Съвета от 1 февруари 1983 г. относно отваряне за обществеността на историческите архиви на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 43, 15.2.1983 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

Решение на Бюрото от 28 ноември 2001 г. относно правилника за публичния достъп до документи на Европейския парламент, последно изменено на 22 юни 2011 г. (ОВ C 216, 22.7.2011 г., стр. 19).

Решение на Бюрото от 16 декември 2002 г. относно Правилника за архивите на Европейския парламент, консолидирано на 3 май 2004 г.

Решение на Бюрото от 10 март 2014 г. относно процедурите за придобиване от Европейския парламент на частни архиви на настоящи и бивши членове на Европейския парламент.

Статия 3 2 2 — Разходи за документация

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

2 231 500

2 044 000

1 953 971,90

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  абонаменти за вестници, периодични издания, информационни агенции, за техните публикации и електронни емисии, включително разходите за авторски права за възпроизвеждане и разпространяване на горните в писмена и/или електронна форма, и договори за услуги за преглед на печата и вестникарски публикации,

—  абонаменти или договори за услуги за доставка на обобщения и анализ на съдържанието на периодични издания или съхраняване на оптични носители на статии от тези периодични издания,

—  разходи, свързани с използването на външни документални и статистически бази данни, с изключение на компютърно оборудване и разходи за телекомуникации,

—  покупка на нови речници и глосари или подмяната им, независимо от техния носител, в т.ч. за новите езикови отдели, и други произведения, предназначени за езиковите служби и за отделите за качество на законодателството.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Статия 3 2 3 — Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1 230 000

1 175 000

667 638,48

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  разходите за програмите за обмен на информация и сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти на държавите на предприсъединителен етап, и в частност Западните Балкани и Турция,

—  разходите за насърчаване на връзките между Европейския парламент и демократично избраните национални парламенти на трети държави (различни от посочените в предходното тире), както и отношенията със съответните регионални парламентарни организации. Съответните дейности са насочени по-конкретно към укрепване на парламентарния капацитет на новите и нововъзникващите демокрации, по-специално в съседните на Европа държави (южни и източни),

—  разходите за насърчаване на дейностите за подкрепа на посредничеството и програмите, насочени към млади политически ръководители от Европейския съюз и по-широкото европейско съседство: Магреб, Източна Европа и Русия, израело-палестинския диалог и други приоритетни държави, определени от Групата за подкрепа на демокрацията и координация на избори,

—  разходите по организацията във връзка с връчването на наградата „Сахаров“ (по-специално сума на наградата, разходи за пътуването и посрещането на носителя/носителите на наградата и на другите кандидати финалисти, оперативни разходи на мрежата „Сахаров“ и командировки на членовете на мрежата), както и за дейности по насърчаване на правата на човека.

Тези дейности включват информационни посещения в Европейския парламент в Брюксел, Люксембург или Страсбург, както и посещения в държавите членки и в трети държави, и бюджетните кредити покриват всички разходи на участниците или част от тях, и по-специално разходите за пътуване и настаняване, както и дневните надбавки.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Решение на Бюрото от 12 декември 2011 г. за създаването на Дирекция за подкрепа на демокрацията в Генералната дирекция по външни политики на ЕС.

Статия 3 2 4 — Производство и разпространение

Позиция 3 2 4 0 — Официален вестник

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

830 000

4 500 000

4 771 838,68

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на участието на институцията в разноските по публикуване, разпространение и други свързани разходи на Службата за публикации във връзка с текстовете, които се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Позиция 3 2 4 1 — Публикации на електронни и традиционни носители

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

4 307 640

3 650 000

3 948 122,74

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  всички разходи за публикациите в електронен формат (интранет сайтове) и традиционните публикации (различни документи и различни печатни издания, подготвени от подизпълнители), в т.ч. и за разпространение,

—  актуализиране и поддръжка при отразяване на промените и поправките в системите за публикуване.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Позиция 3 2 4 2 — Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

25 410 000

10 580 000

16 286 376,98

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за публикуване на информация, включително в електронен формат, дейностите по разпространение на информация, връзките с обществеността, участието в обществени мероприятия, изложения и панаири в държавите членки и присъединяващите се държави, и в страните, в които Европейският парламент разполага с бюро за връзка, както и за осъвременяването на Законодателната обсерватория (OEIL) и разработването на инструменти или средства за подобряване и улесняване на достъпа на обществеността чрез мобилни устройства до нея.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 35 000 EUR.

Позиция 3 2 4 3 — Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

8 400 000

5 742 500

5 748 049,54

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на Парламентариума – Центъра за посетители на Европейския парламент в Брюксел, както и на инсталациите, изложбите и адаптираните или възпроизведени материали за специално ползване извън Брюксел.

Очакваният размер на целевите приходи съгласно член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 50 000 EUR.

Позиция 3 2 4 4 — Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

32 491 000

30 845 000

29 213 247,67

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на безвъзмездните средства, отпуснати за групови посещения, както и свързаните с тях разходи за надзор и инфраструктура, финансирането на стажове за представители от трети страни, формиращи общественото мнение (програма на Европейския съюз за посетители — EUVP), и оперативните разходи за програмите „Евроскола“, „Евромедскола“ и „Евронестскола“. Програмите „Евромедскола“ и „Евронестскола“ се провеждат всяка година, на ротационен принцип, в сградите на Европейския парламент в Страсбург или Брюксел, с изключение на изборните години.

Този бюджетен кредит се увеличава всяка година на базата на дефлатор, който отчита промените в БНП и цените.

Всеки член на Европейския парламент има право да покани най-много до пет групи през всяка календарна година, с общо 110 посетители.

Включена е съответна сума за посетителите с увреждания.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 200 000 EUR.

Правно основание

Решение на Бюрото от 16 декември 2002 г. относно Правилника относно приемането на групи посетители и относно програмите „Евроскола“, „Евромедскола“ и „Евронестскола“, последно изменено на 26 февруари 2013 г.

Позиция 3 2 4 5 — Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

3 649 100

4 466 000

4 958 082,37

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  разходите или субсидиите за организиране на симпозиуми и семинари на национално и международно равнище, насочени към представители от държавите членки и присъединяващите се държави, и от страните, в които Европейският парламент разполага с бюро за връзка, формиращи общественото мнение, както и разходите за организиране на парламентарни симпозиуми и семинари и финансирането на културни инициативи от европейски интерес, като наградата ЛУКС на Европейския парламент за европейско кино,

—  разходите за провеждане на специални мероприятия в пленарните зали в Страсбург и Брюксел в съответствие с приетата от Бюрото годишна програма,

—  разходите и инструментите във връзка с мерки за насърчаване на езиковото многообразие, като например семинари и конференции, срещи с лица, отговарящи за обучението на устни или писмени преводачи, мерки и действия за повишаване на осведомеността относно езиковото многообразие и за насърчаване на професиите „устен преводач“ и „писмен преводач“, включително програма за предоставяне на безвъзмездни средства на университети, училища и други структури, занимаващи се с обучение по устен и писмен превод, решения, улесняващи виртуалната комуникация, както и участие в такива действия и мерки, организирани съвместно с други служби в рамките на междуинституционалното и международното сътрудничество,

—  разходите за организиране на симпозиуми и семинари относно ИКТ.

Този бюджетен кредит покрива също така разходите за организиране на тези дейности, включително ползването на услуги във връзка с кетъринга, и разходите, свързани с поканите до журналисти за отразяване на тези дейности.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 25 000 EUR.

Позиция 3 2 4 6 — Видео- и мултимедийна комуникация на Европейския парламент

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

4 420 000

4 600 000

4 508 377,59

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на разходите, свързани със създаването, разпространението и хостването от Европейския парламент на уебклипове и на други мултимедийни материали, готови за излъчване, в съответствие с комуникационната стратегия на Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Позиция 3 2 4 7 — Дом на европейската история

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

6 000 000

7 470 000

4 923 830,38

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на дейностите на Дома на европейската история, като например специфичното вътрешно оборудване, придобиването на колекции, организирането на изложби и оперативните разходи, включително разходите, свързани със закупуването на книги, списания и други публикации във връзка с дейността на Дома на европейската история.

Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на разходите по договори с квалифицирани експерти и научноизследователски институти за проучвания и други научноизследователски дейности (работни заседания, кръгли маси, експертни комисии, конференции), осъществявани за Дома на европейската история.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 3 000 000 EUR.

Позиция 3 2 4 8 — Разходи за аудио-визуална информация

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

17 920 000

14 490 000

15 019 157,40

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  оперативния бюджет на аудио-визуалния сектор (включително услугите под контрола на Парламента и външната помощ, като технически услуги за радио- и телевизионни станции, създаване, продуциране, копродуциране и разпространение на аудио-визуални програми, наемане на линии, излъчване на телевизионни и радиопредавания и други мерки за развитие на отношенията между институцията и органите за аудио-визуално разпространение),

—  разходите за преки предавания по интернет на пленарните заседания и заседанията на парламентарните комисии,

—  създаване на съответните архиви, гарантиращи постоянния достъп на медиите и гражданите до тази информация.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Правно основание

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2002 г. относно насоките на бюджетната процедура за 2003 г. (ОВ C 47 E, 27.2.2003 г., стр. 72).

Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2002 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2003 година (ОВ C 180 E, 31.7.2003 г., стр. 150).

Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2003 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2004 година (ОВ C 67 E, 17.3.2004 г., стр. 179).

Позиция 3 2 4 9 — Обмен на информация с националните парламенти

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

205 000

250 000

111 423,44

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

—  разходи, извършени за насърчаване на отношенията между Европейския парламент и националните парламенти. Те са свързани с парламентарните отношения извън тези, обхванати от глави 1 0 и 3 0, обмена на информация и документация, подпомагането на анализа и управлението на тази информация, включително обмена с Европейския център за парламентарни изследвания и документация (CERDP),

—  финансиране на програми за сътрудничество и схеми за обучение за длъжностните лица на посочените по-горе парламенти, и като цяло на дейности за укрепване на парламентарния капацитет.

Тези дейности включват информационни посещения в Европейския парламент в Брюксел, Люксембург или Страсбург; бюджетните кредити покриват изцяло или частично разноските на участниците, и по-специално пътните и свързаните с тях разноски, нощувка и дневни пари,

—  дейности по сътрудничество, свързани по-специално със законодателната дейност, както и дейности по документиране, анализ и разпространение на информация, гарантиране на сигурността на домейна www.ipex.eu, включително действията, провеждани от Европейския център за парламентарни изследвания и документация (CERDP).

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти в областта на парламентарния контрол на ОВППС/ОПСО в съответствие с разпоредбите на Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 9 и 10 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Председателски съвет на европейските парламентарни асамблеи (юни 1977 г.) и на парламентите на държавите – членки на Европейския съюз (септември 2000 г., март 2001 г.).

Статия 3 2 5 — Разходи, свързани с информационните бюра

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

7 800 000

900 000

831 104,62

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите на информационните бюра на Европейския парламент в държавите членки:

—  разходи за комуникация и информация (информация и обществени мероприятия; създаване, популяризиране, консултации; семинари; семинари; аудиовизуални или радио продукции),

—  общите разходи и на различни дребни разходи (офис консумативи, телекомуникации, пощенски и куриерски разходи, обработка, транспорт, съхранение, рекламни предмети без търговска марка, бази данни и абонаменти за периодични издания, и др.).

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Статия 3 2 6 — Европейски център на научните медии

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

800 000

p.m.

 

Забележки

В отговор на нуждите на членовете на ЕП и за доброто отразяване на работата на Европейския парламент е необходим добре оборудван медиен център, който да може да се използва за различни цели извън пленарните сесии. Бюджетните кредити по този ред поради това имат за цел поддръжка и модернизиране на техническото оборудване и съоръженията за медиите, имайки предвид повишения медиен интерес и растящото значение на социалните медии и допълнителните нужди на членовете на ЕП; както и по-нататъшното развитие на тясно сътрудничество между Европейския парламент, европейския телевизионен канал за изкуствата „АРТЕ“, местните университети и училища, например за обучение на млади журналисти извън редовните парламентарни месечни сесии.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Параграф 30 от Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2016 година (OВ C 346, 21.9.2016 г., стр. 188).

Параграф 54 от Резолюция на Европейския парламент от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година (Приети текстове, P8_TA(2016)0132).

Дял 4 — Разходи във връзка с изпълнението на специалните функции на институцията

Глава 4 0 — Разходи, свързани с някои институции и органи

Статия 4 0 0 — Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

63 000 000

62 000 000

61 000 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи на политическите групи и независимите членове:

—  разходи за секретариат, административни и оперативни разходи,

—  разходи, свързани с политически и информационни дейности в рамките на политическите дейности на Съюза.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000 000 EUR.

Правно основание

Решение на Бюрото от 30 юни 2003 г. относно Правилника относно разходването на бюджетни кредити по бюджетна позиция 4 0 0, последно изменено на 27 април 2015 г.

Статия 4 0 2 — Финансиране на европейските политически партии

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

32 447 000

31 905 000

30 575 015,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на политическите партии на европейско равнище. Трябва да се гарантира добро управление и строг контрол.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Договор за Европейския съюз, и по-специално член 10, параграф 4 от него.

Договор за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 224 от него.

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1).

Статия 4 0 3 — Финансиране на европейските политически фондации

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

19 323 000

19 000 000

18 377 156,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на политическите фондации на европейско равнище. Трябва да се гарантира добро управление и строг контрол.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Договор за Европейския съюз, и по-специално член 10, параграф 4 от него.

Договор за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 224 от него.

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1).

Глава 4 2 — Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

Статия 4 2 2 — Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

208 510 000

207 991 000

194 405 138,69

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с персонала и с доставчиците на услуги във връзка с парламентарното съдействие към членовете на ЕП, както и с разходите, свързани с платежните посредници.

Този бюджетен кредит покрива също така разходите за командировки и обучение (външни курсове) на акредитираните парламентарни сътрудници.

Той е предназначен също така за покриване на разлики в обменния курс за сметка на бюджета на Европейския парламент съгласно разпоредбите за възстановяване на разходите за сътрудници на членовете на ЕП, както и разходите за помощни услуги, свързани с управлението на парламентарните сътрудници.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 775 000 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 21 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 33 — 44 от тях.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално член 5а и членове 125 — 139 от тях.

Решение на Бюрото от 14 април 2014 г. относно мерките по прилагане на дял VII от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

Глава 4 4 — Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП

Статия 4 4 0 — Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

220 000

210 000

210 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на разходите за заседания на Асоциацията на бившите членове на Европейския парламент и при необходимост на други свързани с това разходи.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Статия 4 4 2 — Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

220 000

210 000

210 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на разходите за заседания на Европейската парламентарна асоциация и при необходимост на други свързани с това разходи.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Дял 5 — Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации и комитет от независими изтъкнати личности

Глава 5 0— Разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации и Комитета от независими изтъкнати личности

Статия 5 0 0 — Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации, за да се гарантира неговото пълно и независимо функциониране.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1), и по-специално член 6, параграфи 1 и 7 от него.

Статия 5 0 1 — Разходи, свързани с Комитета от независими изтъкнати личности

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани със секретариата и с финансирането на Комитета от независими изтъкнати личности.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1), и по-специално член 11, параграф 2 от него.

Дял 10 — Други разходи

Глава 10 0 — Временни бюджетни кредити

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

0,—

Глава 10 1 — Резерв за непредвидени разходи

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

1 000 000

864 300

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на непредвидените разходи, произтичащи от решенията относно бюджета, взети през текущата финансова година (разходи, които не могат да бъдат изчислени).

Глава 10 3 — Резерв за разширяването на ЕС

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за подготовка на институцията за разширяването на ЕС.

Глава 10 4 — Резерв за информационната и комуникационната политика

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за информационната и комуникационната политика.

Глава 10 5 — Временни бюджетни кредити за сгради

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за инвестиции в недвижими имоти и дейности по оборудването на институцията. От Бюрото на Европейския парламент се изисква да приеме последователна и отговорна дългосрочна стратегия в областта на имуществото и сградите, която взема предвид специфичния проблем с увеличаването на разходите за поддръжка, нуждите от обновяване и разходите за сигурност, и гарантира устойчивостта на бюджета на Европейския парламент.

Глава 10 6 — Резерв за приоритетни проекти в процес на реализация

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за приоритетни проекти на институцията, които са в процес на реализация.

Глава 10 8 — Резерв за EMAS

Цифри

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Резултат от изпълнението за 2016

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Във връзка с решенията, които следва да бъдат взети от Бюрото за изпълнение на плана за действие EMAS, по-специално след въглеродния одит на Европейския парламент, този бюджетен кредит е предназначен за обезпечаване на съответните бюджетни редове за оперативни разходи.

ПЕРСОНАЛ

Раздел I — Европейски парламент

Категория и степен

 

2018 г.

2017 г.

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Други

Политически групи

Други

Политически групи

Без категория

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

214

2

7

36

214

2

7

36

AD 13

409

8

2

38

439

8

2

38

AD 12

329

 

13

60

294

 

13

60

AD 11

159

 

8

29

154

 

7

29

AD 10

253

 

8

25

213

 

7

25

AD 9

339

 

5

32

149

 

6

32

AD 8

341

 

8

40

446

 

7

40

AD 7

251

 

3

65

311

 

2

65

AD 6

161

 

9

46

181

 

8

46

AD 5

108

 

4

88

143

 

5

88

Общо AD

2 631

10

69

471

2 611

10

66

471

AST 11

95

10

 

37

120

10

 

37

AST 10

82

 

19

35

82

 

20

35

AST 9

520

 

4

42

570

 

4

42

AST 8

318

 

6

39

288

 

6

39

AST 7

311

 

2

47

321

 

2

47

AST 6

314

 

5

73

304

 

6

73

AST 5

431

 

18

70

376

 

19

70

AST 4

314

 

4

90

354

 

3

90

AST 3

181

 

14

84

216

 

15

84

AST 2

23

 

 

53

38

 

 

53

AST 1

2

 

 

94

2

 

 

94

Общо AST

2 591

10

72

664

2 671

10

75

664

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

50

 

 

 

50

 

 

 

AST/SC 1

134

 

 

 

134

 

 

 

Общо AST/SC

184

 

 

 

184

 

 

 

Общо

5 407(1)

20(2)

141(3)

1 135

5 467(4)

20(5)

141(6)

1 135

Общ сбор

6 683

6 743

Приложение

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

Бюджетен ред

Наименование

Реализирани приходи

Прогноза

2016 г.

2018 г.

5 0 0 0

Постъпления от продажбата на превозни средства

-

p.m

5 0 0 1

Постъпления от продажбата на други движими вещи

589

5 000

5 0 0 2

Приходи от доставката на стоки за други институции или органи

188 858

10 000

5 0 2

Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми

-

1 000

5 1 1 0

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество

2 859 618

3 245 000

5 1 1 1

Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем

129 706

718 000

5 5 0

Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име

4 958 708

2 054 000

5 5 1

Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или извършена работа по тяхно искане

583 648

p.m

5 7 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми

3 874 703

226 000

5 7 1

Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция

-

p.m

5 7 3

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията

3 298 878

3 000

5 8 1

Приходи от получени застрахователни обезщетения

217 498

p.m

6 6 0 0

Други целеви вноски и възстановени суми

14 477 581

100 000

 

 ОБЩО

30 589 787

6 367 000

(1)

От които три повишения ad personam (три AD 14 в AD 15), отпускани в изключителни случаи на заслужили длъжностни лица.

(2)

Виртуален резерв за длъжностните лица, командировани в интерес на службата. Този резерв не е включен в общия брой длъжности.

(3)

Включително една временна длъжност AD 12 за директора на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации.

(4)

От които три повишения ad personam (три AD 14 в AD 15), отпускани в изключителни случаи на заслужили длъжностни лица.

(5)

Виртуален резерв за длъжностните лица, командировани в интерес на службата. Този резерв не е включен в общия брой длъжности.

(6)

Включително една временна длъжност AD 12 за директора на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ОТ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.4.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Othmar Karas, Bernd Lucke


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-