Menettely : 2017/2033(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0157/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0157/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/04/2017 - 9.14

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0116

MIETINTÖ     
PDF 464kWORD 61k
3.4.2017
PE 601.085v02-00 A8-0157/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)

(COM(2017)0101 – C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Victor Negrescu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)

(COM(2017)0101 – C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0101 – C8-0097/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) 13. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman(4),

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0157/2017),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että Euroopan unionin tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  toteaa, että EGR-asetuksen hyväksyminen ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että EGR:n määrärahojen vuotuinen enimmäismäärä on 150 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina) ja että EGR-asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaan 0,5 prosenttia kyseisestä määrästä (eli 844 620 euroa vuonna 2017) voidaan ottaa käyttöön komission aloitteesta annettavaa teknistä tukea varten tietopohjan valmistelun, seurannan ja luomisen sekä siihen liittyvän tiedonkeruun rahoitukseen sekä hallinnollisen ja teknisen tuen, tiedotus- ja viestintätoimien sekä EGR-asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavan tilintarkastuksen, valvonnan ja arvioinnin rahoitukseen;

E.  toteaa painottaneensa toistuvasti, että unionin välineenä vähennettyjen työntekijöiden tukemisessa käytetyn EGR:n tuomaa lisäarvoa, tehokkuutta ja edunsaajien työllistettävyyttä on parannettava;

F.  ottaa huomioon, että ehdotettu 310 000 euron määrä on noin 0,18 prosenttia EGR:n määrärahojen vuotuisesta enimmäismäärästä vuonna 2017, mikä on 70 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2016;

1.  hyväksyy komission ehdottamien toimien rahoittamisen teknisen tuen varoista EGR-asetuksen 11 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 12 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti;

2.  pitää myönteisenä, että EGR:n teknistä tukea koskeva rahoituspyyntö on vuonna 2017 alempi vuoteen 2016 verrattuna; katsoo, että on tärkeää arvioida tällaisia pyyntöjä prosenttiosuutena vuosittaisista määristä, jotka on käytetty EGR:ään aikaisempina vuosina, eikä ainoastaan suhteessa enimmäismäärään, joka tänä vuonna voitaisiin käyttää;

3.  toteaa, että seuranta ja tiedonkeruu on tärkeää; pitää myös tärkeänä, että laajat tilastolliset sarjat esitetään asianmukaisessa helposti saatavilla olevassa ja ymmärrettävässä muodossa; on tyytyväinen tulevaan vuoden 2017 kaksivuotiskertomusten julkaisemiseen ja pyytää levittämään niitä julkisesti ja laajasti koko unionissa;

4.  muistuttaa, että on tärkeää asettaa EGR:n verkkosivusto kaikkien unionin kansalaisten saataville; painottaa monikielisyyden merkitystä laajasti kansalaisille suunnattavassa tiedottamisessa; pyytää käyttämään helppokäyttöistä verkkoympäristöä ja kehottaa komissiota parantamaan julkaisujensa ja audiovisuaalisten toimiensa sisältöä EGR-asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

5.  suhtautuu myönteisesti jatkuvaan työhön, jonka tarkoituksena on saada aikaan EGR-hakemuksia ja hallintoa varten vakiomenettelyt käyttäen sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän (SFC2014) toimintoja, koska järjestelmän avulla voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa hakemusten käsittelyä ja parantaa niistä raportointia; toteaa, että komissio on helpottanut EGR:n taloudellisia toimia luomalla rajapinnan SFC:n ja komission taloudellista tietoa sisältävän kirjanpitojärjestelmän (ABAC) välille; panee merkille, että tarvitaan vain lisää hienosäätöä ja mukautuksia mahdollisten muutosten mukaisesti, mikä tosiasiallisesti vähentää EGR:n osuutta tämänkaltaisiin menoihin;

6.  toteaa, että menettely EGR:n sisällyttämiseksi SFC2014-järjestelmään on jatkunut useita vuosia ja että siitä EGR:lle koituneet kustannukset ovat olleet melko suuret; pitää myönteisenä kustannusten vähentymistä aikaisempiin vuosiin verrattuna, mikä heijastaa sitä, että hankkeessa on nyt päästy vaiheeseen, joka edellyttää vain lisää hienosäätöä ja mukautuksia;

7.  muistuttaa verkostoitumisen ja EGR:ää koskevan tiedonvaihdon tärkeydestä hyvien käytäntöjen levittämiseksi; kannattaa sen vuoksi rahoituksen myöntämistä EGR-yhteyshenkilöiden asiantuntijaryhmän kahdelle kokoukselle ja kahdelle EGR:n täytäntöönpanosta järjestettävälle verkostoitumisseminaarille; odottaa, että tämä tiedonvaihto auttaa myös osaltaan raportoimaan paremmin ja tarkemmin hakemusten onnistumisasteesta jäsenvaltioissa ja erityisesti siitä, missä määrin edunsaajat ovat työllistyneet uudelleen;

8.  panee merkille, että komissio aikoo investoida tekniseen tukeen käytettävissä olevista määrärahoista 70 000 euroa EGR-yhteyshenkilöiden asiantuntijaryhmän kahden kokouksen järjestämiseen; panee myös merkille, että komissio aikoo investoida 120 000 euroa verkostoitumisen edistämiseen järjestämällä kaksi seminaaria, joihin osallistuvat jäsenvaltiot, EGR:n täytäntöönpanosta vastaavat elimet ja työmarkkinaosapuolet; pitää myönteisenä komission halukkuutta kutsua parlamentin EGR-työryhmän jäsenet osallistumaan hiljattain Monsissa pidettyyn EGR:n verkostoitumisseminaariin; kehottaa komissiota jatkamaan parlamentin edustajien kutsumista näihin kokouksiin ja seminaareihin parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti(5);

9.  tähdentää, että on luotava enemmän yhteyksiä kaikkien EGR-hakemusten käsittelyssä mukana olevien toimijoiden välille, työmarkkinaosapuolet sekä alue- ja paikallistason sidosryhmät mukaan luettuina, jotta saadaan luotua mahdollisimman paljon synergiavaikutuksia; korostaa, että vuorovaikutusta kansallisten yhteyshenkilöiden ja avun toimittamisesta vastaavien alueellisten tai paikallisten kumppanien välillä olisi lisättävä ja viestintä- ja tukijärjestelyt sekä tiedon kulku (tehtävien ja vastuiden sisäinen jako) olisi tehtävä selviksi ja niistä olisi sovittava kaikkien osapuolten kesken;

10.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

11.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

   EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

   EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

   EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0112.

(5)

EUVL L 304, 20.12.2013, s. 47.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, on perustettu tuen tarjoamiseksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden toiminta on loppunut globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 546/2009(3) käsitellyn maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin tai uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin seurauksena, ja heidän auttamisekseen integroitumisessa työmarkkinoille uudelleen.

(2)  EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(4) 12 artiklassa säädetään.

(3)  Asetuksen (EU) N:o 1309/2013 mukaan enintään 0,5 prosenttia EGR:n vuotuisesta enimmäismäärästä voidaan käyttää vuosittain komission aloitteesta annettavaan tekniseen tukeen.

(4)  EGR:stä olisi sen vuoksi otettava käyttöön 310 000 euroa teknisen tuen antamiseksi komission aloitteesta,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 310 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2017 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta ….

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 546/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta (EUVL L 167, 29.6.2009, s. 26).

(4)

  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).


PERUSTELUT

I.  Tausta

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013(2) 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan unionin yleiseen talousarvioon varauksena.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohtaa(3), jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II.  Komission ehdotus

Komissio hyväksyi 28. helmikuuta 2017 uuden ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöön ottamisesta.

Se koskee 310 000 euron määrän käyttöönottoa rahastosta komission teknisen tuen kattamiseksi. Teknisen tuen avulla pyritään rahoittamaan seurantaa ja tiedottamista, luomaan tietopohja/sovellusliittymä ja neuvomaan jäsenvaltioita EGR:n käyttämisessä, seurannassa ja arvioinnissa. EGR-asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti 0,5 prosenttia EGR:n vuotuisesta enimmäismäärästä (eli 844 620 euroa vuoden 2017 hintoina) voidaan käyttää vuosittain komission aloitteesta annettavaan tekniseen tukeen.

Komission ehdotuksen mukaan vuonna 2017 pyydetyllä määrällä on tarkoitus kattaa seuraavat toimet:

1.  Seuranta ja tiedon keruu: Komissio kerää tietoja saaduista hakemuksista ja maksetuista ja päätetyistä tuista sekä ehdotetuista ja täytäntöönpannuista toimenpiteistä. Nämä tiedot asetetaan saataville verkkosivuilla ja kootaan soveltuvassa muodossa vuosien 2017 ja 2019 kaksivuotiskertomuksia varten. Viime vuosien toimien perusteella toiminnan kustannuksiksi arvioidaan 20 000 euroa.

2.  Tiedottaminen: EGR:n verkkosivustoa(4), joka perustettiin komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston alaisuuteen ja jonka ylläpidosta vastaa EGR-asetuksen 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio, päivitetään ja laajennetaan jatkuvasti. Kaikki sivustolle lisättävät uudet tiedot myös käännetään kaikille EU-kielille. Yleistä tietoisuutta EGR:stä lisätään ja sen näkyvyyttä vahvistetaan. EGR:n väliarvioinnista tuotetaan pieni painos, ja se julkaistaan myös verkossa. EGR:ää käsitellään erilaisissa komission julkaisuissa ja audiovisuaalisissa esityksissä EGR-asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kaikista näistä toimista aiheutuvat kustannukset ovat vuonna 2017 arviolta 20 000 euroa.

3.  Tietopohjan luominen / sovellusliittymä: Komissio jatkaa toimia saadakseen aikaan EGR:n hakemuksia ja hallintoa varten vakiomenettelyt käyttäen SFC2014-järjestelmää, johon rahastoa ollaan liittämässä. Tämän ansiosta voidaan yksinkertaistaa EGR-asetuksen mukaisia hakemuksia, nopeuttaa niiden käsittelyä ja poimia helpommin raportteja eri tarpeisiin. Myös raportointimenettelyt on otettu huomioon. Eräänlainen back-office-moduuli toimii rajapintana SFC:n ja komission taloudellista tietoa sisältävän kirjanpitojärjestelmän (ABAC) välillä ja helpottaa siten EGR:n taloudellisia toimia. Koska suurin osa ohjelmasuunnittelua on tehty viime vuosina, tarvitaan vain hienosäätöä ja mukautuksia mahdollisten muutosten mukaisesti. Koska ohjelmasuunnittelun kustannukset ovat aiempaa alhaisemmat ja ylläpitokustannukset pysyvät samoina, tarvitaan vähemmän varoja kuin aiempina vuosina. Näistä toimista aiheutuvien kustannusten arvioidaan olevan 80 000 euroa, mikä on EGR:n osuus SFC:n kehittämiseen, päivittämiseen ja ylläpitoon.

4.  Hallinnollinen ja tekninen tuki: EGR-yhteyshenkilöiden asiantuntijaryhmä, johon kuuluu yksi jäsen jokaisesta jäsenvaltiosta, pitää kaksi kokousta (vuoden 2017 jälkipuoliskolla / vuoden 2018 alkupuoliskolla), joihin on arvioitu tarvittavan yhteensä 70 000 euroa.

5.  Lisäksi komissio järjestää jäsenvaltioiden verkostoitumisen edistämiseksi kaksi seminaaria, joihin osallistuvat EGR:n täytäntöönpanosta vastaavat elimet ja työmarkkinaosapuolet. Ne järjestetään mahdollisuuksien mukaan samoihin aikoihin kuin asiantuntijaryhmän kokoukset, ja niissä keskitytään kysymyksiin, jotka liittyvät EGR-asetuksen käytännön täytäntöönpanoon ruohonjuuritasolla. Näistä toimista aiheutuvien kustannusten arvioidaan olevan 120 000 euroa.

III.  Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittänyt budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön 310 000 euron kokonaismäärästä, joka siirretään EGR:n varauksesta (04 04 01 (maksumäärärahat)) ja 40 02 43 (maksusitoumusmäärärahat)) EGR:n budjettikohtaan (04 01 04 04 (jaksottamattomat määrärahat)).

Tämä on tähän mennessä toinen budjettivallan käyttäjälle vuonna 2017 jätetty rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

(1)

   EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

   EUVL L 347, 30.12.2013, s. 855.

(3)

   EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

  http://ec.europa.eu/egf


LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

D(2017)11685  

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta, hakemus EGF/2017/000 TA 2017 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki (COM(2017)0101)

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR-varojen käyttöönottoa asiassa EGF/2017/000 TA 2017 ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja sen EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. Valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä:

A)  Komission ehdottama 310 000 euron määrä tekniseen tukeen vuonna 2017 on pienempi kuin enimmäismäärä eli 0,5 prosenttia EGR:n vuotuisesta enimmäismäärästä (150 miljoonaa euroa vuoden 2011 hintoina), joka on vahvistettu vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 12 artiklassa.

B)  Ehdotettu määrä muodostaa huomattavasti suuremman prosentuaalisen osuuden EGR:ään aikaisempina vuosina käytetystä vuosittaisesta määrästä.

C)  EGR:n sisällyttäminen sähköiseen tiedonvaihtojärjestelmään (SFC2014) jatkuu vuonna 2017.

D)  Komission jäsenvaltioille antamalla teknisellä tuella tuetaan ja edistetään EGR:n käyttöä antamalla tietoa hakemuksista ja jakamalla parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden kesken.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseensä, joka koskee varojen käyttöönottamista komission teknisen avun kattamiseksi:

1.  panee merkille, että komission ehdottamat teknisen tuen toimet vastaavat EGR-asetuksen 11 artiklan 1 ja 4 kohdassa sekä 12 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa mainittuja toimia;

2.  pitää myönteisenä, että EGR:n teknistä tukea koskeva rahoituspyyntö on vuonna 2017 alempi vuoteen 2016 verrattuna; katsoo, että on tärkeää arvioida tällaisia pyyntöjä prosenttiosuutena vuosittaisista määristä, jotka on käytetty EGR:ään aikaisempina vuosina, eikä ainoastaan suhteessa enimmäismäärään, joka tänä vuonna voitaisiin käyttää;

3.  pitää myönteisenä raportoinnin jatkuvaa sisällyttämistä sähköiseen tiedonvaihtojärjestelmään (SFC2014); katsoo, että vakiomuotoiset hakemukset ja vakiomuotoinen raportointi keventävät jäsenvaltioiden hallinnollista taakkaa ja helpottavat sellaisten raporttien tuottamista, joita voidaan käyttää arviointitarkoituksiin;

4.  toteaa, että menettely EGR:n sisällyttämiseksi SFC2014-järjestelmään on jatkunut useita vuosia ja että siitä EGR:lle koituneet kustannukset ovat olleet melko suuret; pitää myönteisenä kustannusten vähentymistä aikaisempiin vuosiin verrattuna, mikä heijastaa sitä, että hankkeessa on nyt päästy vaiheeseen, joka edellyttää vain lisää hienosäätöä ja mukautuksia;

5.  muistuttaa verkostoitumisen ja EGR:ää koskevan tiedonvaihdon tärkeydestä hyvien käytäntöjen levittämiseksi; kannattaa sen vuoksi rahoituksen myöntämistä EGR-yhteyshenkilöiden asiantuntijaryhmän kahdelle kokoukselle ja kahdelle EGR:n täytäntöönpanosta järjestettävälle verkostoitumisseminaarille; odottaa, että tämä tiedonvaihto auttaa myös osaltaan raportoimaan paremmin ja tarkemmin hakemusten onnistumisasteesta jäsenvaltioissa ja erityisesti siitä, missä määrin edunsaajat ovat työllistyneet uudelleen;

6.  pitää myönteisenä komission halukkuutta kutsua parlamentin EGR-työryhmän jäsenet osallistumaan hiljattain Monsissa pidettyyn EGR:n verkostoitumisseminaariin; kehottaa komissiota jatkamaan parlamentin edustajien kutsumista näihin kokouksiin ja seminaareihin parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti(1); pitää myönteisenä, että mukaan kutsutaan myös työmarkkinaosapuolia;

7.  pitää tärkeänä lisätä yleistä tietoisuutta EGR:stä samoin kuin rahaston näkyvyyttä; muistuttaa tukea hakevia jäsenvaltioita siitä, että asetuksen 12 artiklan mukaan niiden on tehtävä tunnetuiksi EGR:stä rahoitettavia toimia ja että tiedotus on osoitettava asianomaisille edunsaajille, paikallisille ja alueellisille viranomaisille, työmarkkinaosapuolille, tiedotusvälineille ja yleisölle.

Kunnioittavasti

Thomas Händel

EMPL-valiokunnan puheenjohtaja

(1)

EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.


LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean ARTHUIS

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

Asia:  Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Arvoisa puheenjohtaja

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten komission ehdotus päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä ehdotusta koskeva mietintö 3. huhtikuuta 2017:

–  COM(2017)0101 – EGR:stä olisi otettava käyttöön 310 000 euroa teknisen tuen antamiseksi komission aloitteesta.

EGR:stä myönnettävään rahoitustukeen sovellettavat säännöt on vahvistettu Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseisen ehdotuksen ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta EGR:n varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

3.4.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

5

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Othmar Karas, Bernd Lucke


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

ECR

Bernd Kölmel, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö