Procedură : 2017/2033(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0157/2017

Texte depuse :

A8-0157/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/04/2017 - 9.14

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0116

RAPORT     
PDF 711kWORD 61k
3.4.2017
PE 601.085v02-00 A8-0157/2017

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2017/000 TA 2017 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)

(COM(2017)0101 – C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Victor Negrescu

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA ADRESATĂ DE COMISIA PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2017/000 TA 2017 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)

(COM(2017)0101 – C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0101 – C8-0097/2017),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014–2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 aprilie 2016 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2016/000 TA 2016 – Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)(4),

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0157/2017),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau ale crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și cu respectarea AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât bugetul anual maxim disponibil pentru FEG este de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011) și întrucât articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG prevede că se poate aloca 0,5 % din această sumă (și anume 844 620 EUR în 2017) pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei cu scopul de a finanța activități de pregătire, monitorizare, colectare a datelor și creare a unei baze de cunoștințe, asistență tehnică și administrativă, activități de informare și comunicare, precum și activități de audit, control și evaluare necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind FEG;

E.  întrucât Parlamentul European a subliniat în repetate rânduri faptul că este necesar să se îmbunătățească valoarea adăugată și eficiența utilizării FEG, precum și capacitatea de inserție profesională a beneficiarilor FEG, având în vedere faptul că acesta este un instrument al Uniunii menit să acorde sprijin lucrătorilor disponibilizați;

F.  întrucât suma propusă de 310 000 EUR corespunde unui procentaj de aproximativ 0,18 % din bugetul anual maxim disponibil pentru FEG în 2017, care este mai mic cu 70 000 EUR decât în 2016,

1.  este de acord cu măsurile propuse de Comisie care urmează să fie finanțate cu titlu de asistență tehnică în conformitate cu articolul 11 alineatele (1) și (4) și cu articolul 12 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul privind FEG;

2.  salută reducerea sumei solicitate în 2017 pentru asistența tehnică din FEG în comparație cu 2016; consideră că este important să se evalueze aceste solicitări ca procent din sumele anuale utilizate pentru FEG în anii anteriori și nu numai în raport cu suma maximă care ar putea fi cheltuită în acest an;

3.  observă importanța monitorizării și a colectării de date; reamintește importanța unor serii statistice robuste compilate într-o formă corespunzătoare pentru a fi ușor de accesat și de înțeles; salută viitoarea publicare a rapoartelor bianuale în 2017 și solicită o difuzare publică și largă în întreaga Uniune;

4.  reamintește importanța unui site internet dedicat FEG care să fie accesibil tuturor cetățenilor Uniunii; subliniază importanța multilingvismului atunci când se comunică cu publicul larg; solicită un mediu web mai ușor de utilizat și încurajează Comisia să îmbunătățească valoarea conținutului publicațiilor și activităților sale audiovizuale, astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG;

5.  salută continuarea activității de instituire a unor proceduri standardizate pentru cererile FEG și gestionare, utilizând funcționalitățile sistemului electronic de schimb de date (SFC 2014), care permite o procesare simplificată și mai rapidă a cererilor, precum și o raportare îmbunătățită; constată că Comisia a facilitat operațiunile financiare ale FEG prin crearea unei interfețe între SFC și sistemul informatic contabil și financiar ABAC; observă că nu mai rămân de făcut decât mici ajustări și adaptări la posibile schimbări, ceea ce limitează, de facto, contribuția FEG la acest tip de cheltuieli;

6.  constată că procedura de integrare a FEG în SFC2014 durează de câțiva ani și că cheltuielile aferente din bugetul FEG au fost relativ mari; salută reducerea costurilor în comparație cu anii anteriori, ceea ce reflectă faptul că proiectul a atins, în prezent, un stadiu în care mai necesită doar mici ajustări și adaptări;

7.  reamintește importanța relaționării și a schimburilor de informații cu privire la FEG, în vederea diseminării celor mai bune practici; prin urmare, sprijină finanțarea acordată pentru două reuniuni ale Grupului de experți al persoanelor de contact din cadrul FEG și pentru două seminare menite să asigure relaționarea privind execuția FEG; se așteaptă ca acest schimb de informații să contribuie, de asemenea, la o raportare mai bună și mai detaliată privind rata de succes a cererilor în statele membre, în special în ceea ce privește rata de reintegrare în muncă a beneficiarilor;

8.  ia act de intenția Comisiei de a investi 70 000 EUR din bugetul destinat asistenței tehnice pentru a organiza două reuniuni ale grupului de experți al persoanelor de contact ale FEG; ia act, de asemenea, de intenția Comisiei de a investi 120 000 EUR pentru a promova, prin intermediul seminarelor, colaborarea în rețea între statele membre, organismele de punere în aplicare a FEG și partenerii sociali; salută disponibilitatea Comisiei de a invita membri ai Grupului său de lucru pentru FEG să participe la recentul seminar de relaționare care a avut loc în orașul Mons; solicită Comisiei să invite în continuare Parlamentul la aceste reuniuni și seminare, conform dispozițiilor aplicabile din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană(5);

9.  subliniază nevoia de a consolida și mai mult relaționarea dintre toți actorii implicați în cererile de asistență din partea FEG, inclusiv, în special, dintre partenerii sociali și părțile interesate de la nivel regional și local, pentru a crea cât mai multe sinergii; subliniază că este necesar să se consolideze interacțiunea dintre persoana națională de contact și partenerii de la nivel regional sau local responsabili pentru soluționarea cazurilor și reamintește că procesul de comunicare, mecanismele de sprijin și fluxurile de informații (diviziuni interne, sarcini și responsabilități) ar trebui să fie clarificate și supuse aprobării tuturor partenerilor implicați;

10.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

   JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

   JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

   JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

  Texte adoptate, P8_TA(2016)0112.

(5)

JO L 304, 20.11.2010, p. 47.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2016/000 TA 2016 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1), în special articolul 11 alineatul (2),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară activități independente ale căror activități au încetat ca urmare a schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei financiare și economice mondiale care face obiectul Regulamentului (CE) nr. 546/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(3) sau ca urmare a unei noi crize financiare și economice mondiale, precum și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)  FEG nu trebuie să depășească o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(4).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 prevede că, la inițiativa Comisiei, un maxim de 0,5 % din valoarea anuală maximă a FEG se poate utiliza în fiecare an pentru asistența tehnică.

(4)  În consecință, FEG ar trebui mobilizat pentru a pune la dispoziție suma de 310 000 EUR pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru alocarea sumei de 310 000 EUR sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

  Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (JO L 167, 29.6.2009, p. 26).

(4)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, JO L 347, 20.12.2013, p. 884.


EXPUNERE DE MOTIVE

I.  Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale.

Conform dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1) și de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013(2), Fondul nu poate depăși o valoare maximă anuală de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), pentru a activa Fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a Fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II.  Propunerea Comisiei

La 28 februarie 2017, Comisia a adoptat o nouă propunere de decizie privind mobilizarea FEG.

Această propunere privește mobilizarea unei sume de 310 000 EUR din FEG pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei. Obiectivul asistenței tehnice este de a finanța activitățile de monitorizare, de informare, de a crea o interfață a bazei de cunoștințe și de a oferi consultanță pentru statele membre cu privire la utilizarea, monitorizarea și evaluarea FEG. Potrivit articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG, o proporție de 0,5 % din valoarea maximă anuală a FEG (și anume, 844 620 EUR în 2017) poate fi pusă la dispoziție în fiecare an pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei.

Potrivit propunerii Comisiei, în 2017 suma solicitată este destinată următoarelor activități:

1.  Monitorizarea și colectarea datelor: Comisia va colecta date privind cererile primite, finanțate și închise, precum și privind măsurile propuse și puse în aplicare. Aceste date vor fi puse la dispoziție pe site-ul web și vor fi compilate într-o formă corespunzătoare pentru Rapoartele bienale din 2017 și 2019. Pe baza lucrărilor efectuate în ultimii ani, costurile pentru această activitate vor fi de 20 000 EUR.

2.  Informare: Site-ul internet privind FEG(4), creat de Comisie în spațiul dedicat ocupării forței de muncă, afacerilor sociale și incluziunii și pe care îl administrează în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG, va fi actualizat și extins cu regularitate, fiecare element nou fiind, de asemenea, tradus în toate limbile UE. Va crește gradul de informare a publicului larg cu privire la FEG și va fi promovată vizibilitatea sa. Pe lângă publicarea sa online, evaluarea la jumătatea perioadei a FEG va fi tipărită într-un număr limitat de exemplare. Diversele publicații și activități audiovizuale ale Comisiei vor furniza informații privind FEG, astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG. Costurile aferente tuturor acestor activități sunt estimate la 20 000 EUR în 2017.

3.  Crearea unei baze de cunoștințe / a unei interfețe a aplicației: Comisia își continuă activitatea de instituire a unor proceduri standardizate pentru cererile și gestionarea FEG, utilizând funcționalitățile SFC 2014, în care aceste proceduri sunt în curs de a fi integrate. Acest lucru permite simplificarea cererilor în temeiul Regulamentului privind FEG, accelerarea examinării lor și facilitarea accesului la rapoarte pentru diferite necesități. Sunt integrate, de asemenea, și procedurile de raportare. Un modul administrativ joacă rolul de interfață între SFC și sistemul informatic contabil și financiar al Comisiei (ABAC), facilitând operațiunile financiare ale FEG. Dat fiind că cea mai mare parte a lucrărilor de programare au fost realizate în ultimii ani, nu mai rămân de făcut decât mici ajustări și adaptări la posibile schimbări. Costurile de programare fiind mai scăzute și costurile de întreținere rămânând aceleași, necesarul de fonduri s-a diminuat în raport cu anii precedenți. Costul acestor activități este estimat la 80 000 EUR și reprezintă contribuția FEG la dezvoltarea ulterioară, actualizarea și întreținerea periodică a SFC.

4.  Asistență tehnică și administrativă: Grupul de experți al persoanelor de contact ale FEG, format din câte un reprezentant pentru fiecare stat membru, va organiza două reuniuni (în a doua jumătate a anului 2017 și în prima jumătate a anului 2018), ale căror costuri totale sunt estimate la 70 000 EUR.

5.  În plus, pentru a promova colaborarea în rețea între statele membre, Comisia va organiza două seminare cu participarea organismelor de punere în aplicare a FEG și a partenerilor sociali. În măsura în care este posibil, acestea vor fi programate să aibă loc în jurul acelorași date ca și reuniunile grupului de experți și se vor concentra asupra unor chestiuni care decurg din punerea în practică a Regulamentului privind FEG la nivel local. Costul acestor activități este estimat la 120 000 EUR.

III.  Procedura

În vederea mobilizării Fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 310 000 EUR din rezerva FEG [04 04 01 (CP) și 40 02 43 (CA)] către linia bugetară aferentă FEG [04 01 04 04 (CND)].

Aceasta este a doua propunere de transfer pentru mobilizarea Fondului transmisă autorității bugetare de la începutul lui 2017.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces, pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la evaluarea cererilor de asistență din partea Fondului.

(1)

   JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

   JO L 347, 30.12.2013, p. 855.

(3)

   JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

  http://ec.europa.eu/egf


ANEXĂ: SCRISOAREA ADRESATĂ DE COMISIA PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

D(2017)11685  

Dl Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect:  Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2017/000 TA 2017 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei (COM(2017)0101)

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG în cazul EGF/2017/000 TA 2017 și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și Grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul de credite de plată:

A)întrucât suma de 310 000 EUR propusă spre a fi mobilizată de Comisie pentru asistență tehnică în 2017 se situează sub limita de 0,5 % din valoarea anuală maximă a FEG (150 de milioane EUR la prețurile din 2011) prevăzută la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020;

B)întrucât suma propusă reprezintă un procent semnificativ mai mare în raport cu suma anuală cheltuită cu FEG în anii anteriori;

C)întrucât integrarea raportării FEG în sistemul electronic de schimb de date (SFC2014) continuă în 2017;

D)întrucât asistența tehnică acordată de Comisie statelor membre sprijină și consolidează utilizarea FEG, punând la dispoziție informații cu privire la cereri și difuzând cele mai bune practici în rândul statelor membre;

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă, prin urmare, Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la mobilizarea fondului pentru asistență tehnică din partea Comisiei:

1. observă că măsurile de asistență tehnică propuse de Comisie corespund celor menționate la articolul 11 alineatele (1) și (4) și la articolul 12 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul privind FEG;

2. salută reducerea sumei solicitate în 2017 pentru asistența tehnică din FEG în comparație cu 2016; consideră că este important să se evalueze aceste solicitări ca procent din sumele anuale utilizate pentru FEG în anii anteriori și nu numai în raport cu suma maximă care ar putea fi cheltuită în acest an;

3. salută continuarea integrării raportării în sistemul electronic de schimb de date (SFC2014); consideră că raportarea și cererile standardizate reduc sarcina administrativă a statelor membre și facilitează elaborarea de rapoarte care pot fi utilizate pentru evaluări;

4. constată că procedura de integrare a FEG în SFC2014 durează de câțiva ani și că cheltuielile aferente din bugetul FEG au fost relativ mari; salută reducerea costurilor în comparație cu anii anteriori, ceea ce reflectă faptul că proiectul a atins, în prezent, un stadiu în care mai necesită doar mici ajustări și adaptări;

5. reamintește importanța relaționării și a schimburilor de informații cu privire la FEG, în vederea diseminării celor mai bune practici; prin urmare, sprijină finanțarea acordată pentru două reuniuni ale Grupului de experți al persoanelor de contact din cadrul FEG și pentru două seminare menite să asigure relaționarea privind execuția FEG; se așteaptă ca acest schimb de informații să contribuie, de asemenea, la o raportare mai bună și mai detaliată privind rata de succes a cererilor în statele membre, în special în ceea ce privește rata de reintegrare în muncă a beneficiarilor;

6. salută disponibilitatea Comisiei de a invita membri ai Grupului său de lucru pentru FEG să participe la recentul seminar de relaționare care a avut loc în orașul Mons; solicită Comisiei să invite în continuare Parlamentul la aceste reuniuni și seminare, conform dispozițiilor aplicabile din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană(1); salută faptul că partenerii sociali au fost invitați, de asemenea, să participe;

subliniază importanța creșterii nivelului de sensibilizare a publicului cu privire la FEG și a vizibilității acestuia; reamintește statelor membre solicitante că au rolul de se asigura că beneficiarii vizați, autoritățile locale și regionale, partenerii sociali, mass-media și publicul larg sunt informați în legătură cu acțiunile finanțate de FEG, conform prevederilor de la articolul 12 din Regulamentul privind FEG.

Cu deosebită considerație,

Thomas Händel

Președintele Comisiei EMPL

(1)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/47 20.11.2010.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dl Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

Subiect:  Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Stimate domnule Arthuis,

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite un aviz referitor la o propunere a Comisiei privind o decizie de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea, la 3 aprilie 2017, în Comisia pentru bugete, a unui raport referitor la această propunere:

-  COM(2017)0101 care propune mobilizarea FEG pentru a pune la dispoziție suma de 310 000 EUR sub formă de asistență tehnică, la inițiativa Comisiei.

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006.

Coordonatorii comisiei au evaluat propunerea și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor comisiei pe care o conduc nu ridică obiecțiuni față de mobilizarea FEG pentru a aloca suma menționată anterior conform propunerii Comisiei.

Cu stimă,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

3.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

5

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Othmar Karas, Bernd Lucke


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

ECR

Bernd Kölmel, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate