Procedūra : 2017/2022(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0156/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0156/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 05/04/2017 - 9.12
CRE 05/04/2017 - 9.12

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0114

ZIŅOJUMS     
PDF 1515kWORD 120k
4.4.2017
PE 599.828v02-00 A8-0156/2017

par Eiropas Parlamenta 2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi

(2017/2022(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Richard Ashworth

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS: TĀMES PROJEKTS
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta 2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi

(2017/2022(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1), un jo īpaši tās 36. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1023/2013, ar ko groza Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību(4),

–  ņemot vērā 2016. gada 14. aprīļa rezolūciju par Eiropas Parlamenta 2017. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi(5),

–  ņemot vērā 2016. gada 26. oktobra rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu(6),

–  ņemot vērā 2016. gada 23. novembra rezolūciju par Samierināšanas komitejā budžeta procedūras laikā apstiprināto kopīgo dokumentu par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējo budžetu(7),

–  ņemot vērā ģenerālsekretāra ziņojumu Prezidijam par Parlamenta 2018. finanšu gada tāmes provizoriskā projekta sagatavošanu,

–  ņemot vērā provizorisko tāmes projektu, ko Prezidijs sagatavoja 2017. gada .. aprīlī saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 25. panta 7. punktu un 96. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā tāmes projektu, ko Budžeta komiteja sagatavojusi saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 96. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 96. un 97. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0156/2017),

A.  tā kā šī procedūra ir trešā pilnā budžeta procedūra jaunā sasaukuma laikā un šis ir piektais daudzgadu finanšu shēmas 2014.–2020. gadam darbības gads;

B.  tā kā 2018. gada budžets, kā ierosināts ģenerālsekretāra ziņojumā, tiek izstrādāts, ņemot vērā maksimālā apjoma pieaugumu V izdevumu kategorijā salīdzinājumā ar 2017. gadu, nodrošinot vairāk izaugsmes un investīciju iespēju, kā arī turpinot īstenot politikas nostādnes, lai nodrošinātu ietaupījumus, un cenšoties uzlabot efektivitāti;

C.  tā kā ģenerālsekretārs 2018. gada budžetam ir ierosinājis septiņus prioritāros mērķus, proti: komunikācijas kampaņas uzsākšana, gatavojoties 2019. gada vēlēšanām, īstenoto drošības pasākumu konsolidācija, daudzgadu būvniecības projektu turpināšana, investīcijas digitalizācijā un procedūru datorizācija, to pasākumu īstenošanas turpināšana, kuri nepieciešami, lai īru valodu atzītu par pilnvērtīgi oficiālu valodu, Brexit iespējamās ietekmes analīze un videi nekaitīgas pieejas īstenošana attiecībā uz transportu;

D.  tā kā ģenerālsekretārs Parlamenta 2018. gada provizoriskajā tāmes projektā ir ierosinājis budžetu EUR 1 971 883 373 apmērā un tas kopumā ir par 3,26 % lielāks nekā 2017. gada budžets un veido 19,06 % no 2014.–2020. gadam paredzētās daudzgadu finanšu shēmas V izdevumu kategorijas;

E.  tā kā, lai uzlabotu drošības projektus, finansētu ADENAUER ēkas projekta nomas maksājumus un uzsāktu komunikācijas kampaņu, gatavojoties 2019. gada vēlēšanām, ģenerālsekretārs ir ierosinājis papildu ārkārtas investīcijas EUR 47,6 miljonu apmērā;

F.  tā kā gandrīz 68 % budžeta ir indeksam piesaistīti izdevumi, kuri galvenokārt saistīti ar deputātiem un darbiniekiem paredzēto atalgojumu un piemaksām un ēkām un kuri tiek pielāgoti atbilstīgi Civildienesta noteikumiem, konkrētā nozarē veiktajai indeksācijai vai inflācijas likmei;

G.  tā kā Eiropas Parlamenta ziņojumā “Sievietes Eiropas Parlamentā”, kas tika publicēts 2017. gada 8. martā, atzīmējot Starptautisko sieviešu dienu, tiek ziņots par nelīdzsvarotību starp dzimumiem Eiropas Parlamenta vadošajos amatos, ņemot vērā, ka 83,3 % Parlamenta ģenerālsekretāra vietnieka un ģenerāldirektoru amata vietu ieņem vīrieši un 16,7 % — sievietes, 70,2 % Parlamenta direktoru amata vietu ieņem vīrieši un 34,1 % — sievietes un 65,9 % Parlamenta nodaļu vadītāju ir vīrieši un 29,8 % — sievietes;

H.  tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību harta Savienībai uzliek par pienākumu ievērot valodu daudzveidību un aizliedz diskrimināciju valodas dēļ, tādējādi nodrošinot ikvienam Savienības pilsonim tiesības izmantot jebkuru no Savienības 24 oficiālajām valodām sarakstē ar Savienības iestādēm, kurām jāatbild tajā pašā valodā;

I.  tā kā Parlaments jau 2015. gada 29. aprīļa rezolūcijā par Parlamenta 2016. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi

(8) uzsvēra, ka 2016. gada budžets būtu jānosaka uz reālistiska pamata un tam būtu jāatbilst budžeta disciplīnas un pareizas finanšu pārvaldības principiem;

J.  tā kā Parlamenta kā vienas no budžeta lēmējiestādēm uzticamība lielā mērā ir atkarīga no tā spējas kontrolēt pašam savus izdevumus;

K.  tā kā Parlamenta uzticamība lielā mērā ir atkarīga no tā spējas attīstīt demokrātiju Savienības līmenī,

Vispārējais satvars

1.  uzsver, ka arī 2018. gadā Parlamenta budžeta daļas īpatsvaram nebūtu jāpārsniedz V izdevumu kategorijas 20 % robeža; norāda, ka 2018. gada tāmes līmenis ir 18,88 %, kas ir mazāks nekā 2017. gadā (19,26 %), un tā īpatsvars V izdevumu kategorijā ir zemākais pēdējo deviņu gadu laikā;

2.  atbilstīgi 15. punktam 2016. gada 14. aprīļa rezolūcijā par Eiropas Parlamenta 2017. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi un 98. punktam 2016. gada 26. oktobra ziņojumā par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, kas paredz Parlamenta budžetu sagatavot, par pamatu ņemot aktuālās vajadzības, nevis koeficientu sistēmu, šo metodi pirmo reizi izmantojot 2018. finanšu gada budžeta procedūrā, prasa izpildīt minētās prasības;

3.  norāda, ka summa, kas 2018. gadā paredzēta ārkārtas investīcijām un izdevumiem, ir EUR 47,6 miljoni, kas ir tikpat, cik 2017. gadā; uzskata, ka 2019. gada komunikācijas kampaņa būtu jāuzskata par ārkārtas izdevumiem;

4.  konstatē, ka pieprasījums 75 % apropriāciju paredzēt 2019. gada vēlēšanu sagatavošanas komunikācijas kampaņai ir iekļauts 2018. gada provizoriskajā tāmes projektā, jo lielākā daļa līgumu tiks parakstīti 2018. gadā;

5.  uzsver, ka Parlamenta budžeta lielāko daļu nosaka tiesību aktos vai līgumos noteikti pienākumi, un to indeksē katru gadu;

6.  apstiprina ar Prezidiju 2017. gada 28. martā panākto vienošanos par 2018. gada tāmes līmeni; samazina izdevumu līmeni par EUR 18,4 miljoniem salīdzinājumā ar Prezidija sākotnējo nostāju; savas tāmes vispārējo līmeni 2018. gadam nosaka EUR 1 953 483 373 apmērā, kas atbilst kopējam palielinājumam par 2,3 %, salīdzinot ar 2017. gada budžetu;

7.  uzsver, ka Parlamenta galvenie uzdevumi ir likumdošana, pilsoņu pārstāvība un citu iestāžu darba pārbaude;

8.  uzsver Parlamenta lomu Eiropas politiskās izpratnes veidošanā un Savienības vērtību veicināšanā;

9.  uzsver, ka ir jāveic ietaupījumi salīdzinājumā ar ģenerālsekretāra priekšlikumu un tiek ļoti veicināti visi centieni, kas vērsti uz publisko līdzekļu efektīvāku un pārredzamāku izlietošanu;

Pārredzamība un pārskatatbildība

10.  atzinīgi vērtē atbildi uz Budžeta komitejas lūgumu, kas sniegta 2016. gada 14. aprīļa rezolūcijā par Eiropas Parlamenta 2017. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi(9) un atkārtota rezolūcijā par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu(10) attiecībā uz vidēja termiņa un ilgtermiņa budžeta plānošanu, cita starpā to, lai skaidri nošķirtu investīcijas un darbības izdevumus, kas saistīti ar Parlamenta darbību, kā arī tā tiesību aktos noteiktajiem pienākumiem (tostarp attiecībā uz īri un iegādi);

11.  atzinīgi vērtē to, ka izveidota darba grupa, kas atbildīga par Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmes izveides procedūrām; norāda, ka Parlaments ir prasījis apsvērt iespēju papildus pārskatīt noteikumus par iekšējām budžeta procedūrām(11); uzsver, ka Prezidija un Budžeta komitejas locekļiem ir jāsaņem savlaicīgi un uztverami, kā arī pietiekami sīki un strukturēti sniegta attiecīga informācija par tāmes procedūru, lai Prezidijs un Budžeta komiteja varētu pieņemt lēmumus, ņemot vērā Parlamenta budžeta vispārējo stāvokli un vajadzības;

12.  atkārtoti aicina ģenerālsekretāru iesniegt priekšlikumu par to, kā Parlamenta tīmekļa vietnē budžetu sabiedrībai izklāstīt pietiekami sīki un uztveramā un lietotājdraudzīgā veidā, lai dotu iespēju visiem iedzīvotājiem kopumā gūt labāku priekšstatu par Parlamenta pasākumiem, prioritātēm un atbilstīgiem izdevumu modeļiem;

13.  uzskata, ka apmeklētāju grupas ir viens no galvenajiem instrumentiem, lai palielinātu pilsoņu informētību par Parlamenta darbu; atzinīgi vērtē pārskatītos noteikumus par apmeklētāju grupām un uzskata, ka, pateicoties jaunu un stingrāku noteikumu piemērošanai, līdzekļu piesavināšanās risks ir samazinājies; ņemot vērā iepriekšminēto, aicina Prezidiju kopā ar tā Informācijas un saziņas politikas darba grupu pārskatīt apropriācijas, kas paredzētas deputātu apmeklētāju grupām, ņemot vērā pēdējo gadu inflācijas likmes, kas ir attiecīgi palielinājušas šādu apmeklējumu izmaksas; uzskata — lai gan šīs summas nav paredzētas, lai segtu visus apmeklētāju grupām radušos izdevumus un tās būtu jāuzskata tikai par subsīdiju, nevar ignorēt to, ka sedzamo izmaksu daļa samazināsies, ja piemaksa netiks koriģēta atbilstīgi inflācijai; prasa Prezidijam ņemt vērā, ka šī neatbilstība nesamērīgi ietekmē apmeklētāju grupas no mazāk turīgas sociālekonomiskās vides, kuriem pašiem ir ļoti ierobežoti finanšu līdzekļi;

Drošība un kiberdrošība

14.  pieņem zināšanai pasākumus, kas patlaban tiek veikti, lai uzlabotu Parlamenta drošības iespējas attiecībā uz ēkām, aprīkojumu un personālu, kiberdrošību un saziņas drošību; prasa ģenerālsekretāram un Prezidijam turpināt vispārējās drošības koncepcijas īstenošanu, lai arī turpmāk uzlabotu Parlamenta drošības struktūru, darbību un kultūru; atkārtoti norāda uz nepieciešamību uzlabot Parlamentam sniegto IT pakalpojumu efektivitāti, ieguldot darbinieku apmācībā, kā arī uzlabojot līgumslēdzēju atlases kārtību, balstoties uz stingrāku to pakalpojumu un IT spēju izvērtēšanu;

15.  uzskata, ka nesenie notikumi apliecina, ka kiberuzbrukumu iespējamība ir krasi palielinājusies, ņemot vērā, ka šādu uzbrukumu pamatā esošās tehnoloģijas bieži apsteidz šādu uzbrukumu apkarošanai paredzētos kiberdrošības pasākumus; uzskata, ka IT rīki ir kļuvuši par nozīmīgiem instrumentiem deputātu un viņu darbinieku darba veikšanai, tomēr tie ir pakļauti šādu uzbrukumu draudiem; tādēļ atzinīgi vērtē kiberdrošības integrāciju Parlamenta vispārējā stratēģiskajā pārvaldības sistēmā un uzskata, ka tas ļaus iestādei uzlabot tās aktīvu un informācijas aizsardzību;

16.  pauž nožēlu, ka, neraugoties uz drošas e-pasta sistēmas (SECEM) uzstādīšanu, Parlaments nespēj saņemt citu iestāžu ierobežotas pieejamības un neklasificētus informatīvus paziņojumus; pauž nožēlu, ka Parlamentam nav iespēju pašam izstrādāt savu klasificētās informācijas sistēmu (CIS) un saistībā ar šo jautājumu notiek sarunas ar citām iestādēm; sagaida, ka sarunas palīdzēs noteikt labāko veidu, kā nodrošināt Parlamentam iespēju saņemt ierobežotas pieejamības un neklasificētus informatīvus paziņojumus; aicina ģenerālsekretāru pirms budžeta lasījuma Parlamentā 2017. gada rudenī iesniegt Budžeta komitejai plašāku informāciju par notikumu attīstību saistībā ar notiekošajām sarunām;

17.  atzinīgi vērtē centienus turpināt procedūru digitalizāciju un datorizāciju; šajā sakarībā mudina ieviest vairāk iespēju droša elektroniskā paraksta izmantošanai administratīvajās procedūrās, lai samazinātu papīra izmantošanu un ietaupītu laiku;

18.  atzinīgi vērtē to, ka starp Beļģijas valdību un Eiropas Parlamentu, Padomi, Komisiju, Eiropas Ārējās darbības dienestu un citām iestādēm, kas atrodas Briselē, ir parakstīts saprašanās memorands par drošības pielaides pārbaudēm attiecībā uz visiem ārējiem līgumslēdzējiem, kas vēlas iekļūt Savienības iestādēs; aicina ģenerālsekretāru apsvērt, cik lietderīgi būtu paplašināt minētā saprašanās memoranda piemērošanas jomu, attiecinot to arī uz ierēdņiem, deputātu palīgiem un praktikantiem, lai pirms viņu pieņemšanas darbā varētu veikt nepieciešamās drošības pārbaudes;

Ēku politika

19.  atgādina, ka pēdējo vidēja termiņa stratēģiju ēku politikas jomā Prezidijs pieņēma 2010. gadā; pauž neizpratni, kādēļ Prezidijs šajā sasaukumā nav iesniedzis ilgtermiņa stratēģiju par Parlamenta ēkām, neraugoties uz Parlamenta iepriekšējām rezolūcijām; aicina ģenerālsekretāru un priekšsēdētāja vietniekus pēc iespējas drīzāk pirms budžeta lasījuma Parlamentā 2017. gada rudenī iesniegt Budžeta komitejai jaunu vidēja termiņa stratēģiju ēku politikas jomā;

20.  atkārtoti prasa, lai lēmumu pieņemšanas process ēku politikas jomā būtu pārredzams un tā pamatā būtu agri saņemta informācija, pienācīgi ņemot vērā Finanšu regulas 203. pantu; šajā sakarībā prasa vairāk informācijas par WAYENBERG bērnudārza paplašināšanu;

21.  prasa plašāku informāciju par Paul Henri Spaak (PHS) ēkas atjaunošanas projektu, jo īpaši jebkādus neatkarīgu ārēju līgumslēdzēju atzinumus par potenciālajām iespējām attiecībā uz PHS ēku, kurai ir bijis īss ekspluatācijas laiks — 25 gadi; prasa ģenerālsekretāram pēc iespējas ātrāk iesniegt Budžeta komitejai šāda pētījuma rezultātus; uzsver, ka pašreizējā ēka neatbilst statiskām prasībām, kas noteiktas Parlamenta funkciju veikšanai paredzētai sabiedriskai ēkai, kurai ir jābūt augstākam drošības līmenim un jāspēj izturēt triecieni nesagrūstot; kritizē to, ka PHS ēka neatbilst pat obligātajiem mūsdienīgu statisko prasību standartiem, un norāda, ka bija nepieciešams veikt jau vairākus pasākumus, lai garantētu tās stabilitāti; tādēļ mudina Prezidiju un Parlamenta administrāciju veikt darbu saistībā ar turpmākiem risinājumiem PHS ēkai, kas nodrošinātu tajā esošajām personām dzīvības aizsardzību un veselībai nekaitīgus darba apstākļus; ņem vērā ģenerālsekretāra 2018. gadā ierosināto apropriāciju līmeni attiecībā uz izpēti, sagatavošanas projektiem un darbiem, kā arī palīdzību projekta vadības grupai; pauž bažas par iespējamiem pārpratumiem attiecībā uz summām, kas jāizlieto izpētei un pārvietošanai; mudina Prezidiju un ģenerālsekretāru pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 2017. gada jūlijā informēt Budžeta komiteju par visiem turpmākajiem pasākumiem un sniegt skaidru izmaksu sadalījumu; atgādina, ka jebkurā gadījumā ir nepieciešams nodrošināt energoefektivitātes ziņā mūsdienīgu arhitektūru; prasa izvērtēt to, kā atjaunošana ietekmēs apmeklētāju un semināru nodaļu, kā arī piekļuvi plenārsēžu zālei un citām telpām un birojiem;

22.  uzskata, ka 2018. gads būs nozīmīgs attiecībā uz Konrad Adenauer (KAD) ēku, jo tajā tiks pabeigti ēkas austrumu daļas darbi un uzsākti rietumu daļas darbi; ar bažām norāda, ka šī liela mēroga projekta vadības segšanai piešķirtais budžets ir bijis jāpārskata, lai nodrošinātu pastiprinājumu grupām, kuras uzrauga darba gaitu; norāda, ka pašreizējā prakse gada beigās veikt apkopojošu pārvietojumu (ramassage) sekmē pašreizējo ēku projektu īstenošanu; uzskata — lai gan minētais varētu būt pragmatisks risinājums procentu maksājumu samazināšanai, tas tomēr rada spriedzi attiecībā uz ēku projektu pārredzamību Parlamenta budžetā un varētu pat veicināt pārāk liela budžeta piešķiršanu dažās jomās;

23.  aicina atbildīgos priekšsēdētāja vietniekus un ģenerālsekretāru iesniegt Budžeta komitejai progresa ziņojumu par KAD ēku un šīs ēkas darbu pabeigšanas tāmi;

EMAS

24.  atgādina Parlamenta apņemšanos līdz 2020. gadam par 30 % uz pilnslodzes ekvivalentu samazināt savas CO2 emisijas salīdzinājumā ar 2006. gadu;

25.  tāpēc uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Parlaments sev noteiktu jaunus vērienīgākus kvantitatīvos mērķus, kuri atbildīgajiem dienestiem būtu regulāri jāizvērtē;

26.  atgādina Parlamenta saistības, kas noteiktas Direktīvā 2012/27/ES par energoefektivitāti, proti, to, ka, neskarot “piemērojamos budžeta un iepirkuma noteikumus, minētās iestādes to īpašumā esošajās vai izmantotajās ēkās piemēros tās pašas prasības, kuras saskaņā ar 5. un 6. pantu” minētajā direktīvā piemēro dalībvalstu centrālo valdību ēkām, ņemot vērā šo ēku lielo atpazīstamību un centrālo lomu, kura tam būtu jāuzņemas attiecībā uz ēku energoefektivitāti; uzsver steidzamo nepieciešamību nodrošināt atbilstību šim paziņojumam, lai vismaz nodrošinātu savu uzticamību pašreiz notiekošajā ēku energoefektivitātes un vispārējās energoefektivitātes direktīvu pārskatīšanā;

27.  atzinīgi vērtē to, ka ir izveidota mobilitātes darba grupa, kurai būtu jāstrādā iekļaujoši un ievērojot skaidras pilnvaras; uzsver, ka Parlamentam ir jāievēro visi tā darba vietās reģionāli piemērojamie tiesību akti, tostarp minētās jomas tiesību akti; atbalsta to, lai tiktu veicināta izveidotā tiešā dzelzceļa maršruta starp Briseles Parlamenta ēku un lidostu izmantošana; aicina atbildīgos dienestus no jauna izvērtēt sava autoparka sastāvu un lielumu, ņemot vērā minēto; aicina Prezidiju nekavējoties ieviest sistēmu, kas veicinātu velosipēdu izmantošanu, pārvietojoties no mājām uz darbu; norāda, ka šāda sistēma jau ir ieviesta citās iestādes, jo īpaši Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā;

28.  atzinīgi vērtē komunikācijas kampaņu kā noderīgus centienus, lai pilsoņiem skaidrotu Savienības un Parlamenta nozīmi; uzsver, ka šai kampaņai cita starpā vajadzētu būt vērstai uz to, lai skaidrotu Eiropas Savienības lomu, Parlamenta pilnvaras, tā uzdevumus, tostarp Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu, un tā ietekmi uz pilsoņu dzīvi;

29.  norāda, ka pirms gaidāmajām 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām jau šogad ir jāsāk sagatavošanas darbs saistībā ar komunikācijas kampaņu; atzinīgi vērtē to, ka komunikācijas kampaņai ir noteikts īsāks periods — divi gadi pirms vēlēšanām salīdzinājumā ar trīs gadu periodu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014. gadā;

30.  ņem vērā, ka 2019. gada vēlēšanām paredzētās komunikācijas kampaņas kopējā summa tiek lēsta EUR 25 miljonu apmērā izdevumiem 2018. gadā un EUR 8,33 miljoni 2019. gadā, paredzot nepieciešamību 2018. gadā nodrošināt lielāku finanšu saistību apmēru; uzsver minēto komunikācijas kampaņu nozīmīgumu, jo īpaši ņemot vērā pašreizējo situāciju Savienībā;

31.  uzskata, ka Komunikācijas ģenerāldirektorātam (DG COMM) būtu jārīkojas saskaņā ar 2014. gada Eiropas vēlēšanu kampaņas izvērtējumā(12) sniegtajiem ieteikumiem un par prioritāti jānosaka datu vākšana vēlēšanu kampaņas projektiem, attiecībā uz katru vienību balstoties uz iepriekš noteiktiem galvenajiem rādītājiem, lai noteiktu to ietekmi, rūpīgi izvērtējot ārkārtīgi zemās vēlētāju aktivitātes pamatcēloņus 2014. gada vēlēšanās;

Ar deputātiem saistīti jautājumi

32.  atzinīgi vērtē Parlamenta Ģenerālsekretariāta, politisko grupu sekretariātu un deputātu biroju darbu, kas vērsts uz to, lai deputāti varētu īstenot savu mandātu; mudina turpināt tādu pakalpojumu attīstību, kas uzlabo deputātu iespējas uzraudzīt Komisijas un Padomes darbu un pārstāvēt pilsoņus;

33.  atzinīgi vērtē konsultācijas un pētījumus, ko deputātiem un komitejām nodrošina Eiropas Parlamenta Izpētes dienests (EPRS) un politikas departamenti; atgādina, ka bija paredzēts EPRS un politikas departamentu sadarbības efektivitātes vidusposma novērtējums, 2013. gadā izveidojot EPRS; atkārtoti prasa ģenerālsekretāram veikt šādu novērtējumu un pirms budžeta lasījuma Parlamentā 2017. gada rudenī iesniegt Budžeta komitejai tā rezultātus; atzinīgi vērtē četrus konkrētus projektus, kas vidējā termiņā tiek izstrādāti Eiropas Parlamenta bibliotēkā, proti, digitālo bibliotēku, pētniecības resursu uzlabošanu, salīdzināmo tiesību avotus un atvērto bibliotēku; uzskata šos projektus par līdzekli gan deputātiem, gan darbiniekiem sniegtā atbalsta uzlabošanai, kā arī piekļuves veicināšanai ārējām pētniecības aprindām un pilsoņiem; norāda uz šo projektu nozīmīgumu un nepieciešamību tos integrēt deputātu un darbinieku īstenotajā leģislatīvajā darbā;

34.  norāda, ka nesen pārskatītais Reglaments(13) paredz iespēju deputātiem iesniegt ne vairāk kā trīs mutiskus balsojumu skaidrojumus katrā sesijā, tomēr joprojām pauž bažas par papildu izmaksām, ko rada to mutiskā tulkošana un skaidrojumu stenogrammu rakstiskā tulkošana; mudina ģenerālsekretāru sniegt detalizētu informāciju par izmaksām saistībā ar mutiskiem balsojumu skaidrojumiem; norāda uz to, ka ir pieejamas tādas alternatīvas kā rakstiski balsojumu skaidrojumi, kā arī virkne publisku komunikācijas iespēju, kas deputātiem pieejamas Parlamenta telpās savas balsošanas nostājas skaidrošanai; prasa kā pagaidu pasākumu nodrošināt, lai laiks mutisko balsojumu skaidrojumu sniegšanai tiktu pārcelts uz katras plenārsēdes dienas darba kārtības beigām pēc vienu minūti ilgo uzstāšanos laika un citiem darba kārtības punktiem;

35.  atgādina deputātu pienākumu informēt administrāciju par visām izmaiņām viņu interešu deklarācijās;

36.  nepiekrīt tam, ka deputātu un viņu palīgu birojos Briselē būtu nepieciešams nomainīt mēbeles; uzskata, ka lielākoties šīs mēbeles ir pienācīgā stāvoklī un tādēļ nav iemesla veikt to nomaiņu; uzskata, ka mēbeļu nomaiņa būtu jāveic tikai tad, ja tam ir pamatots iemesls;

37.  gatavojoties devītajam sasaukumam, aicina ģenerālsekretāru iesniegt Prezidijam precīzāku ar piemaksu par vispārējiem izdevumiem (GEA) saistīto izdevumu sarakstu un atgādina mandāta neatkarības principu; uzsver, ka deputātiem, kuri to vēlas, ir iespēja savās personīgajās tīmekļa vietnēs publicēt savu izdevumu sarakstu saistībā ar GEA; atkārtoti prasa palielināt pārredzamību attiecībā uz piemaksu par vispārējiem izdevumiem, izmantojot labāko praksi attiecībā uz valstu delegācijām Parlamentā un dalībvalstīs; uzskata, ka arī deputātiem vajadzētu būt iespējai Parlamenta tīmekļa vietnē izvietot saites uz vietnēm, kur tie pašlaik publicē savu izdevumu uzskaiti; atkārtoti uzsver, ka GEA pārredzamības uzlabošanai nebūtu nepieciešami papildu darbinieki Parlamenta administrācijā;

38.  uzsver, ka pašreizējā budžeta pozīcija parlamentārajai palīdzībai ir atbilstīga un tajā nebūtu jāveic palielinājums, pārsniedzot algu indeksāciju;

39.  atgādina prasību, ko plenārsēdē pieņēma ar iepriekšminēto 2016. gada 14. aprīļa rezolūciju par Parlamenta tāmi 2017. gadam, attiecībā uz to, ka ir jāpārskata noteikumi, kas reglamentē komandējumu izdevumu atmaksu saistībā ar braucieniem starp Parlamenta trim darba vietām un kas radušies reģistrētiem deputātu palīgiem, lai saskaņotu tos ar noteikumiem, kas pielāgojami pārējiem darbiniekiem, un pauž nožēlu, ka līdz šim šajā sakarībā nekas nav darīts; aicina Prezidiju bez turpmākas kavēšanās risināt šo jautājumu; vienlaikus uzsver, ka pašreizējās reģistrētu deputātu palīgu komandējumu atmaksājumu maksimālās summas (EUR 120/140/160) nav bijušas pielāgotas kopš 2011. gada un ka pēc tam, kad tika ieviestas jaunās maksimālās summas, kuras Padome apstiprināja 2016. gada 9. septembrī un kuras līdz šim no 2016. gada 10. septembra ir tikušas piemērotas tikai nodarbinātajiem ierēdņiem, neatbilstība starp reģistrētiem deputātu palīgiem un pārējiem darbiniekiem ir vēl vairāk palielinājusies līdz pat vismaz 40 %; tādēļ aicina Prezidiju veikt vajadzīgos pasākumus, lai novērstu šo nevienlīdzību;

40.  uzsver, ka risinājums šīm atšķirībām komandējumu izdevumos neietver parlamentārajai palīdzībai paredzētās budžeta pozīcijas palielinājumu;

41.  prasa pārredzami un pienācīgi izmantot deputātu ceļa izdevumu atmaksu un iesaka veicināt ekonomiskās klases izmantošanu gan gaisa, gan dzelzceļa transportā;

42.  aicina Priekšsēdētāju konferenci un Prezidiju no jauna apsvērt iespēju reģistrētiem deputātu palīgiem, ievērojot konkrētus nosacījumus, pavadīt deputātus oficiālās Parlamenta delegācijās un komandējumos, kā to jau prasījuši vairāki deputāti; uzskata, ka deputātiem būtu jālemj, vai viņu palīgiem ir jāpavada viņi oficiālās delegācijās, izmantojot viņu parlamentārās palīdzības piemaksas finansējumu;

Ar darbiniekiem saistīti jautājumi

43.  saskaņā ar 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 27. punktu par pakāpenisku darbinieku skaita samazināšanu par 5 %, kas attiecas uz visām Savienības iestādēm, struktūrām un aģentūrām laikposmā no 2013. gada līdz 2017. gadam, uzsver — sakarā ar īpašajām vajadzībām, kas Parlamentā radās laikposmā no 2014. gada līdz 2016. gadam, ar Padomi tika panākta vienošanās par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projektu(14), kurā Parlamenta ikgadējos personāla samazināšanas pasākumus paredzēts turpināt līdz 2019. gadam;

44.  norāda — lai gan politiskajām grupām kopš 2014. gada nepiemēro šos ikgadējos personāla samazināšanas pasākumus(15), piemērojot saskaņošanas sanāksmē panākto vienošanos par 2017. gadu, ir samazināts amata vietu skaits Parlamenta Ģenerālsekretariāta štatu sarakstā sakarā ar to, ka Padome neievēroja t. s. džentlmeņu vienošanos;

45.  atgādina, ka uz politisko grupu darbinieku kopējo skaitu nedrīkst attiecināt mērķi samazināt darbinieku skaitu par 5 %, ievērojot lēmumus, ko Parlaments pieņēmis attiecībā uz 2014. finanšu gadu, 2015. finanšu gadu, 2016. finanšu gadu un 2017. finanšu gadu;

46.  saistībā ar darbinieku skaita samazināšanas pasākumiem atzinīgi vērtē priekšlikumu 50 pastāvīgās AST amata vietas pārveidot par 50 pastāvīgām AD amata vietām, radot nebūtisku ietekmi uz budžetu; turklāt norāda uz priekšlikumu priekšsēdētāja personālajā birojā trīs pagaidu AST amata vietas pārveidot par trim pagaidu AD amata vietām;

47.  aicina Prezidiju nodrošināt, ka reģistrēto deputātu palīgu sociālās un pensijas tiesības tiek ievērotas un ka ir pieejami finanšu līdzekļi, jo īpaši attiecībā uz tiem reģistrētajiem deputātu palīgiem, kurus deputāti pēdējos divus Parlamenta sasaukumus ir nodarbinājuši bez pārtraukuma; šajā sakarībā aicina administrāciju iesniegt priekšlikumu, kurā ņemts vērā lēmums rīkot pirmstermiņa vēlēšanas 2014. gadā, kā arī darbā pieņemšanas procedūrā patērēto laiku, aprēķinot Civildienesta noteikumos paredzēto 10 darba gadu periodu;

48.  uzskata, ka laikposmā, kurā ES iestādēm pieejamie finanšu un personāla resursi, visticamāk, būs aizvien ierobežotāki, ir svarīgi, ka iestādes pašas var pieņemt darbā un paturēt spējīgākos darbiniekus, lai stātos pretī paredzamajiem izaicinājumiem veidā, kāds atbilst uz rezultātiem balstītiem budžeta piešķiršanas principiem;

49.  uzskata, ka mutiskā un rakstiskā tulkošana ir ļoti nozīmīga iestādes darbībai, un atzinīgi vērtē tulku sniegto pakalpojumu kvalitāti un pievienoto vērtību; atkārtoti pauž Parlamenta nostāju, kas izklāstīta iepriekšminētajā 2016. gada 14. aprīļa rezolūcijā attiecībā uz to, ka ģenerālsekretāram būtu jāiesniedz papildu racionalizācijas priekšlikumi, piemēram, plašāk izmantot rakstisko un mutisko tulkošanu pēc pieprasījuma, jo īpaši Eiropas Parlamenta sadarbības grupu vajadzībām, un izvērtēt ar efektivitāti saistītos ieguvumus, ko jaunāko valodu tehnoloģiju izmantošana varētu sniegt kā lietderīgs instruments tulkiem, un to, kā pārskatītā štata tulku sistēma ietekmē resursu efektivitātes un ražīguma uzlabošanu;

50.  atzinīgi vērtē to, ka tiek turpināti pasākumi, ko Parlaments veicis, lai līdz 2021. gada 1. janvārim īru valodu ieviestu kā pilnvērtīgi oficiālu valodu; šajā sakarībā atzīmē, ka 2018. gadā papildu amata vietas nebūs nepieciešamas; tomēr prasa ģenerālsekretāram turpināt apspriedes ar Īrijas deputātiem par iespējamiem resursu efektīvas izmantošanas veidiem, neapdraudot deputātiem garantētās tiesības;

51.  mudina ģenerālsekretāru balstīties uz esošajiem sadarbības nolīgumiem starp Parlamentu, Reģionu komiteju un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, lai noteiktu citas jomas administratīvo funkciju iespējamai kopīgai veikšanai; turklāt prasa ģenerālsekretāram veikt pētījumu par iespējamu sinerģiju administratīvo funkciju un pakalpojumu nodrošināšanā arī starp Parlamentu, Komisiju un Padomi;

Eiropas līmeņa politiskās partijas un Eiropas līmeņa politiskie fondi

52.  atgādina, ka Eiropas līmeņa politiskās partijas un fondi palīdz veidot Eiropas politisko izpratni un palielināt pilsoņu informētību par saikni starp politiskajiem procesiem valstu un Eiropas līmenī;

53.  uzskata, ka nesenās pretrunas saistībā ar dažu Eiropas līmeņa politisko partiju un dažu politisko fondu finansēšanu ir atklājušas trūkumus pašreizējās pārvaldības un kontroles sistēmās;

54.  uzskata, ka, stājoties spēkā Regulām (ES) Nr. 1141/2014(16) un (ES) Nr. 1142/2014(17), tiks sniegti papildu kontroles mehānismi, piemēram, prasība reģistrēties Eiropas politisko partiju un politisko fondu iestādē; tomēr uzskata, ka attiecībā uz minētajiem pasākumiem ir iespējami papildu uzlabojumi; norāda, ka partijas un fondi finansējuma pieteikumus saistībā ar jaunajiem noteikumiem sāks iesniegt 2018. budžeta gadā;

55.  uzsver, ka pašreizējā līdzfinansēšanas sistēmā ir noteikti vairāki gadījumi, kad iemaksas un dotācijas no Parlamenta budžeta partijām un fondiem nedrīkst pārsniegt 85 % no attaisnotajiem izdevumiem, savukārt atlikušie 15 % ir jāsedz, izmantojot pašu resursus; norāda — piemēram, dalības iemaksu un ziedojumu trūkumu bieži līdzsvaro palīdzība natūrā;

Citi jautājumi

56.  ņem vērā notiekošo dialogu starp Eiropas Parlamentu un valstu parlamentiem; aicina pastiprināt šo dialogu, lai veidotu labāku izpratni par Eiropas Parlamenta un Savienības ieguldījumu dalībvalstīs;

57.  norāda uz pieprasījumu nodrošināt ārējus pētījumus un atzinumus, lai atbalstītu komiteju un citu politisko struktūru darbu saistībā ar Brexit iespējamās ietekmes, tostarp ietekmes uz Parlamenta budžetu, analīzi; apšauba nepieciešamību pieprasīt ārējus pētījumus un atzinumus, tā vietā, lai izmantotu bagātos Parlamenta izpētes dienestu resursus; uzsver — kamēr sarunas par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības nav pabeigtas, AK joprojām ir pilntiesīga Eiropas Savienības locekle un visas no šādas dalības izrietošās tiesības un pienākumi joprojām ir spēkā; tādēļ uzsver, ka AK lēmums izstāties no Savienības, visticamāk, neietekmēs Parlamenta 2018. gada budžetu;

58.  atgādina par Parlamenta 2013. gada 20. novembra rezolūciju par Eiropas Savienības iestāžu atrašanās vietas noteikšanu(18), kurā tika lēsts, ka Parlamenta ģeogrāfiskās izkliedētības izmaksas ir EUR 156 miljoni līdz EUR 204 miljoni un šī summa ir līdzvērtīga 10 % no Parlamenta budžeta; uzsver, ka ģeogrāfiskās izkliedētības ietekme uz vidi ir 11 000 līdz 19 000 tonnas CO2 emisiju; uzsver šīs izkliedētības radīto negatīvo sabiedrības attieksmi, un tādēļ atgādina savu nostāju, aicinot izstrādāt rīcības plānu virzībai uz vienu darba vietu;

59.  atgādina Parlamenta 2016. gada 14. aprīļa rezolūciju(19) par Eiropas Parlamenta 2017. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi; prasa īstenot sadarbību ar televīzijas raidstacijām, sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem un citiem partneriem, lai izveidotu Eiropas plašsaziņas līdzekļu centru jauno žurnālistu apmācībai;

60.  aicina ģenerālsekretāru un Prezidiju visā Parlamenta administrācijā ieviest uz darbības rezultātiem balstīta budžeta plānošanas kultūru, ievērojot racionālas pārvaldības pieeju, lai uzlabotu iestādes iekšējā darba efektivitāti un kvalitāti;

o

o  o

61.  pieņem 2018. finanšu gada tāmi;

62.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un tāmi nosūtīt Padomei un Komisijai

(1)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

OV L 287, 29.10.2013., 15. lpp.

(5)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0132.

(6)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0411.

(7)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0475.

(8)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0172.

(9)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0132.

(10)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0411.

(11)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0484.

(12)

Deloitte pētījums, 2015. gada decembris.

(13)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0484, 183. panta 1. punkts.

(14)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0407.

(15)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0437; Pieņemtie teksti, P8_TA(2014)0036; Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0376; Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0411.

(16)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.).

(17)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 1142/2014, ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 attiecībā uz Eiropas politisko partiju finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 28. lpp.).

(18)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0498.

(19)

Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2016)0132.


PIELIKUMS: TĀMES PROJEKTS

 

EIROPAS PARLAMENTA 2018. FINANŠU GADA TĀMES PROJEKTS,

 

KĀ TO PIEŅĒMUSI BUDŽETA KOMITEJA 2017. GADA 3. APRĪĻA SANĀKSMĒ

 

2018. GADA

TĀMES PROJEKTS

Eiropas Savienības iemaksa Eiropas Parlamentaizdevumu finansēšanā 2018. finanšu gadā

Nosaukums

Summa

 

 

Izdevumi

1 953 483 373

Pašu resursi

164 416 000

Maksājamā iemaksa

1 789 067 373

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa Pants Postenis

Nosaukums

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

 

 

 

 

 

4

IEŅĒMUMI NO IESTĀDĒS UN CITĀS SAVIENĪBAS STRUKTŪRĀS STRĀDĀJOŠAJIEM

 

 

 

4 0

DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI

 

 

 

4 0 0

Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu, pārējo darbinieku un pensijas saņēmēju algām un piemaksām

77 085 000

74 105 828

71 635 418

4 0 3

Ieņēmumi no pagaidu iemaksas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

p.m.

p.m.

13 616

4 0 4

Ieņēmumi no īpašās nodevas un solidaritātes nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

11 585 000

11 006 056

10 602 055

 

 

88 670 000

85 111 884

82 251 089

4 0. nodaļa — Kopā

4 1

IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

 

 

68 455 454

4 1 0

Darbinieku iemaksas pensiju shēmā

66 485 000

64 712 299

61 138 636

4 1 1

Darbinieku veiktā pensijas tiesību pārņemšana vai iegāde

9 200 000

9 200 000

7 294 722

4 1 2

To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

10 000

10 000

22 096

 

 

75 695 000

73 922 299

68 455 454

4 1. nodaļa — Kopā

4 2

CITAS IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

 

 

 

4 2 1

Parlamenta deputātu iemaksas vecuma pensiju shēmā

p.m.

p.m.

p.m.

 

4 2. nodaļa — Kopā

0

0

0

 

4. sadaļa — Kopā

164 365 000

159 034 183

150 706 543

5

IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

 

 

 

5 0

IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (PREČU PIEGĀDE) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

 

 

 

5 0 0

Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas (preču piegāde)

 

 

 

5 0 0 0

Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 0 1

Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

589

5 0 0 2

Ieņēmumi no preču piegādes citām iestādēm vai struktūrām – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

188 858

5 0 1

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 2

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

p.m.

 

5 0. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

189 447

5 1

IEŅĒMUMI NO IZĪRĒŠANAS

 

 

 

5 1 1

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas, un ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšanas

p.m.

p.m.

 

5 1 1 0

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

2 859 618

5 1 1 1

Ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšana – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

129 706

 

5 1. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

2 989 324

5 2

IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTIEM AIZDEVUMIEM, BANKAS UN CITIEM PROCENTIEM

 

 

 

5 2 0

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

50 000

200 000

23 473

 

5 2. nodaļa — Kopā

50 000

200 000

23 473

5 5

IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN DARBU VEIKŠANAS

 

 

 

5 5 0

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, tostarp šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

4 958 708

5 5 1

Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumu sniegšanu vai darbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

583 648

 

5 5. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

5 542 356

5 7

CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU

 

 

 

5 7 0

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

3 874 703

5 7 1

Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

p.m.

5 7 2

Tādu sociālo izdevumu atmaksāšana, kas radušies citas iestādes vārdā

p.m.

p.m.

p.m.

5 7 3

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

3 298 878

 

5 7. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

7 173 581

5 8

DAŽĀDI MAKSĀJUMI

 

 

 

5 8 1

Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

217 498

 

5 8. nodaļa — Kopā

p.m.

 

 

 

5. sadaļa — Kopā

50 000

200 000

16 135 679

6

IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR SAVIENĪBAS NOLĪGUMIEM UN PROGRAMMĀM

 

 

 

6 6

CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI

 

 

 

6 6 0

Citas iemaksas un atmaksājumi

 

 

 

6 6 0 0

Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

14 477 581

6 6 0 1

Citas nepiešķirtās iemaksas un atmaksājumi

p.m.

p.m.

p.m.

 

6 6. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

14 477 581

 

6. sadaļa — Kopā

p.m.

p.m.

14 477 581

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

 

 

 

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

 

 

 

9 0 0

Dažādi ieņēmumi

1000

1000

2 061 711

 

9 0. nodaļa — Kopā

1000

1000

2 061 711

 

9. sadaļa — Kopā

1000

1000

2 061 711

 

PAVISAM KOPĀ

164 416 000

159 235 183

183 381 514

IZDEVUMI

Vispārējs kopsavilkums par apropriācijām (2018. un 2017. gads) un izpildi (2016. gads)

Sadaļa Nodaļa

Nosaukums

2018. gada apropriācijas

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

 

 

 

 

 

1

IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

IESTĀDES LOCEKĻI

212 101 000

210 660 500

203 367 219

1 2

IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

671 064 000

650 213 700

625 820 200

1 4

PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRPAKALPOJUMI

144 760 333

137 040 500

125 551 151

1 6

CITI IZDEVUMI, KAS IR SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

18 648 150

17 539 500

14 441 490

 

1. sadaļa — Kopā

1 046 573 483

1 015 454 200

969 180 059

 

 

 

 

 

2

ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

227 352 000

255 137 000

251 599 697

2 1

DATU APSTRĀDE, IEKĀRTAS UN KUSTAMAIS ĪPAŠUMS

179 543 500

170 034 500

154 150 447

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

7 103 000

5 719 000

4 421 417

 

2. sadaļa — Kopā

413 998 500

430 890 500

410 171 561

 

 

 

 

 

3

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES VISPĀRĪGAJIEM UZDEVUMIEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

SANĀKSMES UN KONFERENCES

36 693 000

32 827 000

33 038 898

3 2

SPECIALIZĒTĀS ZINĀŠANAS UN INFORMĀCIJA: IEGUVE, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

131 498 390

108 238 000

106 676 345

 

3. sadaļa — Kopā

168 191 390

141 065 000

139 715 243

 

 

 

 

 

4

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ĪPAŠAJIEM UZDEVUMIEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR ATSEVIŠĶĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM

114 770 000

112 905 000

109 952 171

4 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PARLAMENTĀRO PALĪDZĪBU

208 510 000

207 991 000

194 405 139

4 4

PAŠREIZĒJO UN BIJUŠO DEPUTĀTU SANĀKSMES UN CITAS DARBĪBAS

440 000

420 000

420 000

 

4. sadaļa — Kopā

323 720 000

321 316 000

304 777 310

 

 

 

 

 

5

EIROPAS POLITISKO PARTIJU UN EIROPAS POLITISKO FONDU IESTĀDE UN NEATKARĪGU IEVĒROJAMU PERSONU KOMITEJA

 

 

 

 

5 0

EIROPAS POLITISKO PARTIJU UN EIROPAS POLITISKO FONDU IESTĀDES UN NEATKARĪGU IEVĒROJAMU PERSONU KOMITEJAS IZDEVUMI

 

p.m.

p.m.

0

 

5. sadaļa — Kopā

0

0

0

 

 

 

 

 

10

CITI IZDEVUMI

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

PROVIZORISKAS APROPRIĀCIJAS

p.m.

p.m.

0

10 1

REZERVE NEPAREDZĒTIEM IZDEVUMIEM

1 000 000

864 300

0

10 3

PAPLAŠINĀŠANĀS REZERVE

p.m.

p.m.

0

10 4

REZERVE INFORMĀCIJAS UN SAZIŅAS POLITIKAI

p.m.

p.m.

0

10 5

PROVIZORISKA APROPRIĀCIJA NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM

p.m.

p.m.

0

10 6

REZERVE PRIORITĀRIEM PROJEKTIEM SAGATAVOŠANAS POSMĀ

p.m.

p.m.

0

10 8

EMAS REZERVE

p.m.

p.m.

0

 

10. sadaļa — Kopā

1 000 000

864 300

0

 

PAVISAM KOPĀ

1 953 483 373

1 909 590 000

1 823 844 172

Ieņēmumi — Pašu resursi

4. sadaļa — Ieņēmumi no iestādēs un citās Savienības struktūrās strādājošajiem

4 0. nodaļa — Dažādi nodokļi un atskaitījumi

4 4 0. pants — Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu, pārējo darbinieku un pensijas saņēmēju algām un piemaksām

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

77 085 000

74 105 828

71 635 418,00

Juridiskais pamats

Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā un jo īpaši tā 12. pants.

Padomes Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68 (1968. gada 29. februāris), ar ko paredz Eiropas Kopienu nodokļa piemērošanas nosacījumus un procedūru (OV L 56, 4.3.1968., 8. lpp.).

4 0 3. pants — Ieņēmumi no pagaidu iemaksas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

13 616,00

Juridiskais pamats

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 66.a pants redakcijā, kas bija spēkā līdz 2003. gada 15. decembrim.

4 0 4. pants — Ieņēmumi no īpašās nodevas un solidaritātes nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

11 585 000

11 006 056

10 602 055,00

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 66.a pants.

4 1. nodaļa — Iemaksas pensiju shēmā

4 1 0. pants — Darbinieku iemaksas pensiju shēmā

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

66 485 000

64 712 299

61 138 636,00

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 83. panta 2. punkts.

4 1 1. pants — Darbinieku veiktā pensijas tiesību pārņemšana vai iegāde

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

9 200 000

9 200 000

7 294 722,00

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to VIII pielikuma 4. pants, 11. panta 2. un 3. punkts un 48. pants.

4 1 2. pants — To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

10 000

10 000

22 096,00

4 2. nodaļa — Citas iemaksas pensiju shēmā

4 2 1. pants — Parlamenta deputātu iemaksas vecuma pensiju shēmā

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Juridiskais pamats

Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām un jo īpaši to III pielikums.

5. sadaļa — Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

5 0. nodaļa — Ieņēmumi no kustamā īpašuma (preču piegāde) un nekustamā īpašuma pārdošanas

5 0 0. pants — Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas (preču piegāde)

5 0 0 0. postenis — Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šajā postenī paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no iestādei piederošu transportlīdzekļu pārdošanas vai apmaiņas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 0 0 1. postenis — Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

589,00

Piezīmes

Šajā postenī paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no iestādei piederoša kustamā īpašuma, izņemot transportlīdzekļus, pārdošanas vai apmaiņas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 0 0 2. postenis — Ieņēmumi no preču piegādes citām iestādēm vai struktūrām – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

188 858,00

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Sīkāku informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem no aizdevumiem, nomas un pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar šo budžeta posteni norādīs šā budžeta pielikumā.

5 0 1. pants — Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no iestādei piederoša nekustamā īpašuma pārdošanas.

5 0 2. pants — Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Šajā pantā iekļauti arī ieņēmumi no šādu darbu pārdošanas elektroniskajos informācijas nesējos.

5 1. nodaļa — Ieņēmumi no izīrēšanas

5 1 1. pants — Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas, un ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšanas

5 1 1 0. postenis — Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

2 859 618,00

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Sīkāku informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem no aizdevumiem, nomas un pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar šo budžeta posteni norādīs šā budžeta pielikumā.

5 1 1 1. postenis — Ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšana – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

129 706,00

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 2. nodaļa — Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem

5 2 0. pants — Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

50 000

200 000

23 473,00

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem.

5 5. nodaļa — Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas

5 5 0. pants — Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, tostarp šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

4 958 708,00

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 5 1. pants — Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumu sniegšanu vai darbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

583 648,00

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 7. nodaļa — Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību

5 7 0. pants — Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

3 874 703,00

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 7 1. pants — Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punkta d) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 7 2. pants — Tādu sociālo izdevumu atmaksāšana, kas radušies citas iestādes vārdā

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no tādu sociālo izdevumu atmaksāšanas, kas radušies citas iestādes vārdā.

5 7 3. pants — Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

3 298 878,00

5 8. nodaļa — Dažādi maksājumi

5 8 1. pants — Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

217 498,00

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Šis pants ietver arī apdrošināšanas sabiedrību veikto algojuma atmaksāšanu tiem ierēdņiem, kuri bijuši iesaistīti nelaimes gadījumos.

6. sadaļa — Iemaksas un atmaksājumi saistībā ar Savienības nolīgumiem un programmām

6 6. nodaļa — Citas iemaksas un atmaksājumi

6 6 0. pants — Citas iemaksas un atmaksājumi

6 6 0 0. postenis — Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

14 477 581,00

Piezīmes

Šajā postenī saskaņā ar Finanšu regulas 21. pantu paredzēts iegrāmatot ieņēmumus, kuri nav noteikti citās 6. sadaļas daļās, un to izmanto, lai noteiktu papildu apropriācijas to izdevumu finansēšanai, kam šie ieņēmumi ir piešķirti.

6 6 0 1. postenis — Citas nepiešķirtās iemaksas un atmaksājumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

0,—

9. sadaļa — Dažādi ieņēmumi

9 0. nodaļa — Dažādi ieņēmumi

9 0 0. pants — Dažādi ieņēmumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada budžets

Izpilde 2016. gadā

1 000

1 000

2 061 711,00

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot dažādus ieņēmumus.

Sīkāku informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem no aizdevumiem, nomas un pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar šo pantu norādīs šā budžeta pielikumā.

Izdevumi — Izdevumi

1. sadaļa — Iestādē strādājošie

1 0. nodaļa — Iestādes locekļi

1 0 0. pants — Algas un piemaksas

1 0 0 0. postenis — Algas

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

77 350 000

75 846 000

73 871 418,64

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Deputātu nolikumā noteikto algu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 9. un 10. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 1. un 2. pants.

1 0 0 4. postenis — Parastie ceļa izdevumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

68 500 000

69 200 000

66 290 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai atmaksātu ceļa un uzturēšanās izdevumus saistībā ar braucieniem uz darba vietām un no tām un citiem dienesta komandējumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 25 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 10. līdz 21. pants un 24. pants.

1 0 0 5. postenis — Citi ceļa izdevumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

6 200 000

6 000 000

6 150 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai atmaksātu papildu ceļa izdevumus un ceļa izdevumus, kas radušies dalībvalstī, no kuras deputāts ievēlēts.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 1 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 22. un 23. pants.

1 0 0 6. postenis — Piemaksa par vispārējiem izdevumiem

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

40 213 000

39 886 000

38 937 488,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai saskaņā ar Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumu iepriekš minētajiem pantiem segtu izdevumus saistībā ar deputātu parlamentāro darbību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 170 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 25. līdz 28. pants.

1 0 0 7. postenis — Piemaksas saistībā ar pienākumu veikšanu

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

185 000

181 500

176 892,22

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu vienotu noteiktas likmes komandējuma dienas naudu un reprezentācijas naudu saistībā ar Parlamenta priekšsēdētāja pienākumu izpildi.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Prezidija 2009. gada 17. jūnija Lēmums.

1 0 1. pants — Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citi sociālie pasākumi

1 0 1 0. postenis — Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citas sociālās apdrošināšanas izmaksas

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

2 923 000

3 097 000

1 978 805,22

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un medicīnisko izdevumu atmaksāšanu, kā arī nozaudēšanas un zādzības riska apdrošināšanu, kas attiecas uz deputātu personiskās lietošanas priekšmetiem.

Tā ir arī paredzēta, lai apdrošinātu deputātus un viņiem palīdzētu gadījumā, ja oficiālo braucienu laikā vajadzīga repatriācija sakarā ar to, ka viņi smagi saslimst, iekļūst negadījumā vai nonāk citā neparedzētā situācijā, kas kavē turpināt braucienu. Palīdzība ietver deputātu repatriācijas organizēšanu un ar to saistīto izdevumu uzņemšanos.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 200 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 18. un 19. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 3. līdz 9. pants un 29. pants.

Kopīgie noteikumi par Eiropas Savienības ierēdņu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu un arodslimību risku.

Kopīgie noteikumi par Eiropas Kopienu ierēdņu apdrošināšanu slimības gadījumiem.

Komisijas Lēmums, ar ko nosaka medicīnisko izdevumu atmaksāšanas vispārējos īstenošanas noteikumus.

1 0 1 2. postenis — Īpaši pasākumi deputātiem ar invaliditāti

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

805 000

775 000

593 638,06

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu atsevišķus izdevumus par palīdzības sniegšanu deputātiem ar smagu invaliditāti.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 30. pants.

1 0 2. pants — Pārejas pabalsti

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

960 000

939 000

1 725 886,26

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu pārejas pabalstu pēc deputāta pilnvaru termiņa beigām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 13. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 45. līdz 48. pants un 77. pants.

1 0 3. pants — Pensijas

1 0 3 0. postenis — Vecuma pensijas (DIP)

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

11 540 000

11 450 000

10 521 344,41

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu vecuma pensiju pēc deputāta pilnvaru termiņa beigām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 150 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 75. pants un Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām (“DIP noteikumi”) III pielikums.

1 0 3 1. postenis — Invaliditātes pensijas (DIP)

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

310 000

303 000

300 813,90

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu pensiju deputātiem, kas zaudējuši darbspējas pilnvaru termiņa laikā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 75. pants un Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām (“DIP noteikumi”) III pielikums.

1 0 3 2. postenis — Apgādnieka zaudējuma pensijas (DIP)

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

2 315 000

2 313 000

2 170 644,40

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu apgādnieka zaudējuma pensiju un bāreņa pensiju deputāta vai bijušā deputāta nāves gadījumā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 15 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 75. pants un Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām (“DIP noteikumi”) I pielikums.

1 0 3 3. postenis — Deputātu brīvprātīgā pensiju shēma

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

287,82

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes iemaksu deputātiem paredzētajā brīvprātīgajā papildu pensiju shēmā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 500 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 27. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 76. pants un Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām (“DIP noteikumi”) VII pielikums.

1 0 5. pants — Valodu kursi un datorkursi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

800 000

670 000

650 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu deputātu valodu kursu un datorkursu izmaksas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 44. pants.

Prezidija 2009. gada 4. maija Lēmums par valodu un datorkursiem deputātiem.

1 2. nodaļa — Ierēdņi un pagaidu darbinieki

1 2 0. pants — Atalgojums un citas tiesības

1 2 0 0. postenis — Atalgojums un piemaksas

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

666 300 000

645 973 700

621 577 766,68

Piezīmes

Šī apropriācija galvenokārt paredzēta, lai štatu sarakstā paredzētajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem segtu:

algas, piemaksas un ar algām saistītus maksājumus,

apdrošināšanu pret slimībām, nelaimes gadījumiem un arodslimībām, kā arī citas sociālās apdrošināšanas iemaksas,

fiksētas likmes piemaksas par virsstundu darbu,

dažādus pabalstus un piemaksas,

ierēdņa vai pagaidu darbinieka, kā arī viņa laulātā un apgādībā esošo personu ceļa izdevumus braucienam no darba vietas uz izcelsmes vietu,

izdevumus saistībā ar atalgojuma koeficientiem, ko piemēro algām un tai atalgojuma daļai, kuru pārskaita uz valsti, kas nav darba vieta,

bezdarba apdrošināšanu pagaidu darbiniekiem un iestādes maksājumus pagaidu darbiniekiem, lai izveidotu un uzturētu tiesības uz pensiju viņu izcelsmes valstī.

Tā paredzēta arī, lai segtu apdrošināšanas prēmijas apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem sporta nodarbību laikā Eiropas Parlamenta sporta centru izmantotājiem Briselē un Strasbūrā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 350 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

1 2 0 2. postenis — Apmaksāts virsstundu darbs

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

134 000

135 000

60 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta virsstundu darba apmaksai saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 56. pants un VI pielikums.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

1 2 0 4. postenis — Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

3 430 000

2 950 000

3 425 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

ierēdņu un pagaidu darbinieku (arī ģimenes locekļu) ceļa izdevumus, stājoties amatā, beidzot darbu iestādē vai saistībā ar pārcelšanu citā amatā, kas ietver darba vietas maiņu,

pabalstus par iekārtošanos un iekārtošanos citā dzīvesvietā un pārcelšanās izdevumus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem jāmaina dzīvesvieta, stājoties amatā, tiekot pārceltiem uz citu darba vietu, beidzot darbu iestādē un pārceļoties citur,

dienas naudu ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kas sniedz pierādījumu, ka viņiem ir jāmaina dzīvesvieta, stājoties amatā vai tiekot pārceltiem uz citu darba vietu,

atlaišanas pabalstu ierēdņiem uz pārbaudes laiku, kurus atlaiž acīmredzamas neatbilstības dēļ,

atlaišanas pabalstu darbiniekiem uz noteiktu laiku, ar kuriem iestāde lauž līgumu,

starpību par iemaksām, ko dalībvalsts pensiju shēmā veikuši līgumdarbinieki, un iemaksām, kuras jāmaksā Savienības pensiju shēmā darba līguma pārskatīšanas gadījumā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

1 2 2. pants — Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos

1 2 2 0. postenis — Pabalsti darbiniekiem, kurus atceļ no amata vai kuriem nosaka atvaļinājumu dienesta interesēs

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

1 200 000

1 155 000

757 433,06

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar pabalstiem, ko maksā:

ierēdņiem, kuriem piešķirts neaktīvs statuss saistībā ar darba vietu skaita samazināšanu iestādē,

ierēdņiem, kuriem noteikts atvaļinājums tādu organizatorisku apsvērumu dēļ, kas saistīti ar vajadzību iegūt jaunas kompetences iestādē,

ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri ieņem AD 16 vai AD 15 pakāpes vadošu amatu poliskajās grupās un kuri ir atcelti no amata dienesta interesēs.

No tās sedz arī darba devēja iemaksu veselības apdrošināšanas shēmā un izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientu piemērošanu šiem pabalstiem (izņemot 42.c pantā paredzētajam pabalstam, kuram korekcijas koeficientu nepiemēro).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 41., 42.c, 50. pants un IV pielikums, kā arī Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 48.a pants.

1 2 2 2. postenis — Pabalsti par dienesta attiecību izbeigšanos un ierēdņu un pagaidu darbinieku īpašo pensiju shēma

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

piemaksas, ko maksā saskaņā ar Civildienesta noteikumiem vai Padomes Regulu (EK, Euratom, EOTK) Nr. 2689/95 un (EK, Euratom) Nr. 1748/2002,

darba devēja iemaksu attiecīgo piemaksu saņēmēju veselības apdrošināšanas shēmā,

izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientu piemērošanu dažādajām piemaksām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 64. un 72. pants.

Padomes Regula (EK, Euratom, EOTK) Nr. 2689/95 (1995. gada 17. novembris), ar ko ievieš īpašus pasākumus Eiropas Kopienu pagaidu darbinieku dienesta attiecību izbeigšanai sakarā ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanos (OV L 280, 23.11.1995., 4. lpp.).

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1748/2002 (2002. gada 30. septembris), kas iestādes modernizācijas sakarā ievieš īpašus pasākumus attiecībā uz Eiropas Parlamentā pastāvīgā darbā iecelto Eiropas Kopienu ierēdņu un Eiropas Parlamenta politiskajās grupās strādājošo pagaidu darbinieku darba attiecību pārtraukšanu (OV L 264, 2.10.2002., 9. lpp.).

1 4. nodaļa — Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi

1 4 0. pants — Pārējie darbinieki un ārštata personas

1 4 0 0. postenis — Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

47 579 000

44 392 000

41 021 126,59

Piezīmes

Šī apropriācija galvenokārt paredzēta, lai segtu turpmāk minētos izdevumus, izņemot tos, kuri attiecas uz tiem pārējiem darbiniekiem Drošības un drošuma ģenerāldirektorātā, kas pilda ar personu un īpašuma drošību, informācijas drošību un riska novērtēšanu saistītus pienākumus, kā arī uz pārējiem darbiniekiem, kas Ģenerālsekretariātā pilda šoferu pienākumus vai koordinē šoferu darbu:

pārējo darbinieku, tostarp līgumdarbinieku un īpašu padomdevēju (Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības nozīmē) atalgojumu, tostarp piemaksas un pabalstus, darba devēja iemaksas dažādās, galvenokārt kopienas, sociālās drošības sistēmās, kā arī izdevumus saistībā ar šādu darbinieku atalgojuma korekcijas koeficientiem,

izdevumus, kas saistīti ar aģentūru pagaidu darbinieku nodarbināšanu,

Individuālo tiesību un algu sarakstu nodaļas rēķinus par tādu darbinieku nodarbināšanu, kuri strādā ar Eiropas Parlamenta ierēdņu administratīvajām lietām (jo īpaši bezdarbnieka pabalstiem, pensiju tiesībām u. tml.).

Daļa šīs apropriācijas jāizmanto, lai pieņemtu darbā līgumdarbiniekus ar invaliditāti saskaņā ar Prezidija 2008. gada 7. un 9. jūlija lēmumu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 4 400 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (IV, V un VI sadaļa).

Eiropas Parlamenta ierēdņu un citu darbinieku konkursu un atlases procedūru, pieņemšanas darbā un klasifikācijas vispārējie īstenošanas noteikumi (Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2014. gada 17. oktobra lēmums).

1 4 0 1. postenis — Pārējie darbinieki: drošība

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

24 208 600

25 233 000

21 980 312,57

Piezīmes

Šī apropriācija galvenokārt paredzēta, lai segtu šādus izdevumus par pārējiem darbiniekiem Drošības un drošuma ģenerāldirektorātā, kuru pienākumi ir saistīti ar personu un īpašuma drošību, informācijas drošību un riska novērtēšanu:

līgumdarbinieku un palīglīgumdarbinieku atalgojumu, tostarp piemaksas un pabalstus, kā arī šo darbinieku atalgojuma korekcijas koeficientu ietekmi,

izdevumus, kas saistīti ar aģentūru pagaidu darbinieku nodarbināšanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (IV sadaļa).

Eiropas Parlamenta ierēdņu un citu darbinieku konkursu un atlases procedūru, pieņemšanas darbā un klasifikācijas vispārējie īstenošanas noteikumi (Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2014. gada 17. oktobra lēmums).

1 4 0 2. postenis — Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāta šoferi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

6 220 300

6 169 000

 

Piezīmes

Šī apropriācija galvenokārt paredzēta, lai segtu šādus izdevumus saistībā ar pārējiem darbiniekiem, kas pilda šoferu pienākumus Ģenerālsekretariātā vai nodrošina šoferu koordinēšanu:

līgumdarbinieku un palīglīgumdarbinieku atalgojumu, tostarp piemaksas un pabalstus, kā arī šo darbinieku atalgojuma korekcijas koeficientu ietekmi,

izdevumus, kas saistīti ar aģentūru pagaidu darbinieku nodarbināšanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (IV sadaļa).

Eiropas Parlamenta ierēdņu un citu darbinieku konkursu un atlases procedūru, pieņemšanas darbā un klasifikācijas vispārējie īstenošanas noteikumi (Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2014. gada 17. oktobra lēmums).

1 4 0 4. postenis — Prakse, stipendijas un ierēdņu apmaiņa

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

7 197 900

6 806 500

7 033 669,67

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

izmaksas saistībā ar praktikantu atlasi, pieņemšanu darbā un uzņemšanu,

maksājumus praktikantiem, kas piedalās pēcdiploma apmācībā (stipendijas), tostarp eventuālus ģimenes pabalstus, un izmaksas par papildu maksājumu saistībā ar invaliditāti (līdz 50 % no stipendijas),

pabalstus praktikantiem, kuri piedalās apmācībā,

praktikantu ceļa izdevumus,

izmaksas, ko rada slimības un nelaimes gadījumu apdrošināšana praktikantiem,

darbības dotāciju vai to izdevumu tiešu apmaksu, kuri saistīti ar Praktikantu komitejas rīkotajiem pasākumiem, ne vairāk kā EUR 2 000 gadā,

izdevumus, kas radušies darbinieku apmaiņā starp Eiropas Parlamentu un dalībvalstu valsts sektoru vai citām noteikumos paredzētajām valstīm,

izdevumus saistībā ar valstu ekspertu norīkošanu uz Eiropas Parlamentu, tostarp pabalstus un ceļa izdevumus,

izmaksas, ko rada nelaimes gadījumu apdrošināšana norīkotajiem valstu ekspertiem,

izdevumu atmaksu par mācību braucieniem,

konferenču tulku un tulkotāju apmācību organizēšanu, it īpaši sadarbībā ar tulku skolām un universitātēm, kuras nodrošina tulkotāju apmācību, kā arī stipendiju piešķiršanu tulku un tulkotāju profesionālajai apmācībai un tālākapmācībai, mācību palīglīdzekļu pirkšanu un saistītus izdevumus,

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Noteikumi par Eiropas Parlamenta ierēdņu un politisko grupu pagaidu darbinieku norīkošanu uz valsts pārvaldes iestādēm, tām pielīdzināmām iestādēm un starptautiskām organizācijām (Prezidija 2005. gada 7. marta lēmums).

Noteikumi par valstu ekspertu norīkošanu uz Eiropas Parlamentu (Prezidija 2009. gada 4. maija lēmums).

Iekšējie noteikumi par praksi un mācību apmeklējumiem Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā (Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2013. gada 1. februāra lēmums).

1 4 0 5. postenis — Izdevumi par mutisko tulkošanu

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

50 858 533

46 244 000

48 598 750,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu šādus izdevumus:

samaksu un saistītas piemaksas, sociālās iemaksas, ceļa izdevumus un citas izmaksas konferenču līgumtulkiem, kurus Eiropas Parlaments noalgo uz Eiropas Parlamenta organizētām sanāksmēm savām vai citu iestāžu vai struktūru vajadzībām, ja Eiropas Parlamenta tulki (ierēdņi un pagaidu darbinieki) nevar nodrošināt vajadzīgos pakalpojumus,

izdevumus saistībā ar konferenču aģentūrām, tehniskajiem darbiniekiem un konferenču vadību iepriekš minētajām sanāksmēm, ja Eiropas Parlamenta ierēdņi, pagaidu darbinieki vai pārējie darbinieki nevar nodrošināt šādus pakalpojumus,

izdevumus par pakalpojumiem, ko Eiropas Parlamentam snieguši citu reģionālo, valsts vai starptautisko iestāžu tulki,

izdevumus saistībā ar mutiskās tulkošanas pasākumiem, proti, sanāksmju sagatavošanu, tulku apmācību un atlasi.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 3 500 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

1999. gada 28. jūlija Vienošanās par konferenču tulku nodarbināšanas kārtību un atalgojumu (un tās īstenošanas noteikumi), kas grozīta 2004. gada 13. oktobrī un pārskatīta 2008. gada 31. jūlijā.

1 4 0 6. postenis — Novērotāji

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai novērotājiem atmaksātu izdevumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 13. pantu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

1 4 2. pants — Rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

8 696 000

8 196 000

6 917 291,98

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu rakstiskās tulkošanas, korektūras, mašīnrakstīšanas, kodēšanas un tehniskas palīdzības darbus, ko veic ārēji pakalpojumu sniedzēji.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 50 000 apmērā.

1 6. nodaļa — Citi izdevumi, kas ir saistīti ar iestādē strādājošajiem

1 6 1. pants — Izdevumi saistībā ar personāla vadību

1 6 1 0. postenis — Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

253 650

214 000

273 500,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

izdevumus par Lēmuma 2002/621/EK 3. pantā noteikto konkursu organizēšanu, kā arī to kandidātu ceļa un uzturēšanās izdevumus, kuri ir uzaicināti uz intervijām un medicīnisko apskati,

izdevumus par darbinieku atlases procedūru organizēšanu.

Pienācīgi pamatotos gadījumos, kad tas nepieciešams iestādes darbībai, un pēc apspriešanās ar Personāla atlases biroju to var izlietot arī pašas iestādes rīkoto konkursu finansēšanai.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 27. līdz 31. pants, 33. pants un III pielikums.

Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un Eiropas Ombuda Lēmums 2002/620/EK (2002. gada 25. jūlijs) par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja izveidi (OV L 197, 26.7.2002., 53. lpp.) un Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas ģenerālsekretāru, Tiesas sekretāra, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas ģenerālsekretāru un Eiropas Ombuda pārstāvja Lēmums 2002/621/EK (2002. gada 25. jūlijs) par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja uzbūvi un darbību (OV L 197, 26.7.2002., 56. lpp.).

1 6 1 2. postenis — Kvalifikācijas celšana

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

6 210 000

5 515 000

5 535 265,36

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu apmācības izdevumus darbinieku prasmju un attiecīgās institūcijas darbības un efektivitātes uzlabošanai, piemēram, valodu kursus oficiālo darba valodu apguvei.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 24.a pants.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

1 6 3. pants — Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

1 6 3 0. postenis — Sociālais dienests

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

743 000

768 000

418 323,17

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

saskaņā ar iestāžu politiku šādām personām ar invaliditāti:

aktīvi nodarbinātajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem,

aktīvi nodarbināto ierēdņu un pagaidu darbinieku laulātajiem,

apgādībā esošajiem bērniem saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumiem,

pēc tam, kad ir beigušās tiesības saņemt iespējamo atmaksu, kas šādos gadījumos noteikta mītnes valstī vai izcelsmes valstī, nepārsniedzot budžetā noteiktos limitus, tādu izdevumu atmaksāšanu, kuri nav medicīniska rakstura izdevumi un kurus kopīgā veselības apdrošināšanas shēma neatmaksā, bet kuri ir atzīti par nepieciešamiem, ir radušies sakarā ar invaliditāti un ir pienācīgi pamatoti,

pasākumus, lai atbalstītu ierēdņus un pārējos darbiniekus, kas nonākuši īpaši grūtos apstākļos,

dotācijas piešķiršanai Personāla komitejai un sociālā dienesta papildu izdevumiem. To iemaksu vai izdevumu segšana, ko Personāla komiteja nodrošina sociālā atbalsta pasākumos iesaistītajiem, būs paredzēta sociālas, kultūras vai valodnieciskas ievirzes pasākumu finansēšanai, bet netiks piešķirtas individuālas subsīdijas darbiniekiem vai mājsaimniecībām,

citus sociālus pasākumus iestādes vai iestāžu līmenī, kuru mērķis ir integrēt ierēdņus un pārējos darbiniekus,

finansējumu specifiskiem, samērīgiem pielāgošanas pasākumiem vai izdevumiem par medicīniskām analīzēm vai sociālo novērtējumu ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem ar invaliditāti un praktikantiem ar invaliditāti vai ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem ar invaliditāti darbā pieņemšanas procesā un praktikantiem ar invaliditāti atlases procesā, piemērojot Civildienesta noteikumu 1.d pantu, jo īpaši personīgā asistenta palīdzība darba vietā vai komandējumos.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 50 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 1.d pants, 9. panta 3. punkta trešā daļa un 76. pants.

1 6 3 1. postenis — Mobilitāte

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

730 000

700 000

448 687,52

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu ar mobilitāti saistītos izdevumus dažādajās darba vietās.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

1 6 3 2. postenis — Darbinieku sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

227 000

230 000

238 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai veicinātu un finansiāli atbalstītu darbības, kas sekmē sociālos kontaktus starp dažādu tautību darbiniekiem, piemēram, lai dotētu darbinieku klubus, sporta un kultūras apvienības, kā arī lai piedalītos brīvā laika pavadīšanas centra pastāvīgas darbības finansēšanā (kultūras pasākumi, vaļasprieki, restorāni).

No tās sedz arī izdevumus par piedalīšanos vairākām iestādēm kopīgu sociālo pasākumu finansēšanā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 600 000 apmērā.

1 6 5. pants — Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

1 6 5 0. postenis — Medicīnas dienests

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

1 250 000

1 275 000

1 095 269,68

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu medicīnas dienesta darbības izdevumus trijās darba vietās, tai skaitā materiālu un farmaceitisko preparātu un citus iepirkumus, izdevumus par profilaktisko medicīnisko izmeklēšanu, darba nespējas komisijas darbības izdevumus, kā arī izdevumus par pakalpojumiem, ko sniedz pieaicinātie medicīnas speciālisti, ja iestādes mediķi to uzskata par vajadzīgu.

No tās sedz arī izdevumus par dažu aprīkojumu iegādi, kas ir vajadzīgi medicīnisku apsvērumu dēļ, kā arī samaksu medicīnas darbiniekiem un medicīnas palīgdarbiniekiem, kuri veic darbu saskaņā ar noteikumiem par pakalpojumu sniegšanu vai īstermiņa pagaidu uzdevumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 59.pants un II pielikuma 8. pants.

1 6 5 2. postenis — Restorānu un ēdnīcu kārtējie darbības izdevumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

1 310 000

1 380 000

615 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu restorānu un ēdnīcu pārvaldības un darbības izdevumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 1 800 000 apmērā.

1 6 5 4. postenis — Bērnu pieskatīšanas struktūras

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

7 478 900

7 162 500

5 517 443,89

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Eiropas Parlamenta daļu no visiem organizatoriskajiem izdevumiem un pakalpojumiem, kas sniegti gan iekšējām, gan ārējām bērnu pieskatīšanas struktūrām, ar kurām ir noslēgts līgums.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 4 250 000 apmērā.

1 6 5 5. postenis — Eiropas Parlamenta iemaksas akreditētām II tipa Eiropas skolām

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

445 600

295 000

300 000,00

Piezīmes

Komisijas 2013. gada 1. augusta Lēmuma C(2013) 4886 īstenošana (OV C 222, 2.8.2013., 8. lpp.).

Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Eiropas Parlamenta iemaksu II tipa Eiropas skolām, kuras akreditējusi Eiropas Skolu valde, vai lai atlīdzinātu Komisijai iemaksu Eiropas Skolu valdes akreditētajām II tipa Eiropas skolām, kuru Komisija veikusi Eiropas Parlamenta vietā. Ar šo apropriāciju sedz izmaksas par minētajās skolās reģistrētajiem to Eiropas Parlamenta darbinieku bērniem, uz kuriem attiecas Civildienesta noteikumi.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

2. sadaļa — Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

Piezīmes

Tā kā apdrošināšanas sabiedrības ir atsaukušas to risku apdrošināšanu, kas saistīti ar darba strīdiem un ar terora aktiem, kuriem ir pakļautas Eiropas Parlamenta ēkas, tie jāsedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta.

Tādējādi šajā sadaļā iekļautās apropriācijas paredzētas visu to izmaksu segšanai, kas radušās no zaudējumiem sakarā ar darba strīdiem un terora aktiem.

2 0. nodaļa — Ēkas un saistītie izdevumi

2 0 0. pants — Ēkas

2 0 0 0. postenis — Īre

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

35 948 000

37 169 000

32 913 005,98

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu īres maksājumus par ēkām vai ēku daļām, kuras izmanto Eiropas Parlaments.

No tās sedz arī nodokļus saistībā ar ēkām. Īres maksu aprēķina divpadsmit mēnešiem, pamatojoties uz īres līgumiem, kuri ir noslēgti vai kurus gatavo un kuri parasti paredz arī indeksāciju saskaņā ar dzīves dārdzību vai celtniecības izmaksām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 3 000 000 apmērā.

Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

2 0 0 1. postenis — Nomas maksājumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

13 000 000

p.m.

53 500 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu nomas maksājumus par ēkām vai ēku daļām saskaņā ar noslēgtajiem vai sagatavošanā esošajiem līgumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 50 000 apmērā.

Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

2 0 0 3. postenis — Nekustamā īpašuma iegāde

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu nekustamā īpašuma iegādi. Subsīdijām zemesgabalu iegādei un to sagatavošanai būvdarbiem piemēro Finanšu regulas noteikumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 13 000 apmērā.

Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

2 0 0 5. postenis — Ēku celtniecība

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

17 888 000

32 970 000

17 788 806,93

Piezīmes

Šajā postenī var iekļaut apropriāciju ēku celtniecībai (darbi, maksa par pētījumiem, sākotnējā iekārtošana un aprīkojums ēku nodošanai ekspluatācijā un visas ar to saistītās izmaksas).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 1 000 000 apmērā.

Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

2 0 0 7. postenis — Telpu iekārtošana

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

60 820 000

84 550 000

60 652 105,72

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par telpu iekārtošanu, kā arī citas izmaksas, kas ar šo iekārtošanu saistītas, jo īpaši samaksu arhitektam vai inženierim u. c.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 600 000 apmērā.

Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

2 0 0 8. postenis — Citi īpaši pasākumi īpašuma pārvaldības jomā

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

5 196 000

5 114 000

2 768 631,32

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu šādus nekustamā īpašuma pārvaldības izdevumus, kas nav īpaši paredzēti citos šīs nodaļas pantos:

atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde,

obligātās inspekcijas, kvalitātes pārbaudes, ekspertu atzinumi, revīzijas, atbilstības uzraudzību u. c.,

tehniskā bibliotēka,

atbalsts ēku pārvaldībai (ēku palīdzības dienests),

ēku plānu un informācijas nesēju administratīva pārvaldība,

citi izdevumi.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 50 000 apmērā.

2 0 2. pants — Izdevumi saistībā ar ēkām

2 0 2 2. postenis — Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, ekspluatācija un uzkopšana

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

57 450 000

59 440 000

51 216 628,33

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem segtu Eiropas Parlamenta nomāto vai īpašumā esošo ēku (biroju, citu telpu un instalāciju) uzturēšanas, apsaimniekošanas, ekspluatācijas un uzkopšanas izmaksas.

Pirms līgumu noslēgšanas vai atjaunošanas iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par līguma nosacījumiem, kurus tās ir panākušas (cena, izraudzītā valūta, indeksācija, ilgums, citi nosacījumi), ņemot vērā Finanšu regulas 104. pantu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 200 000 apmērā.

2 0 2 4. postenis — Enerģijas patēriņš

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

15 800 000

16 690 000

15 852 979,24

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai it īpaši segtu izdevumus par ūdensapgādi, gāzi, elektrību un apkuri.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 150 000 apmērā.

2 0 2 6. postenis — Ēku drošība un novērošana

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

18 670 000

18 420 000

16 231 922,34

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu galvenokārt tos izdevumus, kas saistīti ar Eiropas Parlamenta lietoto ēku apsardzi un novērošanu tā trijās parastajās darba vietās, informācijas birojos Eiropas Savienībā un birojos trešās valstīs.

Pirms līgumu noslēgšanas vai atjaunošanas iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par līguma nosacījumiem, kurus tās ir panākušas (cena, izraudzītā valūta, indeksācija, ilgums, citi nosacījumi), ņemot vērā Finanšu regulas 104. pantu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 120 000 apmērā.

2 0 2 8. postenis — Apdrošināšana

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

2 580 000

784 000

675 616,73

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par apdrošināšanas prēmijām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

2 1. nodaļa — Datu apstrāde, iekārtas un kustamais īpašums

Piezīmes

Saistībā ar iepirkumiem iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par katras iestādes panāktajiem līgumu nosacījumiem.

2 1 0. pants — Datu elektroniska apstrāde un telesakari

2 1 0 0. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar pamatdarbību saistītās regulārās darbības

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

26 112 000

24 920 000

25 283 869,50

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībām, kas ir vajadzīgas Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telesakaru pienācīgai darbībai. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar datu apstrādes centra un telesakaru sistēmām, datoriekārtām nodaļās un tīkla pārvaldību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 300 000 apmērā.

2 1 0 1. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

19 355 000

18 382 000

17 647 112,94

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībām ar Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telesakaru sistēmas infrastruktūras pārvaldībai un uzturēšanai. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar tīkliem, elektroinstalācijām, atsevišķu telesakaru aprīkojumu, kā arī balsošanas iekārtām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 67 000 apmērā.

2 1 0 2. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

13 866 500

13 588 000

12 181 472,58

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībā, kuru mērķis ir sniegt palīdzību un atbalstu Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telesakaru sistēmu lietotājiem. Šie izdevumi ir saistīti ar deputātiem un citiem lietotājiem paredzētajiem atbalsta pakalpojumiem, jo īpaši administratīvām, likumdošanas un komunikācijas lietojumprogrammām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

2 1 0 3. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar IKT lietojumprogrammu pārvaldību saistītās regulārās darbības

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

23 865 500

23 139 400

19 340 522,94

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, un ar to saistītiem darbiem, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībām iestādes IKT lietojumprogrammu pārvaldībai. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar deputātiem un komunikācijas darbībām paredzētām lietojumprogrammām, kā arī administratīvām un likumdošanas lietojumprogrammām.

Tā paredzēta, lai segtu arī izdevumus par IKT rīkiem, ko finansē kopīgi saskaņā ar iestāžu sadarbību valodu jomā, ņemot vērā Iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komitejas pieņemtos lēmumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 32 000 apmērā.

2 1 0 4. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

20 615 000

22 023 500

20 450 327,81

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar ieguldījumiem Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telesakaru sistēmas infrastruktūrā. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti datu apstrādes centra un telesakaru sistēmām, tīkliem, elektroinstalācijām, kā arī videokonferenču sistēmām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 75 000 apmērā.

2 1 0 5. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

33 868 000

28 086 500

23 512 236,53

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar ieguldījumiem esošajos vai jaunos IKT projektos. Šie ieguldījumi galvenokārt ir saistīti ar deputātiem paredzētām lietojumprogrammām, lietojumprogrammām likumdošanas, administratīvajā, finanšu un komunikācijas jomā, kā arī saistībā ar IKT pārvaldību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 25 000 apmērā.

2 1 2. pants — Mēbeles

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

5 680 000

6 005 000

2 113 970,90

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu mēbeļu iegādi, nomu, uzturēšanu un labošanu, jo īpaši ergonomisku biroja mēbeļu iegādi, nolietotu un salauztu mēbeļu un biroja iekārtu aizstāšanu. Tā paredzēta, lai segtu arī dažādus izdevumus saistībā ar visu Eiropas Parlamenta mēbeļu pārvaldību.

Attiecībā uz mākslas darbiem šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par noteiktu darbu iegādi un pirkšanu, kā arī ar tiem saistītos kārtējos izdevumus, piemēram, ekspertu izmaksas, konservāciju, ierāmēšanu, restaurāciju, tīrīšanu, apdrošināšanu, kā arī neregulārus transporta izdevumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

2 1 4. pants — Tehniskās iekārtas un aprīkojums

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

32 453 500

29 356 100

27 969 260,66

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta tehnisko iekārtu un aprīkojuma iegādei, nomai, uzturēšanai, labošanai un pārvaldībai, jo īpaši:

dažādām fiksētām un mobilām iekārtām un tehniskajam aprīkojumam saistībā ar publicēšanu, drošību (arī programmatūru), ēdināšanu, ēkām, darbinieku apmācībai, iestādes sporta centriem u. c.,

iekārtām saistībā ar iespieddarbiem, telefona pakalpojumiem, ēdnīcām, veikaliem, drošību, konferenču tehnisko aprīkojumu, audiovizuālo nozari u. c.,

īpašām iekārtām (elektroniskām, informātikas un elektriskām) un ar to saistītiem ārpakalpojumiem.

No šīs apropriācijas sedz arī izdevumus par reklāmu saistībā ar norakstītā īpašuma tālākpārdošanu vai izmantošanu, kā arī izdevumus par tehnisku palīdzību (konsultēšanu) par jautājumiem, kuros ir nepieciešamas ārēju speciālistu zināšanas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 235 000 apmērā.

2 1 6. pants — Deputātu, citu personu un preču pārvadāšana

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

3 728 000

4 534 000

5 651 673,50

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu transportlīdzekļu (autoparks un velosipēdi) iegādi, uzturēšanu, izmantošanu, labošanu, kā arī izdevumus par automašīnu, taksometru, autobusu un kravas mašīnu nomu ar šoferi vai bez tā, kā arī ar to saistīto apdrošināšanu un citas pārvaldības izmaksas. Atjaunojot autoparku un pērkot vai īrējot automašīnas, priekšroka tiks dota automašīnām, kuras vismazāk piesārņo vidi, piemēram, hibrīdautomobiļiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 000 apmērā.

2 3. nodaļa — Kārtējie administratīvie izdevumi

Piezīmes

Saistībā ar iepirkumiem iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par katras iestādes panāktajiem līgumu nosacījumiem.

2 3 0 0. postenis — Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

1 449 500

1 440 500

1 370 433,69

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par papīra, aplokšņu, biroja aprīkojuma, drukāšanas un dokumentu kopēšanas iekārtu u. c. palīglīdzekļu pirkšanu, kā arī ar to saistītās pārvaldības izmaksas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 10 000 apmērā.

2 3 1. pants — Finansiālas izmaksas

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

60 000

40 000

25 001,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu maksājumus par bankas pakalpojumiem (komisijas maksas, ažio un citas maksas) un citas finansiālas izmaksas, to skaitā saistītos izdevumus par ēku finansēšanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

2 3 2. pants — Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzība

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

1 010 000

1 110 000

520 518,18

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

summas, ko Tiesa, Vispārējā tiesa vai dalībvalstu tiesas var piespriest Eiropas Parlamentam maksāt,

izmaksas saistībā ar pieaicināto juristu pakalpojumiem, lai pārstāvētu Eiropas Parlamentu Savienības un dalībvalstu tiesās, un izmaksas par juriskonsultu vai ekspertu pakalpojumiem, lai sniegtu palīdzību Juridiskajam dienestam,

samaksu juristiem saistībā ar disciplinārlietām vai līdzvērtīgām lietām,

zaudējumu atlīdzību un procentus,

saskaņā ar Vispārējās tiesas Reglamenta 11.a nodaļu izlīguma ceļā panāktas kompensācijas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

2 3 6. pants — Izdevumi par pastmarkām un sūtījumiem

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

271 000

271 000

193 486,81

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par pastmarkām, sūtījumu apstrādi, nogādāšanu un piegādi, ko veic valsts pasts vai kurjeru pakalpojumu uzņēmumi.

Tā paredzēta arī, lai segtu izdevumus par sūtījumu apstrādes pakalpojumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 25 000 apmērā.

2 3 7. pants — Pārcelšanās

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

2 490 000

1 434 000

1 167 643,97

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar pārcelšanos un iekraušanas/izkraušanas darbiem, ko veic ar pārcelšanās uzņēmumu starpniecību vai izmantojot ar aģentūru starpniecību pieejamus iekrāvēju/izkrāvēju pakalpojumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

2 3 8. pants — Citi administratīvie izdevumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

1 560 000

1 161 000

1 039 958,96

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

apdrošināšanu, kas nav īpaši paredzēta citā postenī,

sēžu zāles apkalpojošo darbinieku, šoferu, uzņemšanas dienesta darbinieku, noliktavu darbinieku, pārvadātāju, kā arī darbinieku, kuri strādā Apmeklējumu un semināru nodaļā, apmeklētāju centrā Parlamentarium, medicīnas dienestā, drošības un ēku uzturēšanas dienestos, kā arī dažādos tehniskajos dienestos, darba apģērba iegādi un kopšanu,

citas ar darbību un pārvaldību saistītas izmaksas, tostarp maksājumus Atalgojuma un individuālo tiesību birojam par bijušo deputātu tiesību aktos noteikto pensiju pārvaldību, izmaksas par to ārējo darbinieku drošības pārbaudēm, kuri strādā Eiropas Parlamenta telpās vai sistēmās, kā arī preču vai pakalpojumu iegādi, kas nav paredzēta citā pozīcijā,

dažādus pirkumus saistībā ar vides vadības un audita sistēmas (EMAS) pasākumiem (reklāmas kampaņa u. tml.).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

2 3 9. pants — EMAS pasākumi, tostarp to popularizēšana, un Eiropas Parlamenta oglekļa emisiju kompensācijas shēma

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

262 500

262 500

104 374,20

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar EMAS pasākumiem, tostarp to popularizēšanas pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot Eiropas Parlamenta rādītājus vides jomā, un izdevumus, kas saistīti ar Eiropas Parlamenta oglekļa emisiju kompensācijas shēmu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

3. sadaļa — Izdevumi saistībā ar iestādes vispārīgajiem uzdevumiem

3 0. nodaļa — Sanāksmes un konferences

3 0 0. pants — Izdevumi par darbinieku komandējumiem un dienesta braucieniem starp trim darba vietām

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

29 673 000

25 370 000

26 050 083,46

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par iestādes darbinieku, valsts norīkotu ekspertu, praktikantu un iestādes uzaicinātu citu Eiropas vai starptautisku iestāžu darbinieku dienesta braucieniem starp nodarbinātības vietu un jebkuru no trim Eiropas Parlamenta darba vietām (Brisele, Luksemburga un Strasbūra) un par komandējumiem uz jebkuru citu vietu, kas nav viena no Parlamenta trim darba vietām. Segtie izdevumi ir transporta izmaksas, dienas naudas, uzturēšanās izmaksas un kompensācijas par neērtu darba laiku. Tiek segtas arī saistītās izmaksas (tostarp izmaksas par biļešu un viesnīcu rezervāciju atcelšanu, elektronisko rēķinu izmaksas un komandējumu apdrošināšanas izmaksas).

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu arī iespējamus izdevumus nolūkā kompensēt oglekļa emisijas saistībā ar darbinieku komandējumiem un dienesta braucieniem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 240 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 71. pants un VII pielikuma 11., 12. un 13. pants.

3 0 2. pants — Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

1 045 000

1 015 000

908 552,04

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

izdevumus, kas saistīti ar iestādes pienākumiem rīkot pieņemšanas, tai skaitā saistībā ar zinātnisko iespēju novērtēšanas (STOA) darbu, un citus tālredzīgus pasākumus, kā arī Eiropas Parlamenta deputātu reprezentācijas izdevumus,

Parlamenta priekšsēdētāja reprezentācijas izdevumus braucienos ārpus darba vietām,

reprezentācijas izdevumus un daļu no Parlamenta priekšsēdētāja kabineta sekretariāta izdevumiem,

ģenerālsekretāra rīkoto pieņemšanu un reprezentācijas izdevumus, tostarp dažādu priekšmetu un medaļu iegādi ierēdņiem, kuru darba stāžs iestādē ir 15 vai 25 gadi,

dažādus protokola izdevumus, piemēram, izdevumus karogiem, stendiem, ielūgumiem, ēdienkartēm utt.,

īpaši svarīgu iestādes apmeklētāju ceļa un uzturēšanās izdevumus,

vīzu izmaksas saistībā ar deputātu un darbinieku komandējumiem,

pieņemšanu un reprezentācijas izdevumus un citus īpašus izdevumus deputātiem, kas ieņem oficiālus amatus Eiropas Parlamentā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

3 0 4. pants — Dažādi izdevumi par sanāksmēm

3 0 4 0. postenis — Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

1 230 000

1 712 000

2 295 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par atspirdzinošiem un citiem dzērieniem, atsevišķos gadījumos uzkodām, ko pasniedz iestādes sanāksmju laikā vai iestāžu sanāksmēs, kuras tiek rīkotas Eiropas Parlamenta telpās, kā arī šo pakalpojumu pārvaldības izmaksas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

3 0 4 2. postenis — Sanāksmes, kongresi un delegācijas

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

2 515 000

2 570 000

1 745 262,16

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai jo īpaši segtu 1 0. nodaļā un 3 0 0. pantā neiekļautos izdevumus saistībā ar:

sanāksmju organizēšanu ārpus darba vietām (komitejas vai to delegācijas, politiskās grupas), tostarp attiecīgā gadījumā reprezentācijas izdevumus,

parlamentu sadarbības delegāciju, ad hoc delegāciju, apvienoto parlamentāro komiteju, parlamentārās sadarbības komiteju un Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) delegāciju sanāksmju, kā arī PTO veltītās parlamentārās konferences un tās vadības komitejas sanāksmju organizēšanu,

sanāksmju organizēšanu delegācijām ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā, parlamentārajā asamblejā EuroLat, parlamentārajā asamblejā Euronest, kā arī to struktūrās,

Savienības Vidusjūrai parlamentārās asamblejas, tās komiteju un Prezidija sanāksmju rīkošanu; šie izdevumi ietver Eiropas Parlamenta ieguldījumu minētās asamblejas autonomā sekretariāta budžetā vai tiešai to izmaksu segšanai, kas ir Eiropas Parlamenta daļa šīs asamblejas budžetā,

maksām par dalību starptautiskās organizācijās, kurās Eiropas Parlaments ir biedrs (Parlamentu savienība, Parlamentu ģenerālsekretāru asociācija, Parlamentu savienības “Divpadsmit plus” grupa),

ES laissez-passer izgatavošanas izmaksu (iekārtas, darbinieki un materiāli) Parlamenta daļas atmaksāšanu Komisijai, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Komisijas noslēgto vienošanos, saskaņā ar Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā (6. pants), Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 23. pantu, Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 11. un 81. pantu un Padomes Regulu (ES) Nr. 1417/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko nosaka formu ceļošanas atļaujām, kuras izdod Eiropas Savienība (OV L 353, 28.12.2013., 26. lpp.).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

3 0 4 9. postenis — Izdevumi par ceļojumu aģentūras pakalpojumiem

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

2 230 000

2 160 000

2 040 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta ceļojumu aģentūras darbības izmaksu segšanai saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Eiropas Parlamentu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 000 apmērā.

3 2. nodaļa — Specializētās zināšanas un informācija: ieguve, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

3 2 0. pants — Specializēto zināšanu ieguve

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

8 200 350

9 211 500

6 461 534,48

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

izdevumus par līgumiem, ko slēdz ar ekspertiem un pētījumu institūtiem saistībā ar pētījumiem un citām ar pētniecību saistītām darbībām (semināriem, apaļajiem galdiem, speciālistu grupām, konferencēm), kuras rīko Eiropas Parlamenta struktūrvienībām, komitejām un administrācijai,

tādu speciālu informācijas avotu kā specifisku datubāžu, attiecīgas literatūras vai tehniskā atbalsta ieguvi vai īri, kad tas vajadzīgs minēto ar ekspertiem noslēgto līgumu papildināšanai,

ceļa, uzturēšanās un ar tiem saistītos izdevumus ekspertiem un citām personām, tostarp tām personām, kas iesniegušas lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, ja šīs personas ir uzaicinātas piedalīties komiteju, delegāciju, pētījumu vai darba grupu darbā, kā arī darbsemināros,

izdevumus par iekšējās vai ārējās parlamentārās izpētes vai citu atbilstošu produktu izplatīšanu iestādē un sabiedrībā (jo īpaši, izmantojot publikācijas internetā, iekšējas datubāzes, brošūras un publikācijas),

izdevumus par ārēju personu uzaicināšanu piedalīties tādu struktūru darbā kā Disciplinārā padome vai Īpašā finanšu pārkāpumu komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 64 000 apmērā.

3 2 1. pants — Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta vajadzībām, tostarp bibliotēkai un vēsturiskajiem arhīviem, paredzētie izdevumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

7 603 800

8 314 000

7 273 588,77

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar EPRS ĢD darbību, konkrētāk tādus kā:

specializēto zināšanu ieguve un atbalsts Eiropas Parlamenta izpētes darbībām (tostarp raksti, pētījumi, darbsemināri, semināri, apaļie galdi, ekspertu komisijas un konferences), kas vajadzības gadījumā var tikt sniegts sadarbībā ar citām iestādēm, starptautiskām organizācijām, valstu parlamentu pētniecības dienestiem un bibliotēkām, ideju laboratorijām, pētniecības struktūrām un citiem kvalificētiem ekspertiem,

specializēto zināšanu ieguve tādās jomās kā ietekmes novērtējums, kā arī ex ante un ex post novērtējums, Eiropas pievienotā vērtība un zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana (STOA),

grāmatu, žurnālu, avīžu, datubāžu, preses aģentūru produktu un citu dažāda veida bibliotēkai paredzētu informācijas nesēju iegāde vai noma dažādos formātos, tostarp maksa par autortiesībām, kvalitātes vadības sistēma, materiāli un darbi saistībā ar iesiešanu un glabāšanu, kā arī citi atbilstoši pakalpojumi,

izdevumi par ārējiem arhivēšanas pakalpojumiem (organizācija, atlase, aprakstīšana, pārnese uz citiem nesējiem un digitalizācija, primāro arhīvu avotu ieguve),

īpašas bibliotēkai un arhivēšanai paredzētas dokumentācijas, kā arī īpašu mediatēkas iekārtu iegāde, izstrāde, ierīkošana, lietošana un uzturēšana, tostarp elektriskas, elektroniskas un informātikas iekārtas un/vai sistēmas, kā arī materiāli iesiešanai un glabāšanai,

izdevumi par iekšējās vai ārējās parlamentārās izpētes vai citu atbilstošu produktu izplatīšanu iestādē un sabiedrībā (jo īpaši, izmantojot publikācijas internetā, iekšējas datubāzes, brošūras un publikācijas),

ceļa, uzturēšanās un ar to saistīti izdevumi ekspertiem un citām personām, kuras uzaicinātas piedalīties prezentācijās, semināros, darbsemināros vai citos šāda veida pasākumos, ko organizē EPRS ĢD,

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas (STOA) nodaļas dalība Eiropas un starptautiskās zinātniskās organizācijās,

Eiropas Parlamenta pienākumi atbilstoši starptautiskiem un/vai iestāžu sadarbības nolīgumiem, tostarp Eiropas Parlamenta iemaksa finanšu izmaksu segšanai saistībā ar Savienības vēstures arhīvu pārvaldību saskaņā ar Padomes Regulu (EEK, Euratom) Nr. 354/83.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Padomes Regula (EEK, Euratom) Nr. 354/83 (1983. gada 1. februāris) par Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas vēsturisko arhīva materiālu nodošanu atklātībai un secīgie grozījumi tajā (OV 43, 15.2.1983., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

Prezidija lēmums (2001. gada 28. novembris) par noteikumiem par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta dokumentiem (OV C 216, 22.7.2011., 19. lpp.).

Prezidija 2002. gada 16. decembra Lēmums par noteikumiem par Parlamenta arhīviem, 2004. gada 3. maija konsolidētā redakcija.

Prezidija 2014. gada 10. marta Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu un bijušo deputātu dokumentu apstrādi.

3 2 2. pants — Izdevumi par dokumentāciju

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

2 231 500

2 044 000

1 953 971,90

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

avīžu, periodisko izdevumu, ziņu aģentūru pakalpojumu un to publikāciju un tiešsaistes pakalpojumu abonēšanu, tai skaitā maksu par autortiesībām par šādā veidā iegūtu materiālu rakstisku un/vai elektronisku reproducēšanu un izplatīšanu, kā arī pakalpojumu līgumus par preses apskatiem un izgriezumiem,

abonēšanu vai pakalpojumu līgumus par periodisko izdevumu pārskatiem vai analīzēm vai par šajos periodiskajos izdevumos publicēto materiālu saglabāšanu optiskajos informācijas nesējos,

dokumentu un statistikas ārējo datubāžu izmantošanu, izņemot informātikas iekārtas un telesakaru izmaksas,

jaunu vārdnīcu un leksikonu iegādi, to aizstāšanu neatkarīgi no informācijas nesēja, tostarp jaunajām valodu nodaļām, kā arī citu valodu dienestiem un Tiesību aktu kvalitātes nodaļām domātu darbu iegādi.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

3 2 3. pants — Atbalsts demokrātijai un trešo valstu parlamentu darbības sekmēšana

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

1 230 000

1 175 000

667 638,48

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

izdevumus, kas radušies saistībā ar informācijas apmaiņas programmām un Eiropas Parlamenta sadarbību ar pirmspievienošanās valstu, jo īpaši Rietumbalkānu valstu un Turcijas, parlamentiem,

izdevumus, kas paredzēti, lai veicinātu Eiropas Parlamenta attiecības ar trešo valstu demokrātiski ievēlētiem parlamentiem (izņemot tos, kas minēti iepriekšējā ievilkumā) un attiecīgajām reģionālajām parlamentārajām organizācijām. Attiecīgo darbību mērķi ir jo īpaši sekmēt parlamentu darbību jaunās un pārejas demokrātijas valstīs, it sevišķi Eiropas dienvidu un austrumu kaimiņvalstīs,

izdevumus, kas paredzēti, lai veicinātu atbalstu starpniecībai un programmas gados jauniem politiskajiem vadītājiem no Eiropas Savienības un plašāka Eiropas kaimiņreģiona: Magribas, Austrumeiropas un Krievijas, Izraēlas un palestīniešu dialogā iesaistītajām pusēm un citām prioritārām valstīm, par kurām lēmusi Demokrātijas atbalsta un vēlēšanu koordinācijas grupa,

izdevumus, kas radušies saistībā ar Saharova balvas organizēšanu (proti, naudas balvu, laureātu un citu finālistu ceļa un uzņemšanas izdevumus, Saharova tīkla darbības izmaksas un tīkla dalībnieku komandējuma izdevumus) un saistībā ar darbībām, kuru mērķis ir sekmēt cilvēktiesības.

Šīs darbības ietver Eiropas Parlamenta informācijas biroju apmeklējumus Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā, kā arī dalībvalstu un trešo valstu apmeklējumus, un no apropriācijas pilnībā vai daļēji sedz dalībnieku izdevumus, proti, ceļa izdevumus, pārbraucienus, izmitināšanu un dienas naudu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Prezidija 2011. gada 12. decembra Lēmums, ar ko ES ārpolitikas ģenerāldirektorātā tiek izveidots Demokrātijas atbalsta direktorāts.

3 2 4. pants — Sagatavošana un izplatīšana

3 2 4 0. postenis — Oficiālais Vēstnesis

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

830 000

4 500 000

4 771 838,68

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes daļu Publikāciju biroja izdevumos par tādu tekstu publicēšanu un izplatīšanu, kuri jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un citās ar to saistītajās izmaksās.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

3 2 4 1. postenis — Digitālas un tradicionālas publikācijas

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

4 307 640

3 650 000

3 948 122,74

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

visas izmaksas saistībā ar digitālo publicēšanu (iekštīkla (Intranet) vietnēs) un tradicionālo publicēšanu (dažādi dokumenti un iespieddarbi, par kuriem noslēgti apakšlīgumi), tostarp izplatīšanu,

redaktorisko sistēmu koriģējošu atjaunināšanu un uzturēšanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

3 2 4 2. postenis — Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

25 410 000

10 580 000

16 286 376,98

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par informatīvu materiālu publicēšanu, tostarp publicēšanu elektroniskā formātā, informatīviem pasākumiem, sabiedrisko attiecību veidošanu, dalību sabiedriskos pasākumos, izstādēs un gadatirgos ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs, kā arī valstīs, kurās Eiropas Parlamentam ir sadarbības biroji, kā arī Likumdošanas observatorijas (OEIL) atjaunināšanu un tādu rīku vai līdzekļu izstrādi, kas paredzēti, lai atbalstītu un sekmētu tās pieejamību sabiedrībai no mobilām ierīcēm.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 35 000 apmērā.

3 2 4 3. postenis — Parlamentarium — Eiropas Parlamenta Apmeklētāju centrs

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

8 400 000

5 742 500

5 748 049,54

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Parlamentarium – Eiropas Parlamenta Apmeklētāju centru Briselē, kā arī instalācijas, izstādes un materiālus, kas ir pielāgoti vai reproducēti atsevišķai izmantošanai ārpus Briseles.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 50 000 apmērā.

3 2 4 4. postenis — Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

32 491 000

30 845 000

29 213 247,67

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu grupu apmeklējumiem piešķirtās subsīdijas, kā arī papildu izdevumus saistībā ar to pārvaldību, lai finansētu praksi viedokļu izplatītājiem no trešām valstīm (EUVP) un segtu programmu Euroscola, Euromed-Scola un Euronest-Scola darbības izdevumus. Programmas Euroscola, Euromed-Scola un Euronest-Scola notiek katru gadu pēc kārtas Eiropas Parlamenta telpās Strasbūrā vai Briselē, izņemot gadus, kad notiek vēlēšanas.

Šo apropriāciju palielinās katru gadu, pamatojoties uz deflatoru, ņemot vērā NKI un cenu svārstības.

Katram Eiropas Parlamenta deputātam ir tiesības katrā kalendārajā gadā uzaicināt ne vairāk kā piecas apmeklētāju grupas, kuru dalībnieku kopējais skaits nepārsniedz simt desmit.

Attiecīga summa ir iekļauta apmeklētājiem ar invaliditāti.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 200 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Prezidija 2002. gada 16. decembra Lēmums par noteikumiem par apmeklētāju grupu uzņemšanu un programmām “Eiroskola”, “Euromed skola” un “Euronest skola” ar jaunākajiem grozījumiem, kas izdarīti 2013. gada 26. februārī.

3 2 4 5. postenis —Simpoziju, semināru un kultūras pasākumu organizēšana

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

3 649 100

4 466 000

4 958 082,37

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

izdevumus vai subsīdijas par nacionālu vai starptautiski tādu forumu un semināru organizēšanu, kas ir domāti dalībvalstu, pievienošanās valstu un Eiropas Parlamenta koordinācijas biroja valstu viedokļa pavairotājiem, un izdevumus par Parlamenta simpoziju un semināru organizēšanu un finansētu Eiropas kultūras projektus, piemēram, Eiropas Parlamenta LUX balvu, ko piešķir Eiropas kino,

izdevumus saistībā ar speciālajiem plenārsēžu zāļu pasākumiem Strasbūrā vai Briselē atbilstoši Prezidija pieņemtajai gada programmai,

daudzvalodības atbalsta pasākumu izdevumus un finansētu tādus instrumentus kā semināri un konferences, tikšanās ar mutiskās un rakstiskās tulkošanas apmācības organizētājiem, pasākumus un darbības, ar kurām veicina izpratni par daudzvalodību un popularizē mutiskās un rakstiskās tulkošanas profesiju, tostarp universitāšu, skolu un citu tādu organizāciju subsīdiju programmu, kas piedāvā mutiskās vai rakstiskās tulkošanas studijas, virtuālās saziņas risinājumus, kā arī darbības un pasākumus, iestādēm sadarbojoties savā starpā un starptautiskā līmenī un piedaloties līdzīgās darbībās un pasākumos, ko organizē kopā ar citiem dienestiem saistībā ar iestāžu un starptautisko sadarbību,

izdevumus par simpozijiem un semināriem, kas saistīti ar IKT.

Šī apropriācija sedz arī šo pasākumu organizēšanas izmaksas, tostarp ēdināšanas pakalpojumus un izdevumus par žurnālistu uzaicināšanu uz šiem pasākumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 25 000 apmērā.

3 2 4 6. postenis — Eiropas Parlamenta video un multimediāla komunikācija

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

4 420 000

4 600 000

4 508 377,59

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar tīmekļa klipu un cita raidīšanai gatava multimediālā materiāla sagatavošanu, izplatīšanu un uzturēšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta komunikācijas stratēģijai.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

3 2 4 7. postenis — Eiropas vēstures nams

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

6 000 000

7 470 000

4 923 830,38

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Eiropas vēstures nama darbību, piemēram, specifisku telpu iekārtojumu, kolekciju iegādi, izstāžu organizēšanu un ekspluatācijas izdevumus, tostarp izmaksas par grāmatu, žurnālu un citu publikāciju iegādi saistībā ar Eiropas vēstures nama darbību.

Tā paredzēta, lai segtu arī izdevumus par līgumiem, ko slēdz ar ekspertiem un pētījumu institūtiem saistībā ar pētījumiem un citiem ar pētniecību saistītiem pasākumiem (semināriem, apaļajiem galdiem, speciālistu grupām, konferencēm), kurus rīko Eiropas vēstures namam.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 3 000 000 apmērā.

3 2 4 8. postenis — Izdevumi saistībā ar audiovizuālo informāciju

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

17 920 000

14 490 000

15 019 157,40

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

audiovizuālās informācijas nozares darbības budžetu (pašu vadības nodrošināšana un tāda ārējā palīdzība kā tehniskie pakalpojumi radio un televīzijas raidstacijām, audiovizuālo programmu nodrošinājums, produkcija un kopprodukcija, televīzijas un radio līniju īre, televīzijas un radio programmu raidīšana, kā arī citi pasākumi, lai attīstītu attiecības starp iestādi un raidorganizācijām),

izdevumus par plenārsēžu un Parlamenta komiteju sanāksmju tiešraidi internetā,

attiecīgu arhīvu izveidi, kas pilsoņiem un plašsaziņas līdzekļiem nodrošinātu pastāvīgu pieeju šai informācijai.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta 2002. gada 12. marta Rezolūcija par 2003. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm (OV C 47 E, 27.2.2003., 72. lpp.).

Eiropas Parlamenta 2002. gada 14. maija Rezolūcija par Eiropas Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi 2003. finanšu gadam (OV C 180 E, 31.7.2003., 150. lpp.).

Eiropas Parlamenta 2003. gada 14. maija Rezolūcija par Eiropas Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi 2004. finanšu gadam (OV C 67 E, 17.3.2004., 179. lpp.).

3 2 4 9. postenis — Informācijas apmaiņa ar valstu parlamentiem

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

205 000

250 000

111 423,44

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

izdevumus saistībā ar Eiropas Parlamenta attiecību veicināšanu ar dalībvalstu parlamentiem. Tā attiecas arī uz parlamentārajām attiecībām, izņemot 1 0. un 3 0. nodaļā noteiktās attiecības, informācijas apmaiņu un dokumentāciju, palīdzību šīs informācijas analīzei un pārvaldībai, tostarp apmaiņu ar Eiropas Pētniecības un parlamentārās dokumentācijas informācijas centru (EPPDIC),

iepriekš minēto parlamentu ierēdņu sadarbības programmu finansēšanu un apmācības darbības, kā arī vispārējus pasākumus šo ierēdņu parlamentārās darbības sekmēšanai,

Šīs darbības ietver arī Eiropas Parlamenta Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā informatīvos apmeklējumus. Šī apropriācija pilnībā vai daļēji sedz dalībnieku izdevumus, jo īpaši ceļa, braucienu un uzturēšanās izdevumus, kā arī dienas naudas,

sadarbību, jo īpaši likumdošanas jomā, kā arī darbības dokumentācijas, analīzes un informēšanas jomā, domēna aizsardzību, kā arī darbības, kuras organizē EPPDIC.

Šo apropriāciju paredzēts izmantot, lai finansētu Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu sadarbību, veicot KĀDP/KDAP parlamentāro pārbaudi saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību, Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 9. un 10. pantu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas parlamentāro asambleju priekšsēdētāju konference (1977. gada jūnijs), Eiropas Savienības parlamentu konference (2000. gada septembris, 2001. gada marts).

3 2 5. pants — Izdevumi saistībā ar informācijas birojiem

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

7 800 000

900 000

831 104,62

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu dalībvalstīs izvietoto Eiropas Parlamenta informāciju biroju izdevumus:

izdevumus par komunikāciju un informāciju (informācija un sabiedriskie pasākumi, internets — producēšana, popularizēšana, konsultēšana, semināri, audiovizuālie materiāli),

vispārējus izdevumus un dažādus sīkus izdevumus (jo īpaši par biroja piederumiem, telesakariem, piegādēm, apstrādi, transportu, glabāšanu, standarta reklāmas priekšmetiem, datubāzēm, preses abonementiem u. c.)

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

3 2 6. pants — Eiropas zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centrs

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

800 000

p.m.

 

Piezīmes

Lai apmierinātu deputātu vajadzības un pienācīgi atspoguļotu Eiropas Parlamenta darbu, ir vajadzīgs labi aprīkots plašsaziņas līdzekļu centrs, ko laikā, kad nav plenārsēžu, varētu izmantot citiem mērķiem. Tāpēc šajā budžeta pozīcijā iekļautās apropriācijas ir paredzētas tehniskā aprīkojuma un ar plašsaziņas līdzekļiem saistīto pakalpojumu modernizēšanai, jo pieaug plašsaziņas līdzekļu interese par Parlamentu un sociālo mediju nozīme un palielinās deputātu vajadzības; tās paredzētas arī, lai turpinātu veidot ciešāku sadarbību starp Eiropas Parlamentu, telekanālu ARTE, vietējām universitātēm un skolām nolūkā izveidot Eiropas plašsaziņas līdzekļu centru, ko laikā, kad nenotiek plenārsēdes, varētu izmantot, piemēram, jauno žurnālistu apmācībai.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcijas par Parlamenta 2016. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi 30. punkts (OV C 346, 21.9.2016., 188. lpp.).

Eiropas Parlamenta 2016. gada 14. aprīļa rezolūcijas par Eiropas Parlamenta 2017. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi 54. punkts (Pieņemtie teksti, P8 TA(2016)0132).

4. sadaļa — Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

4 0. nodaļa — Izdevumi saistībā ar atsevišķām iestādēm un struktūrām

4 0 0. pants — Kārtējie administratīvie izdevumi un izdevumi saistībā ar politisko grupu un pie grupām nepiederošo deputātu politisko darbību un informācijas pasākumiem

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

63 000 000

62 000 000

61 000 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai politiskajām grupām un pie grupām nepiederošiem deputātiem segtu šādus izdevumus:

sekretariāta, administratīvos un darbības izdevumus,

izdevumus saistībā ar šo grupu/deputātu politisko darbību un informācijas pasākumiem saistībā ar Savienības politiskajām darbībām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 1 000 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Prezidija 2003. gada 30. jūnija Lēmums par noteikumiem par budžeta 4 0 0. postenī paredzēto apropriāciju izlietojumu, kuros jaunākie grozījumi izdarīti 2015. gada 27. aprīlī.

4 0 2. pants — Eiropas līmeņa politisko partiju finansēšana

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

32 447 000

31 905 000

30 575 015,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu politiskās partijas Eiropas līmenī. Jānodrošina laba pārvaldība un stingra līdzekļu izmantojuma kontrole.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Līgums par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 10. panta 4. punkts.

Līgums par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 224. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (2014. gada 22. oktobris) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 1.lpp.) un jo īpaši tās 11. panta 2. punkts.

4 0 3. pants — Eiropas līmeņa politisko fondu finansēšana

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

19 323 000

19 000 000

18 377 156,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu politiskos fondus Eiropas līmenī. Jānodrošina laba pārvaldība un stingra līdzekļu izmantojuma kontrole.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Līgums par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 10. panta 4. punkts.

Līgums par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 224. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (2014. gada 22. oktobris) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.) un jo īpaši tās 11. panta 2. punkts.

4 2. nodaļa — Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību

4 2 2. pants — Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

208 510 000

207 991 000

194 405 138,69

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas atbildīgi par parlamentārās palīdzības sniegšanu deputātiem, kā arī izmaksas saistībā ar pilnvarotajiem maksātājiem.

No šīs apropriācijas sedz arī deputātu reģistrēto palīgu komandējumu un apmācības (ārējo kursu) izdevumus.

Tā paredzēta arī tam, lai segtu atšķirības, kuras rodas valūtas maiņas rezultātā un kuras jāsedz no Eiropas Parlamenta budžeta atbilstoši noteikumiem, ko piemēro ar parlamentāro palīdzību saistīto izdevumu atmaksāšanai, kā arī izmaksas par atbalsta pakalpojumiem saistībā ar parlamentārās palīdzības pārvaldību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 775 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 21. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 33. līdz 44. pants.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība un jo īpaši tās 5.a pants un 125. līdz 139. pants.

Prezidija 2014. gada 14. aprīlī pieņemtie Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības VII sadaļas īstenošanas noteikumi.

4 4. nodaļa — Pašreizējo un bijušo deputātu sanāksmes un citas darbības

4 4 0. pants — Izdevumi saistībā ar bijušo deputātu sanāksmēm un citām darbībām

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

220 000

210 000

210 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Eiropas Parlamenta bijušo deputātu apvienības sanāksmju izdevumus, kā arī vajadzības gadījumā citus izdevumus šajā sakarā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

4 4 2. pants — Izdevumi saistībā ar Eiropas Parlamentu asociācijas sanāksmēm un citām darbībām

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

220 000

210 000

210 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Eiropas Parlamentu asociācijas sanāksmju izdevumus, kā arī vajadzības gadījumā citus izdevumus šajā sakarā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

5. sadaļa — Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde un neatkarīgu ievērojamu personu komiteja

5 0. nodaļa — Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes un neatkarīgu ievērojamu personu komitejas izdevumi

5 0 0. pants — Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes darbības izdevumi

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes izdevumu segšanai, lai nodrošinātu tās pilnīgu un neatkarīgu darbību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (2014. gada 22. oktobris) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.) un jo īpaši tās 6. panta 1. un 7. punkts.

5 0 1. pants — Izdevumi saistībā ar neatkarīgu ievērojamu personu komiteju

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ar neatkarīgu ievērojamu personu komitejas sekretariātu saistītos izdevumus un finansētu komitejas darbu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (2014. gada 22. oktobris) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.) un jo īpaši tās 11. panta 2. punkts.

10. sadaļa — Citi izdevumi

10 0. nodaļa — Provizoriskas apropriācijas

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

0,—

10 1. nodaļa — Rezerve neparedzētiem izdevumiem

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

1 000 000

864 300

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu neparedzētus izdevumus, ko nosaka ar budžetu saistītos lēmumos, kurus pieņem finanšu gada laikā (izdevumu apjomu nav iespējams aplēst).

10 3. nodaļa — Paplašināšanās rezerve

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iestādes gatavošanos paplašināšanai.

10 4. nodaļa — Rezerve informācijas un saziņas politikai

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus informācijas un saziņas politikai.

10 5. nodaļa — Provizoriska apropriācija nekustamajam īpašumam

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes izdevumus par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā un aprīkošanas darbiem. Eiropas Parlamenta Prezidijam ir jāpieņem saskaņota un atbildīga ilgtermiņa stratēģija nekustamā īpašuma un ēku apsaimniekošanas jomā, tajā ņemot vērā īpašās problēmas, ko rada uzturēšanās izmaksu pieaugums, remontdarbu nepieciešamība un drošības izmaksas, kā arī nodrošinot Eiropas Parlamenta budžeta ilgtspējību.

10 6. nodaļa — Rezerve prioritāriem projektiem sagatavošanas posmā

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iestādes prioritārajiem projektiem sagatavošanas posmā.

10 8. nodaļa — EMAS rezerve

Skaitļi

2018. gada budžets

2017. gada apropriācijas

Izpilde 2016. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Ņemot vērā lēmumus, ko Prezidijs plāno pieņemt saistībā ar EMAS rīcības plāna īstenošanu, jo īpaši pēc oglekļa emisijas audita Eiropas Parlamentā, šī apropriācija paredzēta, lai nodrošinātu attiecīgās darbības pozīcijas.

PERSONĀLS

I iedaļa – Eiropas Parlaments

Funkciju grupa un pakāpe

 

2018

2017

Pastāvīgās štata vietas

Pagaidu štata vietas

Pastāvīgās štata vietas

Pagaidu štata vietas

Citi

Politiskās grupas

Citi

Politiskās grupas

Ārpus kategorijas

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

214

2

7

36

214

2

7

36

AD 13

409

8

2

38

439

8

2

38

AD 12

329

 

13

60

294

 

13

60

AD 11

159

 

8

29

154

 

7

29

AD 10

253

 

8

25

213

 

7

25

AD 9

339

 

5

32

149

 

6

32

AD 8

341

 

8

40

446

 

7

40

AD 7

251

 

3

65

311

 

2

65

AD 6

161

 

9

46

181

 

8

46

AD 5

108

 

4

88

143

 

5

88

AD kopā

2 631

10

69

471

2 611

10

66

471

AST 11

95

10

 

37

120

10

 

37

AST 10

82

 

19

35

82

 

20

35

AST 9

520

 

4

42

570

 

4

42

AST 8

318

 

6

39

288

 

6

39

AST 7

311

 

2

47

321

 

2

47

AST 6

314

 

5

73

304

 

6

73

AST 5

431

 

18

70

376

 

19

70

AST 4

314

 

4

90

354

 

3

90

AST 3

181

 

14

84

216

 

15

84

AST 2

23

 

 

53

38

 

 

53

AST 1

2

 

 

94

2

 

 

94

AST kopā

2 591

10

72

664

2 671

10

75

664

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

50

 

 

 

50

 

 

 

AST/SC 1

134

 

 

 

134

 

 

 

AST/SC kopā

184

 

 

 

184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

5 407(1)

20(2)

141(3)

1 135

5 467(4)

20(5)

141(6)

1 135

Pavisam kopā

6 683

6 743

Pielikums

PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI

Budžeta pozīcija

Nosaukums

Gūtie ieņēmumi

Prognozes

2016

2018

5 0 0 0

Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas

-

p.m.

5 0 0 1

Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas

589

5000

5 0 0 2

Ieņēmumi no preču piegādes citām iestādēm vai struktūrām

188 858

10 000

5 0 2

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas

-

1000

5 1 1 0

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas

2 859 618

3 245 000

5 1 1 1

Ar izīrēšanu saistīto maksājumu atmaksāšana

129 706

718 000

5 5 0

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, tostarp šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā

4 958 708

2 054 000

5 5 1

Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumu sniegšanu vai darbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma

583 648

p.m.

5 7 0

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas

3 874 703

226 000

5 7 1

Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei

-

p.m.

5 7 3

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību

3 298 878

3000

5 8 1

Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem

217 498

p.m.

6 6 0 0

Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi

14 477 581

100 000

 

KOPĀ

30 589 787

6 367 000

(1)

No tā trijiem darbiniekiem piešķirts ad personam paaugstinājums amatā (trīs AD 14 uz AD 15), ko izņēmuma gadījumos piešķir ierēdņiem par izciliem sasniegumiem.

(2)

Nosacīta rezerve attiecībā uz ierēdņiem, kas ir norīkoti darbā dienesta interesēs un kas nav iekļauti kopējā skaitā.

(3)

Tostarp viena AD 12 pagaidu štata vieta Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes direktoram.

(4)

No tā trijiem darbiniekiem piešķirts ad personam paaugstinājums amatā (trīs AD 14 uz AD 15), ko izņēmuma gadījumos piešķir ierēdņiem par izciliem sasniegumiem.

(5)

Nosacīta rezerve attiecībā uz ierēdņiem, kas ir norīkoti darbā dienesta interesēs un kas nav iekļauti kopējā skaitā.

(6)

Tostarp viena AD 12 pagaidu štata vieta Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes direktoram.


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

3.4.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

4

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Othmar Karas, Bernd Lucke


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika