Procedura : 2016/2098(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0161/2017

Teksty złożone :

A8-0161/2017

Debaty :

PV 27/04/2017 - 3
CRE 27/04/2017 - 3

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0138

SPRAWOZDANIE     
PDF 677kWORD 74k
5.4.2017
PE 587.516v02-00 A8-0161/2017

w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2015

(2016/2098(INI))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Nedzhmi Ali

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2015

(2016/2098(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając roczne sprawozdanie z działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie finansowe za 2015 r. i sprawozdanie statystyczne za 2015 r. Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

–  uwzględniając sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2015 r. w sprawie zrównoważonego rozwoju, w sprawie opartej na trzech filarach oceny operacji EBI w UE oraz w sprawie wyników osiągniętych w 2015 r. poza UE,

–  uwzględniając sprawozdania roczne Komitetu Kontroli i Audytu za 2015 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego dotyczące zwalczania nadużyć finansowych w 2015 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie w sprawie wdrażania polityki przejrzystości EBI w 2015 r. oraz sprawozdanie dotyczące ładu korporacyjnego za 2015 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie z działalności jednostki EBI ds. nadzoru zgodności z prawem za rok 2015,

–  uwzględniając plany działań grupy EBI na lata 2014–2016, 2015–2017, 2016–2018 oraz operacyjny plan działań EFI na lata 2014–2016,

–  uwzględniając art. 3 i 9 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

–  uwzględniając art. 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 i 309 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), załączony do niego Protokół (nr 5) w sprawie statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także załączony do TFUE Protokół (nr 28) w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,

–  uwzględniając Protokół (nr 1) do TFUE w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej,

–  uwzględniając regulamin wewnętrzny Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

–  uwzględniając swoje rezolucje z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2012(1), z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2013(2), z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014(3),

–   uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2011/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie upoważnienia EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich na lata 2007–2013(4) oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 670/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany decyzji nr 1639/2006/WE ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) oraz rozporządzenia (WE) nr 680/2007 ustanawiającego ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych(6) (dotyczące etapu pilotażowego inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020”),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 listopada 2014 r. pt. „Plan inwestycyjny dla Europy” (COM(2014)0903),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych(7),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 lipca 2015 r. pt. „Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rola krajowych banków prorozwojowych we wspieraniu planu inwestycyjnego dla Europy” (COM(2015)0361),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 1 czerwca 2016 r. zatytułowany „Europa znów inwestuje. Wnioski z realizacji planu inwestycyjnego dla Europy” (COM(2016)0359),

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 14 września 2016 r. w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (COM(2016)0597), (SWD(2016)0297) i (SWD(2016)0298),

–  uwzględniając przeprowadzoną przez EBI ocenę działania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) z września 2016 r.,

–  uwzględniając opinię nr 2/2016 Trybunału Obrachunkowego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia służącego zwiększeniu i przedłużeniu EFIS,

–  uwzględniając sprawozdanie specjalne nr 19/2016 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Wykonywanie budżetu UE za pośrednictwem instrumentów finansowych – wnioski na przyszłość z okresu programowania 2007–2013”,

–  uwzględniając przeprowadzony przez firmę Ernst & Young audyt ad-hoc z dnia 8 listopada 2016 r. dotyczący stosowania rozporządzenia (UE) 2015/1017 („rozporządzenie w sprawie EFIS”),

–  uwzględniając porozumienie trójstronne z września 2016 r. między Komisją, Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,

–  uwzględniając pismo Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 22 lipca 2016 r.,

–  uwzględniając art. 52 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0161/2017),

A.  mając na uwadze, że na EBI ciąży traktatowy obowiązek wnoszenia wkładu w integrację UE, spójność gospodarczą i społeczną oraz rozwój regionalny przez specjalne instrumenty inwestycyjne, takie jak kredyty, kapitał własny, gwarancje, programy finansowania zgodnie z systemem podziału ryzyka, oraz usługi doradcze;

B.  mając na uwadze, że EBI, jako największy publiczny kredytodawca na świecie, działa na międzynarodowych rynkach kapitałowych, oferując konkurencyjne warunki klientom, a także korzystne warunki wsparcia strategii politycznych i projektów UE;

C.  mając na uwadze, że Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) powinny odgrywać kluczową rolę w uzupełnianiu interwencji EBI jako specjalistyczny instrument UE na rzecz kapitału podwyższonego ryzyka oraz gwarancji służących głównie wsparciu MŚP oraz integracji europejskiej i spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

D.  mając na uwadze, że istnieją trzy różne sprawozdania sporządzone przez Parlament Europejski na temat działalności EBI: sprawozdanie z działalności finansowej EBI (przygotowywane przez Komisję Gospodarczą i Monetarną i Komisję Budżetową), sprawozdanie z kontroli działalności finansowej EBI (przygotowywane przez Komisję Kontroli Budżetowej) oraz sprawozdanie z wdrażania EFIS (przygotowywane przez Komisję Gospodarczą i Monetarną i Komisję Budżetową);

Ε.  mając na uwadze, że w postanowieniach umów EBI podpisywanych przez grupę EBI i jej kontrahentów są zawarte środki ochrony przed nadużyciami finansowymi, w tym oszustwami podatkowymi i praniem pieniędzy, a także przed ryzykiem związanym z finansowaniem terroryzmu; mając na uwadze, że EBI wymaga od swoich kontrahentów przestrzegania wszystkich mających zastosowanie przepisów; mając na uwadze, że na podstawie wyników badania due diligence EBI powinien wprowadzać dodatkowe postanowienia umowne dotyczące szczególnych zagadnień związanych z przejrzystością i uczciwością;

F.  mając na uwadze, że EBI funkcjonuje jako podmiot wdrażający strategię „UE 2020” i inicjatywy przewodnie, zapewniając stosowanie inwestycji publicznych w sposób zastępczy lub korygujący w przypadku luk na rynku finansowym oraz inicjując nowe unijne czynniki napędowe wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy;

G.  mając na uwadze, że efekt katalityczny pozyskiwania funduszy przez EBI jest kluczowym elementem definiowania wartości dodanej UE i zapewniania, aby Europa pozostała wiodącym podmiotem na świecie, ze wszystkimi atrybutami gospodarki klasy światowej pod względem konkurencyjności, innowacji, infrastruktury i atrakcyjności;

H.  mając na uwadze, że inwestycje EBI stanowią pakiet ekologicznych bodźców służący dużo lepszemu przygotowaniu UE do tego, by pozostać miejscem pełnym możliwości i sprostać wyzwaniom globalnej konkurencji gospodarczej;

I.  mając na uwadze, że plan inwestycyjny dla Europy jest częścią szerszej strategii zmierzającej do odwrócenia negatywnego trendu obserwowanego w inwestycjach publicznych i prywatnych, dzięki zmobilizowaniu nowej, prywatnej płynności finansowej do zasilenia gospodarki realnej, z myślą o promowaniu długoterminowych, strategicznych i zrównoważonych inwestycji w całej Unii;

J.  mając na uwadze, że obecnie dostępna jest coraz większa liczba instrumentów finansowych zaprojektowanych i promowanych przez EBI, od PPP po sekurytyzację; mając na uwadze, że takie instrumenty mogą wiązać się z ryzykiem doprowadzenia do uspołeczniania strat i prywatyzacji zysków;

K.  mając na uwadze, że finansowanie przez EBI operacji poza UE wspiera głównie cele polityki zewnętrznej UE, jednocześnie zwiększając wyeksponowanie Unii i rozpowszechniając jej wartości oraz przyczyniając się do utrzymania stabilności państw trzecich;

L.  mając na uwadze, że należy ciągle skupiać uwagę na rozwijaniu najlepszych praktyk dotyczących polityki i zarządzania EBI w zakresie wyników oraz dobrego zarządzania i przejrzystości;

M.  mając na uwadze, że EBI, wdrażając EFIS, powinien utrzymać rating na poziomie potrójnego A, będący podstawowym atutem jego modelu biznesowego, a także wysokiej jakości solidny portfel aktywów z rzetelnymi projektami inwestycyjnymi;

N.  mając na uwadze, że EBI nie podjął jeszcze wszystkich niezbędnych środków w reakcji na zalecenia i wezwania zawarte w rezolucjach Parlamentu w sprawie rocznych sprawozdań Europejskiego Banku Inwestycyjnego z poprzednich lat;

Zwiększenie zrównoważenia polityki inwestycyjnej EBI

1.  odnotowuje, że w 2015 r. zatwierdzono operacje opiewające na 77,5 mld EUR (w porównaniu do 77 mld EUR w 2014 r.), z czego 69,7 mld EUR zostało przeznaczonych na państwa członkowskie, a 7,8 mld EUR na państwa spoza UE;

2.  z zadowoleniem przyjmuje sprawozdania roczne EBI za 2015 r. i przedstawione w nich osiągnięcia, a także wysiłki podjęte w celu lepszej prezentacji i sprawozdawczości w odniesieniu do wkładu (lub dodatkowości) i rezultatów EBI;

3.  przypomina apel Parlamentu o przedstawienie bardziej kompleksowego i zharmonizowanego rocznego sprawozdania w celu ułatwienia orientacji co do jakości i oceny w odniesieniu do całej działalności EBI i priorytetów kredytowych; domaga się, by EBI w dalszym ciągu przedkładał coraz precyzyjniejsze informacje dotyczące konkretnych i osiągniętych skutków gospodarczych, społecznych i środowiskowych, a także wartości dodanej jego działań w państwach członkowskich i poza UE;

4.  podkreśla, że wszystkie działania finansowane przez EBI muszą stanowić część ogólnej strategii UE i priorytetowych obszarów polityki, zdefiniowanych w strategii „Europa 2020”, instrumencie EBI na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz Pakcie na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, oraz muszą być z nimi stale zgodne, przy jednoczesnym uwzględnieniu kryteriów wydajności gospodarczej, społecznej i finansowej, a także wpływu na środowisko, w celu zapewnienia spójnego wdrażania polityki UE;

5.  podkreśla potrzebę przedstawienia konkretnych i zwięzłych informacji o tym, w jaki sposób inwestycje zewnętrzne EBI przyczyniły się do osiągnięcia priorytetów EU oraz rozwoju pod względem budowania zdolności w regionach;

6.  zdecydowanie zachęca EBI do kontynuowania podejmowanych przez niego wysiłków zmierzających do zniwelowania luk inwestycyjnych, rynkowych i sektorowych oraz do inwestowania w projekty i działania odznaczające się rzeczywistą wartością dodaną na potrzeby osiągnięcia większej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE, wzmocnienia środowiska sprzyjającego inwestycjom, zwiększenia zatrudnienia oraz przywrócenia zrównoważonego wzrostu gospodarczego w całej UE;

7.  przypomina, że wspieranie ożywienia gospodarczego, zrównoważonego wzrostu i większej spójności jest celem nadrzędnym oraz że EBI powinien lepiej przewidywać wyzwania strukturalne, w szczególności te związane z ponownym uprzemysłowieniem Europy oraz gospodarką opartą na wiedzy i gospodarką cyfrową, w celu tworzenia nowych możliwości gospodarczych, innowacji, rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i lepszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii zgodnie z celami polityki ochrony środowiska, polityki przeciwdziałania zmianie klimatu i polityki energetycznej; podkreśla, że proces ponownego uprzemysłowienia musi być realizowany z uwzględnieniem konieczności tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości, a także różnych aspektów charakteryzujących europejską gospodarkę, niemniej zawsze w zgodzie z ochroną środowiska oraz ochroną zdrowia pracowników i obywateli;

8.  jest zdania, że EBI, definiując działania inwestycyjne i decyzje dotyczące finansowania, powinien systematycznie zwracać uwagę na gospodarcze, społeczne i środowiskowe skutki średnio- i długoterminowe, szczególnie w odniesieniu do aspektów transgranicznych; uważa za konieczne, aby EBI inwestował zarówno w duże, jak i małe zrównoważone projekty o systemowym znaczeniu w perspektywie długoterminowej, które tworzą wartość dodaną na szczeblu regionalnym i unijnym;

9.  podkreśla, że rzetelność finansowanych projektów powinna z definicji być oceniana nie tylko w kontekście znaczenia gospodarczego, lecz także z równie dużym naciskiem na zrównoważenie środowiskowe i społeczne oraz znaczenie polityczne, transgraniczne i regionalne tych projektów; przypomina, że podstawową zasadą przewodnią musi pozostać nadawanie priorytetu w obrębie działalności kredytowej EBI projektom o wyraźnych i zrównoważonych rezultatach i wyraźnym wpływie na wzrost gospodarczy i zatrudnienie;

10.  uznaje, że EBI jest kluczowym podmiotem potrzebnym do rewitalizacji gospodarki UE, zwiększenia poziomu zatrudnienia i pobudzenia wzrostu gospodarczego w państwach członkowskich oraz maksymalizacji skuteczności i dobrego stosunku wartości do ceny w odniesieniu do dostępnych zasobów finansowych, przez wykorzystanie instrumentów odnawialnych, czyli przez efekt mnożnikowy funduszy gwarancyjnych i stosowanie dźwigni finansowej;

11.  uważa, że istnieje potrzeba zapewnienia odpornej, zrównoważonej i stabilnej unijnej strategii finansowania w celu przyspieszenia ożywienia gospodarczego, podniesienia poziomu zatrudnienia oraz niesienia pomocy określonym sektorom gospodarki i regionom słabiej rozwiniętym; przypomina o potrzebie skupienia się na inwestycjach produkcyjnych wywierających zauważalny wpływ, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej, i wzmocnienia sektora pierwotnego, badań naukowych, infrastruktury i zatrudnienia; uważa, że projekty powinny być wybierane na podstawie ich własnej wartości, ich potencjału umożliwiającego tworzenie wartości dodanej dla UE jako całości i skutecznej dodatkowości, nawet jeśli charakteryzują się wyższym profilem ryzyka;

12.  powtarza w tym kontekście, że należy upubliczniać więcej informacji o poszczególnych projektach finansowanych bezpośrednio lub pośrednio w ramach działalności kredytowej EBI, a zwłaszcza o ich wartości dodanej i oczekiwanym wpływie gospodarczym na każde państwo członkowskie;

13.  ponownie wyraża zaniepokojenie dotyczące zdefiniowania zrównoważonej strategii charakteryzującej się dynamicznym, uczciwym i przejrzystym rozmieszczeniem geograficznym projektów i inwestycji w poszczególnych państwach członkowskich, przy uwzględnieniu szczególnego nacisku na kraje i regiony słabiej rozwinięte; zauważa, że 73 % wszystkich kredytów udzielonych przez EBI w 2015 r. (51 mld EUR) jest skoncentrowane w sześciu państwach członkowskich, co pokazuje, że nie wszystkie państwa członkowskie i regiony mogą w równym stopniu korzystać z możliwości inwestycyjnych;

14.  wspiera inicjatywy EBI dotyczące zapewnienia instytucjom zarządzającym i pośrednikom finansowym wspólnej pomocy technicznej w terenie, w tym ukierunkowanych szkoleń w ramach platformy fi-compass;

15.  zachęca EBI do zintensyfikowania polityki komunikacyjnej wobec potencjalnych interesariuszy i inwestorów prywatnych na temat dostępnych źródeł i instrumentów finansowania, a także wobec obywateli – na temat osiągniętych rezultatów;

16.  wzywa EBI i Komisję do szerszego upowszechniania oferowanych przez nie możliwości finansowania oraz wsparcia i doradztwa, do zwiększenia finansowania projektów realizowanych przez organy lokalne i regionalne oraz MŚP, a także do ułatwienia dostępu do finansowania z EBI oraz łączenia dotacji z pożyczkami i instrumentami finansowymi; wzywa Komisję, aby wspierała opracowywanie programów szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów przez wzmocnienie roli instytucji zarządzających w dostarczaniu informacji, wskazówek i porad dla beneficjentów końcowych;

17.  uważa, że zasadnicze znaczenie ma, aby EBI utrzymał swój rating na poziomie potrójnego A, w celu zachowania dostępu do międzynarodowych rynków kapitałowych na najlepszych warunkach otrzymania kredytu i w celu przekazania dalej tych korzyści w ramach swojej strategii inwestycyjnej i warunków udzielania kredytu; apeluje do EBI o rozwijanie swojej kultury ryzyka w celu poprawy skuteczności, a także komplementarności i synergii między jego interwencjami a poszczególnymi strategiami politycznymi UE;

18.  wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z ogólnie wyższymi kosztami i opłatami w funduszach zarządzanych przez EBI/EFI w ramach zarządzania dzielonego, ujawnionymi przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w sprawozdaniu specjalnym nr 19/2016 pt. „Wykonywanie budżetu UE za pośrednictwem instrumentów finansowych – wnioski na przyszłość z okresu programowania 2007–2013”, oraz zachęca Trybunał do przeprowadzenia podobnej kontroli także w odniesieniu do bieżącego okresu;

Monitorowanie wpływu EBI w ramach wdrażania kluczowych obszarów polityki publicznej

19.  zwraca uwagę na sprawozdanie na temat wyników i wpływu operacji EBI w obrębie UE w 2015 r. na podstawie opartej na trzech filarach metody oceny, z myślą o ocenieniu rezultatów spodziewanych, monitorowaniu rezultatów bieżących i pomiarze wpływu czterech kluczowych celów polityki publicznej, mianowicie innowacji i umiejętności (22,7 % umów EBI w 2015 r., opiewających na 15,8 mld EUR), finansowania MŚP i spółek o średniej kapitalizacji (28,5 % umów, czyli 19,8 mld EUR), infrastruktury (24,5 %, czyli 17,1 mld EUR) oraz środowiska (24,3 %, czyli 16,9 mld EUR); odnotowuje, że uwzględniono wybór produktów i efektów dla nowych zatwierdzonych operacji w celu zilustrowania spodziewanych rezultatów, lecz w sprawozdaniu brakuje informacji o monitorowaniu bieżących wyników, a także o osiągniętej skali oddziaływania;

20.  ubolewa, że w sprawozdaniu rocznym na temat operacji EBI w obrębie UE w 2015 r. brakuje informacji o spodziewanych i osiągniętych rezultatach operacji banku w odniesieniu do jego dwóch przekrojowych celów polityki, mianowicie działań w dziedzinie klimatu i spójności; wyraża zaniepokojenie w związku z faktem, że w 2015 r. EBI nie osiągnął przewidywanego poziomu 30 % inwestycji na cele spójności (w obrębie UE osiągnięto 25,2 %) oraz że prognozowane wykonanie na 2016 r. (27 %) również jest niższe od docelowego poziomu 30 %; zdecydowanie zachęca EBI do ponownego uznania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej za kluczowy cel polityki publicznej oraz do przedstawiania sprawozdań wyraźnie odnoszących się do osiągnięć w tym zakresie;

21.  ubolewa również, że aktualizacja metodyki opartej na trzech filarach w celu dostosowania jej do wymogów rozporządzenia w sprawie EFIS nie doprowadziła do harmonizacji sprawozdawczości EBI w zakresie operacji w obrębie UE z jego sprawozdawczością w zakresie operacji poza UE, ani do uwzględnienia analitycznych i ogólnych informacji o konkretnych rezultatach osiągniętych w UE; apeluje o ujawnianie obszerniejszych informacji na poziomie projektów przez zapewnienie publicznego dostępu do arkuszy oceny projektów opartej na trzech filarach oceny oraz na ramach pomiaru wyników;

22.  podkreśla, że ambitna strategia inwestycyjna musi być połączona z jasnymi instrumentami monitorowania i sprawozdawczości, które będą gwarantować zarządzanie wynikami;

23.  wzywa EBI do ciągłego kładzenia nacisku na kontrolę wyników za pomocą oceny wyników i udowodnionego wpływu; zachęca EBI do dalszego definiowania swoich wskaźników monitorowania, a konkretnie wskaźników dotyczących dodatkowości, z myślą o ocenie wpływu na możliwie wczesnym etapie tworzenia projektu oraz zapewnieniu Radzie Dyrektorów wystarczających informacji na temat spodziewanego wpływu, szczególnie w odniesieniu do wkładu w strategie polityczne UE;

24.  uznaje złożony charakter monitorowania rosnącego portfela i serii różnorodnych projektów, a w konsekwencji ogólnego zarządzania wskaźnikami; zachęca EBI do wzmożenia wysiłków w celu zapewnienia należytego monitorowania;

25.  zachęca EBI do bardziej aktywnej postawy wobec państw członkowskich w celu zapewnienia usług z zakresu budowania zdolności oraz usług doradczych bezpośrednio beneficjentom na potrzeby przygotowywania wielkoskalowych projektów inwestycyjnych przez poprawę współpracy z odpowiednimi organami krajowymi lub zdecentralizowanymi bądź krajowymi bankami prorozwojowymi;

Systemy finansowania dla MŚP

26.  przypomina, że EBI pełni na całym świecie obowiązki polegające na zapewnieniu atrakcyjności UE na arenie światowej przez wspieranie sprzyjającego klimatu inwestycyjnego dla działalności gospodarczej i przedsiębiorstw;

27.  uznaje centralną rolę MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w zwiększaniu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego UE oraz poszczególnych państw członkowskich; popiera wysiłki EBI zmierzające do zwiększenia wsparcia wszelkiego rodzaju MŚP (przedsiębiorstw na etapie początkowym, przedsiębiorstw typu start-up, od mikroprzedsiębiorstw do średnich przedsiębiorstw, klastrów biznesowych), ze szczególnym uwzględnieniem nowych modeli biznesowych oferujących ludziom młodym możliwości zatrudnienia o dużym potencjale; w związku z tym wzywa EBI do podjęcia koniecznych wysiłków w celu zapewnienia pełnej realizacji inicjatywy dotyczącej MŚP;

28.  odnotowuje, że wsparcie EBI dla MŚP wyniosło w 2015 r. około 36,6 % jego puli środków finansowych, wywołując efekt dźwigni o finansowej wartości 39,7 mld EUR dla finansowania MŚP oraz wspierając 5 milionów miejsc pracy;

29.  z zadowoleniem przyjmuje starania EFI, dzięki którym inicjatywa na rzecz MŚP odniosła sukces aktualnie w sześciu państwach (Hiszpania, Włochy, Bułgaria, Finlandia, Rumunia, Malta), które mają skorzystać z ok. 8,5 mld EUR nowych pożyczek dla MŚP na korzystnych warunkach; wzywa państwa członkowskie do wdrożenia inicjatywy na rzecz MŚP na szerszą skalę, biorąc pod uwagę, że może ona ograniczyć ryzyko dla pośredników finansowych; z zadowoleniem przyjmuje zatem wniosek Komisji dotyczący przedłużenia inicjatywy na rzecz MŚP do 2020 r.; podkreśla jednak, że inicjatywa na rzecz MŚP powinna odgrywać większą rolę, ponieważ finansowanie MŚP ma zasadnicze znaczenie dla wspierania wzrostu i tworzenia miejsc pracy w UE, zwłaszcza po zakończeniu kryzysu gospodarczo-finansowego; wzywa EBI do monitorowania i szerszego korzystania z instrumentu sekurytyzacji; ponadto wzywa do udoskonalenia polityki komunikacyjnej EBI i warunków administracyjnych inicjatywy na rzecz MŚP; wzywa EFI do publikacji sprawozdania zawierającego szczegółowe informacje na temat sukcesów i porażek tego programu;

30.  z zadowoleniem przyjmuje uruchamianie nowych instrumentów uzgodnionych przez EBI i Komisję, takich jak instrument finansowania prywatnego na rzecz efektywności energetycznej (PF4EE), inicjatywa dotycząca MŚP i instrumenty finansowe programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), które mają przyczynić się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”; zwraca uwagę na działania EFI, w szczególności na instrumenty finansowe COSME (Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw) oraz InnovFin, które skorzystały z EFIS w 2015 r., podwajając kwotę gwarantowanych przez siebie kredytów;

31.  zachęca EBI do zwiększenia profilu ryzyka swoich interwencji, w szczególności w przypadku wspierania MŚP, które podejmują ryzyko lub ewoluują w obszarach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji gospodarczej lub obszarach, w których brakuje stabilizacji; uważa również, że sektor MŚP i jego dostęp do finansowania stanowi powtarzający się i długoterminowy cel do osiągnięcia i dalszego wzmacniania;

Innowacje

32.  popiera wszelkie zachęty na rzecz innowacji opartych na rynku, na rozwoju społeczności lokalnych i na ochronie środowiska, zapewniające jednocześnie utrzymanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i poszanowanie zasobów; popiera zachęty wspierające UE w ambicji, by stać się cyfrową i opartą na wiedzy gospodarką o obiegu zamkniętym, oraz w utrzymaniu jej konkurencyjności;

33.  odnotowuje, że EBI finansuje już inwestycje w badania i rozwój realizowane przez unijne przedsiębiorstwa z sektora bezpieczeństwa, dotyczące technologii cywilnych i podwójnego zastosowania; jest zdania, że jeśli chodzi o technologie podwójnego zastosowania, EBI powinien przede wszystkim wspierać inwestycje uzasadnione komercjalizacją w zastosowaniach cywilnych – przykłady projektów EBI tego typu obejmują już inwestycje w badania i rozwój dotyczące dostaw zaopatrzenia na statki powietrzne i kosmiczne, systemów radarowych, bezpieczeństwa cybernetycznego i bezpieczeństwa w chmurze, mikroelektroniki i szczepionek;

34. zauważa, że kredyty na innowacyjne projekty w 2015 r. opiewały na rekordową kwotę 18,7 mld EUR, i z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EBI kładzie większy nacisk na inwestycje w innowacje;

35.  zauważa, że EBI, dzięki dalszemu wspieraniu technologii cywilnych i podwójnego zastosowania, mógłby zwiększyć swoje wsparcie dla unijnego sektora bezpieczeństwa w swoich ustalonych ramach prawnych; obejmuje to operacje korzystające z EFIS;

Infrastruktura

36.  zachęca EBI do dalszego wspierania planu w zakresie infrastruktury opartego na wydajnych projektach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w sektorach transportu i energii, wykorzystując do tego celu zasoby własne oraz finansowanie dłużne w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich kompatybilności z celami polityki na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianie klimatu oraz z rozwojem regionalnym; wzywa EBI do opracowania nowych instrumentów finansowych służących tworzeniu infrastruktury i realizacji robót w ramach strategii makroregionalnych;

37.  z zadowoleniem przyjmuje poziom finansowania takich celów, jak spójność gospodarcza i społeczna (17 634 mld EUR) oraz rewitalizacja obszarów wiejskich i miejskich (5 467 mld EUR), a ponadto proponuje jego utrzymanie; uznaje to finansowanie za istotne uzupełnienie polityki spójności i europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; podkreśla znaczenie prowadzenia regularnego dialogu z instytucjami zarządzającymi w celu wytworzenia synergii i komplementarności między tymi dwoma instrumentami;

38.  wzywa EBI, Komisję oraz organy krajowe, regionalne i lokalne wraz z krajowymi bankami i instytucjami prorozwojowymi do zacieśnienia wzajemnej współpracy w celu stworzenia większej synergii między funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi a instrumentami finansowymi i pożyczkami EBI oraz do zmniejszenia obciążeń administracyjnych, uproszczenia procedur, zwiększenia zdolności administracyjnych, pobudzania rozwoju terytorialnego i spójności, a także podniesienia poziomu wiedzy na temat funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz finansowania z EBI; uważa, że dostępnych jest niewiele informacji na temat instrumentów łączonych w ramach projektów i programów polityki spójności EBI; zwraca się do EBI o wywiązywanie się ze swojej roli jako instytucji publicznej i o najwyższy poziom ambicji w zakresie rozliczalności, przejrzystości i widoczności, aby uniknąć niejasności; wzywa EBI, aby opracował politykę informowania o swojej działalności, w tym działalności doradczej, tak aby wszystkie formy rządów i wszyscy beneficjenci mogli mieć dostęp do jego programów;

39.  podkreśla, że zwiększone wykorzystanie instrumentów finansowych w polityce spójności wymaga silniejszego zaangażowania Parlamentu Europejskiego w kontrolę działań EBI, co umożliwiałoby też lepszą ocenę konsekwencji i oddziaływania prac EBI;

40.  wzywa państwa członkowskie do pełnego wykorzystania środków przyznanych im w ramach funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz dodatkowości, uzupełniając w ten sposób pożyczki i instrumenty finansowe EBI; ponadto domaga się łączenia dotacji z finansowaniem z EBI na większą skalę i z lepszym wynikiem, aby umożliwić lepsze wykorzystanie dźwigni finansowej funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; domaga się, by EBI przewodził temu procesowi, ponieważ dysponuje fachową wiedzą i ponosi odpowiedzialność wobec udziałowców, co pomoże uzyskać zwrot z inwestycji;

41.  wzywa EBI do zwiększenia finansowania spójności gospodarczej i społecznej, a także celów z zakresu rozwoju obszarów miejskich, przy dalszym wspieraniu tradycyjnych i innowacyjnych sektorów w UE; ponadto wzywa do opracowania we współpracy z państwami członkowskimi specjalnych instrumentów finansowych wspierających wdrażanie makroregionalnych planów działania i strategii;

Inwestycje związane ze środowiskiem i klimatem

42.  zachęca EBI do skupienia swoich działań w dziedzinie klimatu na zrównoważonym charakterze projektów międzysektorowych w kontekście celów COP21 oraz do wspierania ekspansji energii ze źródeł odnawialnych i efektywnego gospodarowania zasobami; odnotowuje, że finansowanie energii ze źródeł odnawialnych sięgnęło 3,4 mld EUR;

43.  apeluje do EBI, aby ponownie ocenił, czy słusznie poświęca szczególną uwagę projektom związanym z infrastrukturą gazową, zwłaszcza mając na uwadze, że zapotrzebowanie na gaz w Europie maleje, a jednocześnie zarysowują się nowe plany budowy gazociągów i terminali skroplonego gazu ziemnego; wyraża obawę, że inwestycje EBI w infrastrukturę gazową mogą prowadzić do inwestycji w aktywa osierocone;

44.  uważa za konieczny dalszy rozwój rynku zrównoważonych ekologicznych projektów, przez wspieranie przede wszystkim tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, szczególnie za pośrednictwem rynku obligacji ekologicznych;

Wkład EBI w zarządzanie problemami globalnymi

45.  odnotowuje zwiększenie upoważnienia EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich z 10 do 27 mld EUR, z dodatkową kwotą opcjonalną w wysokości 3 mld EUR; przypomina o potrzebie ciągłego utrzymywania spójności tego upoważnienia z celami polityki zewnętrznej UE, w szczególności w odniesieniu do poszanowania praw obywatelskich w państwach, które otrzymują finansowanie; ponawia apel do Trybunału Obrachunkowego o opracowanie sprawozdania specjalnego w sprawie dostosowania zewnętrznych interwencji kredytowych EBI i ich wyników do polityki UE;

46.  z zadowoleniem przyjmuje zdolność EBI do szybkiego dostosowania się do wyzwań międzynarodowych; apeluje do EBI o dalsze wspieranie polityki zewnętrznej UE i reagowanie w sytuacjach kryzysowych związanych z globalnym wyzwaniem, jakim jest migracja, przez uwzględnienie aspektu rozwojowego oraz przez promowanie odporności gospodarczej;

Monitorowanie wartości dodanej i dodatkowości EFIS

47.  odnotowuje, że celem EFIS jest wykorzystanie do 2018 r. dźwigni finansowej za pośrednictwem EBI na łączną kwotę 315 mld EUR w dodatkowych inwestycjach i nowych projektach w ramach gospodarki realnej; zauważa, że zatwierdzono 97 projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych oraz 192 umów w sprawie finansowania MŚP, co reprezentuje łącznie spodziewane inwestycje w wysokości 115,7 mld EUR;

48.  uznaje, że wdrażanie EFIS gwałtownie zmieniło profil i model biznesowy EBI pod względem procesów i monitorowania podpisów i umów;

49.  odnotowuje, że w celu pełnego wykorzystania dodatkowej zdolności do ponoszenia ryzyka grupa EBI opracowuje różne nowe produkty, które umożliwią podejmowanie większego ryzyka (np. dług podporządkowany, inwestycje kapitałowe, dzielenie ryzyka z bankami), i dokonała przeglądu swojej polityki ryzyka kredytowego i kryteriów kwalifikowalności, tak aby umożliwić większą elastyczność; odnotowuje, że EBI zwiększa swoje wsparcie dla innowacyjnych spółek lub projektów infrastrukturalnych, jak ma to miejsce w przypadku wsparcia EFIS; zauważa, że EBI może wspierać większą liczbę takich ryzykownych projektów, bez uszczerbku dla zasad prawidłowego zarządzania;

50.  przypomina, że celem EFIS jest zidentyfikowanie wyróżniających się, prawdziwie innowacyjnych i bardziej ryzykownych –w porównaniu do pozostałych istniejących instrumentów finansowych EBI – profili projektów z nowymi kontrahentami z sektora prywatnego, przy jednoczesnym osiągnięciu znacznej transgranicznej europejskiej wartości dodanej we wdrażaniu wybranych projektów oraz skutecznego wkładu w istniejące wspólne cele polityki UE;

51.  uznaje, że EFIS jest instrumentem rynkowym; przypomina jednak, że wszystkie państwa członkowskie muszą wypracować odpowiednie zdolności pozwalające na jego wykorzystanie;

52.  zauważa, że we wdrażaniu serii projektów EFIS należy uwzględnić najszerszy możliwy zasięg geograficzny, z korzyścią dla celów spójności i zrównoważonego rozwoju; zwraca się do EBI o skorygowanie obecnej nierównowagi geograficznej w obrębie Unii i koncentracji sektorowej portfela EFIS, mianowicie w segmencie infrastruktury i innowacji oraz w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, przez zintensyfikowanie działalności doradczej na rzecz opracowywania projektów w państwach członkowskich oraz pomocy technicznej za pośrednictwem Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI), przez uwzględnienie zwiększenia liczby sektorów kwalifikujących się do finansowania z EFIS lub przez lepsze dostosowanie rodzaju i wielkości projektów do potrzeb rynku w państwach członkowskich;

53.  apeluje do EBI o uważne analizowanie w procesie wyboru rzeczywistej dodatkowości i nowej dynamiki zgodnej z wielkością efektu mnożnikowego, który może być różny w poszczególnych projektach, szczególnie w dziedzinach, w których EBI lub EFI nie były jeszcze zaangażowane, w przypadkach niedoskonałości rynku lub w nieoptymalnych sytuacjach inwestycyjnych;

54.  odnotowuje, że wykorzystanie dźwigni finansowej różni się w poszczególnych projektach, głównie ze względu na ich skalę, stopień złożoności i korelację między ważnymi wyzwaniami sektorowymi a oczekiwaniami beneficjentów końcowych w kontekście niedostatku środków publicznych; jest zdania, że założenie przeciętnego efektu dźwigni wynoszącego x15 można mierzyć dopiero na koniec cyklu inwestycyjnego, z uwzględnieniem specyfiki danych sektorów; uważa również, że skuteczności interwencji nie ocenia się wyłącznie na podstawie potencjału instrumentów finansowych, lecz także mierzalnych rezultatów;

55.  apeluje do EBI o zwrócenie szczególnej uwagi na zasadę dodatkowości i o zapewnienie odpowiednich jakościowych informacji zarządczych na temat wdrażania deklarowanych celów EFIS, z wykazaniem ich skutecznej dodatkowości i wpływu w porównaniu do poziomów referencyjnych, lecz także w świetle przedłużenia EFIS na okres po 2017 r.;

56.  uważa, że dla mobilizacji kapitału sektora prywatnego ważne jest, aby EBI uwalniał inwestorów od części ryzyka związanego z potencjalnymi projektami; zachęca również EBI do zwiększania zarówno atrakcyjności EFIS, jak i eksponowania go w wytycznych inwestycyjnych i projektach, które mają być finansowane, przez dalsze opracowywanie skuteczniejszej polityki zwiększania świadomości wśród potencjalnych inwestorów prywatnych;

57.  odnotowuje, że EFIS (za pośrednictwem segmentu MŚP) – obok zdolności EBI i EFI do udzielania pożyczek – jest ważnym narzędziem służącym zapewnieniu finansowania uzupełniającego dla MŚP, tj. do 75 mld EUR całkowitych inwestycji, dla których katalizatorem był EFIS w ciągu trzech lat;

58.  wzywa Komisję do stworzenia stałej europejskiej platformy gwarancji w ramach EFIS, aby ułatwić dostęp MŚP do finansowania oraz umożliwić oferowanie lepszych produktów gwarancyjnych i kredytowych opartych na gwarancjach europejskich;

59.  apeluje do EBI o skorzystanie z możliwości, jaką oferuje EFIS pod względem zwiększenia finansowania na rzecz mniejszych, pozasieciowych, zdecentralizowanych projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, w których biorą udział obywatele i społeczności i które mają problemy z pozyskaniem finansowania z innych źródeł;

60.  zauważa też nasilenie działań specjalnych EBI w ujęciu ilościowym w następstwie pierwszego roku wdrażania EFIS, co odzwierciedla ewolucję ostrożnej kultury ryzyka i polityki kredytowej EBI;

61.  podkreśla, ze względów związanych z rozliczalnością, że konieczne jest opracowanie regularnej oceny inwestycji nastawionych na rezultaty, za pomocą tabeli wyników zawierającej wskaźniki opracowane przez komitet inwestycyjny, w celu zidentyfikowania projektów właściwie ukierunkowanych pod względem ich wkładu we wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy oraz uzyskania obiektywnego przeglądu ich dodatkowości, wartości dodanej i spójności ze strategiami politycznymi Unii lub innymi klasycznymi operacjami EBI; apeluje do EBI o ujawnienie informacji, jakie wyniki, według tabeli wskaźników EFIS, uzyskały projekty objęte gwarancją EFIS;

62.  odnotowuje, że na przyszłość EBI pozostaje otwarty na dyskusję ze służbami Parlamentu na temat dalszych ustaleń, które można by zaplanować, aby osiągnąć bardziej zorganizowane, mniej rozdrobnione podejście do dialogu pomiędzy Parlamentem a EBI; EBI i Parlament obecnie pracują nad sprawnym zawarciem formalnego porozumienia w sprawie EFIS, które obejmie postanowienia dotyczące całej wymiany informacji – w tym roczne sprawozdanie w sprawie EFIS przedkładane Radzie i Parlamentowi;

Pogłębienie przejrzystości, rozliczalności, rzetelności i kontroli wewnętrznej EBI jako wstępny warunek poprawy ładu korporacyjnego

63.  uważa, że rozszerzonej roli gospodarczej EBI, jego zwiększonej zdolności do inwestowania i wykorzystaniu budżetu UE w celu zagwarantowania operacji EBI musi towarzyszyć większa przejrzystość i pogłębiona rozliczalność, tak aby zadbać o prawdziwą kontrolę społeczną jego działalności, wyboru projektów i priorytetów w zakresie finansowania;

64.  zachęca EBI do regularnej aktualizacji mapy ryzyka dla działalności i adaptowania swojej kultury ryzyka z uwzględnieniem swojego najnowszego modelu biznesowego i zwiększającej się wartości portfela związanej z wdrażaniem nowych instrumentów wraz z EFIS, różnych innych instrumentów, platform inwestycyjnych oraz instrumentów podziału ryzyka; w związku z tym zachęca też EBI, aby w swojej mapie ryzyka uwzględnił również wymiary inne niż finansowy, takie jak społeczna lub środowiskowa wartość dodana; z zadowoleniem przyjmuje w tym kontekście wdrażanie ram ostrożnościowych związanych z gotowością do podejmowania ryzyka, w celu wzmocnienia monitorowania ryzyka oraz nadzoru nad pochodzeniem ryzyka, odpowiedzialnością z nim związaną oraz zarządzaniem ryzykiem; przypomina o potrzebie opracowania jednolitych i jednorodnych ram kontroli;

65.  z zadowoleniem przyjmuje dobrą jakość portfela kredytowego EBI, z udziałem kredytów z utratą wartości na poziomie 0,3 % całkowitego portfela kredytowego EBI, co potwierdza konsekwentnie ostrożną politykę zarządzania ryzykiem i utrzymywanie mocnej zdolności kredytowej na międzynarodowych rynkach finansowych;

66.  z zadowoleniem przyjmuje, że polityka przejrzystości EBI jest oparta na zasadzie ujawniania informacji i że każdy może uzyskać dostęp do dokumentów i informacji EBI; przypomina swoje zalecenie publikowania na stronie internetowej EBI dokumentów, które nie są poufne, takich jak plany działalności za poprzednie lata, porozumienia międzyinstytucjonalne i memoranda, oraz apeluje do EBI, aby na tym nie poprzestał, lecz nadal stale poszukiwał nowych sposobów doskonalenia i podnosił poprzeczkę;

67.  z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie w sprawie wdrażania polityki przejrzystości grupy EBI za 2015 r. i zbliżający się przegląd polityki EBI dotyczącej informowania o nieprawidłowościach;

68.  przypomina, że przejrzystość we wdrażaniu strategii politycznych UE nie tylko prowadzi do wzmocnienia ogólnej rozliczalności korporacyjnej i wiarygodności EBI, zapewniając jasny przegląd rodzaju pośredników finansowych i beneficjentów końcowych, lecz także przyczynia się do zwiększenia skuteczności i zrównoważenia finansowanych projektów, obok podejścia zerowej tolerancji dla nadużyć finansowych i korupcji w jego portfelu kredytowym; apeluje, aby EBI wdrożył nowy system wczesnego ostrzegania i wykluczania przewidziany przez Komisję Europejską;

69.  zauważa z niepokojem, że EBI, choć udziela finansowania w wysokości trzy razy większej niż Bank Światowy, wykluczył z finansowania jedynie trzy podmioty, podczas gdy Bank Światowy wykluczył ich 820; w celu zaradzenia tej sytuacji wzywa EBI do przyłączenia się do sieci innych banków publicznych w zakresie wykluczania, obejmującej Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR);

70.  powtarza swój apel o zwiększenie przejrzystości interwencji EBI podczas współdziałania z pośrednikami finansowymi i beneficjentami w celu unikania kontrahentów o negatywnej historii, kontrahentów wpisanych na czarną listę i kontrahentów mających potencjalne powiązania z jurysdykcjami niechętnymi współpracy, podmiotami zajmującymi się działalnością offshore lub przestępczością zorganizowaną; uważa, że stosowanie kryteriów wyboru pośredników finansowych i posiadanie aktualnych informacji na temat własności rzeczywistej danej spółki, w tym powiernictw, fundacji i rajów podatkowych, to najlepsze praktyki, według których należy stale postępować; zachęca EBI do dalszego wzmocnienia warunków umownych przez włączenie klauzuli lub wzmianki o zasadach dobrego zarządzania w celu zniwelowania ryzyka związanego z uczciwością i reputacją;

71.  sugeruje, że EBI powinien pójść w ślady Międzynarodowej Korporacji Finansowej (MKF) Grupy Banku Światowego i powinien zacząć ujawniać informacje o podprojektach obarczonych wysokim ryzykiem, które finansuje za pośrednictwem banków komercyjnych (głównych pośredników / podmiotów finansowych wykorzystywanych przez EBI do finansowania MŚP);

72.  z zadowoleniem przyjmuje regularne spotkania ze społeczeństwem obywatelskim i konsultacje publiczne dotyczące opracowywania strategii politycznych EBI;

73.  apeluje o coraz wyższy poziom przejrzystości zapewnianej w ramach polityki ujawniania informacji EBI, w odniesieniu do jego organów zarządzających, w szczególności przez ujawnianie protokołów posiedzeń Rady Dyrektorów EBI i EFI lub komitetu inwestycyjnego EFIS oraz w odniesieniu do projektów leżących w interesie publicznym korzystających z gwarancji budżetowej UE i mających wpływ na terytoria i obywateli UE; uważa, że ujawnianie tablicy wyników zawierającej wskaźniki jest dobrą praktyką w odniesieniu do każdej operacji oraz w odniesieniu do ocen wpływu na środowisko i społeczeństwo na poziomie projektów lub podprojektów;

74.  ponownie wzywa do upublicznienia informacji dotyczących systemu wykonawstwa i podwykonawstwa i do zapewnienia łatwego dostępu do nich, a w każdym razie do zapewnienia Parlamentowi dostępu do informacji i dokumentacji finansowej w tym zakresie;

75.  z zadowoleniem przyjmuje aktywność wykazywaną przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie sprawowania kontroli publicznej nad EBI; jest poważnie zaniepokojony stwierdzonymi niedociągnięciami w istniejących mechanizmach EBI mających zapobiegać ewentualnym konfliktom interesów w jego organach zarządzających; w związku z tym domaga się, by EBI uwzględnił zalecenia Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i dokonał zmiany swojego kodeksu postępowania w najwcześniejszym możliwym terminie w celu lepszego zapobiegania konfliktom interesów w jego organach zarządzających oraz potencjalnym problemom związanym z przepływem pracowników między sektorem publicznym a prywatnym;

76.  uważa, że wiceprezesi EBI nie powinni nadal odpowiadać za projekty realizowane w ich krajach pochodzenia z uwagi na wyraźną możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz fakt, że państwa członkowskie, których obywatele są wiceprezesami EBI, stanowią jedynie mniejszość;

77.  z zadowoleniem przyjmuje przegląd zasad biura ds. mechanizmu rozpatrywania skarg, a także odnowienie protokołu ustaleń między Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich a EBI; zwraca się do EBI o wyjaśnienie opóźnienia w rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących przeglądu polityk i procedur w zakresie jego mechanizmu rozpatrywania skarg; zwraca uwagę, że taki przegląd oferuje możliwość dalszego zwiększania niezależności i wydajności mechanizmu rozpatrywania skarg z myślą o ustanowieniu mechanizmu zapewniającego systematyczny przepływ informacji bezpośrednio między biurem ds. mechanizmu rozpatrywania skarg a dyrektorami; podkreśla, że kierownictwo EBI powinno przedkładać Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Parlamentowi coroczne sprawozdania wskazujące, jak zalecenia pochodzące z mechanizmu rozpatrywania skarg są uwzględniane w politykach i praktykach banku; podkreśla także, że szef biura ds. mechanizmu rozpatrywania skarg powinien raz w roku przedkładać Parlamentowi sprawozdanie z działalności biura oraz ocenę tego, w jaki sposób bank wdraża zalecenia biura;

78.  zwraca się do EBI o dołożenie wszelkich starań w walce z uchylaniem się od opodatkowania, oszustwami podatkowymi, unikaniem opodatkowania, nielegalną działalnością i praniem pieniędzy za pomocą polityki w dziedzinie jurysdykcji nieprzejrzystych i niechętnych współpracy (NCJ) oraz ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML-CFT);

79.  zachęca EBI do utrzymywania regularnej współpracy z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi za pomocą wymiany informacji o rezultatach ich badań due diligence w ujęciu korporacyjnym lub podatkowym lub przeglądu zasady „znaj swojego klienta” oraz do przedstawiania Parlamentowi i opinii publicznej corocznych sprawozdań na temat wdrażania polityki dotyczącej jurysdykcji niechętnych współpracy;

80.  uważa, że zewnętrzny nadzór ostrożnościowy EBI wymaga szczególnej rozwagi, jak stwierdził Parlament w swoich wcześniejszych rezolucjach;

81.  odnotowuje zawarcie we wrześniu 2016 r. zaktualizowanego porozumienia trójstronnego między EBI, Komisją i Trybunałem Obrachunkowym oraz apeluje do Trybunału o przeprowadzenie kontroli wykonania zadań w odniesieniu do operacji EBI w różnych sektorach – w przypadkach gdy wiążą się one z wykorzystaniem środków z budżetu UE – pod względem ich skuteczności i efektywności;

82.  apeluje do Komisji, aby w terminie do czerwca każdego roku, począwszy od 2018 r., przedkładała sprawozdanie z wykonania za okres od początku bieżących WRF i z uwzględnieniem aktualnej sytuacji, w tym osiągniętych rezultatów, w odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych zarządzanych i wdrażanych przez Grupę EBI, które funkcjonują z wykorzystaniem środków z budżetu UE, mając na celu wykorzystanie tego sprawozdania w procedurze udzielania absolutorium;

83.  apeluje do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) o włączenie do jego sprawozdania rocznego informacji o sprawach związanych z EBI;

Działania następcze w wyniku zaleceń Parlamentu

84.  apeluje do EBI o przedstawienie sprawozdania w sprawie aktualnej sytuacji i statusu wcześniejszych zaleceń wydanych przez Parlament w jego corocznych rezolucjach, szczególnie w odniesieniu do wpływu jego działalności kredytowej;

85.  apeluje do EBI o zmianę polityki w zakresie zapobiegania zakazanym praktykom w ramach działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego i zniechęcania do stosowania tych praktyk, która powinna w sposób nieodwołalny stanowić, że EBI musi zaprzestać finansowania projektów objętych trwającymi dochodzeniami w sprawie korupcji i nadużyć finansowych prowadzonymi na szczeblu krajowym bądź przez OLAF lub zatwierdzania dalszych wypłat kredytów na rzecz takich projektów;

o

o o

86.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Teksty przyjęte, P7_TA (2014)0201.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0183.

(3)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0200.

(4)

Dz.U. L 280 z 27.10.2011, s. 1.

(5)

Dz.U. L 135 z 8.5.2014, s. 1.

(6)

Dz.U. L 204 z 31.7.2012, s. 1.

(7)

Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1.


OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (7.2.2017)

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie rocznego sprawozdania z kontroli działalności finansowej EBI za 2015 r.

(2016/2098(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ivan Jakovčić

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.    przyjmuje do wiadomości zatwierdzenie przez EBI w 2015 r. nowych operacji na kwotę 77,5 mld EUR (z czego 69,7 mld EUR przypada na działania wewnątrz Unii, a 7,8 mld EUR poza nią) w obszarach innowacji, MŚP, infrastruktury i środowiska, a także na wsparcie na potrzeby zakwaterowania uchodźców oraz inwestycji w regionach dotkniętych kryzysem uchodźczym; ponadto przyjmuje do wiadomości, że w 2015 r. ze środków EFIS sfinansowano 126 projektów na kwotę 7,5 mld EUR, uruchamiając inwestycje na kwotę 50 mld EUR;

2.    uznaje znaczenie inwestycji EBI w momencie poważnego kryzysu gospodarczo-finansowego, który ma poważne konsekwencje dla tradycyjnych systemów kredytowych;

3.    zwraca się do EBI i do Komisji o zapewnienie większej pomocy technicznej w celu udzielania dalszego wsparcia w dziedzinie zdolności administracyjnych i zarządzania projektami, tak aby uprościć dostęp do finansowania i ułatwiać realizację inwestycji na różnych obszarach Unii Europejskiej; dostrzegając znaczenie państw członkowskich będących głównymi udziałowcami EBI, apeluje także o udzielenie wsparcia państwom członkowskim, które mają niewielki udział w finansowaniu EBI, zwłaszcza w zakresie usług doradczych i analitycznych, zarządzania projektami oraz działań na rzecz budowania zdolności, tak aby zapewnić zrównoważony geograficznie przydział finansowania w celu uniknięcia wzrostu dysproporcji między regionami, przy jednoczesnym zachowaniu oceny wniosków w oparciu o kryteria merytoryczne;

4.    z zadowoleniem przyjmuje poziom finansowania takich celów, jak spójność gospodarcza i społeczna (17 634 mld EUR) oraz rewitalizacja obszarów wiejskich i miejskich (5 467 mld EUR), a ponadto proponuje jego utrzymanie; uznaje to finansowanie za istotne uzupełnienie polityki spójności i europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; podkreśla znaczenie prowadzenia regularnego dialogu z instytucjami zarządzającymi w celu wytworzenia synergii i komplementarności między tymi dwoma instrumentami;

5.    uznaje, że jakość portfela pożyczek pozostaje na wysokim poziomie dzięki przyjętym strategiom ostrożnego zarządzania ryzykiem; zwraca się jednak do EBI o zwiększenie jego apetytu na ryzyko i zapewnienie tym samym efektywniejszych skutków ekonomicznych o szerszym zasięgu przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu portfela pożyczek, również dzięki ściślejszej koordynacji z krajowymi organami będącymi gwarantami preferencyjnych pożyczek dla programów inwestycyjnych, które są spójne z celami rozwoju wspieranymi przez EBI; zaznacza, że nie należy dopuszczać do tego, aby instrumenty finansowe, w tym pożyczki, zastępowały dotacje;

6.    wzywa EBI, Komisję oraz organy krajowe, regionalne i lokalne wraz z krajowymi bankami i instytucjami prorozwojowymi do zacieśnienia wzajemnej współpracy w celu stworzenia większej synergii między funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi a instrumentami finansowymi i pożyczkami EBI oraz do zmniejszenia obciążeń administracyjnych, uproszczenia procedur, zwiększenia zdolności administracyjnych, pobudzania rozwoju terytorialnego i spójności, a także podniesienia poziomu wiedzy na temat funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz finansowania z EBI; uważa, że dostępnych jest niewiele informacji na temat instrumentów łączonych w ramach projektów i programów polityki spójności EBI; zwraca się do EBI o wywiązywanie się ze swojej roli jako instytucji publicznej i o najwyższy poziom ambicji w zakresie rozliczalności, przejrzystości i widoczności, aby uniknąć niejasności; wzywa EBI, aby opracował politykę informowania o swojej działalności, w tym działalności doradczej, tak aby wszystkie formy rządów i wszyscy beneficjenci mogli mieć dostęp do jego programów;

7.    podkreśla, że zwiększone wykorzystanie instrumentów finansowych w polityce spójności wymaga silniejszego zaangażowania Parlamentu Europejskiego w kontrolę działań EBI, co umożliwiałoby też lepszą ocenę konsekwencji i oddziaływania prac EBI;

8.    z zadowoleniem przyjmuje starania EFI, dzięki którym inicjatywa na rzecz MŚP odniosła sukces aktualnie w sześciu państwach (Hiszpania, Włochy, Bułgaria, Finlandia, Rumunia, Malta), które mają skorzystać z ok. 8,5 mld EUR nowych pożyczek dla MŚP na korzystnych warunkach; wzywa państwa członkowskie do wdrożenia inicjatywy na rzecz MŚP na szerszą skalę, biorąc pod uwagę, że może ona ograniczyć ryzyko dla pośredników finansowych; z zadowoleniem przyjmuje zatem wniosek Komisji dotyczący przedłużenia inicjatywy na rzecz MŚP do 2020 r.; podkreśla jednak, że inicjatywa na rzecz MŚP powinna odgrywać większą rolę, ponieważ finansowanie MŚP ma zasadnicze znaczenie dla wspierania wzrostu i tworzenia miejsc pracy w UE, zwłaszcza po zakończeniu kryzysu gospodarczo-finansowego; wzywa EBI do monitorowania i szerszego korzystania z instrumentu sekurytyzacji; ponadto wzywa do udoskonalenia polityki komunikacyjnej EBI i warunków administracyjnych inicjatywy na rzecz MŚP; wzywa EFI do publikacji sprawozdania zawierającego szczegółowe informacje na temat sukcesów i porażek tego programu;

9.    wzywa państwa członkowskie do pełnego wykorzystania środków przyznanych im w ramach funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz dodatkowości, uzupełniając w ten sposób pożyczki i instrumenty finansowe EBI; ponadto domaga się łączenia dotacji z finansowaniem z EBI na większą skalę i z lepszym wynikiem, aby umożliwić lepsze wykorzystanie dźwigni finansowej funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; domaga się, by EBI przewodził temu procesowi, ponieważ dysponuje fachową wiedzą i ponosi odpowiedzialność wobec udziałowców, co pomoże uzyskać zwrot z inwestycji;

10.    wzywa Komisję do stworzenia stałej europejskiej platformy gwarancji w ramach EFIS, aby ułatwić dostęp MŚP do finansowania oraz umożliwić oferowanie lepszych produktów gwarancyjnych i kredytowych opartych na gwarancjach europejskich;

11.    wzywa EBI do zwiększenia finansowania spójności gospodarczej i społecznej, a także celów z zakresu rozwoju obszarów miejskich, przy dalszym wspieraniu tradycyjnych i innowacyjnych sektorów w UE; ponadto wzywa do opracowania we współpracy z państwami członkowskimi specjalnych instrumentów finansowych wspierających wdrażanie makroregionalnych planów działania i strategii;

12.    wzywa EBI i Komisję do szerszego upowszechniania oferowanych przez nie możliwości finansowania oraz wsparcia i doradztwa, do zwiększenia finansowania projektów realizowanych przez organy lokalne i regionalne oraz MŚP, a także do ułatwienia dostępu do finansowania z EBI oraz łączenia dotacji z pożyczkami i instrumentami finansowymi; wzywa Komisję, aby wspierała opracowywanie programów szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów przez wzmocnienie roli instytucji zarządzających w dostarczaniu informacji, wskazówek i porad dla beneficjentów końcowych;

13.    ubolewa nad zwiększeniem liczby umów pożyczki z utratą wartości w latach 2014–2015, kiedy całkowita ekspozycja na ryzyko wzrosła z 455 mln EUR do 1,41 mld EUR; wzywa Komisję do dokonania przeglądu procedur zarządzania ryzykiem i procedur należytej staranności dotyczących projektów, aby były one skuteczne w rozwiązywaniu tego narastającego problemu, oraz do przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu najnowszych informacji na temat postępów w 2017 r.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

6.2.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

1

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Constanze Krehl, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Petras Auštrevičius, Andor Deli, Maurice Ponga, Bronis Ropė, Branislav Škripek, Hannu Takkula, Julie Ward

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Sofia Ribeiro


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

27.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

16

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Arndt Kohn, Barbara Kudrycka, Lieve Wierinck


GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

16

+

ALDE

PPE

S&D

Greens

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Lieve Wierinck

Ingeborg Gräßle, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski

Benedek Jávor, Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności