Procedura : 2016/0265(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0158/2017

Teksty złożone :

A8-0158/2017

Debaty :

PV 13/09/2017 - 17
CRE 13/09/2017 - 17

Głosowanie :

PV 14/09/2017 - 8.9

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0355

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 923kWORD 99k
4.4.2017
PE 597.441v02-00 A8-0158/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 poprzez przedłużenie go na lata 2018–2020

(COM(2016)0557 – C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Roberto Gualtieri,

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 poprzez przedłużenie go na lata 2018–2020

(COM(2016)0557 – C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0557),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0367/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając protokół nr 1 do traktatów w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej,

–   uwzględniając protokół nr 2 do traktatów w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0158/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO(1)*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 poprzez przedłużenie go na lata 2018–2020

(Tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów(3),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Punktualnie przekazywane, wiarygodne, adekwatne i publicznie dostępne dowody oparte na statystykach europejskich dostarczanych bez zbędnych opóźnień są absolutnie konieczne do pomiaru postępów i oceny skuteczności polityki i programów Unii, szczególnie w kontekście strategii „Europa 2020” oraz programu na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych.

(1a)  Statystyki europejskie powinny być oparte na kompleksowym ogólnounijnym podejściu i wykraczać poza politykę i priorytety polityczne Komisji w celu dostarczania precyzyjnych danych, które będą pomocne w realizacji dalszych procesów integracyjnych w Unii.

(1b)  Dostępność kompleksowych i wiarygodnych statystyk europejskich stanowi istotne dobro publiczne przynoszące korzyści decydentom, badaczom oraz ogółowi obywateli.

(1c)  Osiągnięcie odpowiedniej równowagi między celami gospodarczymi a społecznymi w ramach europejskiego semestru ma szczególne znaczenie dla trwałości i legitymizacji unii gospodarczej i walutowej. Cele w zakresie polityki społecznej i zatrudnienia nabrały zatem w europejskim semestrze większego znaczenia – zarówno w sprawozdaniach krajowych, jak i w zaleceniach dla poszczególnych krajów ocenia się wyzwania społeczne i problemy związane z zatrudnieniem oraz promuje reformy polityczne opierające się na najlepszych praktykach. W związku z tym statystyki społeczne są sprawą najwyższej wagi.

(2)  Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009(4) celem Europejskiego programu statystycznego jest zapewnienie ram w zakresie opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania porównywalnych statystyk europejskich wysokiej jakości, przy jednoczesnym wyznaczeniu głównych dziedzin i celów przewidywanych działań na okres odpowiadający okresowi wieloletnich ram finansowych.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013(5) obejmuje tylko okres od 2013 r. do 2017 r., podczas gdy obecne wieloletnie ramy finansowe sięgają roku 2020. Należy zatem niezwłocznie wprowadzić w nich zmiany, aby przedłużyć Europejski program statystyczny do 2020 r. i uzupełnić braki w statystykach wszędzie tam, gdzie jest to pilnie wymagane.

(4)  W kontekście lepszego stanowienia prawa polityka Unii powinna być w zwiększonym stopniu kształtowana i monitorowana na podstawie wiarygodnych dowodów opartych na solidnej podstawie statystycznej. Statystyka europejska odgrywa w tym obszarze istotną rolę i może przynieść wymierną zmianę, szczególnie w tych obszarach polityki, w których wartość analityczna, opierająca się na obszernym zestawie wiarygodnych danych, i elastyczność mają ogromne znaczenie dla powodzenia.

(5)  Lepsza statystyka ma zatem zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia lepszych rezultatów i przyczynienia się do stworzenia „więcej Europy i lepszej Europy”; należy dołożyć większych starań, aby zwiększyć inwestycje w statystykę publiczną zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym. Powinno to zapewnić wytyczne w priorytetowych obszarach polityki oraz na rzecz budowania zdolności jako uzupełnienie obecnych wytycznych i zmiany priorytetów na bieżąco. W szczególności należy podjąć działania, aby uzupełnić te luki statystyczne, które wymagają najbardziej pilnego podjęcia działań, zwiększyć aktualność oraz wesprzeć priorytety polityczne i koordynację polityki gospodarczej za pośrednictwem europejskiego semestru. Komisja (Eurostat) w ścisłej współpracy z krajowymi urzędami statystycznym powinna również przedstawić nowe prognozy ludności, w szczególności dotyczące przepływów migracyjnych, w celu aktualizacji analizy społecznych, gospodarczych i budżetowych skutków starzenia się społeczeństwa i nierówności ekonomicznych.

(5a)  Wskaźniki należy publikować na czas i, o ile to w ogóle możliwe, w ciągu 12 miesięcy od zakończenia objętego okresu. Komisja (Eurostat) powinna podać do publicznej wiadomości powody wszelkich nieuzasadnionych znacznych opóźnień, jakie mogą wystąpić, i w stosownych przypadkach wskazać, które państwa członkowskie przyczyniły się do opóźnienia, a także określić środki, za pomocą których Komisja wyeliminuje takie opóźnienia, i ich harmonogram.

(6)  Wysokiej jakości statystyki opracowywane, tworzone i rozpowszechniane w ramach programu wieloletniego powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych w agendzie Narodów Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz do wprowadzania w życie porozumienia paryskiego z 2015 r. przez monitorowanie jego celów i założeń. Należy kontynuować opracowywanie eksperymentalnych sprawozdań w zakresie ekosystemu oraz statystyk dotyczących zmiany klimatu, w tym tych istotnych dla przystosowania się do zmiany klimatu i „śladów”. Europejska unia energetyczna i ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, których celem jest zwiększenie konkurencyjności, efektywności, bezpieczeństwa i zrównoważonego charakteru gospodarki i systemu energetycznego Unii, będą wymagać nowych statystyk dotyczących zużycia energii, efektywności energetycznej, energii odnawialnych, zależności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw energii, zmienności cen energii w stosunku do zmienności średnich wynagrodzeń oraz przechodzenia na zrównoważone źródła energii, a także gospodarki o obiegu zamkniętym.

(6a)  Należy osiągnąć postępy w pracach nad ramami koncepcyjnymi służącymi tworzeniu na czas serii danych statystycznych mierzących przestrzeganie przepisów prawa podatkowego, unikanie opodatkowania i uchylanie się od opodatkowania.

(7)  Przedłużenie programu jest okazją, która powinna posłużyć do dokonania dostosowań i odzwierciedlenia nowych tendencji, do uzupełnienia istniejących celów i bieżącego ustalania priorytetów oraz do zapewnienia ciągłości serii danych historycznych w sytuacji, gdy Unia stoi w obliczu poważnych wyzwań związanych z rozwojem gospodarczym i spójnością społeczną. Powinno także zintensyfikować współpracę między Komisją (Eurostatem) i krajowymi urzędami statystycznymi oraz wzmocnić regularny dialog z Europejskim Komitetem Doradczym ds. Statystyki i koordynację działań Europejskiego Systemu Statystycznego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Komisja (Eurostat) powinna monitorować przestrzeganie przez państwa członkowskie Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych.

(7a)  Szczególnie istotny jest pomiar poziomów skrajnego bezrobocia, w tym skrajnego bezrobocia młodzieży w regionach przygranicznych.

(8)  Odpowiednie zwiększenie budżetu przeznaczonego na statystykę na szczeblu UE powinno ułatwić wprowadzenie tych zmian w programie i przynieść istotną wartość dodaną i rezultaty, jeśli chodzi o poprawę jakości danych, dzięki projektom na wielką skalę, strukturalnym efektom mnożnikowym i korzyściom skali, które mogą usprawnić systemy statystyczne we wszystkich państwach członkowskich.

(9)  W rozporządzeniu ustanawia się pulę środków finansowych na potrzeby przedłużenia Europejskiego programu statystycznego na lata 2018–2020. Ma ona stanowić główną kwotę odniesienia, w rozumieniu pkt 17 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją(6), w trakcie rocznej procedury budżetowej.

(9a)  Przy przedłużaniu wieloletniego Europejskiego programu statystycznego szczególną uwagę należy poświęcić konsekwencjom wystąpienia państwa członkowskiego z Unii. Ważne jest, by działać na rzecz porównywalności danych z sąsiadujących krajów, a jednocześnie dbać o sprawiedliwe i odpowiednie wykorzystywanie środków unijnych.

(10)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie przedłużenie Europejskiego programu statystycznego na lata 2018–2020, nie może zostać osiągnięty w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest pełniejsze jego osiągnięcie na szczeblu Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(11)  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 223/2009 projekt wniosku w sprawie przedłużenia Europejskiego Programu Statystycznego na lata 2018–2020 został przedstawiony do wstępnej analizy Komitetowi ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, Europejskiemu Komitetowi Doradczemu ds. Statystyki, ustanowionemu na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 234/2008/WE(7) , oraz Komitetowi ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego, ustanowionemu na mocy decyzji Rady 2006/856/WE(8).

(12)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 99/2013,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 99/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„Program przedłuża się na okres od 2018 r. do 2020 r.”;

1a)  w art. 6 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„2a.  Przy sporządzaniu programów prac, o których mowa w art. 9, Komisja dba o to, aby położyć odpowiedni nacisk na działania mające na celu propagowanie zgodności z kodeksem praktyk.”;

2)  w art. 7 ust. 1 dodaje się następujący ustęp:

„Pulę środków finansowych Unii na realizację programu na lata 2018–2020 ustala się w kwocie 218,1 mln EUR objętych okresem programowania 2014–2020.”;

3)  art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Ochrona interesów finansowych Unii

1. Komisja przyjmuje środki niezbędne do zapewnienia, aby w trakcie realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia zagwarantowana była ochrona interesów finansowych Unii poprzez stosowanie środków zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i innym bezprawnym działaniom, poprzez spójne i skuteczne kontrole oraz, w razie wykrycia nieprawidłowości, poprzez odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych oraz, w stosownych przypadkach, poprzez skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary administracyjne i finansowe.

2. Komisja oraz Trybunał Obrachunkowy lub ich przedstawiciele są uprawnieni do przeprowadzania audytów, na podstawie dokumentacji oraz poprzez kontrole na miejscu, wobec wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców, podwykonawców i osób trzecich, którzy bezpośrednio lub pośrednio otrzymali w ramach programu unijne środki.

3. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może przeprowadzać kontrole i inspekcje na miejscu u podmiotów gospodarczych, których takie finansowanie bezpośrednio lub pośrednio dotyczy, zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013(9) oraz w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96(10), w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii, w związku z umową o udzielenie dotacji, decyzją o udzieleniu dotacji lub zamówieniem finansowanym, bezpośrednio lub pośrednio, w ramach niniejszego rozporządzenia.

4. W umowach o współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, umowach o udzielenie dotacji, decyzjach o udzieleniu dotacji i zamówieniach wynikających z wdrożenia niniejszego rozporządzenia wyraźnie upoważnia się Komisję, Trybunał Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia takich audytów, kontroli i inspekcji na miejscu.

5. W przypadku gdy realizację działania zlecono na zewnątrz lub podzlecono w całości lub w części lub gdy realizacja działania wymaga udzielenia zamówienia publicznego lub udzielenia wsparcia finansowanego osobie trzeciej, w zamówieniu, umowie o udzielenie dotacji lub decyzji o udzieleniu dotacji przewiduje się zobowiązanie wykonawcy lub beneficjenta do uzyskania od każdej zaangażowanej osoby trzeciej wyraźnej akceptacji wspomnianych uprawnień Komisji, Trybunału Obrachunkowego i OLAF.

6. Ustępy 4 i 5 stosuje się, nie naruszając przepisów ustępów 1, 2 i 3.”;

3a)  w art. 15 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Do dnia 30 czerwca 2019 r. i po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. ESS oraz Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie międzyokresowe sprawozdanie z postępów w realizacji programu. Sprawozdanie zawiera szczegółową opinię Komisji na temat perspektyw Europejskiego programu statystycznego w wieloletnich ramach finansowych rozpoczynających się w 2021 r.”;

4)  art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Do dnia 31 grudnia 2021 r. i po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. ESS oraz Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie końcowe sprawozdanie z oceny realizacji programu. W sprawozdaniu ocenia się w szczególności skutki zmiany priorytetów oraz kalkulację kosztów produktów statystycznych, postępy w ułatwianiu dostępu do statystyk publicznych i zwiększaniu przystępności statystyk dla użytkownika, w tym publikowanie danych na stronie internetowej, a także postępy pod względem poprawy dostępności danych, zwłaszcza dotyczących aktywności gospodarczej w sektorze usług, działań w zakresie gospodarki społecznej oraz wskaźników strategii »Europa 2020«.”;

5)  w załączniku wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 99/2013 wprowadza się następujące zmiany:

-1)  tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„Infrastruktura statystyczna i cele Europejskiego programu statystycznego 2013–2020”;

-1a)  we wprowadzeniu akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Wdrożenie polityk Unii wymaga porównywalnych i wiarygodnych informacji statystycznych wysokiej jakości na temat sytuacji gospodarczej, społecznej, terytorialnej i środowiskowej w Unii oraz jej elementów składowych na poziomie krajowym i regionalnym. Statystyka europejska jest również niezbędna dla Europy, umożliwiając ogółowi społeczeństwa oraz obywatelom europejskim zrozumienie i uczestniczenie w demokratycznych procesach i debatach na temat teraźniejszości i przyszłości Unii.”;

-1b)  we wprowadzeniu akapit drugi otrzymuje brzmienie:

Europejski program statystyczny przewiduje ramy ustawodawcze dla opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich w latach 2013−2020.”;

-1c)  we wprowadzeniu akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Statystyki opracowywane, tworzone i rozpowszechniane w ramach Europejskiego programu statystycznego na lata 2013–2020 (zwanego dalej „programem”) przyczyniają się do wdrożenia polityk Unii odzwierciedlonych w TFUE i strategii »Europa 2020« oraz poszczególnych inicjatywach przewodnich tej strategii, a także innych polityk określonych w priorytetach strategicznych Komisji.”;

-1d)  cel 1 otrzymuje brzmienie:

– cel 1: terminowe dostarczanie informacji statystycznych, aby wspierać opracowywanie, monitorowanie i ocenę polityk Unii odpowiednio odzwierciedlających priorytety, utrzymując równowagę między obszarami gospodarczymi, społecznymi, terytorialnymi i środowiskowymi oraz zaspokajając potrzeby szerokiego kręgu użytkowników statystyki europejskiej, w tym innych decydentów, naukowców, przedsiębiorców i wszystkich obywateli Europy, w sposób racjonalny pod względem kosztów bez niepotrzebnego powielania działań,”;

1)  w pkt „I. Wyniki statystyczne” wprowadza się następujące zmiany:

  -a)  w pkt 1.1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Przyjęcie w czerwcu 2010 r. przez Radę Europejską strategii »Europa 2020« na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w dużym stopniu ukształtowało plan strategiczny Unii Europejskiej i politykę krajową na nadchodzące lata. W planie tym określono szereg głównych celów i inicjatyw przewodnich, w odniesieniu do których należy dostarczyć w ramach ESS wskaźniki statystyczne w wielu obszarach (tj. dotyczących poprawy warunków w zakresie innowacji, badań i rozwoju, wspierania godziwych miejsc pracy, promowania równego traktowania kobiet i mężczyzn, osiągania celów Unii w zakresie zmiany klimatu i energii, efektywnego gospodarowania zasobami, podniesienia poziomu edukacji, ograniczenia zjawiska wczesnego kończenia nauki, zwiększenia ilości szkoleń zawodowych przez całe życie i mobilności edukacyjnej, aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu, promowania włączenia społecznego oraz ograniczenia ubóstwa z naciskiem na grupy szczególnie wrażliwe). W stosownych przypadkach potrzebne są statystyki z podziałem na płeć, które pozwolą zrozumieć zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć ze zwróceniem szczególnej uwagi na przemoc wobec kobiet.”;

a)  w części dotyczącej celu 1.1.1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Dostarczanie wysokiej jakości wiarygodnych informacji statystycznych, które muszą być punktualnie udostępniane na potrzeby europejskiego semestru w celu monitorowania realizacji strategii »Europa 2020«. Podstawą nowych wskaźników są – w miarę możliwości – dostępne dane statystyczne.”;

  aa)  w części dotyczącej celu 1.1.1 tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„— wskaźników dotyczących zatrudnienia z rozróżnieniem niepełnego i pełnego wymiaru godzin oraz umów na czas określony i umów na czas nieokreślony, jak również wskaźników dotyczących bezrobocia uwzględniających osoby objęte polityką aktywizacji, np. szkoleniami. Dane te powinny obejmować również dane dotyczące podziałów ze względu na płeć.”;

b)  w części dotyczącej celu 1.2.1 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„— dostarczania statystycznych danych wejściowych na potrzeby udoskonalonego paktu stabilności i wzrostu, mających na celu przede wszystkim tworzenie i dostarczanie wysokiej jakości statystyk dotyczących deficytu i długu publicznego,”;

  ba)  w części dotyczącej celu 1.2.1 po tiret drugim dodaje się tiret w brzmieniu:

„— dostarczania statystycznych danych wejściowych w celu skutecznego monitorowania nierówności ekonomicznych, które hamują wzrost gospodarczy,”;

  bb)  w części dotyczącej celu 1.3.1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Udoskonalenie wskaźników i informacji statystycznych dotyczących globalizacji gospodarczej oraz globalnych łańcuchów wartości, dostępnych dla decydentów Unii i dla ogółu społeczeństwa. Informacje te powinny umożliwić lepsze zrozumienie wpływu globalizacji na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko.”;

  bc)  w części dotyczącej celu 1.3.1 po tiret drugim dodaje się tiret w brzmieniu:

„— analizy pozytywnych i negatywnych skutków dla rynku europejskiego, w szczególności dla rynku pracy w Unii, ”;

c)  w części dotyczącej celu 1.3.1 tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„— analizy globalnych łańcuchów wartości, potencjalnie poprzez odpowiednie tablice przepływów międzygałęziowych, oraz statystyk dotyczących handlu zagranicznego i przedsiębiorstw, w tym łączenia danych jednostkowych; oraz integracji tych wyników z międzynarodowymi inicjatywami będącymi przedmiotem zainteresowania Unii; oraz”;

d)  pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Standardy rachunkowości

Komunikat Komisji z dnia 20 sierpnia 2009 r. zatytułowany »Wyjść poza PKB: Pomiar postępu w zmieniającym się świecie« i publikacja sprawozdania Stiglitza, Sena i Fitoussiego dotyczącego pomiaru wyników gospodarczych i postępu społecznego dały nowy impuls najważniejszemu wyzwaniu dla ESS, jakim jest tworzenie lepszej jakości statystyk dotyczących zagadnień przekrojowych oraz bardziej zintegrowanych statystyk do opisania złożonych zjawisk społecznych, środowiskowych i gospodarczych poza tradycyjnymi miernikami wyników gospodarczych. Prace nad wyjściem poza PKB w ramach ESS dotyczą przede wszystkim trzech obszarów priorytetowych: statystyki dla sektora gospodarstw domowych oraz statystyki mierzącej podział dochodów, konsumpcji i majątku, mierzącej jakość życia w sposób wielowymiarowy oraz mierzącej zrównoważenie środowiskowe. Nowe światowe cele zrównoważonego rozwoju przyjęte w 2015 r. stanowią tutaj dodatkowy impuls. Europejski system rachunków narodowych i regionalnych (ESA) oferuje zintegrowane i spójne ramy dla wszystkich statystyk gospodarczych, które powinny zostać uzupełnione o inne wskaźniki, aby dostarczyć bardziej wyczerpujące informacje do celów kształtowania polityki i procesu podejmowania decyzji. Pełne wdrożenie ESA 2010 będzie wspierane dzięki regularnym ocenom jakości i zgodności, z uwzględnieniem stopniowego upływania okresów obowiązywania odstępstw do 2020 r., co doprowadzi do dalszej poprawy aktualności i dostępności wskaźników. ”;

da)  w ppkt 2.1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Kryzys gospodarczy zwiększył potrzebę posiadania zestawu wysokiej jakości wskaźników makroekonomicznych w celu lepszego zrozumienia i analizowania wahań ekonomicznych oraz zmian w zakresie nierówności ekonomicznych i ich wpływu na społeczeństwo, a w rezultacie ułatwienia procesu decyzyjnego. Coraz większa globalizacja produkcji sprawia, że konieczne jest opracowanie spójnych ram, które ułatwiają interpretację i integrację statystyk z różnych dziedzin.”;

e)  w części dotyczącej celu 2.1.1 wprowadza się następujące zmiany:

  (-i) tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„— tworzenia wskaźników podziału dochodów, majątku i konsumpcji gospodarstw domowych, przez uzgodnienie agregatów rachunków narodowych z danymi pochodzącymi z badań gospodarstw domowych lub danymi administracyjnymi, ”;

(i) tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„— wzmacniania powiązań z rachunkami narodowymi w obszarach migracji, ochrony socjalnej, zdrowia i edukacji,

— opracowania ram pomiaru jakości życia, wzmacniających wymiar gospodarstw domowych w rachunkach narodowych,

— opracowania wskaźników dotyczących działania »Wyjść poza PKB« służących do pomiaru zrównoważenia środowiskowego i skutków zewnętrznych z perspektywy rachunków narodowych,”;

(ii) po tiret piątym dodaje się nowe tiret w brzmieniu:

„— dalszego opracowywania aktualnych wskaźników społecznych, w tym zaawansowanych technik prognozowania teraźniejszości oraz szybkich szacunków,

— wspierania międzynarodowej wymiany danych makroekonomicznych w celu ograniczenia obciążenia producentów danych oraz poprawy dostępności porównywalnych i spójnych danych dla użytkowników,

— opracowania i dostrojenia zagregowanych wskaźników dotyczących dochodów i aspektów nierówności majątkowych,

— opracowania ram koncepcyjnych dla przeprowadzania pomiarów i analiz nierówności płci, ze szczególnym uwzględnieniem różnic w wynagrodzeniach,

— opracowania aktualnych wskaźników dotyczących obywateli korzystających z możliwości przenoszenia praw socjalnych z jednego państwa członkowskiego do innego,”;

f)  w części dotyczącej celu 2.1.2 tiret ostatnie otrzymuje brzmienie:

„— udostępnienia wszystkim państwom członkowskim zharmonizowanej statystyki w zakresie cen domów i rozszerzenia takiej statystyki na wszystkie państwa członkowskie. ”;

g)  w części dotyczącej celu 2.2.1 tiret otrzymują brzmienie:

„— dalszego opracowania spójnego systemu rachunków środowiska jako »rachunków satelitarnych« do głównych rachunków narodowych, zapewniającego informacje dotyczące emisji do atmosfery, zużycia energii, przepływów zasobów naturalnych, handlu surowcami, opodatkowania na ochronę środowiska i wydatków na ochronę środowiska, w tym ewentualnie zielony wzrost / zielone zamówienia publiczne,

dalszego opracowywania eksperymentalnych sprawozdań w zakresie ekosystemu,

dalszego opracowywania statystyk dotyczących zmiany klimatu, w tym statystyk istotnych dla przystosowania się do zmiany klimatu, oraz

dalszego opracowywania wskaźników mierzących »ślady« środowiskowe.”;

h)  w części dotyczącej celu 3.1.1 wprowadza się następujące zmiany:

(i) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Zwiększenie wydajności i efektywności statystycznych procesów produkcyjnych. Zważywszy na fakt, że w traktacie lizbońskim wezwano do lepszego stanowienia prawa, konieczne jest usprawnienie prawodawstwa w zakresie filaru statystyki dotyczącego przedsiębiorstw. Należy przy tym odpowiednio rozważyć ograniczenia zasobów dostępnych dla producentów oraz ogólne obciążenie respondentów zgodnie z programem sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) Komisji. Dostarczanie wysokiej jakości statystyk w najważniejszych obszarach, w których przedsiębiorstwa znajdują się w centrum zainteresowania, takich jak statystyki dotyczące przedsiębiorstw, wskaźniki krótkoterminowe, inwestycje przedsiębiorstw w kapitał ludzki i umiejętności, transakcje międzynarodowe, globalizacja, monitorowanie rynku wewnętrznego, badania, rozwój i innowacje, a także turystyka. Należy zwrócić szczególną uwagę na dostępność danych w sektorach przemysłu i usług o wysokiej wartości dodanej, w szczególności w sektorze zielonej gospodarki, gospodarki cyfrowej, gospodarki społecznościowej, ochrony zdrowia, edukacji i gospodarki społecznej.”;

(ii) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„— wtórnego wykorzystywania danych dostępnych w systemie statystycznym lub w społeczeństwie, wspólnej podstawy prawnej wszystkich przedsiębiorstw związanych ze statystyką oraz tworzenia wspólnej infrastruktury i wspólnych narzędzi, ”;

i)  w części dotyczącej celu 3.2.1 wprowadza się następujące zmiany:

  (-i) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Dostarczanie statystyk w głównych obszarach polityki społecznej, w których obywatel znajduje się w centrum zainteresowania, takich jak poziom dobrobytu, zrównoważony rozwój, spójność społeczna, ubóstwo, nierówności, wyzwania demograficzne (w szczególności starzenie się społeczeństwa, wyludnianie, rozproszenie ludności i migracja), rynek pracy, kształcenie i szkolenie, w tym edukacja dzieci, uczenie się dorosłych, kształcenie zawodowe i mobilność edukacyjna młodzieży, kultura, aktywność fizyczna, jakość życia, bezpieczeństwo, zdrowie, niepełnosprawność, konsumpcja, swobodny przepływ i rynek wewnętrzny, mobilność młodzieży, innowacje technologiczne i wybory związane z nowym stylem życia. Statystyki te są zdezagregowane, w stosownych przypadkach, według kryterium płci, w podziale na grupy o szczególnym znaczeniu dla decydentów podejmujących decyzje w obszarze polityki społecznej. Priorytety ustala się zgodnie z art. 6. ”;

  (-ia) tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

— dostarczania statystyk dotyczących nierówności w zakresie dochodów, przy wykorzystaniu takich wskaźników jak współczynnik Giniego oraz zmienność najwyższych decyli dochodowych, zapewniających porównywalny główny wskaźnik krajowy, a także danych dotyczących nierówności w dostępie do podstawowych towarów i usług, ”;

(i) tiret siódme otrzymuje brzmienie:

„— realizowania działań w ramach programu prac w zakresie włączenia w główny nurt statystyki dotyczącej migracji, z uwzględnieniem nowych wyzwań, w szczególności zmian sytuacji międzynarodowej, ”;

(ii) po tiret siódmym dodaje się nowe tiret w brzmieniu:

„— zapewnienia prognoz ludności i ich corocznych aktualizacji,

— opracowania kompleksowych wskaźników dotyczących sytuacji migrantów w Unii,

— dalszej współpracy z wyspecjalizowanymi agencjami w zakresie sytuacji uchodźców,

— opracowania metodyki badania przemocy ze względu na płeć we współpracy z unijnymi instytucjami działającymi w tym obszarze,

— stworzenia wspólnej podstawy prawnej dla statystyk społecznych oraz utworzenia wspólnej infrastruktury i wspólnych narzędzi,

— zapewnienia wskaźników, które umożliwią porównanie kosztów świadczenia usług publicznych, w szczególności edukacji i opieki zdrowotnej, w poszczególnych regionach,

— zapewnienia danych statystycznych z podziałem według płci dotyczących ofert przedstawianych beneficjentom inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży, ”;

j)  w pkt 3.3 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Rolnictwo pozostanie ważnym obszarem polityki Unii. We wspólnej polityce rolnej podkreślono zapotrzebowanie na główne cele tej polityki, mianowicie na opłacalną produkcję żywności, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi oraz działaniami na rzecz klimatu, a także na zrównoważony rozwój terytorialny. Nacisk będzie położony na wymiary: środowiskowy, związany z różnorodnością biologiczną / ekosystemami, gospodarczy, dotyczący zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz społeczny. ”;

k)  w części dotyczącej celu 3.3.1 wprowadza się następujące zmiany:

(i) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Wsparcie kształtowania polityki opartej na faktach za pomocą bardziej elastycznego i szerszego wykorzystania informacji przestrzennych w połączeniu z informacjami statystycznymi dotyczącymi zjawisk społecznych, terytorialnych, gospodarczych i środowiskowych w odniesieniu do regionów, typologii regionalnych, miast i stopnia urbanizacji. ”;

(ii) dodaje się dwa nowe tiret w brzmieniu:

„— wdrażania statystyki dotyczącej użytkowania gruntów i pokrycia terenu (LUCAS);

— koordynacji danych statystycznych dla regionów, typologii regionalnych, miast i stopnia urbanizacji.”;

l)  w części dotyczącej celu 3.3.3 wprowadza się następujące zmiany:

(i) dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

„Zgodnie z priorytetem Komisji w ramach »europejskiej unii energetycznej« szczególna uwaga zostanie poświęcona statystyce związanej ze zużyciem energii, efektywnością energetyczną, energią odnawialną, zależnością energetyczną, ubóstwem energetycznym i bezpieczeństwem dostaw energii, gospodarką o obiegu zamkniętym i biogospodarką. Co więcej, statystyka dotycząca energii będzie musiała stanowić wsparcie dla ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, których celem jest zwiększenie konkurencyjności, bezpieczeństwa i zrównoważonego charakteru gospodarki i systemu energetycznego Unii.”;

(ii) dodaje się nowe tiret w brzmieniu:

„— zależności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw energii. ”;

  la)  po części dotyczącej celu 3.3.4 dodaje się nową część w brzmieniu:

„Cel 3.3.4a

Europejscy obywatele powinni mieć możliwość łatwego i niezakłóconego sięgania do statystyk europejskich, aby wykorzystywać je w celach edukacyjnych oraz w procesie podejmowania decyzji. Ten cel zostanie osiągnięty przez zwiększenie przystępności statystyk europejskich i ułatwienie dostępu do danych. Należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię łatwego pozyskiwania i przekształcania danych statystycznych w celach praktycznych, w tym z wykorzystaniem wykresów i map. Szersze grono obywateli powinno mieć możliwość korzystania ze statystyk europejskich, aby skutecznie przyczyniać się do większego rozpowszechniania informacji statystycznych w społeczeństwach europejskich. ”;

(2)  w pkt „II. Metody tworzenia statystyk europejskich” wprowadza się następujące zmiany:

a)  akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Przed ESS stoi obecnie szereg wyzwań: rosną oczekiwania dotyczące zakresu, jakości i porównywalności statystyk europejskich; wraz z globalizacją pojawiła się skomplikowana rzeczywistość, którą należy uchwycić za pomocą statystyki publicznej i która stwarza wyzwania w zakresie metodyki; coraz większa dostępność danych pochodzących od prywatnych i publicznych dostawców stanowi ogromny potencjał w zakresie poprawy aktualności i przydatności statystyki publicznej, a także ograniczenia obciążenia respondentów. Aby stawić czoła tym wyzwaniom, w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego będą stopniowo osiągane cele strategiczne zdefiniowane na 2020 r., dzięki całościowemu podejściu służącemu poprawie jakości i wydajności:

–  aktywne zaangażowanie w regularny dialog z użytkownikami, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby, oraz uznanie, że różne grupy użytkowników mają różne potrzeby, które należy zaspokoić w odpowiedni sposób;

–  zapewnianie wysokiej jakości produktów i usług oraz przyjęcie podejścia jakościowego do zarządzania i organizacji ESS;

–  opieranie produktów i usług statystycznych zarówno na tradycyjnych badaniach, jak i na nowszych źródłach, z uwzględnieniem danych administracyjnych, geoprzestrzennych oraz, w miarę możliwości, dużych zbiorów danych. Uzyskanie dostępu do nowych źródeł danych, opracowywanie metod i identyfikowanie odpowiednich technologii w celu wykorzystania nowych źródeł danych, aby tworzyć statystyki europejskie w rzetelny sposób;

–  zwiększenie wydajności tworzenia statystyk poprzez zwiększenie intensywności wymiany wiedzy, doświadczeń i metodyki, a także poprzez wymianę, w stosownych przypadkach, narzędzi, danych, usług i zasobów. Architektura korporacyjna będzie stanowić wspólne ramy odniesienia, a współpraca będzie oparta na uzgodnionych normach i wspólnych elementach infrastruktury technologicznej i statystycznej;

–  wdrożenie strategii rozpowszechniania statystyk europejskich, która będzie wystarczająco elastyczna, aby dostosowywać się do nowych technologii, będzie stanowiła wytyczne w świecie „rewolucji w zakresie danych” oraz będzie służyć jako solidny filar demokracji.”;

b)  w części dotyczącej celu 1.1 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„— wprowadzenia nowego zintegrowanego, skutecznego i dostosowanego do potrzeb mechanizmu zapewniania jakości opartego na kodeksie praktyk oraz ramach zapewnienia jakości ESS,

— oceny zgodności z Kodeksem praktyk, ”;

c)  w części dotyczącej celu 3.1 tiret piąte otrzymuje brzmienie:

„— stosowania europejskiego podejścia do statystyki dla zapewnienia szybkiej reakcji politycznej w konkretnych i odpowiednio uzasadnionych przypadkach. Obejmuje ono opracowanie metodyki badania dotyczącego przemocy ze względu na płeć, początkowo zorganizowanego jako pojedyncze badanie, którego celem będzie umożliwienie przeprowadzania ciągłych serii pobierania różnych istotnych danych dostarczonych w ramach sondażu społecznego UE w oparciu o europejskie podejście do statystyki, ”;

d)  w części dotyczącej celu 4.1 dodaje się nowe tiret w brzmieniu:

„— identyfikacji obecnych i przyszłych wymogów w zakresie danych, aby zapewnić użytkownikom końcowym wielofunkcyjne i spersonalizowane produkty, usługi oraz hurtownie danych; ”;

e)  w części dotyczącej celu 5.1 po tiret trzecim dodaje się nowe tiret w brzmieniu:

„— analizy zapotrzebowania na nowe umiejętności związane z nauką opartą na danych oraz włączenia ich do programów szkoleń, ”;

(3)  w pkt „III. Partnerstwo” wprowadza się następujące zmiany:

a)  w części dotyczącej celu 1.4 po tiret czwartym dodaje się trzy nowe tiret w brzmieniu:

„— zwiększania świadomości obywateli Unii w zakresie znaczenia statystyki publicznej oraz informowanie o niej wszystkich zainteresowanych stron poprzez obchodzenie Europejskiego Dnia Statystyki w dniu 20 października każdego roku,

— rozpowszechniania istotnych danych statystycznych w celu wspierania europejskiej polityki sąsiedztwa i odpowiednich układów o stowarzyszeniu,

— promowania europejskich wartości i inicjatyw takich jak Europejski kodeks praktyk statystycznych, ramy zapewniania jakości ESS, podejścia do normalizacji i harmonizacji wśród państw trzecich i regionów. ”;

(1)

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony wytłuszczonym drukiem i kursywą; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.

(2)

  Dz.U. C […] z […], s. […].

(3)

  Dz.U. C […] z […], s. […].

(4)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).

(5)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12).

(6)

  Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1).

(7)

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 234/2008/WE z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiająca Europejski Komitet Doradczy ds. Statystyki i uchylająca decyzję Rady 91/116/EWG (Dz.U. L 73 z 15.3.2008, s. 13).

(8)

  Decyzja Rady 2006/856/WE z dnia 13 listopada 2006 r. ustanawiająca Komitet ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (Dz.U. L 332 z 30.11.2006, s. 21).

(9)

  Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1.

(10)

  Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2.


OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (24.3.2017)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 poprzez przedłużenie go na lata 2018–2020

(COM(2016)0557 – C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Maria Arena

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Potrzeba odpowiedzi politycznej na głęboki kryzys gospodarczy i jego skutki społeczne zwiększyła zapotrzebowanie na lepsze strategie gospodarcze i społeczne oparte na solidnych i porównywalnych dowodach. Decyzje podejmowane w oparciu o dowody są szczególnie ważne dla zarządzania wynikami strategii UE. Rada wielokrotnie podkreślała kluczowe znaczenie statystyki publicznej dla kształtowania polityki, na przykład w konkluzjach Rady Ecofin z dnia 8 grudnia 2015 r.

Głównym celem wniosku Komisji jest zatem przedłużenie obowiązywania rozporządzenia nr 99/2013 na lata 2018–2020 oraz zapewnienie wsparcia finansowego, którego Europejski System Statystyczny potrzebuje, aby móc:

  zapewniać wysokiej jakości informacje statystyczne oraz wypełnić luki statystyczne, które należy jak najszybciej zlikwidować, kładąc nacisk na szereg obszarów priorytetowych odzwierciedlających 10 politycznych priorytetów Komisji w ramach jej programu na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych, a także inne strategie polityczne Unii, takie jak europejski semestr, strategia „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz europejska unia energetyczna;

  tworzyć stałą zdolność niezbędną do szybszego reagowania na pojawiające się potrzeby oraz dostosowania infrastruktury statystycznej, aby umożliwić wykorzystanie potencjału nowych źródeł danych; oraz

  umacniać partnerstwo wewnątrz Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) i poza nim w celu dalszego zwiększania jego wydajności i wzmacniania jego wiodącej roli w statystyce publicznej na świecie.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, ale proponuje określenie i poprawienie wskaźników społecznych dostarczanych przez ESS oraz wzmocnienie synergii. Sprawozdawczyni podkreśla w szczególności znaczenie opracowania i upowszechnienia wskaźników społecznych służących monitorowaniu postępu w realizacji strategii „Europa 2020”. Przypomina ona również o znaczeniu tworzenia wskaźników wykraczających poza PKB oraz danych statystycznych dotyczących ubóstwa i ryzyka wykluczenia społecznego, jakości miejsc pracy, jak również statystyk z uwzględnieniem płci koncentrujących się szczególnie na przemocy ze względu na płeć. W dłuższej perspektywie sprawozdawczyni proponuje również unowocześnienie statystyki społecznej dzięki wprowadzeniu wspólnej podstawy prawnej oraz wykorzystywaniu wspólnej infrastruktury i wspólnych narzędzi.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka     1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1)  Dane i wskaźniki statystyczne to podstawa odpowiedzialnej polityki opartej na dowodach. Aby tworzyć, analizować i dostosowywać politykę unijną, krajową i regionalną uwzględniającą potrzeby obywateli, trzeba dysponować dostarczonymi na czas, porównywalnymi i dokładnymi informacjami na temat sytuacji, umożliwiającymi reagowanie na nią, co należy do podstawowych obowiązków decydentów.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Osiągnięcie odpowiedniej równowagi między celami gospodarczymi a społecznymi w ramach europejskiego semestru ma szczególne znaczenie dla trwałości i legitymizacji unii gospodarczej i walutowej. W związku z tym cele w zakresie polityki społecznej i zatrudnienia nabrały większego znaczenia w ramach europejskiego semestru – zarówno w sprawozdaniach, jak i zaleceniach dotyczących poszczególnych krajów ocenia się wyzwania społeczne i kwestie związane z zatrudnieniem oraz promuje reformy polityczne opierające się na najlepszych praktykach. Statystyki społeczne pozostają zatem sprawą najwyższej wagi.

Poprawka     3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Lepsza statystyka ma zatem zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia lepszych rezultatów i przyczynienia się do stworzenia „lepszej Europy”; należy dołożyć większych starań, aby zwiększyć inwestycje w statystykę publiczną zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym. Powinno to zapewnić wytyczne w priorytetowych obszarach polityki oraz na rzecz budowania zdolności jako uzupełnienie obecnych wytycznych i zmiany priorytetów na bieżąco. W szczególności należy podjąć działania, aby uzupełnić te luki statystyczne, które wymagają najbardziej pilnego podjęcia działań, zwiększyć aktualność oraz wesprzeć priorytety polityczne i koordynację polityki gospodarczej za pośrednictwem europejskiego semestru. Komisja (Eurostat) powinna również przedstawić nowe prognozy ludności w ścisłej współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi, aby uaktualnić analizę wpływu starzenia się społeczeństwa na gospodarkę i budżet.

(5)  Lepsza statystyka ma zatem zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia lepszych rezultatów i przyczynienia się do stworzenia „lepszej Europy”; należy dołożyć większych starań, aby zwiększyć inwestycje w statystykę publiczną zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym. Powinno to zapewnić wytyczne w priorytetowych obszarach polityki oraz na rzecz budowania zdolności jako uzupełnienie obecnych wytycznych i zmiany priorytetów na bieżąco. W szczególności należy podjąć działania, aby uzupełnić te luki statystyczne, które wymagają najbardziej pilnego podjęcia działań, zwiększyć aktualność oraz wesprzeć priorytety polityczne i koordynację polityki gospodarczej za pośrednictwem europejskiego semestru. Należy wprowadzić sprawozdawczość dotyczącą zakresu i stopnia nieuwzględniania osób „przeoczonych” i nieobjętych statystykami, takich jak bezdomni. Komisja (Eurostat) powinna również przedstawić nowe prognozy ludności w ścisłej współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi, aby uaktualnić analizę wpływu starzenia się społeczeństwa na gospodarkę i budżet, oraz wiarygodny obraz sytuacji pod względem wyludniania i rozproszenia ludności, których doświadcza wiele regionów Europy, a także nadmiernych kosztów, jakie ponoszą te regiony, aby świadczyć usługi publiczne na rzecz swoich obywateli.

Poprawka     4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Szczególnie istotny jest pomiar poziomów skrajnego bezrobocia, np. skrajnego bezrobocia młodzieży w regionach przygranicznych;

Poprawka     5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt –1 (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013

Załącznik I – wprowadzenie – akapit 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(1a)  we wprowadzeniu akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany:

Wdrożenie polityk Unii wymaga porównywalnych i wiarygodnych informacji statystycznych wysokiej jakości na temat sytuacji gospodarczej, społecznej i środowiskowej w Unii oraz jej elementów składowych na poziomie krajowym i regionalnym. Statystyka europejska jest również niezbędna dla Europy, umożliwiając ogółowi społeczeństwa oraz obywatelom europejskim zrozumienie i uczestniczenie w demokratycznych procesach i debatach na temat teraźniejszości i przyszłości Unii.

Wdrożenie polityk Unii wymaga porównywalnych i wiarygodnych informacji statystycznych wysokiej jakości na temat sytuacji gospodarczej, społecznej, terytorialnej i środowiskowej w Unii oraz jej elementów składowych na poziomie krajowym i regionalnym. Statystyka europejska jest również niezbędna dla Europy, umożliwiając ogółowi społeczeństwa oraz obywatelom europejskim zrozumienie i uczestniczenie w demokratycznych procesach i debatach na temat teraźniejszości i przyszłości Unii.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:PL:PDF)

Poprawka     6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt –1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013

Załącznik I – cele– akapit 2 – tiret 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(-1a)  cel pierwszy otrzymuje brzmienie:

„– cel 1: terminowe dostarczanie informacji statystycznych, aby wspierać opracowywanie, monitorowanie i ocenę polityk Unii odpowiednio odzwierciedlających priorytety, utrzymując równowagę między obszarami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi oraz zaspokajając potrzeby szerokiego kręgu użytkowników statystyki europejskiej, w tym innych decydentów, naukowców, przedsiębiorców i wszystkich obywateli Europy, w sposób racjonalny pod względem kosztów bez niepotrzebnego powielania działań,

„– cel 1: terminowe dostarczanie informacji statystycznych, aby wspierać opracowywanie, monitorowanie i ocenę polityk Unii odpowiednio odzwierciedlających priorytety, utrzymując równowagę między obszarami gospodarczymi, społecznymi, terytorialnymi i środowiskowymi oraz zaspokajając potrzeby szerokiego kręgu użytkowników statystyki europejskiej, w tym innych decydentów, naukowców, przedsiębiorców i wszystkich obywateli Europy, w sposób racjonalny pod względem kosztów bez niepotrzebnego powielania działań,

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:PL:PDF)

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera – a (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013

Załącznik I – punkt I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-a)   w ppkt 1.1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Przyjęcie w czerwcu 2010 r. przez Radę Europejską strategii „Europa 2020” w dużym stopniu ukształtowało plan strategiczny Unii i politykę krajową na nadchodzące lata. W planie tym określono szereg głównych celów i inicjatyw przewodnich, w odniesieniu do których należy dostarczyć w ramach ESS wskaźniki statystyczne w wielu obszarach (tj. dotyczących poprawy warunków w zakresie innowacji, badań i rozwoju, wspierania zatrudnienia, osiągania celów Unii w zakresie zmiany klimatu i energii, efektywnego gospodarowania zasobami, podniesienia poziomu edukacji, w tym mobilności edukacyjnej, aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu i promowania włączenia społecznego poprzez ograniczenie ubóstwa).”

Przyjęcie w czerwcu 2010 r. przez Radę Europejską strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w dużym stopniu ukształtowało plan strategiczny Unii Europejskiej i politykę krajową na nadchodzące lata. W planie tym określono szereg głównych celów i inicjatyw przewodnich, w odniesieniu do których należy dostarczyć w ramach ESS wskaźniki statystyczne w wielu obszarach (tj. dotyczących poprawy warunków w zakresie innowacji, badań i rozwoju, wspierania godziwych miejsc pracy, promowania równego traktowania kobiet i mężczyzn, osiągania celów UE w zakresie zmiany klimatu i energii, efektywnego gospodarowania zasobami, podniesienia poziomu edukacji, ograniczenia zjawiska wczesnego kończenia nauki, zwiększenia ilości szkoleń zawodowych przez całe życie i mobilności edukacyjnej, aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu, promowania włączenia społecznego oraz ograniczenia ubóstwa z naciskiem na grupy szczególnie wrażliwe). W stosownych przypadkach potrzebne są statystyki z podziałem na płeć, które pozwolą zrozumieć zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć ze zwróceniem szczególnej uwagi na przemoc wobec kobiet.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&qid=1484042701710&from=PL)

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013

Załącznik I – punkt I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.1 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Terminowe dostarczanie wysokiej jakości informacji statystycznych na potrzeby europejskiego semestru w celu monitorowania realizacji strategii „Europa 2020”. Podstawą nowych wskaźników są – w miarę możliwości – dostępne dane statystyczne.

Terminowe dostarczanie wysokiej jakości wiarygodnych informacji statystycznych na potrzeby europejskiego semestru w celu monitorowania realizacji strategii „Europa 2020”. Podstawą nowych wskaźników są – w miarę możliwości – dostępne dane statystyczne.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=PL)

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013

Załącznik I – punkt I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.1 – ustęp 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

aa)  w części dotyczącej celu 1.1.1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

Cel ten będzie realizowany poprzez udostępnianie:

„Cel ten będzie realizowany poprzez:

–   zaktualizowanych wskaźników dotyczących głównych celów strategii „Europa 2020” (w obszarach zatrudnienia, badań i rozwoju, innowacji, energii/zmiany klimatu, edukacji, środowiska, ochrony socjalnej, włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa), dostępnych na stronie internetowej Komisji (Eurostatu),

–   udostępnianie zaktualizowanych wskaźników dotyczących głównych celów strategii „Europa 2020” (w obszarach zatrudnienia, badań i rozwoju, innowacji, energii/zmiany klimatu, edukacji, środowiska, ochrony socjalnej, włączenia społecznego i ograniczania ubóstwa) na stronie internetowej Eurostatu, jak również równego traktowania kobiet i mężczyzn,

–   statystyk dostępnych do celów wspierania monitorowania realizacji inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020,

–   udostępnianie statystyk do celów wspierania monitorowania realizacji inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020,

 

  uwzględnianie, w ramach nowych wyników statystycznych, strategii dotyczącej celów zrównoważonego rozwoju ONZ;

–   dodatkowych wskaźników dostępnych jako dane wejściowe na potrzeby oceny ex ante i ex post polityki gospodarczej, społecznej i środowiskowej Unii, oraz

–   udostępnianie dodatkowych wskaźników jako danych wejściowych na potrzeby oceny ex ante i ex post polityki gospodarczej, społecznej, terytorialnej i środowiskowej Unii w ramach strategii „Europa 2020” pod względem celów w zakresie wzrostu, zatrudnienia, ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego;

–   wskaźników dotyczących zatrudnienia z rozróżnieniem niepełnego i pełnego wymiaru godzin, jak również wskaźników dotyczących bezrobocia uwzględniających osoby objęte polityką aktywizacji, np. szkoleniami.

–   udostępniania wskaźników dotyczących zatrudnienia z rozróżnieniem niepełnego i pełnego wymiaru godzin lub innych rozwiązań dotyczących czasu pracy, jak również wskaźników dotyczących bezrobocia uwzględniających osoby objęte polityką aktywizacji, np. szkoleniami,

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=PL)

Poprawka     10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera a b (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013

Załącznik I – punkt I – punkt 1 – podpunkt 1.2 – akapit 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

ab)  w ppkt 1.2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Kryzys i napięcia na rynkach finansowych uwydatniły potrzebę wzmocnienia zarządzania gospodarczego w Unii. Unia podjęła już zdecydowane kroki w dziedzinie zarządzania gospodarczego i koordynacji; niektóre z nich będą miały poważne konsekwencje zarówno dla bieżących działań statystycznych, jak i dla całej statystyki.

„Kryzys, napięcia na rynkach finansowych oraz brak bardziej zintegrowanej europejskiej architektury instytucjonalnej uwydatniły potrzebę wzmocnienia zarządzania gospodarczego w Unii. Unia podejmie dalsze kroki w dziedzinie zarządzania gospodarczego i koordynacji; niektóre z nich będą miały poważne konsekwencje zarówno dla bieżących działań statystycznych, jak i dla całej statystyki.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:PL:PDF)

Poprawka     11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera a c (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013

Załącznik I – punkt I – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.1 – akapit 3 – tiret -1 (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  w części dotyczącej celu 1.2.1 po akapicie drugim dodaje się tiret w brzmieniu:

 

  „dostarczania statystycznych danych wejściowych w celu skutecznego monitorowania nierówności ekonomicznych, które hamują wzrost gospodarczy,”

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013

Załącznik I – punkt I – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.1 – akapit 3 – tiret 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)   w części dotyczącej celu 1.2.1 akapit drugi tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

–  opracowania i utworzenia zestawu wskaźników do pomiaru konkurencyjności,

–  opracowania i utworzenia zestawu wskaźników do pomiaru konkurencyjności, wydajności, jak również jej wpływu na wskaźnik zatrudnienia, nierówności, warunki pracy i wynagrodzenia,

 

  dostarczania statystycznych danych wejściowych na potrzeby udoskonalonego paktu stabilności i wzrostu, mających na celu przede wszystkim tworzenie i udostępnianie wysokiej jakości statystyk dotyczących deficytu i długu publicznego, oraz opracowania wskaźników umożliwiających ocenę rodzaju dokonywanych inwestycji oraz ich jakości pod względem zrównoważoności i wpływu na wzrost.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=PL)

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera b b (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013

Załącznik I – punkt I – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.3.1 – ustęp 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

bb)  w części dotyczącej celu 1.3.1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Udoskonalenie wskaźników i informacji statystycznych dotyczących globalizacji gospodarczej oraz globalnych łańcuchów wartości, dostępnych dla decydentów Unii i dla ogółu społeczeństwa.”

„Udoskonalenie wskaźników i informacji statystycznych dotyczących globalizacji gospodarczej oraz globalnych łańcuchów wartości, dostępnych dla decydentów UE i dla ogółu społeczeństwa. Informacje te powinny umożliwić lepsze zrozumienie wpływu globalizacji na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=PL)

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera b c (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013

Załącznik I – punkt I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.1 – akapit 2 – tiret 2 a (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bc)  w części dotyczącej celu 1.3.1 po tiret drugim dodaje się nowe tiret w brzmieniu:

 

„–  analizy pozytywnych i negatywnych skutków dla rynku europejskiego, a w szczególności dla rynku pracy UE,”

Poprawka     15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera d a (nowa)

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013

Załącznik I – punkt I – punkt 2 – podpunkt 2.1 – akapit 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

da)  w ppkt 2.1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Kryzys gospodarczy zwiększył potrzebę posiadania wysokiej jakości wskaźników makroekonomicznych w celu lepszego zrozumienia i analizowania wahań ekonomicznych i ich wpływu na społeczeństwo, a w rezultacie ułatwienia procesu decyzyjnego. Wzrastająca globalizacja produkcji sprawia, że konieczne jest opracowanie spójnych ram, które ułatwiają interpretację i integrację statystyki z różnych dziedzin.

„Kryzys gospodarczy zwiększył potrzebę posiadania wysokiej jakości wskaźników makroekonomicznych w celu lepszego zrozumienia i analizowania wahań ekonomicznych, zmian w zakresie nierówności ekonomicznych i ich wpływu na społeczeństwo, a w rezultacie ułatwienia procesu decyzyjnego. Wzrastająca globalizacja produkcji sprawia, że konieczne jest opracowanie spójnych ram, które ułatwiają interpretację i integrację statystyki z różnych dziedzin.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:PL:PDF)

Uzasadnienie

Kryzys gospodarczy zwiększył potrzebę posiadania wysokiej jakości wskaźników makroekonomicznych w celu lepszego zrozumienia i analizowania wahań ekonomicznych i ich wpływu na społeczeństwo, a w rezultacie ułatwienia procesu decyzyjnego. Wzrastająca globalizacja produkcji sprawia, że konieczne jest opracowanie spójnych ram, które ułatwiają interpretację i integrację statystyki z różnych dziedzin.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera e – podpunkt i

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013

Załącznik I – punkt I – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.1 – akapit 3 – tiret 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„ –  wzmacniania powiązań z rachunkami narodowymi w obszarach ochrony socjalnej, zdrowia i edukacji,”;

„ –  wzmacniania powiązań z rachunkami narodowymi w obszarach zdrowia, edukacji, usług społecznych i ochrony socjalnej,

 

  opracowania koncepcji pomiaru wyników gospodarczych wykraczającej poza uwzględnianie wyłącznie PKB*,”

 

____________________

 

*http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5726917/KS-BU-10-002-EN.PDF/07e0c52e-39c2-4e09-a9ac-cc8ac99071c6?version=1.0”

Poprawka     17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera e – podpunkt ii

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013

Załącznik I – punkt I – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.1 – akapit 3 – tiret 5 c (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  opracowania aktualnych wskaźników dotyczących obywateli korzystających z możliwości przenoszenia ich praw socjalnych z jednego państwa członkowskiego do innego,

Uzasadnienie

Parlament Europejski wielokrotnie podkreślał znaczenie posiadania wiarygodnych, aktualnych i solidnych danych dotyczących obywateli korzystających z możliwości przenoszenia ich praw socjalnych w przypadku przemieszczania się w Unii Europejskiej.

Poprawka     18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera f

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013

Załącznik I – punkt I – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – akapit 5 – tiret 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

udostępnienia wszystkim państwom członkowskim zharmonizowanej statystyki w zakresie cen domów i rozszerzenia takiej statystyki na wszystkie państwa członkowskie.

udostępnienia wszystkim państwom członkowskim zharmonizowanej statystyki w zakresie cen domów i rozszerzenia takiej statystyki na wszystkie państwa członkowskie z uwzględnieniem problemów mieszkaniowych i deprywacji mieszkaniowej.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – punkt 1 – litera h – podpunkt i

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013

Załącznik I – punkt I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Zwiększenie wydajności i efektywności statystycznych procesów produkcyjnych. Zważywszy na fakt, że w traktacie lizbońskim wezwano do lepszego stanowienia prawa, konieczne jest usprawnienie prawodawstwa w zakresie filaru statystyki dotyczącego przedsiębiorstw. Należy przy tym odpowiednio rozważyć ograniczenia zasobów dostępnych dla producentów oraz ogólne obciążenie respondentów zgodnie z programem sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) Komisji. Dostarczanie wysokiej jakości statystyk w najważniejszych obszarach, w których przedsiębiorstwa znajdują się w centrum zainteresowania, takich jak statystyki dotyczące przedsiębiorstw, wskaźniki krótkoterminowe, inwestycje przedsiębiorstw w kapitał ludzki i umiejętności, transakcje międzynarodowe, globalizacja, monitorowanie rynku wewnętrznego, badania, rozwój i innowacje, a także turystyka. Należy zwrócić szczególną uwagę na dostępność danych w sektorach przemysłu i usług o wysokiej wartości dodanej, w szczególności w sektorze zielonej gospodarki, gospodarki cyfrowej lub społecznej (np. ochrona zdrowia i szkolnictwo).

„Zwiększenie wydajności i efektywności statystycznych procesów produkcyjnych. Dostarczanie wysokiej jakości statystyk w najważniejszych obszarach, w których przedsiębiorstwa znajdują się w centrum zainteresowania, takich jak statystyki dotyczące przedsiębiorstw, wskaźniki krótkoterminowe, inwestycje przedsiębiorstw w kapitał ludzki, doskonalenie zawodowe i umiejętności, transakcje międzynarodowe, globalizacja, monitorowanie rynku wewnętrznego, badania, rozwój i innowacje, a także turystyka. Należy zwrócić szczególną uwagę na dostępność danych w sektorach przemysłu i usług o wysokiej wartości dodanej, w szczególności w sektorze zielonej gospodarki, gospodarki cyfrowej, gospodarki dzielenia się lub gospodarki społecznej (np. ochrona zdrowia i szkolnictwo).

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – punkt 1 – litera i – podpunkt -i (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013

Załącznik I – punkt I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.1 – akapit 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(-i)   w części dotyczącej celu 3.2.1 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

Dostarczanie statystyk w najważniejszych obszarach polityki społecznej, w których obywatel znajduje się w centrum zainteresowania, takich jak poziom dobrobytu, zrównoważony rozwój, spójność społeczna, ubóstwo, nierówności, wyzwania demograficzne (w szczególności starzenie się społeczeństwa i migracja), rynek pracy, kształcenie i szkolenie, w tym edukacja dzieci, uczenie się dorosłych, kształcenie zawodowe i mobilność edukacyjna młodzieży, kultura, aktywność fizyczna, jakość życia, bezpieczeństwo, zdrowie, niepełnosprawność, konsumpcja, swobodny przepływ i rynek wewnętrzny, mobilność młodzieży, innowacje technologiczne i wybory związane z nowym stylem życia. Statystyki te są zdezagregowane, w stosownych przypadkach, według kryterium płci, w podziale na grupy o szczególnym znaczeniu dla decydentów podejmujących decyzje w obszarze polityki społecznej. Priorytety ustala się zgodnie z art. 6.

„Dostarczanie statystyk w głównych obszarach polityki społecznej, w których obywatel znajduje się w centrum zainteresowania, takich jak poziom dobrobytu, zrównoważony rozwój, spójność społeczna, ubóstwo, nierówności, wyzwania demograficzne (w szczególności starzenie się społeczeństwa, wyludnianie, rozproszenie ludności i migracja), rynek pracy, kształcenie i szkolenie, w tym edukacja dzieci, uczenie się dorosłych, kształcenie zawodowe i mobilność edukacyjna młodzieży, kultura, aktywność fizyczna, jakość życia, bezpieczeństwo, zdrowie, niepełnosprawność, konsumpcja, swobodny przepływ i rynek wewnętrzny, mobilność młodzieży, innowacje technologiczne i wybory związane z nowym stylem życia. Statystyki te są zdezagregowane, w stosownych przypadkach, według kryterium płci, w podziale na grupy o szczególnym znaczeniu dla decydentów podejmujących decyzje w obszarze polityki społecznej. Priorytety ustala się zgodnie z art. 6.

Poprawka     21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – punkt 1 – litera i – podpunkt -i a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013

Załącznik I – punkt I – punkt 3 – podpunkt 3.21 – akapit 3 – tiret 4

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(-ia)  tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„–  dostarczania statystyk dotyczących nierówności w zakresie dochodów, zapewniającej porównywalny główny wskaźnik krajowy, a także danych dotyczących nierówności w dostępie do podstawowych towarów i usług,

„–  dostarczania statystyk dotyczących nierówności w zakresie dochodów, z takimi wskaźnikami jak współczynnik Giniego i zmiany w zakresie pierwszych decyli dla podziału dochodów, zapewniających porównywalny główny wskaźnik krajowy, a także danych dotyczących nierówności w dostępie do podstawowych towarów i usług oraz danych na temat nierówności ekonomicznych,

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:PL:PDF)

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – punkt 1 – litera i – podpunkt ii

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013

Załącznik I – punkt I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.1 – akapit 3 – tiret 7 b i 7 c (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

„–  opracowania metodologii badania przemocy ze względu na płeć we współpracy z instytucjami unijnymi działającymi w tej dziedzinie;

 

  ustanowienia wspólnej podstawy prawnej dla statystyk społecznych oraz utworzenia wspólnej infrastruktury i wspólnych narzędzi.”

Poprawka     23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – punkt 1 – litera i – podpunkt ii a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013

Załącznik I – punkt I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.1 – akapit 3 – tiret 7 d (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iia)  po tiret siódmym dodaje się nowe tiret w brzmieniu:

 

„–  zapewnienia wskaźników, które umożliwią porównanie kosztów świadczenia usług publicznych, w szczególności edukacji i ochrony zdrowia, w poszczególnych regionach europejskich.”

Poprawka     24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – punkt 1 – litera i – podpunkt ii b (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013

Załącznik I – punkt I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.1 – akapit 2 – tiret 7 e (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iib)  po tiret siódmym dodaje się nowe tiret w brzmieniu:

 

„–  zapewnienia danych statystycznych z podziałem według płci dotyczących ofert przedstawianych beneficjentom inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży.”

Poprawka     25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – punkt 1 – litera l – podpunkt i

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013

Załącznik I – punkt I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – podpunkt 3.3.3 – akapit 1 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z priorytetem Komisji w ramach „europejskiej unii energetycznej” szczególna uwaga zostanie poświęcona statystyce związanej ze zużyciem energii, efektywnością energetyczną, energią odnawialną, zależnością energetyczną i bezpieczeństwem dostaw energii. Co więcej, statystyka dotycząca energii będzie musiała stanowić wsparcie dla ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, których celem jest zwiększenie konkurencyjności, bezpieczeństwa i zrównoważonego charakteru gospodarki i systemu energetycznego Unii.

Zgodnie z priorytetem Komisji w ramach „europejskiej unii energetycznej” szczególna uwaga zostanie poświęcona statystyce związanej ze zużyciem energii, efektywnością energetyczną, energią odnawialną, zależnością energetyczną, ubóstwem energetycznym i bezpieczeństwem dostaw energii. Co więcej, statystyka dotycząca energii będzie musiała stanowić wsparcie dla ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, których celem jest zwiększenie konkurencyjności, bezpieczeństwa i zrównoważonego charakteru gospodarki i systemu energetycznego Unii.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017, poprzez przedłużenie go na lata 2018–2020

Odsyłacze

COM(2016)0557 – C8-0367/2016 – 2016/0265(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

15.9.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

15.9.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Maria Arena

25.10.2016

Rozpatrzenie w komisji

25.1.2017

27.2.2017

 

 

Data przyjęcia

22.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

1

8

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Marju Lauristin, Edouard Martin, Alex Mayer, Joachim Schuster, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

39

+

ALDE

ENF

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc, Michaela Šojdrová

Maria Arena, Ole Christensen, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi López, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Joachim Schuster, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

1

-

NI

Lampros Fountoulis

8

0

ECR

ENF

GUE/NGL

Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Mara Bizzotto

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017, poprzez przedłużenie go na lata 2018–2020

Odsyłacze

COM(2016)0557 – C8-0367/2016 – 2016/0265(COD)

Data przedstawienia w PE

7.9.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

15.9.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

15.9.2016

BUDG

15.9.2016

EMPL

15.9.2016

ITRE

15.9.2016

 

IMCO

15.9.2016

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

27.10.2016

BUDG

15.9.2016

ITRE

26.9.2016

IMCO

26.9.2016

Sprawozdawcy

       Data powołania

Roberto Gualtieri

12.10.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

25.1.2017

27.2.2017

 

 

Data przyjęcia

27.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

2

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Enrique Calvet Chambon, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Iturgaiz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Data złożenia

4.4.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Nils Torvalds

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

ENF

Bernard Monot

GUE/NGL

Marisa Matias

EPP

Burkhard Balz, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Anneliese Dodds, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

Marco Valli

NI

Steven Woolfe

4

0

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności