ДОКЛАД относно оценката на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия

7.4.2017 - (2016/2075(INI))

Комисия по международна търговия
Докладчик: Тициана Бегин

Процедура : 2016/2075(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0162/2017
Внесени текстове :
A8-0162/2017
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно оценката на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия

(2016/2075(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията – за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

–  като взе предвид Стратегическия план за периода 2016 – 2020 г. на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, Ares (2016) 1266241 от 14 март 2016 г. и Плана за управление за 2016 г. на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, Ares (2016) 1266241 от 14март 2016 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 август 2014 г. относно стратегия и план за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците: справяне с рисковете, укрепване на сигурността на веригата на доставки и създаване на благоприятни условия за търговия (COM (2014)0527),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 юли 2016 г., озаглавено „Доклад за напредъка при изпълнението на стратегията и плана за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците“ (COM(2016)0476),

–  като взе предвид Насоките за одобрените икономически оператори (TAXUD/B2/047/2011),

–  като взе предвид пилотния проект между ЕС и Китай „Интелигентни и сигурни търговски пътища“,

–  като взе предвид резолюцията на Съвета относно плана за действие на ЕС в областта на митниците за борба с нарушенията на правата върху интелектуална собственост за 2013 – 2017 г.(2013/C 80/01)[1],

–  като взе предвид доклада на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ относно прилагането на правата върху интелектуалната собственост от митниците в ЕС за 2015 г.,

–  като взе предвид Стратегическата рамка за митническо сътрудничество между ЕС и Китай,

–  като взе предвид Плана за действие относно митническото сътрудничество между ЕС и Китай в сферата на правата върху интелектуалната собственост (2014 – 2017),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 февруари 2014 г., озаглавено „План за действие за наблюдение на функционирането на преференциалните търговски договорености“ (COM(2014)0105),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 02 февруари 2016 г., озаглавено „План за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма“ (COM(2016)0050),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 декември 2016 г., озаглавено „Развитие на митническия съюз в ЕС и на неговото управление“ (COM(2016)0813),

  като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2015 г. относно стратегията за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост в трети държави[2],

–  като взе предвид Специален доклад № 23/2016 на Европейската сметна палата: „Морският транспорт в ЕС е принуден да оцелява в бурни води – много неефективни и неустойчиви инвестиции“,

–  като взе предвид Споразумението от Маракеш за създаване на Световната търговска организация,

–  като взе предвид доклада на ОИСР от 18 април 2016 г., озаглавен „Незаконна търговия, сливане на престъпни мрежи“,

–  като взе предвид член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид членове 207, 208 и 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза[3] и свързания с него делегиран акт (Делегиран регламент (ЕС) № 2015/2446), акт за изпълнение (Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/2447), делегиран акт относно преходните правила (Делегиран регламент (ЕС) № 2016/341) и работна програма (Решение за изпълнение № 2016/578),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета[4],

–  като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2013 г. относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания (COM(2013)0884) и становището на комисията по международна търговия до комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите относно това предложение,

–  като взе предвид член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2015/478 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. относно общите правила за внос[5],

–  като взе предвид принципа за съгласуваност на политиките за развитие, както е посочен в Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2017 г. относно справянето с предизвикателствата на прилагането на Митническия кодекс на Съюза[6],

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по бюджетен контрол (A8-0162/2017),

A.  като има предвид, че митническият съюз е основен стълб на Европейския съюз, което го превръща в един от най-големите търговски съюзи в света, и като има предвид, че напълно функциониращият митнически съюз е от съществено значение за доверието, от което ЕС се нуждае, за да гарантира своята сила при договарянето на споразуменията за търговия;

Б.  като има предвид, че прилагането на Митническия кодекс на Съюза е от съществено значение за опазване на собствените ресурси на ЕС, по-конкретно митата, данъците и националните интереси;

В.  като има предвид, че напълно функциониращ митнически съюз е предпоставка за ефективна борба срещу незаконните финансови потоци и основаващо се на търговията изпиране на пари;

Г.  като има предвид, че съществува опасност прилагането на Митническия кодекс на Съюза (МКС), започнало на 1 май 2016 г., да бъде забавено поради липсата на подходящо финансиране за общи и функциониращи ИТ системи до 31 декември 2020 г.;

Д.  като има предвид, че в доклада за напредъка в прилагането на Стратегията и Плана за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците се подчертава, че недостатъчното финансиране за обновяване на съществуващите ИТ системи и разработване на необходимите нови системи е основен проблем, спъващ напредъка, по-специално по отношение на новата система за контрол на вноса; като има предвид, че при отсъствие на допълнителни ресурси редица действия няма да могат да бъдат изпълнени до края на 2020 г., както е предвидено в Стратегията и Плана за действие; като има предвид, че забавянето би засегнало също така изпълнението на ангажиментите по отношение на свързани с митниците аспекти в контекста на Европейската програма за сигурност;

Е.  като има предвид, че съществуващата разпокъсаност на политиките за митнически контрол между държавите членки не трябва да води до ситуация, която води до допълнителна административна и свързана с време тежест или нарушаване на вътрешните търговски потоци;

Ж.  като има предвид, че предложението за директива за правна рамка на Съюза по отношение на митническите нарушения и наказания не прави ясно разграничение между наказателни и административни санкции в рамките на държавите членки при пълно зачитане на принципа на субсидиарността; като има предвид, че това може да насърчи недобросъвестни стопански субекти да правят стратегически избори при вноса от трети държави, което на свой ред причинява нарушения при събирането на данъци и има отрицателен ефект за околната среда, като поради това не е ефективно средство за възпиране на незаконните търговски дейности;

З.  като има предвид, че сложни митнически правила и процедури, както и различни критерии и налагани от органите санкции могат да натоварят прекомерно малките и средни предприятия (МСП), като окажат голям натиск върху ограничените им ресурси и засягат техните търговски маршрути;

И.  като има предвид, че ефективното митническо сътрудничество между митническите администрации на държавите членки, упълномощените икономически оператори, полицейските сили и съдебните органи, както и другите съответни участници с трети държави и на многостранно равнище играе важна роля, като се има предвид значителният обем на търговския обмен, и представлява крайъгълен камък в борбата с незаконната търговия, тероризма, организираната престъпност, изпирането на пари, трафика на диви животни, отклоняването от плащането на данъци, трафика на наркотици и тютюн и фалшифицираните лекарства, както и в защитата на правата върху интелектуалната собственост (ПИС) в ЕС, изпълнението и спазването на процедурите за надлежна проверка в глобалната верига на стойността на продуктите, както е посочено в стратегията на Комисията „Търговията — за всички“, и проследяването и възможното премахване на взаимни връзки между недобросъвестни оператори, участващи в незаконни търговски дейности в международната верига за доставки;

Й.  като има предвид, че ЕС е сключил споразумения за митническо сътрудничество и административна взаимопомощ с Южна Корея, Канада, САЩ, Индия, Китай и Япония;

К.  като има предвид, че някои търговски партньори продължават да превозват по-голямата част от незаконните или фалшифицираните продукти, които влизат на територията на Съюза; като има предвид, че за Малайзия се отнасят само около 2,5 млн. EUR от този износ, докато Китай и Хонконг отговарят за над 300 млн. EUR и 100 млн. EUR съответно; като има предвид, че само през 2015 г. Беларус е причинила фискални загуби за ЕС в размер на 1 млрд. EUR, като изнася продукти, които изцяло заобикалят правилата за ДДС и нормите в областта на здравеопазването;

Л.  като има предвид, че според последния доклад на Комисията относно прилагането на ПИС от страна на митническите органи на ЕС, обемът на подправените стоки, конфискувани от митническите органи, се е увеличил с 15 % между 2014 г. и 2015 г.; като има предвид, че над 40 милиона продукта, за които е имало подозрение за нарушаване на ПИС, на обща сума в размер на почти 650 млн. EUR , са конфискувани по външните граници на Съюза;

М.  като има предвид, че международните зони за свободна търговия, заедно с тези трети държави, които най-често са източници на незаконна търговия, представляват потенциални области, благоприятстващи продължаващото разпространение на търговията с незаконни продукти в ЕС, което води до по-интензивен контрол по границите и следователно вероятност за нужда от допълнителен специален анализ;

Н.  като има предвид, че търговията с фалшифицирани стоки може да допринася за финансирането на престъпни организации, осъществяващи дейности на тероризъм, трафик на наркотици, огнестрелни оръжия, изпиране на пари и трафик на хора;

О.  като има предвид, че борбата с фалшифицирането е от жизненоважно значение за защитата на ПИС в Европа, като запазва професионалното ноу-хау и насърчава иновациите;

П.  като има предвид, че ролята на митниците в областта на сигурността е от особено значение за предотвратяването на това, терористични организации да прехвърлят средствата си, и за разрушаване на техните източници на приходи, както се отчита в изготвения от Комисията план за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма;

Р.  като има предвид, че митническата администрация играе важна роля в контекста на световната търговия, като взема мерки за справяне с вредите, нанесени от незаконната търговия на официалната икономика, като същевременно помага и за по-доброто разбиране и борба с тази незаконна търговия;

С.  като има предвид, че мрежите от незаконни дейности имат отрицателно въздействие върху икономиките на държавите членки от гледна точка на растежа, работните места, чуждестранните инвестиции, конкуренцията, търговията, почтеността на пазарите и загубата на митнически приходи, като загубата на последните в крайна сметка се поема от европейските данъкоплатци;

Т.  като има предвид, че незаконната търговия е първостепенен източник на загриженост за бизнеса и представлява значителна заплаха, създаваща нарастващи глобални рискове от гледна точка на прозрачността, интегритета и финансовата стойност, като копира използването на световните търговски схеми и вериги за доставка;

У.  като има предвид, че фалшифицирането, незаконната търговия с оръжие и трафикът на наркотични вещества генерират големи суми за транснационалната организирана престъпност чрез незаконни икономически и бизнес канали;

Ф.  като има предвид, че увеличаващите се случаи на контрабанда, трафик и други форми на незаконна и неразрешена търговия не само оказват въздействие върху събирането на мита от държавите членки и върху бюджета на ЕС, но са и здраво свързани с международната организирана престъпност, със заплахи за потребителите и отрицателни последствия за функционирането на единния пазар, което подкопава еднаквите условия на конкуренция за всички конкуриращи се дружества и по-специално за МСП;

Х.  като има предвид, че закрилата на правата върху интелектуална собственост (ПИС) е от ключово значение за опазването и насърчаването на икономиката на ЕС, както и за растежа и работните места;

1.  призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с държавите членки, за да се гарантира координирано, единно и ефикасно прилагане на новата система, въведена от МКС, като възпрепятстват извършването на различни практики сред държавите членки след преходния период посредством обща основна насока за всички европейски митници; призовава Комисията, в тази връзка, да развие референтен анализ и информация за митнически операции и процедури за прилагане в държавите членки;

2.  подчертава, че няма въведена система за идентифициране и мониторинг на различия в начина, по който митническите органи третират икономическите оператори; призовава Комисията да изиска от държавите членки да предоставят специфична информация за вида и броя на митническите проверки на ниво индивидуално основно пристанище;

3.  приканва Комисията да продължи сътрудничеството с държавите членки и съответните заинтересовани страни в търговския сектор за преодоляване на съществуващите пропуски в системите за контрол, да развие допълнителни митнически опростявания и да намали административната тежест за законните търговци, съсредоточавайки се върху целта за по-проста, по-безопасна търговия, като същевременно гарантира подходящ, ефективен, ефикасен и хармонизиран контрол по границите на ЕС и необходимата подкрепа за съответните органи; изтъква, че ефективният митнически контрол трябва да гарантира сигурността на ЕС, безопасност за потребителите, зачитане на екологичните изисквания и нормите в областта на здравеопазването и на икономическите интереси, с особени усилия по отношение на защитата на ПИС и борбата с незаконната търговия, тероризма, изпирането на пари, трафика на диви видове, отклонението от данъчно облагане, трафика на наркотици и тютюн и фалшифицираните лекарства, както и борбата срещу всички форми на нелоялна конкуренция, пред които европейските дружества, които отговарят на стандартите на ЕС, могат да бъдат изправени;

4.  подчертава значението на завършването на работата за хармонизиране на проверките на всички входни пунктове на митническия съюз, по-специално въз основа на съществуващите инструменти;

5.  призовава Комисията да се стреми към по-широко сътрудничество с частния сектор при идентифицирането на недобросъвестните оператори; подчертава значението на участието на частни заинтересовани страни в борбата срещу незаконната търговия, включително търговията с дива флора и фауна и продукти на дивата природа;

6.  припомня, че възможността, предоставена от МКС и разпоредбите му за взаимосвързани ИТ системи и електронен обмен, следва да бъде използвана за достъп до данни за надеждна и законна търговия и предоставянето им чрез канали, различни от митническите декларации, например чрез международни програми за взаимен обмен като програмата за ОИО (одобрен икономически оператор) или проекта за интелигентни и сигурни търговски пътища (SSTL), с цел улесняване на обмена;

7.  припомня, че разработването на необходимите ИТ системи се нуждае от достатъчно финансиране, и призовава Комисията и държавите членки да гарантират наличието на средства за необходимите ИТ системи с цел постигане на целите на Стратегията и Плана за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците;

8.  призовава Комисията да настоява за по-широко използване на програмата за ОИО; подчертава значението на популяризирането на ползите от нея за търговията, като същевременно се запазват строгите правила за съответствие, както и нейната стабилност, надеждност и спазването на митническите правила на трети държави в преговорите по търговски споразумения;

9.  призовава Комисията да се координира и да си сътрудничи с митниците, граничните агенции на място и заинтересовани страни в ЕС, както и със своите търговски партньори, в областта на обмена на данни, в частност, по отношение признаването на митническия контрол, надеждните търговски партньори и стратегиите за смекчаване на последствията за разбиването на незаконните търговски мрежи; призовава Комисията да подобри и засили сътрудничеството между своите генерални дирекции по митнически въпроси и когато е необходимо, да насърчава по-добрата координация между митническите и правоприлагащите органи, особено що се отнася до организираната престъпност, сигурността и борбата срещу тероризма, както на национално равнище, така и на равнището на ЕС;

10.  приканва Комисията да представи съобщение относно най-добрите практики за митнически контрол и търговски правила, в междинния период, с цел да се предостави референтна рамка за компетентните органи по контрола в държавите членки, да посочи най-добрите практики и резултати, да установи набор от ключови показатели за изпълнение, както и анализ на търговските потоци на фалшифицирани стоки по граничните пунктове;

11.  настоятелно призовава Комисията да продължи да работи по изпълнението на стратегията и плана за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците, най-вече в областта на наличността на данни, достъпа до и обмена на информация за целите на управлението на риска в областта на митниците и укрепването на капацитета;

12.  призовава Комисията редовно да докладва на компетентните комисии на Европейския парламент относно мониторинга и оценката на изпълнението на Стратегията и Плана за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците;

13.  настоятелно призовава Комисията да проучи различните практики на митнически проверки в ЕС и тяхното въздействие върху отклоняването на търговския обмен, като се съсредоточи по-специално върху митниците на външните граници на ЕС;

14.  отбелязва, че понастоящем различни митнически процедури, по-специално по отношение на митническото освобождаване, проверките, санкциите и контрола, водят до разпокъсаност, допълнителни административни тежести, закъснения, различия между държавите членки при събирането на данъци, изкривяване на пазара и неблагоприятно въздействие върху околната среда; подчертава, че тези различни митнически процедури често могат да благоприятстват достъпа до някои пристанища в ущърб на други, като незаконни оператори внасят фалшифицирани стоки или стоки с по-ниска стойност, което води до доставяне на стоки до крайната им дестинация по необичаен маршрут и търсене на освобождаване в държава членка, различна от държавата, внасяща стоките, или за да се намали вероятността от подлагане на проверки или за да се усложни евентуална процедура по възстановяване; следователно призовава Комисията да анализира проблема с търсенето на най-благоприятната правна система и да направи оценка на въздействието му върху търговията, данъчните приходи, последиците от изменението на климата и митата;

15.  припомня на държавите членки и на Комисията, че е важно да се гарантира своевременното наличие на достатъчни средства за необходимите ИТ системи, така че целите на Стратегията и Плана за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците да могат да бъдат изпълнени, като едновременно с това се гарантира съвместимост на системите в полза на митническите органи, законните търговци и в крайна сметка потребителите и се насърчава създаването на работни места и икономически растеж в ЕС;

16.  настоява върху необходимостта от постигане на напредък по отношение на настоящата митническа среда „с употреба на по-малко хартия“ към среда „без употреба на хартия“;

17.  изисква от Комисията да работи в тясно сътрудничество с държавите членки, ОИСР и Световната митническа организация (СМО) за намаляването на съществуващите пропуски в системите за митнически контрол, като се гарантира, че незаконната търговия, фалшифицирането и измамите са овладени чрез по-систематично координирани основани на риска проверки въз основа на хармонизирани критерии за инспекции, най-добри практики и общи процедури и методи на работа, както по отношение на работните часове, икономическите и човешките ресурси, така и оперативно съвместимите ИТ системи, с навременна и подходяща подкрепа, предоставяна от други компетентни органи; припомня в тази връзка колко е важно да се осигурят разследващи правомощия за всички митнически и гранични агенции, както и да се гарантира подходящо обучение на техните оператори;

18.  призовава митническите органи на държавите членки активно да използват електронния обмен на данни, за да си сътрудничат с правоприлагащите органи при идентифицирането на аномалии в ценообразуването на търговската стойност и по този начин да водят борба с незаконните финансови потоци и основаващото се на търговията изпиране на пари;

19.  призовава Комисията да гарантира, че постепенното прилагане на МКС ще донесе допълнителни ползи за икономическите оператори, като се създадат равни условия в целия Съюз, и като същевременно се осигури, че нарастващото опростяване на митническите процедури няма да породи пропуски в системите за управление и контрол на риска в областта на митниците, които биха могли да възпрепятстват ефективната борба с незаконната търговия; счита, че е от съществено значение да се хармонизира правото в областта на митниците на ЕС, и призовава Комисията и държавите членки да извършват редовен мониторинг на правилата на ЕС и еднаквото им прилагане от компетентните органи, като се улеснява международната търговия, както и се ограничава незаконната трансгранична дейност;

20.  настоятелно призовава Комисията да продължи работата си с държавите членки за споделяне на най-добри практики относно митническите процедури и ДДС, като си сътрудничи с компетентните органи и когато е целесъобразно съгласува политиките във връзка с митниците и ДДС, с оглед осигуряване на единодействие, включително при намирането и прилагането на правните и практически решения на предизвикателствата и възможностите, свързани с малките пратки, електронната търговия и опростяването;

21.  призовава Комисията, с оглед на член 23 от Споразумението на СТО за улесняване на търговията, призоваващ за създаването на улесняващ търговията орган, да разгледа възможността за прехвърляне на отговорностите на митническите органи от национално равнище на равнище ЕС по отношение на осигуряването на хармонизирано третиране по протежение на входните точки на ЕС, наблюдението на работата и дейностите на митническите администрации и събирането и обработката на митнически данни;

22.  освен това приканва Комисията да разработи по-добре точен анализ на разходите и ползите от последиците от хармонизацията на прилагането на наказателни санкции в държавите членки за борба с незаконната търговия и ако е необходимо да представи предложение, съдържащо хармонизирани правила, като винаги се зачита субсидиарността, относно определението на санкциите и престъпленията в случаи на международна престъпност;

23.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да направят повече, за да развиват и подкрепят възможностите за съвместно обучение на митнически служители в държавите членки; подчертава, че хармонизацията на обучението на митническите служители в Европа ще допринесе за ефективното прилагане на Митническия кодекс на Съюза;

24.  изисква от Комисията да засили сътрудничеството със заинтересовани страни в международната търговия и търговски представители с оглед преодоляване на всички предизвикателства, произтичащи от прилагането на МКС, включително различни и различаващи се национални правила, методи и средства за докладване, и опасенията на МСП, участващи в търговия с трети държави;

25.  припомня, че някои извършващите измами фирми, установени в трети държави, използват електронна търговия, за да предлагат фалшифицирани стоки на европейските потребители, и че някои стоки могат да бъдат таксувани при минимално ниво на цените, за да бъде избегната проверка от компетентните органи или за да могат да влизат като се възползват от разликите в условията за фактуриране, митническите правила и санкции; отправя искане към Комисията да проучи допълнително тези проблеми и да обмисли как най-добре да се реши въпросът с риска, свързан с електронната търговия, и да работи в тясно сътрудничество с всички заинтересовани участници, включително транспортните дружества и дружествата за куриерски услуги, с цел подпомагане на държавите членки при ограничаването на тази практика, без да се създават пречки пред растежа на електронната търговия или да се възпрепятства законната търговия;

26.  настоятелно призовава Комисията съвместно с държавите членки да гарантира, че ЕС прилага в максимална степен Споразумението за улесняване на търговията (СУТ) на СТО и продължава да насърчава прилагането му от другите членове на СТО в полза на износителите от ЕС, включително като допринася за усилията на развиващите се държави, за да се засили улесняването на търговията в световен мащаб;

27.  приканва Комисията да засили международното сътрудничество, за да се развие допълнително осъществяването на Стратегията и Плана за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците по веригата за доставки;

28.  приканва Комисията да засили сътрудничеството си по митнически въпроси с основните си търговски партньори и техните митнически органи, както и за започване на диалог с основните държави на произход на фалшифицираните стоки, с цел сътрудничество в борбата срещу незаконните финансови потоци, изпирането на пари, основаната на търговия корупция, данъчните измами и отклоняването от плащането на данъци, организираната престъпност и тероризма, всички които застрашават здравето и безопасността на потребителите, създават рискове за обществото и пазара, като вредят на икономиките, и да продължи да улеснява двустранната търговия отвъд строгите ангажименти по СУТ; посочва, че това може да бъде постигнато чрез включване на темите за улесняване на търговията, като например стандартизираните правила относно методите, прозрачността, почтеността и отчетността на митническите процедури, както и включването на главите относно борбата с измамите и фалшифицирането във всички преговори за споразумения за свободна търговия (ССТ), или посредством специфични митнически споразумения;

29.  приканва Комисията да продължи и задълбочи митническото сътрудничество в областта на ПИС с трети държави и зоните за свободна търговия, които най-често са източник на незаконна търговия; във връзка с това счита, че е необходимо да се стимулира административното сътрудничество между митническите органи на международно равнище, както и развитието на партньорства с частния бизнес, за да се противодейства на митнически нарушения и заобикаляне на данъчните задължения;

30.  приканва Комисията да засили сътрудничеството със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и по-специално Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост, с оглед да се подкрепят инициативи за прилагане на ПИС като процедури за улесняване за притежателите на права чрез електронен обмен на данни, което би било от полза и за МСП, и да направи борбата срещу фалшифицирането и измамите един от своите приоритети в рамките на СТО, като включи ОИСР и Световната митническа организация в работата си по въпроса; поради тази причина подчертава, че настоящият регламент относно правоприлагането, осъществявано от митническите органи по отношение на правата върху интелектуалната собственост, играе важна роля в борбата срещу фалшифицирането (нарушения на търговската марка), пиратството (нарушения на авторското право) и контрабандата на чувствителни продукти, както и в областта на географските указания, обозначаването на произхода и незаконната търговия; счита, че е изключително важно горепосоченият регламент, заедно с директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост, да бъдат надлежно прилагани навсякъде в Съюза, и че необходимото прилагане от митническите органи се извършва по начин, който не пречи на законните търговци да действат добросъвестно;

31.  изисква от Комисията да координира по-добре защитата на географските указания на продукти на хранително-вкусовата промишленост в рамките на Комисията, а също и с агенцията EUIPO, като истинска добавена стойност към външните пазари; припомня на Комисията колко е важно да бъде разработена еднакво амбициозна политика в областта на географските указания на продукти, различни от продуктите на хранително-вкусовата промишленост; посочва, че въвеждането на система за защита на неселскостопански продукти с географски указания, която е съгласувана, проста, прозрачна и не налага административна и финансова тежест, представлява възможност за МСП и би засилила ролята на ЕС в рамките на международните търговски преговори;

32.  отбелязва, че митническата администрация е изправена пред нови видове предизвикателства, свързани както с нови форми на търговия, така и със сигурността и защитата на стоки по процедури за внос или в режим на международен транзит с местоназначение в Европа;

33.  отбелязва, че ефективността на митническите процедури е от решаващо значение не само за улесняване на търговията, но също за ефективното и целесъобразно правоприлагане с оглед на противодействието срещу фалшифицирането и контрабандата на акцизни стоки, които влизат в ЕС; счита, че митническата администрация е на кръстопът между сигурното движение на стоки, защитаващо потребителите в рамките на ЕС, и изпълнението на разпоредбите на търговските споразумения;

34.  счита, че качеството и резултатите от митническия контрол върху транзитното преминаване на стоки, по-специално при изпращането и транспорта на пристанищата и границите, са от първостепенно значение и следва да бъдат подобрени; изразява съжаление, че понастоящем съществува фактическо разминаване по отношение на видовете контрол в рамките на Съюза, което облагодетелства определени пътища за достъп, по-специално пристанищата, за сметка на други, където се упражнява по-строг контрол; счита, че е необходимо да се гарантира, че са налице хомогенни и стандартизирани техники за контрол между държавите членки за подбор на пристанищата и на границите чрез насърчаване на съвременни стратегии за контрол, които са технологично напреднали и основани на управлението на риска;

35.  счита, че държавите членки следва да съсредоточат митническия контрол и, доколкото е възможно, другите относими гранични проверки върху високорисковите пратки, които се подбират на случаен принцип с помощта на общи критерии за подбор, включително критерии, свързани с естеството и описанието на стоките, държавата на произход, държавата, от която се изпращат стоките, стойността на стоките, спазването на нормативните разпоредби до този момент от страна на търговците и транспортното средство;

36.  подкрепя всички усилия за насърчаване на интегритета в международната търговия с напредъка по пътя към постигането на изцяло електронни митнически процедури на ЕС до 2020 г., както се предвижда в новия Митнически кодекс на Съюза, с цел да се повиши прозрачността на контролната извадка от стоки и контейнери;

37.  счита, че е необходима по-добра координация между Европейската служба за борба с измамите (OLAF), митническите органи и органите за надзор на пазара не само за да се води борба с контрабандата, но и за да се ограничава търговията с незаконни продукти, които нарушават правото на ЕС в областта на интелектуалната собственост;

38.  подчертава ролята на OLAF за разследването на случаите на избягване на вносни мита (включително конвенционални, антидъмпингови и изравнителни мита) за всички видове стоки и по-специално случаите, които включват декларации за произход с невярно съдържание (както при преференциални, така и при непреференциални вносни режими), обявяване на по-ниска стойност и невярно описание на стоките; призовава OLAF да играе по-активна роля в координирането на свързаните разследвания на националните митнически служби на държавите – членки на ЕС, и на други партньори както в рамките на ЕС, така и извън него;

39.  посочва, че редовните съвместни митнически операции изпълняват жизненоважна роля за защитата на публичните финанси на ЕС чрез установяване на рисковете по определени маршрути за търговия, както и за защитата на гражданите и извършващите законна дейност предприятия чрез предотвратяване на влизането на незаконни продукти в ЕС; призовава OLAF да засили подкрепата за митническите органи на държавите – членки на ЕС, както и на някои трети държави, така че те да извършват повече съвместни митнически операции с помощта на нейната техническа инфраструктура, информационни и комуникационни средства, стратегически анализ и административна и финансова помощ, с цел подобряване на ефективността на митническите служби при извършването на целенасочени проверки на европейско равнище;

40.  счита, че Комисията следва да извършва по-добър мониторинг въз основа на стандартизирана оценка на риска по отношение на държавите, ползващи се от преференциален режим, особено с цел проверка на изпълнението на правилата за произход и кумулация; в този контекст счита, че основен елемент от стратегиите за контрол и от проследяемостта е проверката на произхода на внасяните продукти и на адекватността на документите, предоставящи преференциално третиране;

41.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

  • [1]  ОВ C 80, 19.3.2013 г., стр. 1.
  • [2]  Приети текстове, P8_TA(2015)0219.
  • [3]  OВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.
  • [4]  ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 15.
  • [5]  OВ L 83, 27.3.2015 г., стр. 16.
  • [6]  Приети текстове, (P8_TA(2017)0011).

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (10.11.2016)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно оценката на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия
(2016/2075(INI))

Докладчик по становище: Неджми Али

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че митническата администрация играе важна роля в контекста на световната търговия, като взема мерки за справяне с вредите, нанесени от незаконната търговия на официалната икономика, като същевременно помага и за по-доброто разбиране и борба с тази незаконна търговия;

Б.  като има предвид, че мрежите от незаконни дейности имат отрицателно въздействие върху икономиките на държавите – членки на ЕС, от гледна точка на растежа, работните места, чуждестранните инвестиции, интегритета на пазарите, конкуренцията, търговията и загубата на митнически приходи, като загубата на последните в крайна сметка се поема от европейските данъкоплатци;

В.  като има предвид, че незаконната търговия е първостепенен източник на загриженост за бизнеса и представлява значителна заплаха, създаваща нарастващи глобални рискове от гледна точка на прозрачността, интегритета и финансовата стойност, като копира използването на световните търговски схеми и вериги за доставка;

Г.  като има предвид, че в резултат от незаконната търговия с тютюневи изделия, по-специално транспорта на контрабандни и фалшиви цигари, всяка година държавите членки губят приходи (мита, ДДС и акцизи) в размер на над 10 милиарда евро;

Д.  като има предвид, че фалшифицирането, незаконната търговия с оръжие и трафикът на наркотични вещества генерират големи суми за транснационалната организирана престъпност чрез незаконни икономически и бизнес канали;

Е.  като има предвид, че увеличаващите се случаи на контрабанда, трафик и други форми на незаконна и неразрешена търговия не само оказват въздействие върху събирането на мита от държавите членки и върху бюджета на ЕС, но са и здраво свързани с международната организирана престъпност, със заплахи за потребителите и отрицателни последствия за функционирането на единния пазар, което подкопава еднаквите условия на конкуренция за всички конкуриращи се дружества и по-специално за МСП;

Ж.  като има предвид, че закрилата на правата върху интелектуална собственост (ПИС) е от ключово значение за опазването и насърчаването на икономиката на ЕС, както и за растежа и работните места;

1.  отбелязва, че митническата администрация е изправена пред нови видове предизвикателства, свързани както с нови форми на търговия, така и със сигурността и защитата на стоки по процедури за внос или в режим на международен транзит с местоназначение в Европа;

2.  отбелязва, че ефективността на митническите процедури е от решаващо значение не само за улесняване на търговията, но също за ефективното и целесъобразно правоприлагане с оглед на противодействието срещу фалшифицирането и контрабандата на акцизни стоки, които влизат в ЕС; счита, че митническата администрация е на кръстопът между сигурното движение на стоки, защитаващо потребителите в рамките на ЕС, и изпълнението на разпоредбите на търговските споразумения;

3.  счита, че улесняването на търговията следва да включва общи и стандартизирани правила относно методите, прозрачността, интегритета и отчетността на митническите процедури, които следва да се спазват от всички държави членки;

4.  счита, че качеството и резултатите от митническия контрол върху транзитното преминаване на стоки, по-специално при изпращането и транспорта на пристанищата и границите, са от първостепенно значение и следва да бъдат подобрени; изразява съжаление, че понастоящем съществува фактическо разминаване между видовете контрол в рамките на Съюза, което облагодетелства определени пътища за достъп, по-специално пристанищата, за сметка на други, където се упражнява по-строг контрол; счита, че е необходимо да се гарантира, че са налице хомогенни и стандартизирани техники за контрол между държавите членки за подбор на пристанищата и на границите чрез насърчаване на съвременни стратегии за контрол, които са технологично напреднали и основани на управлението на риска;

5.  счита, че държавите членки следва да съсредоточат митническия контрол и, доколкото е възможно, другите относими гранични проверки върху високорисковите пратки, които се подбират на случаен принцип с помощта на общи критерии за подбор, включително критерии, свързани с естеството и описанието на стоките, държавата на произход, държавата, от която се изпращат стоките, стойността на стоките, спазването на нормативните разпоредби до този момент от страна на търговците и транспортното средство;

6.  подкрепя всички усилия за насърчаване на интегритета в международната търговия с напредъка по пътя към постигането на изцяло електронни митнически процедури на ЕС до 2020 г., както се предвижда в новия Митнически кодекс на Съюза, с цел да се повиши прозрачността на контролната извадка от стоки и контейнери;

7.  отбелязва, че администрирането и модернизирането на митниците изисква много средства; счита, че една от основните цели на реформите на митническите процедури и операции следва да бъде постигането на по-висока ефективност, което ще доведе до намаляване на разходите и икономии в дългосрочен план;

8.  счита, че е необходима по-добра координация между OLAF, митническите органи и органите за надзор на пазара не само за да се води борба с контрабандата, но и за да се ограничава търговията с незаконни продукти, които нарушават правото на ЕС в областта на интелектуалната собственост;

9.  подчертава ролята на OLAF за разследването на случаите на избягване на вносни мита (включително конвенционални, антидъмпингови и изравнителни мита) за всички видове стоки и по-специално случаите, които включват декларации за произход с невярно съдържание (както при преференциални, така и при непреференциални вносни режими), обявяване на по-ниска стойност и невярно описание на стоките; призовава OLAF да играе по-активна роля в координирането на свързаните разследвания на националните митнически служби на държавите – членки на ЕС, и на други партньори както в рамките на ЕС, така и извън него;

10.  посочва, че редовните съвместни митнически операции изпълняват жизненоважна роля за защитата на публичните финанси на ЕС чрез установяване на рисковете по определени маршрути за търговия, както и за защитата на гражданите и извършващите законна дейност предприятия чрез предотвратяване на влизането на незаконни продукти в ЕС; призовава OLAF да засили подкрепата за митническите органи на държавите – членки на ЕС, както и на някои трети държави, така че те да извършват повече съвместни митнически операции с помощта на нейната техническа инфраструктура, информационни и комуникационни средства, стратегически анализи и административна и финансова помощ, с цел подобряване на ефективността на митническите служби при извършването на целенасочени проверки на европейско равнище;

11.  счита, във връзка със защитата на финансовите интереси на ЕС и без да поставя под въпрос необходимостта от сключване на амбициозни и широкообхватни търговски споразумения с основните търговски партньори на ЕС, насочени към намаляване и премахване на митническите тарифи, че е необходимо да се направи внимателна по-нататъшна оценка на последиците от прилагането на споразуменията за свободна търговия (ССТ) върху бюджета на Съюза, от гледна точка на загубата на собствени ресурси под формата на мита (които понастоящем представляват 12% от бюджетните ресурси на ЕС);

12.  счита, че Комисията следва да извършва по-добър мониторинг въз основа на стандартизирана оценка на риска по отношение на държавите, ползващи се от преференциален режим, особено с цел проверка на изпълнението на правилата за произход и кумулация; в този контекст счита, че основен елемент от стратегиите за контрол и от проследяемостта е проверката на произхода на внасяните продукти и на адекватността на документите, предоставящи преференциално третиране;

13.  счита, че създаването на рискови профили на ЕС за споразуменията за свободна търговия, като част от системите на държавите членки за управление на риска и от стратегията им за контрол, ще им позволи да имат общ подход към анализа на риска с цел да се намалят загубите за бюджета на ЕС;

14.  подкрепя включването на клаузи за борба с измамите в търговските и инвестиционните споразумения, за да се защитят финансовите интереси на Съюза, като се обхванат данъчните измами и отклонението от данъчно облагане, корупцията, основана на търговията, и изпирането на пари; освен това приканва Съюза във всички бъдещи търговски споразумения да използва в по-голяма степен предпазни и защитни мерки, като например временното спиране на преференциите по силата на клауза за борба с измамите или клауза за управление на административни грешки, включени в споразуменията за свободна търговия;

15.  подчертава необходимостта от представянето на предложение, което да съдържа хармонизирани правила относно определенията за престъпленията и санкциите в случаи на организирана и транснационална престъпност с цел ефективно предотвратяване и борба с незаконните дейности;

16.  счита освен това, че е от съществено значение опростяването на възможността за предприятията в ЕС да имат достъп до бързи антидъмпингови процедури, като се вземат предвид потенциалните загуби за националните бюджети и за бюджета на ЕС, произтичащи от нарушаването на конкуренцията, дължащо се на нелоялни търговски практики или партньори, които имат неблагоприятно въздействие върху МСП;

17.  призовава за по-близко митническо сътрудничество както в рамките на Съюза, така и с трети държави, за да бъдат засилени действията за борба с незаконната търговия на границите на ЕС и за подпомагане на лицата, определящи политиките, при набелязването на слабите места на пазара и във международната верига на доставки, както и при проследяването и премахването на взаимните връзки между лица, участващи в незаконни търговски дейности;

18.  подчертава, освен това, необходимостта от ефективен обмен на статистическа информация, свързана с контрола на вноса в ЕС, с цел откриване на пропуски в данните, необходими, за да се разработят стратегии за смекчаване с оглед на премахването на мрежите за незаконна търговия, и необходимостта да се предприемат мерки по отношение на източника на проблема чрез предотвратяване на вноса на стоки, нарушаващи ПИС, и на създаването на нови средства и пътища за контрабанда; счита, че е необходимо да се стимулира административното сътрудничество между митническите органи на международно равнище, както и развитието на партньорства с бизнеса, за да се противодейства на митнически нарушения и заобикаляне на данъчните задължения;

19.  признава, че ефективното прилагане на правата върху интелектуалната собственост е една от основните цели, която следва неотклонно да се преследва от митническите органи в полза на единния пазар на ЕС и на гражданите на ЕС чрез подходящо сътрудничество с търговските партньори в контекста на споразуменията за свободна търговия, така че да се вземат мерки срещу нарушенията на ПИС в рамките на международните вериги за доставка в области като фалшифицирането (нарушения на търговската марка), пиратството (нарушения на авторското право), контрабандата на чувствителни продукти като фармацевтични продукти или стоки, облагани с високи данъци, географските указания и обозначения за произход, транспортирането и продажбата на фалшифицирани продукти и отклонението от данъчно облагане;

20.  отбелязва, че желанието да се избегне регулаторният контрол на износа/вноса може да пренебрегне здравето и безопасността на потребителите, като по този начин се създават рискове за обществото и пазарите и същевременно се вреди на икономиките в различна степен.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

8.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Julia Pitera

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

5

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Philippe Loiseau, Jordi Solé

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

29

+

ALDE

Marietje Schaake, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

EFDD

Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Obermayr Franz, Salvini Matteo

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Pabriks Artis, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

5

-

ENF

Loiseau Philippe

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

4

0

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“