Procedure : 2017/2033(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0157/2017

Indgivne tekster :

A8-0157/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/04/2017 - 9.14

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0116

BETÆNKNING     
PDF 473kWORD 62k
3.4.2017
PE 601.085v02-00 A8-0157/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2017/000 TA 2017 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ)

(COM(2017)0101 – C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Victor Negrescu

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2017/000 TA 2017 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ)

(COM(2017)0101 – C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0101 – C8-0097/2017),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til sin beslutning af 13. april 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2016/000 TA 2016 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ)(4),

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0157/2017),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre krisemobiliseringskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede aktioner og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at det maksimale årlige budget for EGF er på 150 mio. EUR (2011-priser), og til, at 0,5 % af dette beløb (dvs. 844 620 EUR i 2017) ifølge artikel 11, stk. 1, i EGF-forordningen, kan stilles til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ til at finansiere forberedelse, overvågning, dataindsamling og oprettelse af en videnbase, administrativ og teknisk støtte, oplysnings- og kommunikationsaktiviteter samt aktiviteter vedrørende revision, kontrol og evaluering, der er nødvendige for at gennemføre EGF-forordningen;

E.  der henviser til, at Europa-Parlamentet gentagne gange har understreget Globaliseringsfondens betydning som et EU-instrument til støtte for afskedigede arbejdstagere for så vidt angår øget merværdi, effektivitet og modtagernes beskæftigelsesegnethed;

F.  der henviser til, at det foreslåede beløb på 310 000 EUR svarer til ca. 0,18 % af det maksimale årlige budget for EGF i 2017, som er EUR 70 000 mindre end i 2016;

1.  støtter de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået finansieret som teknisk bistand i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1 og 4, og artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i EGF-forordningen;

2.  glæder sig over faldet i anmodninger om finansiering af teknisk bistand under EGF i 2017 i forhold til 2016; mener, at det er vigtigt at vurdere sådanne anmodninger som en procentdel af de årlige beløb, der er anvendt til EGF i de foregående år, og ikke kun i forhold til det maksimum, der kunne anvendes i indeværende år;

3.  anerkender betydningen af overvågning og dataindsamling; minder om betydningen af solide statistiske serier, der er indsamlet i passende form, således at de er lettilgængelige og forståelige; udtrykker tilfredshed med den kommende udgivelse af den toårige rapport for 2017 og opfordrer til, at den gøres offentligt og bredt tilgængelig i hele EU;

4.  minder om, at det er vigtigt, at der findes et særligt websted om EGF, som bør være tilgængeligt for alle EU-borgere; fremhæver betydningen af flersprogethed, når der kommunikeres bredt til offentligheden; efterlyser et mere brugervenligt webbaseret miljø og opfordrer Kommissionen til at øge den indholdsmæssige værdi af sine publikationer og audiovisuelle aktiviteter som fastsat i artikel 11, stk. 4, i EGF-forordningen;

5.  glæder sig over det fortsatte arbejde med standardprocedurer for EGF-ansøgninger og forvaltning heraf ved hjælp af funktionerne i det elektroniske dataudvekslingssystem (SFC 2014), som giver mulighed for en forenkling og hurtigere behandling af ansøgninger og bedre rapportering; bemærker, at Kommissionen har lettet de finansielle EGF-transaktioner ved at etablere en grænseflade mellem SFC og det regnskabsmæssige og finansielle informationssystem ABAC; noterer sig, at der kun er behov for en yderligere finjustering og tilpasning til eventuelle ændringer, hvilket de facto vil begrænse EGF's bidrag til denne type udgifter;

6.  bemærker, at proceduren med henblik på at integrere EGF i SFC2014 har stået på i årevis, og at de relevante omkostninger for EGF's budget har været relativt høje; glæder sig over faldet i omkostningerne i forhold til de foregående år, hvilket afspejler det forhold, at projektet nu er nået til det stadium, hvor der kun kræves yderligere finjusteringer og tilpasninger;

7.  minder om betydningen af netværksarbejde og udveksling af oplysninger om EGF med henblik på at udbrede bedste praksis; støtter derfor finansieringen af to møder i EGF's ekspertgruppe af kontaktpersoner og to netværksseminarer om gennemførelsen af EGF; forventer, at denne informationsudveksling også vil bidrage til en bedre og mere detaljeret rapportering om succesraten for ansøgningerne i medlemsstaterne, navnlig hvad angår modtagernes genbeskæftigelsesfrekvens;

8.  noterer sig, at Kommissionen agter at investere 70 000 EUR af det disponible budget til teknisk bistand i afholdelsen af to møder i ekspertgruppen af kontaktpersoner for EGF; noterer sig ligeledes Kommissionens intention om at investere 120 000 EUR i at fremme netværkssamarbejde mellem medlemsstaterne via seminarer, EGF's gennemførelsesorganer og arbejdsmarkedets parter; glæder sig over Kommissionens beredvillighed til at opfordre medlemmer af EGF-arbejdsgruppen til at deltage i det EGF-netværksseminar, som for nylig fandt sted i Mons; opfordrer Kommissionen til fortsat at indbyde Parlamentet til disse møder og seminarer i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen(5);

9.  fremhæver behovet for yderligere at forbedre kontakten mellem alle dem, der er involveret i EGF-ansøgninger, herunder især arbejdsmarkedets parter og interessenter på regionalt og lokalt plan, for at skabe så mange synergier som muligt; understreger, at samspillet mellem den nationale kontaktperson og de regionale eller lokale partnere, der er omhandlet i sagen, bør styrkes, og at kommunikation og støtteordninger og informationsstrømme (intern opdeling, opgaver og ansvar) bør fastlægges udtrykkeligt og gøres til genstand for aftaler mellem alle berørte parter;

10.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

11.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

   EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

   EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

   EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

  Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0112.

(5)

EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2016/000 TA 2016 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1), særlig artikel 11, stk. 2,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

og ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktiviteter er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 546/2009(3), eller som følge af nye globale finansielle og økonomiske kriser, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)  EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(4).

(3)  I henhold til forordning (EU) nr. 1309/2013 kan højst 0,5 % af det årlige maksimale beløb fra EGF hvert år anvendes til teknisk bistand på Kommissionens initiativ.

(4)  EGF bør følgelig mobiliseres til at stille et beløb på 310 000 EUR til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 310 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i ,

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

(1)

  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 546/2009 af 18. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26).

(4)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013. s. 884).


BEGRUNDELSE

I.  Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen blev oprettet for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der rammes af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) og i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1309/2013(2) kan fonden ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De nødvendige beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om mobilisering af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II.  Kommissionens forslag

Kommissionen vedtog den 28. februar 2017 et nyt forslag til afgørelse om mobilisering af Globaliseringsfonden.

Det vedrører anvendelse af 310 000 EUR fra fonden til dækning af teknisk bistand for Kommissionen. Målet med den tekniske bistand er at finansiere overvågning og information, etablere en videnbase og rådgive medlemsstaterne vedrørende anvendelse, opfølgning og evaluering af EGF. I henhold til EGF-forordningens artikel 11, stk. 1, kan 0,5 % af det årlige maksimale beløb, som EGF råder over (dvs. 844 620 EUR i 2017), hvert år stilles til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ.

Ifølge Kommissionens forslag skal det beløb, der er anmodet om for 2017, dække følgende aktiviteter:

1.  Overvågning og dataindsamling: Kommissionen vil indsamle data om de ansøgninger, der er modtaget, betalt og afviklet, og de foranstaltninger, der er foreslået og gennemført. Disse data vil blive stillet til rådighed på webstedet og vil blive samlet i passende form til de rapporter, der udarbejdes hvert andet år, dvs. i 2017 og 2019. På grundlag af arbejdet i de seneste år er omkostningerne ved denne aktivitet anslået til 20 000 EUR.

2.  Oplysninger: Det websted om EGF(4), som Kommissionen har oprettet inden for sit område om beskæftigelse, sociale anliggende, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, og som den skal forvalte i henhold til EGF-forordningens artikel 12, stk. 2, ajourføres og udvides regelmæssigt, og alle nye elementer oversættes til samtlige EU-sprog. Det generelle kendskab til EGF og dens synlighed øges. Midtvejsevalueringen af EGF vil blive trykt i et lille oplag og stillet til rådighed sammen med en online-publikation. EGF vil blive behandlet i forskellige publikationer fra Kommissionen og i audiovisuelle aktiviteter, jf. EGF-forordningens artikel 11, stk. 4. Udgifterne hertil anslås til 20 000 EUR i 2017.

3.  Etablering af en videnbase/ansøgningsgrænseflade: Kommissionen fortsætter sit arbejde med standardiseringen af procedurerne for EGF-ansøgninger og forvaltningen heraf, under anvendelse af funktionaliteterne i SFC 2014, som de indarbejdes i. Det gør det muligt at forenkle de ansøgninger, der udarbejdes i henhold til EGF-forordningen, og behandle dem hurtigere, og det bliver nemmere at trække rapporter ud til forskellige formål. Rapporteringsprocedurerne er også integreret. Et "back-office"-modul fungerer som grænseflade mellem SFC og Kommissionens regnskabs- og informationssystem ABAC, hvilket letter de finansielle transaktioner i forbindelse med EGF. Da det meste af programmeringen er blevet udført i de forløbne år, kræver det kun en yderligere finjustering og tilpasninger til eventuelle ændringer. Som følge af lavere programmeringsomkostninger og tilsvarende vedligeholdelsesomkostninger er behovet for midler lavere end i de seneste år. Omkostningerne i forbindelse med disse poster anslås til 80 000 EUR som EGF-støtte til den yderligere udvikling af SFC og den regelmæssige ajourføring heraf.

4.  Administrativ og teknisk støtte: EGF's ekspertgruppe af kontaktpersoner, der har ét medlem fra hver medlemsstat, vil afholde to møder (i anden halvdel af 2017 og første halvdel af 2018), som i alt anslås til 70 000 EUR.

5.  For at fremme netværkssamarbejdet mellem medlemsstaterne vil Kommissionen desuden afholde to seminarer med deltagelse af EGF-gennemførelsesorganerne og arbejdsmarkedets parter. Så vidt muligt vil disse blive berammet til at finde sted på nogenlunde de samme datoer som ekspertgruppens møder og vil fokusere på spørgsmål i forbindelse med den praktiske gennemførelse af EGF-forordningen på græsrodsniveau. Omkostningerne i forbindelse med disse poster anslås til 120 000 EUR.

III.  Procedure

Med henblik på mobilisering af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 310 000 EUR fra EGF-reserven (04 04 01 (CP) og 40 02 43(CE)) til EGF-budgetposten (04 04 04 (CND)).

Dette er det andet overførselsforslag om mobilisering af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2017.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger om mobilisering af fonden.

(1)

   EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

   EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(3)

   EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

  http://ec.europa.eu/egf


BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

D(2017)11685  

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Om: Udtalelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) (EGF/2017/000 TA 2017 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (COM(2016)0101)

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets arbejdsgruppe om EGF har behandlet ansøgningen om mobilisering af Globaliseringsfonden i forbindelse med sag EGF/2017/000 TA 2017 og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL-udvalget og dets arbejdsgruppe om EGF støtter mobiliseringen af fonden i forbindelse med denne anmodning. I den anledning vil udvalget gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

A)der henviser til, at beløbet på 310 000 EUR, som Kommissionen foreslår skal anvendes til teknisk bistand i 2017, ligger under det maksimum på 0,5 % af det årlige maksimale beløb, som EGF råder over (150 millioner EUR i 2011-priser), som fastsat i artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020;

B)der henviser til, at det foreslåede beløb udgør en væsentlig højere procentdel af det årlige beløb, der er brugt på EGF i de foregående år;

C)der henviser til, at integrationen af EGF i det elektroniske dataudvekslingssystem (SFC2014) fortsætter i 2017;

D)der henviser til, at den tekniske bistand, som Kommissionen yder til medlemsstaterne, støtter og styrker anvendelsen af EGF ved at tilvejebringe oplysninger om ansøgningerne og ved at udbrede bedste praksis i medlemsstaterne;

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag om mobilisering af fonden til teknisk bistand for Kommissionen, det vedtager:

1.anerkender, at de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået finansieret som teknisk bistand, svarer til de aktiviteter, som nævnes i artikel 11, stk. 1 og 4, og artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i EGF-forordningen;

2.glæder sig over faldet i anmodninger om finansiering af teknisk bistand under EGF i 2017 i forhold til 2016; mener, at det er vigtigt at vurdere sådanne anmodninger som en procentdel af de årlige beløb, som er anvendt til EGF i de foregående år, og ikke kun i forhold til det maksimum, der kunne anvendes i dette år;

3. bifalder den løbende integration af rapportering i det elektroniske dataudvekslingssystem (SFC2014); mener, at standardiserede ansøgninger og standardiseret rapportering vil lette den administrative byrde for medlemsstaterne og lette udarbejdelsen af rapporter, der kan anvendes til evalueringsformål;

4.bemærker, at proceduren med henblik på at integrere EGF i SFC2014 har stået på i årevis, og at de relevante omkostninger for EGF’s budget har været relativt høje; glæder sig over faldet i omkostningerne i forhold til de foregående år, hvilket afspejler det forhold, at projektet nu er nået til det stadium, hvor der kun kræves yderligere finjustering og tilpasninger;

5.understreger betydningen af netværksarbejde og udveksling af oplysninger om EGF med henblik på at udbrede bedste praksis; støtter derfor finansieringen af to møder i EGF’s ekspertgruppe af kontaktpersoner og to netværksseminarer om gennemførelsen af EGF; forventer, at denne informationsudveksling også vil bidrage til en bedre og mere detaljeret rapportering om succesraten for ansøgningerne i medlemsstaterne, navnlig med hensyn til modtagernes genbeskæftigelsesfrekvens;

6.glæder sig over Kommissionens vilje til at opfordre medlemmer af EGF-arbejdsgruppen til at deltage i det EGF-netværksseminar, som for nylig fandt sted i Mons; opfordrer Kommissionen til fortsat at indbyde Parlamentet til disse møder og seminarer i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen(1); glæder sig over, at arbejdsmarkedets parter også er indbudt til at deltage;

7.understreger, at det er vigtigt at øge den generelle opmærksomhed omkring EGF og gøre fonden mere synlig; minder ansøgermedlemsstaterne om deres rolle med hensyn til at skabe offentlig omtale af de aktioner, der finansieres af EGF, over for de personer, der er tiltænkt støtte, lokale og regionale myndigheder, arbejdsmarkedets parter, medierne og den brede offentlighed, som fastsat i artikel 12 i EGF-forordningen.

Med venlig hilsen

Thomas Händel

Formand for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

(1)

EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

  Jean ARTHUISFormand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

Om:  Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Kære Jean Arthuis

Et forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) er blevet henvist til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der skal vedtages en betænkning om dette forslag på Budgetudvalgets møde den 3. april 2017:

–  I COM(2017)0101 foreslås det at mobilisere EGF til at stille et beløb på 310 000 EUR til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ.

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006.

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig om at skrive og meddele Dem, at flertallet af dette udvalgs medlemmer ikke har nogen indsigelser mod denne mobilisering af EGF med henblik på at tildele de ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

3.4.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

5

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Othmar Karas, Bernd Lucke


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

ECR

Bernd Kölmel, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik