ДОКЛАД относно годишния доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба срещу измамите

  6.4.2017 - (2016/2097(INI))

  Комисия по бюджетен контрол
  Докладчик: Юлия Питера


  Процедура : 2016/2097(INI)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0159/2017
  Внесени текстове :
  A8-0159/2017
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно годишния доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба срещу измамите

  (2016/2097(INI))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид член 325, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

  –  като взе предвид своите резолюции относно предходните годишни доклади на Комисията и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF),

  –  като взе предвид доклада на Комисията от 14 юли 2016 г., озаглавен „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – Годишен доклад за 2015 г. относно борбата с измамите“ (COM(2016)0472), и придружаващите го работни документи на службите на Комисията (SWD(2016)0234, SWD(2016)0235, SWD(2016)0236, SWD(2016)0237, SWD(2016)0238 и SWD(2016)0239),

  –  като взе предвид годишния доклад на OLAF за 2015 г. и доклада за дейността на Надзорния съвет на OLAF за 2015 г.,

  –  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на институциите,

  –  като взе предвид съобщението на Комисията от 18 юли 2016 г., озаглавено „Защита на бюджета на ЕС до края на 2015 г.“ (COM(2016)0486),

  –  като взе предвид Регламент (ЕС) № 250/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за създаване на програма за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (програма „Херкулес III“) и за отмяна на Решение № 804/2004/EО[1],

  –  като взе предвид предложението на Комисията от 17 юли 2013 г. за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура (COM(2013)0534),

  –  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета[2],

  –  като взе предвид предложението на Комисията от 11 юли 2012 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (COM(2012)0363),

  –  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[3],

  –  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г. относно борбата срещу корупцията и действия, произтичащи от резолюцията на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари[4],

  –  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности[5],

  –  като взе предвид доклада от 2015 г. относно несъответствието в приходите от ДДС, изготвен по поръчка на Комисията, и съобщението на Комисията от 7 април 2016 г. относно план за действие във връзка с ДДС (COM(2016)0148),

  –  като взе предвид решението на Съда по дело C-105/14 – Taricco и др.[6],

  –  като взе предвид Специален доклад № 24/2015 на Европейската сметна палата от 3 март 2016 г., озаглавен „Борба с измамите с ДДС в рамките на Общността – необходими са допълнителни действия“,

  –  като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2017 г. относно ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС[7],

  –  като взе предвид Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО,

  –  като взе предвид член 52 от своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на комисията по регионално развитие и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0159/2017),

  A.  като има предвид, че де юре държавите членки и Комисията носят споделена отговорност за изпълнението на почти 80% от бюджета на Съюза; като има предвид обаче, че де факто Комисията и държавите членки, изразходващи тези ресурси, носят отговорност за общия преглед на тези проекти по отношение на осигуряването на определено ниво на контрол; като има предвид, че държавите членки носят основна отговорност за събирането на собствените ресурси, наред с другото, под формата на ДДС и мита;

  Б.  като има предвид, че защитата на финансовите интереси на ЕС следва да бъде ключов елемент от политиката на ЕС за повишаване на доверието на гражданите, като се гарантира, че техните пари се използват правилно и в съответствие с подхода за „оптимално използване на всяко евро“;

  В.  като има предвид, че постигането на добро изпълнение чрез процеси на опростяване включва редовно оценяване на вложеното, междинните резултати, последиците/крайните резултати и въздействието чрез одити на изпълнението;

  Г.  като има предвид, че член 325, параграф 2 от ДФЕС гласи: „Държавите членки приемат същите мерки за борба с измамата, засягаща финансовите интереси на Съюза, каквито предприемат за борба с измамата, засягаща собствените им финансови интереси.“;

  Д.  като има предвид, че съгласно член 325, параграф 3 от ДФЕС държавите членки „организират заедно с Комисията тясно и редовно сътрудничество между компетентните власти“;

  Е.  като има предвид, че различните правни и административни системи на държавите членки представляват трудна среда за преодоляване на нередностите и провеждане на борба с измамите; и като има предвид, че поради това Комисията следва да положи повече усилия, за да гарантира, че борбата срещу измамите се провежда ефективно и води до по-осезаеми и по-задоволителни резултати;

  Ж.  като има предвид, че ДДС е важен източник на приходи за държавите членки, с нарастващ дял, донесъл постъпления от почти 1 трилион евро през 2014 г., и чийто принос към собствените ресурси на ЕС възлиза на 17 667 000 000 EUR или 12,27% от общите приходи на ЕС през 2014 г.;

  З.  като има предвид, че настоящата система на ДДС, по-специално начинът, по който тя се прилага към трансграничните сделки, може да стане обект на измами и стратегии за избягване на данъци, като само вътреобщностната измама с липсващ търговец, наричана обикновено „верижна измама“, е довела до загубата на приходи от ДДС в размер на около 50 милиарда евро през 2014 г.;

  И.  като има предвид, че несъответствието в приходите от ДДС възлиза на около 159,5 милиарда евро през 2014 г., като размерът му варира от стойности под 5% до стойности над 40% в зависимост от разглежданата държава;

  Й.  като има предвид, че корупцията засяга всички държави членки, особено под формата на организирана престъпност, и не само обременява икономиката на ЕС, но подкопава демокрацията и принципите на правовата държава в цяла Европа; като има предвид обаче, че точните данни не са известни, тъй като Комисията реши да не публикува данни в доклада относно политиката на ЕС за борба срещу корупцията;

  К.  като има предвид, че измамата е пример за умишлено закононарушение и представлява криминално деяние, и като има предвид, че нередност е неспазване на правилата;

  Л.  като има предвид, че колебанието в броя на нередностите може да е свързано с преминаването в по-напреднал стадий на многогодишните програмни цикли (с по-високи нива на откриване в края на цикъла, вследствие на приключването на програми), както и с късното докладване от страна на някои държави членки, които са склонни да докладват повечето нередности от предходни многогодишни програми наведнъж;

  Откриване и докладване на нередности

  1.  отбелязва с безпокойство, че броят на всички докладвани през 2015 г. нередности — свързани и несвързани с измами — се е увеличил значително, с 36%, което е довело до увеличаване с 5 876 случая на броя на регистрираните нередности в сравнение с 2014 г. и до общ брой от 22 349 случая поради определени конкретни ситуации в областта на политиката на сближаване в две държави членки; отбелязва, че въпреки че броят на нередностите се е увеличил през 2015 г., то сумата, за която се отнасят (3,21 милиарда евро), е намаляла леко, с 1%, спрямо 2014 г. (3,24 милиарда евро);

  2.  изразява загриженост по повод на факта, че въпреки положителния спад от 11% на броя на нередностите, докладвани като измами, от 1 649 през 2014 г. на 1 461 през 2015 г., сумата, за която се отнасят, се е увеличила с 18% – от 538 милиона евро през 2014 г. на 637,6 милиона евро през 2015 г.; отбелязва, че фалшивите или подправени документи и декларации представляват най-често срещаните видове измами и техният дял възлиза на 34%, докато най-големият дял от нередностите, докладвани като измами (52%), е установен в селскостопанския сектор, а най-високият процент на откриване на всякакви нередности, свързани с измами (75%), е дело на системите за административен контрол, предвидени в секторните регламенти;

  3.  изтъква, че не всички нередности са свързани с измама и че трябва да се прави ясно разграничение между грешка и измама;

  4.  счита, че сътрудничеството между Комисията и държавите членки в областта на разкриването на измами не е достатъчно ефективно;

  5.  не споделя становището на Комисията, че увеличение на финансовите средства в бюджета на ЕС с 14% на година би могло да обясни увеличението от 36% на броя на нередностите;

  6.  приветства пакета на Комисията от четири делегирани регламента и четири регламента за изпълнение относно докладването на нередности в областта на споделеното управление, който има за цел да подобри качеството и съгласуваността на информацията относно нередностите и измамите, докладвани от държавите членки; изразява съжаление, че тези регламенти не съдържат разпоредби относно задължителни срокове, в рамките на които държавите членки да докладват за нередностите; изразява съжаление във връзка с факта, че през 2015 г. 537 от общо 538 нередности, докладвани от Ирландия, са били свързани с „историческо“ докладване за програмния период 2000 – 2006 г. и че 5 105 от общо 5 619 нередности, докладвани от Испания, са били свързани с нередности от сектора на политиката на сближаване, открити през целия период 2007 – 2013 г. и докладвани наведнъж през 2015 г.; изтъква, че ситуацията, при която държави членки не представят данните навреме или предоставят неточни данни, се наблюдава от много години насам; подчертава, че е невъзможно да се правят сравнения и обективна оценка на мащаба на измамите в държавите – членки на Европейския съюз;

  7.  отбелязва, че съгласно член 27, параграф 3 от Директива 2010/24/ЕС на Съвета относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки, „на всеки пет години Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за функционирането на механизмите, установени с тази директива“; изразява съжаление, че оценката, която беше предвидена за 1 януари 2017 г. най-късно, все още не е публикувана; призовава Комисията да публикува незабавно оценката;

  8.  насърчава Комисията да продължи усилията си да разработва програми за опростяване на законодателството на ЕС, като например REFIT; подчертава, че опростяването на правилата и процедурите спомага за намаляване на броя на нередностите, които често са свързани със сложните правила и изисквания; отбелязва, че намалената административна тежест спестява разходи на публичните администрации и на гражданите на ЕС, като също така насърчава бенефициентите да участват в нови програми на ЕС; подчертава, че опростяването на правилата следва да бъде съвместимо с принципа за бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите;

  9.  припомня, че държавите членки управляват около 80% от бюджета на ЕС; поради това счита, че Комисията трябва да им помогне да създадат национални стратегии за борба с измамите;

  10.  изразява съжаление във връзка с факта, че не всички държави членки са приели национални стратегии за борба с измамите;

  11.  отново призовава Комисията да създаде единна система за събиране на сравними данни от държавите членки относно нередностите и случаите на измама, за да стандартизира процеса на докладване и да осигури качеството и съпоставимостта на предоставяните данни;

  12.  приветства приемането на Регламент (ЕС) 2015/1525 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., който подобри настоящата рамка за разкриване и разследване на митнически измами на равнище ЕС и на национално равнище;

  13.  оценява усилията на държавите членки да установяват, оценяват и докладват нередности и да прилагат ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите; подчертава, че действията за борба с измамите спомагат за насърчаване на развитието; призовава Комисията да използва също така техническа помощ, с цел да съдейства за укрепването на техническия и административния капацитет на управляващите органи, за да се гарантират ефективни системи за контрол, включително чрез въвеждане на по-опростени и по-прозрачни начини за кандидатстване, които могат да намалят рисковете от измами и да гарантират, че всяка загуба може да бъде възстановена; препоръчва подобряване на прозрачността на всички равнища на управление на проектите; насърчава Комисията и държавите членки да продължават в същата посока, като в системите и процедурите за контрол включват постепенно систематичното използване на компютърни инструменти за провеждане на борба с нередностите; призовава Комисията да изготви и приеме специални насоки за оказване на помощ на националните органи при установяването на нередности;

  Приходи — собствени ресурси

  14.  изразява загриженост във връзка със загубите поради несъответствие в приходите от ДДС и измами с ДДС в рамките на Общността, които са довели до загуба на приходи на стойност съответно 159,5 милиарда евро и 50 милиарда евро през 2014 г.; отбелязва, че само две държави членки – Обединеното кралство и Белгия, събират и разпространяват статистически данни относно загубите на приходи, причинени от трансгранични измами с ДДС;

  15.  посочва, че Комисията няма достъп до информацията, обменяна между държавите членки, с оглед предотвратяване и борба с вътреобщностната измама с липсващ търговец, наричана обикновено „верижна измама“; счита, че Комисията следва да има достъп до Еврофиск с цел по-добър контрол, оценка и усъвършенстване на обмена на данни между държавите членки; призовава всички държави членки да участват във всички области на дейност на Еврофиск, така че да улеснят и ускорят обмена на информация със съдебните и правоприлагащите органи, например Европол и OLAF, както препоръчва Сметната палата; призовава държавите членки и Съвета да предоставят на Комисията достъп до тези данни с цел насърчаване на сътрудничеството, укрепване на надеждността на данните и провеждане на борба с трансграничната престъпност;

  16.  отбелязва, че системата за обмен на информация за ДДС (VIES) се е доказала като полезен инструмент в борбата с измамите, като предоставя възможност на данъчните органи да хармонизират данните за търговците в отделните държави; призовава държавите членки да подобрят сроковете за отговор във връзка с предоставянето на информация, отговорите при запитвания и реагирането на сигнали за грешки, както препоръчва Европейската сметна палата;

  17.  отбелязва плана за действие на Комисията във връзка с ДДС „Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС“, публикуван на 7 април 2016 г.; изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че публикуването на документа „Мерки за подобряване на сътрудничеството между данъчните администрации и с митническите и правоприлагащите органи и за укрепване на капацитета на данъчните администрации“, което беше предвидено в плана за действие за 2016 г., ще бъде забавено с една година; подчертава, че проблемите, свързани с трансграничните измами с ДДС, се нуждаят от силни, координирани и бързи мерки; следователно настоятелно призовава Комисията да ускори своите процедури и да намери решения за избягване на загубата на данъчни приходи в ЕС и в държавите членки;

  18.  подчертава, че прилагането на краткосрочни мерки за справяне със загубите на ДДС не бива да забавя предложението на Комисията за окончателна система на ДДС, предвидено в плана за действие;

  19.  отбелязва с известно задоволство, че рязкото увеличаване на сумата на традиционните собствени ресурси (ТСР), засегната от измами през 2014 г., е било еднократно и че равнищата за 2015 г. (427 милиона евро) са се върнали към средните стойности за периода 2011 – 2015 г.; изразява недоволството си обаче, че някои държави членки не съобщават за никакви случаи на нередности, свързани с ТСР;

  20.  настоятелно призовава държавите членки да възстановяват по-бързо дължимите суми на ТСР, и по-специално тези държави членки, които имат най-големи суми за възстановяване; настоятелно призовава Гърция, Румъния, Латвия, Малта и Нидерландия да подобрят събирането на ТСР, тъй като техният процент на дължими ТСР продължава да бъде значително над средното равнище за ЕС от 1,71% – съответно 8,95%, 5,07%, 5,04%, 3,84% и 3,81%;

  21.  обръща специално внимание на факта, че 75% от всички случаи, докладвани като свързани с измами, се отнасят до стоки като тютюневи изделия, електрически машини, обувки, текстил, желязо и стомана, както и че като държави на произход на тези стоки най-често се посочват Китай, Обединените арабски емирства, САЩ, Беларус, Русия и Украйна; подчертава, че Китай е основната държава на произход (80%) на фалшифицирани стоки, следвана от Хонконг, Обединените арабски емирства, Турция и Индия; изисква от Комисията да изтъкне тези проблеми по време на търговски преговори с тези държави;

  22.  подчертава факта, че контрабандата на стоки, облагани с високи данъци, причинява значителни загуби на приходи за бюджета на ЕС и за бюджетите на държавите членки и че според оценките преките загуби на митнически постъпления в резултат само на контрабандата на цигари надхвърлят 10 милиарда евро годишно;

  23.  отбелязва със загриженост, че контрабандният внос на тютюневи изделия в ЕС се е увеличил през последните години и според оценките представлява загуба на публични приходи в бюджета на ЕС и в бюджетите на държавите членки в размер на 10 милиарда евро годишно и същевременно е важен източник на организирана престъпност, включително тероризъм; подчертава, че незаконната търговия с тютюневи изделия причинява сериозни щети както на законната търговия, така и на националните икономики; освен това отбелязва, че значителна част от контрабандните тютюневи изделия са с произход Беларус; призовава ЕС и държавите членки да окажат натиск върху Беларус да провежда борба с незаконната търговия с тютюневи изделия и с организираната престъпност, както и да наложат санкции, ако е необходимо; призовава държавите членки да засилят сътрудничеството си в тази област;

  24.  приветства успешните резултати от множеството съвместни митнически операции, включващи сътрудничеството на OLAF и държавите членки с различни служби от трети държави, които доведоха до конфискация, наред с другото, на 16 милиона къса цигари и 2 тона канабис; отбелязва, че при провеждането на операция „Балтика“, ръководена от полските митнически органи, в сътрудничество с OLAF, Европол и пет държави членки (Финландия, Естония, Латвия, Литва и Швеция), бяха иззети 13 милиона къса цигари, идващи от трети държави като Беларус и Русия;

  25.  отбелязва 241-те докладвани случая на контрабандни цигари, включващи загуба на ТСР, оценявана на 31 милиона евро; поставя под въпрос бдителността на митническите служби на тези държави членки, които не са докладвали нито един случай на контрабанда на цигари през 2015 г. (Чешката република, Малта, Кипър, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Швеция), и подчертава необходимостта от подобрения в митническите служби в тези държави членки; в този контекст отбелязва също така, че не съществува статистическо разграничение между контрабанда „в рамките на ЕС“ и контрабанда „при внос в ЕС“;

  26.  отбелязва, че митническият контрол, извършван по време на митническото оформяне на стоките, и проверките на службите за борба с измамите са били най-успешните методи за разкриване на случаи на измама в приходната част на бюджета на ЕС през 2015 г.;

  27.  изразява дълбока загриженост, че намаляването на митническите служители може да повлияе отрицателно върху броя на проверките и следователно да окаже отрицателно въздействие върху разкриването на действия, целящи измама, в приходната част на бюджета на ЕС;

  28.  отново заявява, че ефективният митнически контрол е ключов елемент в защитата на финансовите интереси на ЕС и че бюджетните мерки не следва да възпрепятстват органите на държавите членки да изпълняват задачите си;

  29.  изразява загриженост относно митническите проверки и свързаното с тях събиране на мита, които са един от собствените ресурси в бюджета на ЕС; изтъква, че проверките за това дали вносителите спазват правилата относно митническите тарифи и вноса се осъществяват от митническите органи на държавите членки и призовава Комисията да гарантира, че проверките по границите на ЕС са целесъобразни и хармонизирани, като гарантира по този начин сигурността, безопасността и икономическите интереси на ЕС, и да поеме ангажимент по-специално за борба с търговията с незаконни и фалшифицирани стоки;

  30.  приветства препоръката на Комисията държавите членки да търсят добър баланс между улесняването на търговията и защитата на финансовите интереси на ЕС; в това отношение посочва бързите процедури на митническите органи за дружества, считани като нискорискови, като това само по себе си може да бъде добра система за бързо освобождаване на стоките от митница, но се оказва уязвимо място за корупционни практики на митническите служители;

  Разходи

  31.  признава ниското равнище на докладваните нередности (както свързани, така и несвързани с измами) по отношение на финансовите средства, пряко управлявани от Комисията, което е под 0,7%; изисква от Комисията по-подробна информация за възстановените суми от законно пребиваващи лица от държави извън ЕС от неправилно управлявани средства на ЕС под прякото управление на Комисията;

  32.  отбелязва, че през 2015 г. броят на докладваните като свързани с измами нередности, касаещи разходи, е намалял с 10%;

  33.  отбелязва, че откритите свързани и несвързани с измама нередности по разходната част представляват 1,98% от плащанията от бюджета на ЕС за 2015 г.;

  34.  отбелязва, че през 2015 г. броят на докладваните свързани с измама нередности за националните ресурси в разходната част на бюджета е бил с 14% по-нисък, отколкото през 2014 г., и че засегнатата сума е била с 8% по-висока; изразява загриженост във връзка с факта, че през 2015 г. по този раздел броят на несвързаните с измама нередности се е увеличил с 28%, а засегнатата сума се е увеличила с 44%;

  35.  изразява дълбока загриженост във връзка с факта, че броят на докладваните свързани и несвързани с измами нередности по Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) се е увеличавал ежегодно в продължение на поне пет последователни години, като броят на докладваните случаи е нараснал от 1 970 през 2011 г. на 4 612 през 2015 г.; все пак отбелязва, че броят на нередностите, засягащи ЕФГЗ, е останал на стабилно равнище с течение на времето (+6% в сравнение с 2014 г. и 10% в сравнение с 2011 г.), а нередностите, свързани с ЕЗФРСР, са се увеличавали непрекъснато; отбелязва, че засегнатата финансова сума е намаляла от 211 милиона евро през 2011 г. на 119 милиона евро през 2012 г., но след това непрекъснато е нараствала до 394 милиона евро през 2015 г., а равнището на докладваните нередности по ЕЗФРСР е стигнало близо до 2% от целия фонд; настоятелно призовава държавите членки с най-голям брой докладвани нередности – Румъния, Италия, Испания, Полша, Унгария, Португалия и Литва, незабавно и ефективно да урегулират положението, за да обърнат тази тенденция;

  36.  изразява съжаление, че повече от две трети от очакваното равнище на грешки за разходите по ЕФРР за 2015 г. са в резултат от липсата на оправдателни документи за обосноваване на разходите и неспазване на правилата за обществените поръчки; посочва, че за да бъде ефективен мониторингът е необходима пълна прозрачност, включително по отношение на подизпълнителите; призовава Комисията и държавите членки незабавно да обърнат внимание на тези недостатъци; призовава Комисията да наблюдава и да направи възможно най-скоро оценка на транспонирането в националните разпоредби на директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/EС за обществените поръчки;

  37.  изразява загриженост във връзка с разликата в броя на нередностите, докладвани от отделните държави членки; посочва, че наличието на голям брой докладвани нередности може да се дължи и на националните системи за контрол, които разполагат с повече възможности за засичане и разкриване на нередности; настоятелно призовава Комисията да продължи да полага всички усилия, за да подкрепя държавите членки за подобряване на нивото и качеството на проверките, включително чрез координационната служба за борба с измамите, както и за приключване на изготвянето на национални стратегии за борба с измамите във всички държави членки;

  38.  приветства факта, че до края на 2015 г. шест държави членки са приели национални стратегии за борба с измамите, и призовава останалите държави членки да приключат бързо текущите процеси по приемане и да разработят свои национални стратегии за борба с измамите;

  39.  изразява дълбока загриженост, че свързаните и несвързаните с измама нередности, отнасящи се до общата политика в областта на рибарството, през 2015 г. са се удвоили в сравнение с 2014 г. и броят им е рекордно висок – 202 случая (19 случая на нередности, свързани с измама, и 183 случая на нередности, несвързани с измама), засягащи сума от 22,7 милиона евро (3,2 милиона евро за случаите, свързани с измама);

  40.  подчертава, че опростяването на административните правила ще намали броя на несвързаните с измама нередности, ще спомогне за установяването на случаи на измама и ще направи средствата на ЕС по-достъпни за бенефициентите;

  41.  изразява съжаление във връзка с факта, че по политиката на сближаване се отчита рязко увеличение на броя на докладваните несвързани с измама нередности, които между 2014 и 2015 г. са се увеличили със 104% за програмните периоди преди 2007 – 2013 г. и със 108% за програмния период 2007 – 2013 г.; все пак отбелязва, че финансовите суми, засегнати от несвързани с измама нередности, са се увеличили с не повече от 9% през 2015 г. в сравнение с 2014 г.; изразява загриженост освен това във връзка с факта, че през 2015 г. броят на свързаните с измама нередности се е увеличил с 21%, а засегнатата сума — със 74%;

  42.  счита, че извършването на сравнителен анализ на данните, съдържащи се в годишния доклад, със съпоставими данни за националните разходни схеми, включително относно нередности и измами, може да помогне за формулиране на целенасочени заключения относно разходването на средства за политиката на сближаване, включително по отношение на потребностите от изграждане на капацитет;

  43.  в тази връзка посочва Специален доклад № l0/2015 г. на Европейската сметна палата, в който се препоръчва, наред с другото, Комисията и държавите членки да инвестират в изготвянето на систематичен анализ на грешките при обществените поръчки, и призовава Комисията да представи на Парламента този подробен анализ; приканва Комисията по-специално да изрази становището си относно повтарящите се грешки и да обясни защо такива грешки не се разглеждат като индикация за потенциално измамни дейности; призовава Комисията да финализира бързо Насоките за обществените поръчки в съответствие с новоприетата Директива за обществените поръчки;

  44.  посочва, че пълната прозрачност при отчитането на разходите е от съществено значение, особено по отношение на инфраструктурните дейности, финансирани директно чрез фондове или финансови инструменти на ЕС; призовава Комисията да предостави на гражданите на ЕС пълен достъп до информацията за съфинансираните проекти;

  45.  изисква подробни обяснения от Комисията относно причините за големия размер на свързаните с измами случаи в областта на научните изследвания и технологичното развитие, иновациите и предприемачеството, който се е увеличил от 6 на 91 докладвани случая годишно за програмния период 2007 – 2013 г. (съответстващи на сума в размер на 263 милиона евро), което представлява над 20% от всички докладвани случаи на измами в областта на политиката на сближаване;

  46.  приветства общия спад на докладваните нередности при предприсъединителната помощ; отбелязва обаче, че броят на нередностите по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП I) непрекъснато нараства, като Турция е източник на 46% от случаите, представляващи 83% от сумата на докладваните нередности; приканва Комисията да разгледа възможността за прилагане на принципа „повече усилия за повече помощ“ в отрицателен смисъл („по-малко усилия за по-малко помощ“), като се има предвид настоящата политическа ситуация в Турция, която създава пряка заплаха за капацитета за усвояване на държавата;

  Установени проблеми и необходими мерки

  По-добро докладване

  47.  изразява съжаление за това, че въпреки многобройните призиви на Парламента за установяване на единни принципи за докладване във всички държави членки, положението остава крайно незадоволително и все още съществуват значителни разлики в броя на свързаните и несвързаните с измами нередности, докладвани от всяка държава членка; счита, че този проблем създава изкривена картина на реалното положение по отношение на броя на извършвани нарушения и защитата на финансовите интереси на ЕС; отново призовава Комисията да положи сериозни усилия за уеднаквяване на различните подходи на държавите членки за предотвратяване, разкриване и докладване на нередности и различните тълкувания при прилагането на правната уредба на ЕС; призовава за създаването на единна система за докладване;

  48.  повтаря призива си към Комисията да разработи система, при която компетентните органи да могат да обменят информация, за да се осигури възможност за извършването на кръстосана проверка на счетоводни записи за операции между две или повече държави членки, с цел предотвратяване на трансгранични измами по отношение на структурните и инвестиционните фондове, като по този начин се гарантира широкообхватен и цялостен подход към защитата на финансовите интереси на държавите членки;

  49.  обръща внимание на заключенията в проекта за сътрудничество, финансиран от програма „Херкулес III“ в областта на борбата с измамите, където Комисията се призовава да представи специално законодателно предложение за взаимна административна помощ по отношение на структурните и инвестиционните фондове, тъй като такъв инструмент за правно сътрудничество е необходим за избягване на рисковете от незаконно присвояване на средства, като за отправна точка се взема текущата средносрочна оценка на прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

  50.  посочва, че при извънредни ситуации, като например използването на финансови средства за бежанци, често има изключения от нормалните процедури за възлагане на обществени поръчки, включващи пряк достъп до финансови средства; призовава Комисията да осъществява по-ефективен надзор върху използването на подобни изключения и широко разпространената практика за разделяне на договори при възлагането на обществени поръчки, така че да не се надвишават праговете, като по този начин се избягват редовните процедури за възлагане на обществени поръчки;

  51.  подкрепя Комисията в подхода ѝ да препоръча засилване на действията на държавите членки, които продължават да докладват много нисък брой нередности, свързани с измами, във връзка с разкриването и/или докладването на измами (Австрия, Белгия, Франция, Литва, Малта, Испания, Швеция и Обединеното кралство), и по-специално на държавите членки, които не са докладвали нито един случай през последните пет години: Словакия и Финландия в областта на селското стопанство и Дания и Люксембург в областта на политиката на сближаване;

  52.  приветства увеличаването на обема на публикуваните от Комисията данни за свързаните и несвързаните с измами нередности, както и за качеството на статистическата оценка на докладваните нередности;

  53.  призовава държавите членки да ратифицират изцяло Директивата на ЕС относно изпирането на пари чрез въвеждането на публичен регистър за действителните собственици на дружествата, включително и тръстовете;

  54.  подчертава, че превенцията следва да включва работа за непрекъснато обучение и подкрепа за персонала, отговарящ за управлението и контрола на финансовите средства в рамките на компетентните органи, както и обмен на информация и най-добри практики между държавите членки; посочва решаващата роля на местните и регионалните органи и на заинтересованите страни в борбата срещу измамите; призовава Комисията и държавите членки да спазват разпоредбите, определящи предварителните условия в политиката на сближаване, по-специално в областта на обществените поръчки; призовава държавите членки да засилят своите усилия в областите, изтъкнати в годишния доклад на Комисията, по-специално що се отнася до обществените поръчки, финансовите престъпления, конфликта на интереси, корупцията, подаването на сигнали за нарушения и определението за измами;

  55.  препоръчва предприемането на стъпки за подобряване на възприемането на мерки за опростяване за периода 2014 – 2020 г. и предвид регулаторната уредба за периода след 2020 г. за европейските структурни и инвестиционни фондове като инструмент за намаляване на риска от нередности в резултат на грешки; подчертава значението на прилагането на принципа на единния одит; счита, че опростяването на правилата и процедурите ще спомогне за намаляване на несвързаните с измами нередности; насърчава държавите членки и техните местни и регионални органи да споделят най-добрите практики в това отношение, като винаги се отчита необходимостта от подходящ баланс между инструментите за бдителност и опростените процедури;

  По-добър контрол

  56.  приветства факта, че предварителните и последващите „проверки на Общността“ засичат все повече случаи на нередности; счита обаче, че е по-лесно загубите да бъдат предотвратени, отколкото възстановени, и че винаги следва да се предвиждат разпоредби за предварителна независима оценка на финансираните проекти; затова настоятелно призовава държавите членки да извършват по-добре предварителните проверки с помощта на Комисията и да използват цялата налична информация с цел предотвратяване на грешки и нередовни плащания, свързани с фондовете на ЕС; в тази връзка припомня, че бюджетните ограничения не могат да бъдат изтъквани като причина за намаляване броя на служителите, занимаващи се с тези предварителни проверки, тъй като предотвратяването на нередностите се изплаща;

  57.  насърчава Комисията да засили допълнително своята надзорна роля чрез одитни, контролни и инспекционни дейности, планове за корективни мерки и писма за ранно предупреждение, с оглед намаляване на нередностите;

  58.  настоятелно призовава Комисията да продължава да прилага своята строга политика за временно прекъсване и спиране на плащанията като превантивна мярка срещу нередностите, засягащи бюджета на ЕС, съгласно съответното правно основание;

  59.  подкрепя програмата „Херкулес III“, която е добър пример за подхода за „оптимално използване на всяко евро“; подчертава значението на тази програма и нейния принос за укрепване на капацитета на митническите органи за контрол по отношение на трансграничната престъпност, както и за предотвратяване достигането до държавите членки на фалшифицирани и контрабандни стоки; призовава Комисията да предостави междинна оценка на резултатите, постигнати по програмата „Херкулес III“ във връзка с нейните цели, и да следи използването и ефективността на безвъзмездните средства, отпускани по програмата;

  60.  призовава Комисията да проучи възможността за задължително използване на инструмента за измерване на риска от измами „Arachne“ от всички държави членки, с цел засилване на мерките за борба с измамите;

  61.  очаква с нетърпение междинната оценка на Комисията през 2018 г., за да се установи дали новата регулаторна структура за политиката на сближаване допълнително предотвратява и намалява риска от нередности, включително от измами, и очаква с нетърпение също така да получи подробна информация относно въздействието на новите разпоредби в областта на управлението и системите за контрол както по отношение на риска от нередности и измами, така и по отношение на общото прилагане на политиката;

  62.  счита, че трябва да се направи оценка на системата за финансов контрол на Кохезионните фондове преди приемането на новата МФР, за да се коригират недостатъците на системата;

  63.  подчертава, че в своята междинна оценка на политиката на сближаване, която трябва да бъде извършена през 2018 г., Комисията следва да отчете необходимостта от предотвратяване и намаляване на риска от нередности, включително такива, свързани с измама; изразява съжаление, че сложните процедури намаляват привлекателността на финансирането от фондовете на ЕС; изисква от Комисията да анализира ползите от въвеждане на стимули за повишаване на ефективността на разходите; призовава Комисията да създаде механизъм за обмен на информация между компетентните национални органи, за да се направи кръстосано сравнение на счетоводната документация за операциите, извършвани между държавите членки, с цел да се подпомогне установяването на евентуални транснационални измами в контекста на Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014 – 2020 г.;

  64.  изразява своята загриженост по отношение на степента на сътрудничество между всички контролни структури в държавите членки; призовава Комисията и държавите членки да подкрепят инициативите за укрепване на капацитета за координиране между контролните структури, по-специално между тези, които действат на първата линия на контрол, в пряк контакт с бенефициентите; изтъква, че измамите и корупцията придобиват все по-транснационален характер; подчертава в тази връзка, че е желателно да се създаде независима европейска прокуратура, за да се защитават финансовите интереси на ЕС, като в същото време се предприемат стъпки, за да се гарантират ясни отношения между тази европейска прокуратура и съществуващите органи на ЕС и се установи ясно разграничение на съответните им правомощия, за да се избегне всяко ненужно припокриване;

  Защита на валутата на ЕС

  65.  приветства факта, че Директива 2014/62/ЕС влезе в сила през 2014 г., като съгласно тази директива действия, извършени умишлено, напр. фалшифициране или подправяне на пари, пускането им в обращение, а също така и подбудителството, помагачеството и опитите да се направи това, се считат за престъпление; изразява съжаление във връзка с факта, че Белгия, Франция и Ирландия все още не са транспонирали директивата в предвидения срок, а именно до 23 май 2016 г.;

  66.  отбелязва, че според Европейската централна банка от въвеждането на еврото през 2002 г. подправените парични знаци са довели до финансови загуби в размер на най-малко 500 милиона евро в икономиката на ЕС до 2016 г.;

  Подаване на сигнали за нередности

  67.  подчертава ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за предотвратяването, разкриването и докладването на измами и необходимостта тези лица да бъдат защитени; приветства факта, че през 2015 г. Комисията стартира „Програмата за обмен на опит“, за да се координират и обменят най-добри практики за предотвратяване на корупцията в сътрудничество с държавите членки;

  68.  подчертава, че корупцията и измамите имат съществено отрицателно въздействие върху финансовите интереси на ЕС и въпреки че ЕС разполага с контролен механизъм на много равнища, ролята на отделното лице е абсолютно незаменима на най-ниското равнище на системата на контрол; подчертава, че поради тази причина за лицата, подаващи сигнали за нередности, трябва да има ясна позиция в законодателните уредби на ЕС и държавите членки, която ясно да определя техните права и задължения; призовава Комисията и държавите членки да гарантират минимално равнище на защита на европейците, подаващи сигнали за нередности;

  69.  приветства факта, че Парламентът, Комисията, Съветът, Съдът, Сметната палата, Европейската служба за външна дейност, Европейският икономически и социален комитет, Комитетът на регионите, Европейският омбудсман и Европейският надзорен орган по защита на данните са въвели вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, в съответствие с членове 22а, 22б и 22в от Правилника за длъжностните лица, и очаква по-нататъшни подобрения във връзка с правилата за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности;

  70.  припомня своята резолюция от 14 февруари 2017 г. относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности[8], и призовава държавите членки и Комисията да приложат своевременно направените в нея препоръки и да информират Парламента относно последващите действия във връзка с тази резолюция; повтаря отново призива си до Комисията спешно да представи законодателно предложение за защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, с цел ефективно предотвратяване и борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;

  Корупция

  71.  отбелязва, че през 2015 г. борбата с корупцията е останала приоритет в рамките на европейския семестър и свързания процес на икономическо управление; приветства предприетите мерки в рамките на тази борба, като например организирането на срещи с националните звена за контакт на държавите членки, стартирането на „Програмата за обмен на опит“ за държавите членки и участието на OLAF от името на Комисията в европейски и международни форуми за борба с корупцията;

  72.  изразява съжаление относно факта, че Комисията вече не чувства нуждата да публикува доклада на ЕС за борба с корупцията, което засегна оценката на мащаба на корупцията през 2015 г.; изразява съжаление, по-конкретно, че това решение е било взето без обсъждане с Парламента; счита, че каквито и да са намеренията на Комисията относно борбата с корупцията, тази отмяна в последния момент изпраща погрешно послание не само на държавите членки, но и на гражданите; напомня освен това на Комисията задълженията ѝ за докладване съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията, по която ЕС е страна, и предложението от страна на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН) и Групата държави срещу корупцията (GRECO) да помагат на Комисията във връзка с това;

  73.  повтаря становището си, че корупцията е огромно предизвикателство за ЕС и държавите членки и че без ефективни антикорупционни мерки тя подкопава икономическите резултати на ЕС, принципите на правовата държава и надеждността на демократичните институции в Съюза;

  74.  настоятелно призовава Комисията да публикува втория доклад за борбата с корупцията и да представя тези доклади редовно, за да информира обществеността за постиженията в борбата с корупцията, наред с останалото в контекста на „Програмата за обмен на опит в борбата с корупцията“;

  75.  разтревожен е от резултатите от проучване, които показват по-висок риск от измами и корупция, когато държавите членки изразходват европейски средства, особено когато делът на европейското финансиране е значително над 50% от общите разходи; поради това счита, че в тези случаи държавите членки не спазват изцяло член 325, параграф 2 от ДФЕС, съгласно който държавите членки трябва да приемат същите мерки за борба с измамата, засягаща финансовите интереси на Съюза, каквито предприемат за борба с измамата, засягаща собствените им финансови интереси; поради това призовава държавите членки да спазват напълно принципа на член 325, параграф 2, а Комисията да гарантира, че наистина го правят;

  76.  повтаря призива си към Комисията да разработи система от строги показатели и лесно приложими единни критерии въз основа на изискванията, изложени в Стокхолмската програма, с оглед измерване на равнището на корупция в държавите членки и оценка на техните политики за борба с корупцията; приканва Комисията да разработи индекс за корупцията, за да позиционира държавите членки; счита, че индексът за корупцията би могъл да представлява солидна основа, която Комисията би могла да използва за определяне на своя специфичен за всяка държава контролен механизъм, когато проверява как са изразходвани средствата на ЕС;

  Разследваща журналистика

  77.  счита, че разследващата журналистика играе ключова роля за стимулиране на необходимото равнище на прозрачност в ЕС и в държавите членки; счита, че разследващата журналистика следва да бъде насърчавана и подкрепяна със законни средства както в държавите членки, така и в ЕС, и подкрепя подготвителното действие за създаване на схема за предоставяне на безвъзмездни средства за трансгранична разследваща журналистика, които ще бъдат разпределяни от организация-посредник, а именно Европейския център за свобода на печата и медиите в Лайпциг;

  Директива за защита на финансовите интереси и Регламент за създаване на Европейска прокуратура

  78.  приветства успешно приключилите преговори по предложението за директива относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (Директивата за защита на финансовите интереси), с включването на измамите с ДДС в нейното приложно поле; отбелязва, че директивата определя видовете измамническо поведение, които трябва да бъдат криминализирани, и предоставя определение за „корупция“;

  79.  припомня своята резолюция от 5 октомври 2016 г. относно Европейската прокуратура и Евроюст[9], която потвърждава отдавнашната подкрепа на Парламента за създаването на ефективна и независима Европейска прокуратура с цел намаляване на настоящото фрагментиране на националните усилия за правоприлагане за защита на бюджета на ЕС; счита, че наличието на ефективна Европейска прокуратура ще укрепи борбата срещу измамите в ЕС, при условие че бъде обезпечена с необходимите правни разпоредби и е в състояние да работи ефективно с другите съществуващи органи на ЕС и органите на държавите членки; припомня, че приложното поле на Директивата за защита на финансовите интереси определя пряко обхвата на мандата на Европейската прокуратура; отбелязва със загриженост различаващите се становища в Съвета относно Европейската прокуратура, както е предвидено в член 86 от ДФЕС; счита, че неговите разпоредби не се прилагат чрез засилено сътрудничество; счита, че Европейската прокуратура може да бъде ефективна само ако приложното ѝ поле обхваща всички държави членки; призовава държавите членки да преразгледат позицията си и да направят всичко възможно, за да постигнат консенсус в Съвета;

  Тютюневи изделия

  80.  посочва решението на Комисията да не поднови споразумението с „Филип Морис Интернешънъл Корпорейшън“ (PMI), което изтече на 9 юли 2016 г.; припомня, че на 9 март 2016 г. ЕП изиска от Комисията да не подновява, удължава или предоговаря споразумението с PMI след датата на изтичането му; счита, че другите три споразумения (с „Бритиш американ табако“ (BAT), „Джапан табако интернешънъл“ (JTI) и „Империъл табако лимитид“ (ITL)) не следва да бъдат подновени;

  81.  настоятелно призовава Комисията да предприеме на равнище ЕС всички необходими мерки за проследяване на тютюневи изделия на PMI и да предприеме правни действия за всяко незаконно изземане на продукти на този производител до пълното прилагане на всички разпоредби на Директивата за тютюневите изделия, така че да не настъпи регулаторен вакуум между изтичането на срока на действие на Споразумението с PMI и влизането в сила на Директивата за тютюневите изделия и Рамковата конвенция за контрол на тютюна;

  82.  отбелязва, че в съответствие с призива на Парламента в неговата резолюция от 9 март 2016 г. относно споразумението за тютюна (споразумението с PMI)[10] Комисията трябва да представи план за действие за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия, включително високия дял немаркови цигари (т.нар. „евтини бели цигари“); настоятелно призовава Комисията да представи на Парламента без по-нататъшно забавяне предложение за такъв план за действие;

  83.  приветства подкрепата на Комисията за своевременното ратифициране на Протокола на СТО за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия, който е първият многостранен правен инструмент за цялостно справяне с проблема с контрабандата на цигари в световен мащаб, и призовава за своевременното му ратифициране и прилагане;

  84.  припомня, че досега са го ратифицирали 25 страни, от които едва седем държави – членки на ЕС и ЕС като цяло; призовава настоятелно държавите – членки на ЕС да ратифицират Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия;

  Разследвания и ролята на OLAF

  85.  изразява съжаление, че въпреки уверенията на OLAF, че прави всичко възможно, за да съкрати продължителността на своите разследвания, от 2012 г. насам продължителността на нейната фаза на разследване се е увеличавала непрекъснато – от 22,5 месеца на 25,1 месеца за приключените случаи и от 17,3 месеца на 18,7 месеца за всички случаи;

  86.  отбелязва ролята на OLAF в рамките на различни съвместни митнически операции за предотвратяване на загуби за бюджета на ЕС и изисква от OLAF да включи в своите бъдещи годишни доклади повече информация и конкретни данни относно своя принос за защитата на приходната част на бюджета на ЕС;

  87.  изразява загриженост относно споменатото в последния годишен доклад на OLAF увеличение на броя на случаите на трансгранични измами; призовава Комисията да извърши оценка на използването на съвместни операции в съответствие с методите и процедурите, които вече са използвани успешно в по отношение на митниците, а също така в разходната част, въз основа на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013;

  88.  подкрепя участието на OLAF в национални и международни срещи във връзка с борбата с измамите, като например Европейската мрежа от звена за контакт срещу корупцията, която през ноември 2015 г. прие Парижката декларация за засилване на борбата с корупцията;

  89.  подчертава, че са направени редица положителни стъпки в провеждането на борба с измамите; приветства в този контекст неотдавнашното създаване към ОЛАФ на ново разследващо звено за европейските структурни и инвестиционни фондове;

  90.  призовава OLAF в своите годишни отчети за дейността да сравнява своите препоръки за възстановяване на финансови средства със сумите, възстановени в действителност;

  91.  припомня, че с оглед на принципа на лоялно взаимно сътрудничество между институциите, принципа на добра администрация и изискването за правна сигурност OLAF и неговият надзорен съвет трябва да организират сътрудничеството си въз основа на работните си протоколи при пълно спазване на приложимите правни разпоредби;

  92.  приветства анализа на OLAF на последващите мерки на държавите членки във връзка със съдебните препоръки на OLAF, направени между 1 януари 2008 г. и 31 декември 2015 г., като обобщение на главните причини за непредприемането на последващи мерки във връзка с неговите препоръки; при все това отбелязва, че събраните в документа данни се отнасят само до съдебните препоръки, без да вземат предвид административните, дисциплинарните и финансовите препоръки, така че не са представителни за цялостните последващи мерки във връзка с препоръките на OLAF; призовава Комисията да даде изчерпателен отговор на неотдавна публикувания анализ на OLAF на последващите мерки на държавите членки във връзка със съдебните препоръки на OLAF и изисква от OLAF да добави към годишния си доклад глава относно последващите действия във връзка с тези препоръки; призовава OLAF, в сътрудничество с Комисията, да предостави подборен анализ, включващ цифри за възстановяването на финансови средства на ЕС;

  93.  изразява съжаление относно факта, че близо една трета (94 от 317) от съдебните препоръки на OLAF, направени между 2008 и 2015 г. до компетентните органи, са били отхвърлени поради недостатъчни доказателства; призовава Комисията да направи оценка как административните разследвания биха могли да бъдат използвани по-добре в съдебните дела; насърчава компетентните органи на държавите членки да предоставят подробна информация относно причините за отхвърлянията, за да може OLAF да адаптира по-добре препоръките си към националните закони;

  94.  счита, че делът на препоръките на OLAF, изпратени до националните органи, които са довели до повдигане на обвинение (около 50%) не е достатъчен; призовава органите на държавите членки да подобрят своето равнище на сътрудничество с OLAF; призовава държавите членки, Комисията и OLAF да определят условия, които гарантират допустимостта на доказателствата, предоставени от OLAF; насърчава органите на държавите членки и OLAF да извършват съвместни разследвания, за да постигнат оптимални резултати;

  95.  настоятелно призовава Комисията, предвид изтичащия мандат на генералния директор на OLAF, да започне незабавно процедура за покана за представяне на предложения за нов генерален директор и да започне процеса на консултация с Парламента;

  96.  призовава Комисията да преразгледа Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета и да представи предложение за засилване на разследващите правомощия на OLAF; препоръчва да бъдат заделени повече средства за OLAF, за да се даде възможност на службата да разследва много повече докладвани случаи на предполагаема измама;

  97.  изразява загрижеността си по отношение на несъответствието между информацията, която OLAF получава от публични и частни източници в държавите членки; призовава Комисията да подкрепя инициативи, които са насочени към увеличаване на събирането на публична информация, и призовава държавите членки да повишат качеството на предоставяните данни;

  98.  отбелязва, че досега съдебните препоръки на OLAF са имали само ограничено изпълнение в държавите членки; счита, че подобно положение не може да се толерира и призовава Комисията да гарантира пълното изпълнение на препоръките на OLAF в държавите членки;

  99.  изразява съжаление във връзка с факта, че съдебните органи на някои държави членки считат препоръките на OLAF, отнасящи се до неправилното разходване на финансови средства от ЕС, за неприоритетни; припомня, че съгласно член 325, параграф 2 от ДФЕС държавите членки приемат същите мерки за борба с измамата, засягаща финансовите интереси на Съюза, каквито предприемат за борба с измамата, засягаща собствените им финансови интереси;

  100.  счита за приоритетно предприемането на мерки по въпроса с лошата комуникация между държавите членки и OLAF; приканва Комисията и държавите членки да насърчават инициативи, които да подобрят комуникацията не само между публичните структури, но и между гражданското общество в държавите членки и OLAF; подчертава, че това е важно във връзка с провеждането на борбата с корупцията в държавите членки;

  o

  o  o

  101.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Надзорния съвет на OLAF.

  • [1]  OВ L 84, 20.3.2014 г, стр. 6.
  • [2]  OВ L 248, 18.9.2013 г, стр. 1.
  • [3]  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
  • [4]  Приети текстове, P8_TA(2016)0403.
  • [5]  OВ L 312, 23.12.1995 г, стр. 1.
  • [6]  Решение на Съда (голям състав) от 8 септември 2015 г., Taricco и др., C-105/14, ECLI:EU:C:2015:555.
  • [7]  Приети текстове, P8_TA(2017)0022.
  • [8]  Приети текстове, P8_TA(2017)0022.
  • [9]  Приети текстове, P8_TA(2016)0376.
  • [10]  Приети текстове, P8_TA(2016)0082.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (26.1.2017)

  на вниманието на комисията по бюджетен контрол

  относно годишния доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба срещу измамите
  (2016/2097(INI))

  Докладчик по становище: Микела Джуфрида

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  приветства годишния доклад на Комисията и припомня, че съвместните усилия на държавите членки и на Комисията за постигането на целта за засилване на регионалното сближаване следва винаги да бъдат съпровождани от защитата на финансовите интереси на ЕС и на държавите членки, като по този начин се гарантира, че парите на данъкоплатците се изразходват правилно и се отчитат напълно; отбелязва, че борбата с нередностите, свързани или несвързани с измама, също така засилва условията за усвояването на фондовете на ЕС и тяхното ефективно управление, като същевременно се подобряват обществените нагласи по отношение на финансираните от ЕС проекти; припомня, че не всички нередности са свързани с измама и че е важно добре да се разграничава грешката от измамата; подчертава, че установяването на малки грешки не следва да води до преустановяване на програмите за финансиране; изисква от държавите членки да разрешат проблемите, свързани с късното докладване за нередности; подчертава, че борбата срещу измамите е съвместна отговорност на държавите членки и Комисията;

  2.  подчертава, че са направени редица положителни стъпки в посока провеждането на борба срещу измамите; приветства в тази връзка неотдавнашното създаване в рамките на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) на ново разследващо звено за европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ Ф) и създаването във всяка държава членка на координационна служба за борба с измамите (АFCOS); припомня, че голямото процентно увеличение (21%) на нередностите при структурните фондове и Кохезионния фонд, свързани с измама през 2015 г., би могло да се дължи основно на факта, че плащанията за програмните периоди преди 2007 – 2013 г. са били почти финализирани; отбелязва, че повечето от нередностите в политиката на сближаване се отнасят до Европейския фонд за регионално развитие; подчертава, че 371 нередности в политиката на сближаване, определени като свързани с измама, и 10 322 нередности, определени като несвързани с измама, съобщени за 2015 г., представляват нарушения, които са установени и за които са били или предстои да бъдат приети коригиращи мерки;

  3.  счита, че извършването на сравнителен анализ на данните, съдържащи се в годишния доклад, със съпоставими данни за националните разходни схеми, включително относно нередности и измами, може да помогне за формулиране на целенасочени заключения относно разходването на средства за политиката на сближаване, включително по отношение на потребностите от изграждане на капацитет;

  4.  подчертава необходимостта от увеличаване на усилията, насочени към ранното установяване на всякакви видове нередности; призовава Комисията и държавите членки да пристъпят към хармонизация на класифицирането, установяването и докладването на нередности между държавите членки; припомня належащата необходимост от по-добро използване на наличната информация в държавите членки с цел установяване на измами; при все това приветства превантивните и корективните мерки, предприети от Комисията с цел избягване на нередности, свързани и несвързани с измама; призовава за по-тясно сътрудничество между държавите членки и националните органи с цел намаляване на броя на нередностите и за засилване на предотвратяването на измами;

  5.  подчертава необходимостта от структурирана координация между управляващите органи и органите за борба с измамите, както и значението на координацията и обмена на най-добри практики между държавите членки и между самите държави членки, с цел да се хармонизира във възможно най-голяма степен подходът към справянето с измамите; приветства усилията на държавите членки за приемане на обща стратегия за борба с измамите и призовава Комисията да увеличи усилията за разширяване на стратегията, така че да обхване всички държави членки; подчертава, че както се изтъква в Годишния доклад за 2015 г. за дейността на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ (REGIO) на Комисията причината за повечето прекъсвания и временни преустановявания на оперативните програми се дължи на пропуски в организацията на органите за управление и контрол, в проверките на управлението от първо ниво, в одитната следа и използването на инструментите за финансов инженеринг;

  6.  подчертава, че като се има предвид липсата на европейско определение за понятието „измама“ и наличието на различни правни системи, данните относно съобщените и след това установени като измами нередности не могат да бъдат използвани за статистически цели, за да се класифицира мащабът на проблема с измамите в държавите членки;

  7.  оценява усилията на държавите членки да установяват, оценяват и докладват нередности и да прилагат ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите; подчертава, че действията за борба с измамите спомагат за насърчаване на развитието; призовава Комисията да използва също така техническа помощ, с цел да съдейства за укрепването на техническия и административния капацитет на управляващите органи, за да се гарантират ефективни системи за контрол, включително чрез въвеждане на по-опростени и по-прозрачни начини за кандидатстване, които да бъдат в състояние да намалят рисковете от измами и да гарантират, че всяка загуба може да бъде възстановена; препоръчва подобряване на прозрачността на всички равнища на управление на проектите; насърчава Комисията и държавите членки да продължават в същата посока, като в системите и процедурите за контрол включват постепенно систематичното използване на компютърни инструменти за провеждане на борба с нередностите; призовава Комисията да изготви и приеме специални насоки за оказване на помощ на националните органи при установяването на нередности;

  8.  препоръчва допълнително засилване и насърчаване на децентрализирани подходи за прилагането на програмите и мерките в областта на политиката на сближаване с цел повишаване на ангажираността и отговорността на място, в близост до гражданите, с цел избягване на измамите; насърчава Комисията да продължи да извършва оценка на използването на инструментите за анализ на риска Arachne в държавите членки с цел засилване на проверките на управлението;

  9.  призовава Комисията да засили превантивните си действия; приветства във връзка с това създаването на система за ранно откриване на рискове и призовава по-конкретно за укрепване на техническия и административен капацитет на управляващите органи, за да се осигурят системи за по-строг контрол, които да са в състояние да намалят риска от измами и да повишат способността за разкриването им, включително в по-слабо развитите региони, без да налагат излишна финансова и административна тежест;

  10.  подчертава, че превенцията следва да включва работа за непрекъснато обучение и подкрепа за персонала, отговарящ за управлението и контрола на измамите в рамките на компетентните органи, както и обмен на информация и най-добрите практики между държавите членки; припомня решаващата роля на местните и регионалните органи и на заинтересованите страни в борбата срещу измамите; призовава Комисията и държавите членки да спазват изцяло разпоредбите, определящи предварителните условия в политиката на сближаване, по-специално в областта на обществените поръчки; призовава държавите членки да засилят своите усилия в областите, изтъкнати в годишния доклад на Комисията, по-специално що се отнася до обществените поръчки, финансовите престъпления, конфликта на интереси, корупцията, подаването на сигнали за нарушения и определението за измами;

  11.  подчертава, че за периода 2008 – 2014 г. от общо 816 нередности, съобщени от държавите членки като съмнения за измама, само 87 (10 %) са определени от ОЛАФ като действителни измами; подчертава, че несвързаните с измами нередности често се дължат на недостатъчното познаване на сложни правила и изисквания и често се дължат на сложността на процедурите и на изискванията; призовава държавите членки да увеличат усилията си, за да се подобри контролът на качеството на информацията, представена от Системата за управление на нередностите (СУН), по-специално по отношение на описанието на установените нередности, съответните приоритетни области, както и локализирането на проектите и действията, засегнати от измами и нередности;

  12.  препоръчва предприемането на стъпки за подобряване на възприемането на мерки за опростяване за периода 2014 – 2020 г. и предвид регулаторната рамка за периода след 2020 г. за европейските структурни и инвестиционни фондове като инструмент за намаляване на риска от нередности в резултат на грешки; подчертава значението на прилагането на принципа на единния одит; счита, че опростяването на правилата и процедурите ще спомогне за намаляване на несвързаните с измами нередности; насърчава държавите членки и техните местни и регионални органи да споделят най-добрите практики в това отношение, като винаги се отчита необходимостта от правилен баланс между инструментите за бдителност и опростените процедури;

  13.  подчертава, че в своята междинна оценка на политиката на сближаване, която ще се проведе през 2018 г., Комисията следва да отчете необходимостта от предотвратяване и намаляване на риска от нередности, включително такива, свързани с измама; изразява съжаление, че сложните процедури намаляват привлекателността на финансирането от фондовете на ЕС; отправя искане към Комисията да анализира ползите от въвеждане на стимули за повишаване на ефективността на разходите; призовава Комисията да създаде механизъм за обмен на информация между компетентните национални органи, за да се направи кръстосано сравнение на счетоводната документация за операциите, извършвани между държавите членки, с цел да се подпомогне установяването на евентуални транснационални измами в контекста на новата МФР за периода 2014 – 2020 г.;

  14.  подчертава необходимостта от започване на провеждането на комуникационни и образователни кампании на всички официални езици на ЕС и предприемане на мерки за повишаване на осведомеността с цел информиране на гражданите относно ефективността на прилаганите мерки за борба с измамите, така че да се избегне погрешно разбиране на процентите на грешки и броя на извършените измами; препоръчва подобряване на прозрачността и улесняване на достъпа до информацията за нередностите; подчертава значението на по-ефективния обмен на информация между държавите членки;

  15.  изразява загрижеността си по отношение на степента на сътрудничество между всички контролни структури в държавите членки; призовава Комисията и държавите членки да подкрепят инициативите за укрепване на капацитета за координиране между контролните структури, по-специално между тези, които действат на първата линия на контрол, в пряк контакт с бенефициентите. припомня, че измамите и корупцията придобиват все по-транснационален характер; подчертава в тази връзка, че е важно да се създаде независима европейска прокуратура, за да се защитават финансовите интереси на Европейския съюз, като в същото време се гарантира по-точното определяне на отношенията между тази европейска прокуратура и другите съществуващи органи на ЕС и се установи ясно разграничение на съответните им правомощия, за да се избегне всяко ненужно припокриване.

  16.  обмисля да разгледа въпроса с лошата комуникация между държавите членки и OLAF; приканва Комисията и държавите членки да насърчат инициативи, които да подобрят комуникацията не само между публичните структури, но и между гражданското общество в държавите членки и OLAF; подчертава, че това е важно във връзка с провеждането на борбата с корупцията в държавите членки;

  17.  изразява загрижеността си по отношение на несъответствието между информацията, която OLAF получава от публични и частни източници в държавите членки; призовава Комисията да подкрепи инициативите, които са насочени към увеличаване на събирането на публична информация, и призовава държавите членки да повишат качеството на предоставяните данни.

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  24.1.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  28

  0

  8

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Jens Nilsson, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Andor Deli, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Maurice Ponga, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Iuliu Winkler

  СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (9.12.2016)

  на вниманието на комисията по бюджетен контрол

  относно годишния доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба срещу измамите
  (2016/2097(INI))

  Докладчик по становище: Катерина Киничи

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  изразява необходимостта Комисията да публикува своя втори доклад относно борбата срещу корупцията, който трябваше да бъде публикуван в началото на 2016 г.;

  2.  изразява своята загриженост относно значителното повишаване (с 18% на годишна база) на равнището на докладваните измами и относно възходящата тенденция, отчетена през последните три години, което показва необходимостта от допълнителни действия на политиката с цел защита на финансовите интереси на ЕС;

  3.  потвърждава отново, че координацията и сътрудничеството на равнището на ЕС и между органите на ЕС и компетентните органи на държавите членки могат да генерират истинска добавена стойност в борбата срещу измамите;

  4.  приветства положителните примери за добро сътрудничество между националните органи, Евроюст и Европол в борбата срещу измамите и организираната престъпност;

  5.  изразява дълбока загриженост във връзка с бюджетните съкращения и последващото намаляване на митническия персонал, което в момента се извършва в някои държави членки;

  6.  припомня, че ефективният митнически контрол е ключов елемент в защитата на финансовите интереси на ЕС и че бюджетните мерки не следва да възпрепятстват органите на държавите членки да изпълняват задачите си;

  7.   подчертава, че лицата, подаващи сигнали за нередности, имат важна роля за защитата на финансовите интереси на ЕС, като откриват, съобщават за и предотвратяват възможни измами по отношение на разходите на бюджета на ЕС; поради това призовава Комисията да предприеме в най-кратък срок законодателни действия с цел създаване на европейска рамка за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности;

  8.  отправя отново своя призив към Съвета незабавно да възстанови преговорите с Парламента във връзка с Директивата относно защитата на финансовите интереси на Съюза (Директива за защита на финансовите интереси); припомня, че Директивата за защита на финансовите интереси е основно средство в борбата срещу измамите, корупцията, изпирането на пари и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на ЕС; счита, че с оглед на решението на Съда на Европейския съюз по дело Taricco и др. (C-105/14) включването на ДДС в обхвата на директивата е неизбежно и наложително, тъй като измамите с ДДС са свързани с организираната престъпност и водят до изтичане на средства от Европейския съюз;

  9.  подчертава необходимостта всички съответни органи на държавите членки, включително митническите органи, и съответните агенции на Съюза, в т.ч. Европейската служба за борба с измамите (OLAF), в пълна степен да си сътрудничат и редовно да обменят информация, за да помогнат за отстраняване на пропуските в борбата срещу измамите с ДДС; във връзка с това призовава държавите членки редовно да докладват на Комисията за открити измами и всички нови форми на нередности;

  10.  припомня, че приемането на Директивата за защита на финансовите интереси е основна предпоставка за приемането на предложението за регламент относно създаването на Европейска прокуратура, чиято цел е да създаде прокуратура на Съюза за разследване, наказателно преследване и предаване на съд на извършителите на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС;

  11.  насърчава Съвета да определи окончателно позицията си относно Европейската прокуратура, за да даде възможност за приемане във възможно най-кратък срок на Регламента относно създаването на Европейска прокуратура, като вземе под внимание позицията, приета от Парламента в неговата резолюция от 5 октомври 2016 г.; припомня, че Парламентът отправи искане да бъде напълно информиран по време на цялата процедура и че той ще трябва да даде одобрението си за договорения в Съвета текст;

  12.  отново изтъква, че Европейската прокуратура трябва да бъде независима и че трябва да ѝ се предоставят достатъчни средства, за да действа ефикасно, ефективно и бързо, както и че тя трябва да действа в пълно съответствие с процесуалните права на заподозрените и обвиняемите лица; призовава Съвета да противодейства на евентуалните вредни последици от т.нар. „национално звено“, като включи разпоредба, която да позволява дерогация от националното звено въз основа на съображения, свързани с доброто функциониране на Европейската прокуратура; подчертава необходимостта от това разделянето на правомощия между Европейската прокуратура и държавите членки да е ясно и съвместимо с ролята на Европейската прокуратура като орган на Съюза; посочва, че създаването на Европейската прокуратура ще изисква ефективна координация с Евроюст, Европол и OLAF; насърчава държавите членки да предвидят в съответствие със своите национални закони подходящи процедури за лицата, подаващи сигнали за нередности, за да разкриват информация за възможни нередности, засягащи финансовите интереси на Съюза; във връзка с това отбелязва, че новият Регламент за Евроюст ще играе важна роля за осигуряване на функционирането на тези структури;

  13.  насърчава Комисията да поощрява засилен обмен на най-добри практики, да насърчава правни и оперативни средства за анализиране на успешни разследвания за борба срещу измамите, както и да насърчава хармонизирани практики за разкриване на измами в рамките на целия Съюз.

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  5.12.2016

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  42

  3

  3

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Marina Albiol Guzmán, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Petr Ježek, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Josep-Maria Terricabras

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

  Reimer Böge, Peter Jahr, Hilde Vautmans, Martina Werner

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  27.3.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  17

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Joachim Zeller

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Benedek Jávor, Julia Pitera

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Barbara Kudrycka, Jarosław Wałęsa, Lieve Wierinck

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  17

  +

  ALDE

  EFDD

  S&D

  VERTS/ALE

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Lieve Wierinck

  Ingeborg Gräßle, Barbara Kudrycka, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Marco Valli, Jarosław Wałęsa, Joachim Zeller

  Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski

  Benedek Jávor, Bart Staes

  0

  -

  0

  0

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“