BETÆNKNING om evaluering af de eksterne aspekter af toldmyndighedernes resultater og forvaltning som redskab til at forenkle handel og bekæmpe ulovlig handel

7.4.2017 - (2016/2075(INI))

Udvalget om International Handel
Ordfører: Tiziana Beghin

Procedure : 2016/2075(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0162/2017
Indgivne tekster :
A8-0162/2017
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om evaluering af de eksterne aspekter af toldmyndighedernes resultater og forvaltning som redskab til at forenkle handel og bekæmpe ulovlig handel

(2016/2075(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. juli 2016 "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497),

–  der henviser til GD TAXUD's strategiske plan for 2016-2020, Ares (2016) 1266241 af 14. marts 2016, og til GD TAXUD's forvaltningsplan, Ares (2016) 1266241 af 14. marts 2016,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. august 2014 "EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring: Håndtering af risici, styrkelse af sikkerhed i forsyningskæden og lettelse af handel" (COM (2014)0527),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. juli 2016 "Statusrapport om gennemførelsen af EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring" (COM(2016)0476),

–  der henviser til Retningslinjer for autoriserede økonomiske operatører (TAXUD/B2/047/2011),

–  der henviser til pilotprojektet "Intelligente og sikre handelsforbindelser mellem EU og Kina",

–  der henviser til Rådets resolution om EU's toldhandlingsplan til bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder for perioden 2013-2017 (2013/C 80/01)[1],

–  der henviser til GD TAXUD's rapport om EU-toldmyndigheders håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder for 2015,

–  der henviser til den strategiske ramme for toldsamarbejde mellem EU og Kina,

–  der henviser til handlingsplanen om toldsamarbejde mellem EU og Kina i forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder (2014/2017),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. februar 2016 "Handlingsplan for overvågning af præferencehandelsordningernes funktion" (COM(2014)0105),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. februar 2016, "En handlingsplan med henblik på at styrke bekæmpelsen af finansiering af terrorisme" (COM(2016)0050 final),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. december 2016, "Udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning" (COM(2016)0813 final),

  der henviser til sin beslutning af 9. juni 2015 om strategi for beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande[2],

–  der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 23/2016: "Søtransport i EU: på dybt vand – mange ineffektive og ubæredygtige investeringer",

–  der henviser til Marrakeshoverenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen,

–  der henviser til OECD's rapport af 18. april 2016, "Illicit Trade, Converging Criminal Networks" (ulovlig handel og sammenfletningen af kriminelle netværk),

–  der henviser til artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til artikel 207, 208 og 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen[3] og dens tilhørende delegerede retsakt (delegeret forordning nr. 2015/2446), gennemførelsesretsakt (gennemførelsesforordning nr. 2015/2447), delegerede overgangsretsakt (delegeret overgangsretsakt nr. 2016/341) og arbejdsprogram (gennemførelsesafgørelse nr. 2016/578),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 af 12. juni 2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003[4],

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner (COM(2013)0884) og til udtalelse fra Udvalget om International Handel til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om dette forslag,

–  der henviser til artikel 24, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/478 af 11. marts 2015 om fælles ordninger for indførsel[5],

–  der henviser til princippet om udviklingsvenlig politikkohærens som formuleret i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til sin beslutning af 19. januar 2017 om håndtering af udfordringerne ved gennemførelsen af EU's toldkodeks[6],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Budgetkontroludvalget (A8-0162/2017),

A.  der henviser til, at toldunionen er en grundlæggende søjle i Den Europæiske Union, som gør den til en af verdens største handelsblokke, og til, at en fuldt fungerende toldunion er af afgørende betydning for EU's troværdighed og dermed styrke, når det forhandler om handelsaftaler;

B.  der henviser til, at gennemførelsen af EU's toldkodeks er afgørende for beskyttelsen af EU's egne ressourcer, navnlig told, og nationale skatteinteresser;

C.  der henviser til, at en fuldt fungerende toldunion danner grundlag for en effektiv bekæmpelse af ulovlige pengestrømme og hvidvask af penge gennem handel;

D.  der henviser til, at gennemførelsen af EU-toldkodeksen, som blev iværksat den 1. maj 2016, risikerer at blive forsinket på grund af manglen på ordentlig finansiering til etablering af fælles og velfungerende IT-systemer inden den 31. december 2020;

E.  der henviser til, at det i statusrapporten om gennemførelsen af EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring fremhæves, at utilstrækkelige midler til opgradering af de eksisterende IT-systemer og udvikling af de nødvendige nye IT-systemer er et stort problem, der bremser udviklingen, først og fremmest for så vidt angår det nye importkontrolsystem; der henviser til, at der i mangel af yderligere ressourcer vil være en række foranstaltninger, som ikke kan gennemføres inden udgangen af 2020 som planlagt i strategien og handlingsplanen; der henviser til, at en forsinkelse også vil påvirke gennemførelsen af forpligtelser i forhold til toldrelaterede aspekter i forbindelse med EU's dagsorden om sikkerhed;

F.  der henviser til, at den nuværende splittelse i toldkontrolpolitikken mellem medlemsstaterne ikke må føre til en situation, der medfører ekstra administrative og tidsmæssige byrder eller en forvridning af de interne handelsstrømme;

G.  der henviser til, at det foreslåede direktiv om en EU-retlig ramme for toldovertrædelser og -sanktioner ikke tager højde for aktuelle forskelle mellem medlemsstaternes strafferetlige og administrative sanktioner; der henviser til, at dette kan anspore svigagtige erhvervsdrivende til at foretage strategiske valg ved import fra tredjelande og derved fordreje skatteopkrævningerne og skabe en negativ indvirkning på miljøet, hvilket viser, at det ikke er effektivt til at afskrække ulovlig handel;

H.  der henviser til, at komplekse toldregler og -procedurer såvel som de forskellige kriterier og sanktioner, myndighederne pålægger, kan overbebyrde små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og skabe en betydelig belastning i deres begrænsede ressourcer og påvirke deres handelsudvikling;

I.  der henviser til, at som angivet i Kommissionens strategi om "Handel for alle" spiller et effektivt toldsamarbejde mellem medlemsstaternes toldadministrationer, autoriserede økonomiske operatører, politiet og de retslige myndigheder samt andre relevante aktører med tredjelande og på multilateralt plan en afgørende rolle i betragtning af den store handelsvolumen og er en hjørnesten i bekæmpelsen af ulovlig handel, terrorisme, organiseret kriminalitet, hvidvaskning af penge, ulovlig handel med vilde dyr og planter, skatteunddragelse, ulovlig handel med narkotika, tobak og forfalskede lægemidler og er afgørende for beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) i EU, gennemførelsen af og respekten for de procedurer for passende omhu i den globale værdikæde og for sporing og mulig eliminering af forbindelser mellem aktører, der er involveret i ulovlig handel med svigagtige aktiviteter i den internationale forsyningskæde;

J.  der henviser til, at EU har indgået et toldsamarbejde og aftaler om gensidig administrativ bistand med Sydkorea, Canada, USA, Indien, Kina og Japan;

K.  der henviser til, at visse handelspartnere fortsat sender størstedelen af de ulovlige eller forfalskede produkter, der indføres i Unionen; der henviser til, at Malaysia kun tegner sig for ca. 2,5 mio. EUR af denne eksport, mens Kina og Hongkong tegner sig for henholdsvis over 300 mio. EUR og 100 mio. EUR; der henviser til, at Hviderusland i 2015 alene forårsagede et tab af skatteindtægter til EU på 1 mia. EUR med eksport af produkter, der helt blev unddraget momsregler og sundhedsregulativer;

L.  der henviser til, at det af Kommissionens seneste rapport om EU's toldmyndigheders håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder fremgår, at mængden af forfalskede varer, der er blevet beslaglagt af disse myndigheder, steg med 15 % mellem 2014 og 2015; der henviser til, at der ved EU's ydre grænser er blevet beslaglagt mere end 40 millioner varer til en samlet værdi af næsten 650 mio. EUR, som mistænktes for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder;

M.  der henviser til, at internationale frihandelszoner sammen med de tredjelande, der som oftest er kilde til ulovlig handel, udgør potentielle baggrundsområder for en fortsat spredning af handel med ulovlige produkter i EU, hvilket fører til en mere intensiv grænsekontrol og derfor kan kræve en yderligere og mere specifik analyse;

N.  der henviser til, at handelen med varemærkeforfalskede varer kan bidrage til finansiering af kriminelle organisationer, der er aktive med hensyn til terrorisme, narkotikahandel, våbenhandel, hvidvaskning af penge og menneskesmugling;

O.  der henviser til, at bekæmpelsen af varemærkeforfalskning er af afgørende betydning for at beskytte den intellektuelle ejendomsret i Europa, bevare knowhow og fremme innovation;

P.  der henviser til, at den rolle, som toldmyndighederne spiller på sikkerhedsområdet, er særlig relevant med hensyn til at forhindre, at terrororganisationer flytter deres midler og med hensyn til at forstyrre deres indtægtskilder, hvilket er anerkendt i Kommissionens handlingsplan med henblik på at styrke bekæmpelsen af finansiering af terrorisme;

Q.  der henviser til, at toldvæsenet spiller en vigtig rolle i forbindelse med det globale handelsmiljø med hensyn til at håndtere skade på den formelle økonomi forårsaget af ulovlig handel, samtidig med at det bidrager til bedre at forstå og tackle denne ulovlige handel;

R.  der henviser til, at netværk af ulovlige aktiviteter har en skadelig indvirkning på medlemsstaternes økonomier for så vidt angår vækst, beskæftigelse, udenlandske investeringer, markedernes integritet, konkurrence, handel og tab af toldindtægter, hvor sidstnævnte tab i sidste ende bæres af de europæiske skatteydere;

S.  der henviser til, at ulovlig handel er en vigtig prioritet for virksomheder og udgør en betydelig trussel med voksende globale risici, hvad gennemsigtighed, integritet og økonomisk værdi angår, hvilket afspejler anvendelsen af globale handelsordninger og forsyningskæder;

T.  der henviser til, at varemærkeforfalskning, illegal våbenhandel og narkotikahandel genererer store beløb til grænseoverskridende organiseret kriminalitet ved brug af ulovlige økonomiske og erhvervsmæssige kanaler;

U.  der henviser til, at det voksende antal af tilfælde med smugling, menneskehandel og andre former for ulovlig handel ikke alene har konsekvenser for medlemsstaternes opkrævning af told og for EU's budget, men også er stærkt forbundet med international organiseret kriminalitet, trusler mod forbrugerne og negative konsekvenser for det indre markeds funktion, hvilket underminerer lige konkurrencevilkår for alle konkurrerende virksomheder, navnlig SMV'er;

V.  der henviser til, at beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder er afgørende for både at beskytte og fremme EU's økonomi og for vækst og beskæftigelse;

1.  opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med medlemsstaterne for at sikre en samordnet, ensartet og effektiv gennemførelse af det nye system, der er fastlagt med EU-toldkodeksen, og dermed undgå divergerende praksisser blandt medlemsstaterne efter overgangsperioden via fælles retningslinjer for alle EU-toldmyndigheder; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at udvikle benchmarkanalyser og tilvejebringe oplysninger om toldaktioner og håndhævelsesprocedurer i medlemsstaterne;

2.  fremhæver, at der ikke er indført et system til at udpege og overvåge forskelle i, hvordan toldmyndighederne behandler økonomiske operatører; opfordrer Kommissionen til at stille krav til medlemsstaterne om at give specifikke oplysninger om typen og antallet af toldkontroller i de individuelle kernehavne;

3.  opfordrer Kommissionen til fortsat at samarbejde med medlemsstaterne og relevante interessenter for at afhjælpe eksisterende mangler i kontrolsystemerne, udvikle yderligere forenklinger af toldformaliteterne og reducere de administrative byrder for lovlige aktører med fokus på målet om enklere og sikrere handel, samtidig med at der sikres en passende, effektiv og harmoniseret kontrol ved EU's grænser og den nødvendige støtte til de relevante myndigheder; påpeger, at en effektiv toldkontrol skal garantere EU's sikkerhed, forbrugersikkerhed, overholdelse af miljøkrav og sundhedsmæssige og økonomiske interesser med en særlig indsats for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og bekæmpelse af ulovlig handel, terrorisme og hvidvaskning af penge, ulovlig handel med vilde dyr og planter, skatteunddragelse, ulovlig handel med narkotika og tobak og forfalskede lægemidler samt bekæmpelse af alle former for illoyal konkurrence, som de europæiske virksomheder, der overholder EU's standarder, kan stå over for;

4.  fremhæver betydningen af at færdiggøre arbejdet med harmonisering af kontrollen ved alle indgangssteder til toldunionen, navnlig på grundlag af eksisterende instrumenter;

5.  opfordrer Kommissionen til at forfølge et større samarbejde med den private sektor med hensyn til at identificere svigagtige operatører; understreger betydningen af at inddrage private aktører i bekæmpelsen af ulovlig handel, herunder ulovlig handel med vilde dyr og produkter fra vilde dyr;

6.  minder om, at de muligheder, som EU-toldkodeksen og dens regler giver for indbyrdes forbundne IT-systemer og elektronisk udveksling af oplysninger, bør anvendes til at skaffe adgang til data om pålidelig og lovlig handel og gøre dem tilgængelige via andre kanaler end toldangivelser f.eks. gennem programmerne for international samhandel såsom "autoriserede økonomiske operatører" eller intelligente og sikre handelsveje (SSTL) for at fremme handlen;

7.  minder om, at udviklingen af de krævede IT-systemer kræver tilstrækkelig finansiering, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at der er ressourcer til rådighed til de nødvendige IT-systemer for at opfylde målene i EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring;

8.  opfordrer Kommissionen til at presse på for en bredere anvendelse af programmet "autoriserede økonomiske operatører"; understreger betydningen af at fremhæve fordelene ved programmet for handelen og samtidig have strenge regler for overholdelse og sikre, at det er robust, pålideligt og i overensstemmelse med tredjelandes toldregler under forhandlinger om handelsaftaler;

9.  anmoder Kommissionen om at forbedre koordinationen af og samarbejdet med lokale toldmyndigheder og andre interessenter inden for EU samt med dens handelspartnere om udveksling af data, navnlig hvad angår anerkendelse af toldkontrol og handelspartnere, den har tillid til, og forebyggende strategier for afvikling af ulovlige handelsnetværk; opfordrer Kommissionen til at forbedre og intensivere samarbejdet mellem sine generaldirektorater om toldspørgsmål og, hvor det er nødvendigt, at fremme bedre koordinering mellem toldmyndigheder og retshåndhævende myndigheder, navnlig med hensyn til organiseret kriminalitet, sikkerhed og bekæmpelse af terrorisme, både på nationalt plan og på EU-plan;

10.  anmoder Kommissionen om at forelægge en meddelelse om bedre praksis for toldkontrol og håndhævelse af handelsreglerne i den mellemliggende periode for at fastlægge en referenceramme for de kompetente kontrolorganer i medlemsstaterne, sætte fokus på bedste praksis og resultater, udarbejde nøgleresultatindikatorer og analysere handelsstrømmene af varemærkeforfalskede varer ved grænsestederne;

11.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at fortsætte arbejdet med gennemførelsen af EU-strategien og handlingsplanen for toldrisikostyring, navnlig inden for datatilgængelighed, adgang til og udveksling af oplysninger med hensyn til toldrisikostyring og kapacitetsstyrkelse;

12.  opfordrer Kommissionen til løbende at aflægge rapport til de ansvarlige udvalg i Europa-Parlamentet om overvågning og evaluering af gennemførelsen af EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring;

13.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at undersøge de forskellige praksisser for toldkontrol i EU og deres betydning for omledning af handel, idet der navnlig fokuseres på EU-told ved de ydre grænser;

14.  bemærker, at de forskellige toldprocedurer, navnlig med hensyn til toldbehandling, inspektioner og sanktioner og kontrol, skaber fragmentering, yderligere administrative byrder og forsinkelser og variationer i skatteopkrævningen mellem medlemsstaterne, forvridning af markedet og en negativ indvirkning på miljøet; understreger, at disse forskellige toldprocedurer ofte kan fremme adgang til nogle havne på bekostning af andre, når virksomheder vil importere ulovlige varer, varemærkeforfalskede varer eller undervurderede varer, og når de enten for at reducere sandsynligheden for at blive kontrolleret eller gøre en eventuel inddrivelsesprocedure mere kompliceret, sender varerne til deres endelige bestemmelsessted via en usædvanlig rute, og søger om fortoldning i en anden medlemsstat end den, som indfører varerne; anmoder derfor Kommissionen om at analysere dette forumshoppingproblem og til at vurdere dets indvirkning på samhandelen, skatteindtægter, klimavirkninger og toldafgifter;

15.  minder medlemsstaterne og Kommissionen om vigtigheden af at sikre rettidig tilgængelighed af tilstrækkelige ressourcer til de nødvendige IT-systemer, således at målene i EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring kan opfyldes, samtidig med at der sikres interoperabilitet i systemerne til gavn for toldmyndighederne, legitime handlende og i sidste ende forbrugerne samt jobs og økonomisk vækst i Den Europæiske Union;

16.  insisterer på, at det er nødvendigt at gå fra det nuværende toldsystem, hvor papir bruges i begrænset omfang, til et helt papirløst system;

17.  anmoder Kommissionen om at arbejde tæt sammen med medlemsstaterne, OECD og Verdenstoldorganisationen (WCO) om at gøre noget ved de eksisterende huller i toldkontrolsystemerne ved at sikre, at ulovlig handel, forfalskning og svig imødegås ved hjælp af mere systematisk koordinerede, risikobaserede kontroller baseret på harmoniserede kriterier for inspektion, god praksis, fælles procedurer og arbejdsmetoder både med hensyn til driftstimer og økonomiske og menneskelige ressourcer og interoperable IT-systemer, og at andre kompetente myndigheder yder rettidig og passende støtte; minder i denne forbindelse om vigtigheden af at sikre, at alle told- og grænseorganer i EU har efterforskningsmæssige beføjelser, samt at deres medarbejdere får behørig uddannelse;

18.  opfordrer medlemsstaternes toldmyndigheder til proaktivt at anvende elektroniske datadelingsfaciliteter til at samarbejde med retshåndhævende agenturer om at finde uregelmæssigheder i fejlvurdering af handelspriser for at bekæmpe ulovlige finansielle strømme og handelsbaseret hvidvaskning af penge;

19.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at den gradvise gennemførelse af EU-toldkodeksen bringer yderligere værdi til økonomiske operatører og sikrer lige konkurrencevilkår i hele Unionen, og samtidig sikre, at den øgede forenkling af toldprocedurerne ikke skaber yderligere huller i toldrisikostyringen og kontrolsystemerne, som kan være til hinder for den effektive bekæmpelse af ulovlig handel; finder det nødvendigt at harmonisere europæisk toldlovgivning, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre regelmæssig kontrol af de europæiske regler og en ensartet håndhævelse heraf fra de kompetente myndigheders side og lette international handel og begrænse ulovlige grænseoverskridende aktiviteter;

20.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at arbejde mere sammen med medlemsstaterne om at udveksle god praksis om toldprocedurer og moms og samarbejde med forskellige toldmyndigheder og, hvor det er relevant, bringe politikkerne for told og moms på linje med hinanden med henblik på at sikre synergier, bl.a. ved at finde juridiske og praktiske løsninger på udfordringer i forbindelse med småforsendelser, e-handel og forenklinger;

21.  opfordrer Kommissionen til i lyset af artikel 23 i WTO's aftale om handelslettelser, der opfordrer til oprettelse af et handelslettelsesorgan, at overveje at overføre toldmyndigheders ansvarsområder fra nationalt plan til EU-plan for at sikre harmoniseret behandling ved EU's indførselssteder, og overvåge toldmyndigheders resultater og aktiviteter og indsamling og behandling af toldoplysninger;

22.  opfordrer endvidere Kommissionen til i højere grad at udvikle en nøjagtig cost-benefit-analyse af konsekvenserne af harmonisering i EU af håndhævelsen af de i medlemsstaternes gældende strafferetlige sanktioner til bekæmpelse af ulovlig handel og om nødvendigt at forelægge et forslag, der under stadig overholdelse af nærhedsprincippet indeholder harmoniserede regler om bestemmelsen af disse sanktioner og lovovertrædelser i tilfælde af grænseoverskridende kriminalitet;

23.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udbygge og i højere grad støtte mulighederne for fælles uddannelse af toldpersonalet i medlemsstaterne; understreger, at harmoniseringen af toldpersonalets uddannelsesniveau i EU vil bidrage til en effektiv gennemførelse af EU-toldkodeksen;

24.  anmoder Kommissionen om at forbedre samarbejdet med internationale handelsaktører og repræsentanter for de handlende for at tackle udfordringerne i forbindelse med gennemførelsen af toldreglerne, herunder forskellige og afvigende nationale regler, rapporteringsmetoder og -midler og SMV'ernes bekymringer i forbindelse med handel med tredjelande;

25.  minder om, at visse svigagtige virksomheder, som har hjemsted i tredjelande, benytter sig af e-handel til at tilbyde varemærkeforfalskede varer, og at disse varer kan faktureres under minimumsprisniveauet for ikke at blive kontrolleret af myndighederne, eller indføres under udnyttelse af forskellene mellem faktureringer og toldovertrædelser og -sanktioner; anmoder Kommissionen om yderligere at undersøge disse problemer, og til at overveje, hvordan man bedst kan imødegå risici i tilknytning til e-handel og til at arbejde tæt sammen med alle berørte aktører, herunder transport- og kurerfirmaer med henblik på at støtte medlemsstaterne i at begrænse denne praksis uden at skabe hindringer for væksten i e-handel eller skabe hindringer for den lovlige samhandel;

26.  opfordrer med henblik på at forstærke handelslettelser i hele verden indtrængende Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at sikre, at EU i det størst mulige omfang gennemfører WTO-aftalen om handelslettelser og fortsætter med at fremme andre WTO-medlemmers gennemførelse af den til gavn for EU's eksportører, bl.a. ved at bidrage til udviklingslandenes indsats;

27.  opfordrer Kommissionen til at styrke det internationale samarbejde for at videreudvikle gennemførelsen af EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring af forsyningskæden;

28.  opfordrer Kommissionen til at styrke samarbejdet på toldområdet med sine vigtigste handelspartnere og deres toldmyndigheder og indgå i en dialog med de vigtigste lande, hvor de forfalskede varer kommer fra, med henblik på at samarbejde i kampen mod ulovlige kapitalstrømme, hvidvaskning af penge, handelsbaseret korruption, skattesvig og skatteunddragelse, organiseret kriminalitet og terrorisme, som undergraver forbrugernes sikkerhed og sundhed og skaber en risiko for samfundet og markedet og skader økonomierne og til yderligere at lette den bilaterale handel ud over de forpligtelser, der hidrører fra aftalen om handelslettelser; påpeger, at dette kan opnås ved at medtage handelslettelser, f.eks. standardiserede metoder, regler om gennemsigtighed, integritet og ansvarlighed af toldprocedurerne og kapitler om bekæmpelse af svig og forfalskning i alle forhandlinger om frihandelsaftaler (FTA'er) eller gennem specifikke aftaler;

29.  anmoder Kommissionen om at fortsætte og uddybe toldsamarbejdet om intellektuelle ejendomsrettigheder med tredjelande og frihandelszoner, som er de hyppigste kilder til ulovlig handel; mener i denne henseende, at det både er nødvendigt at fremme det administrative samarbejde mellem toldmyndighederne på internationalt plan og udvikle partnerskaber med det private erhvervsliv med henblik på at imødegå overtrædelser af toldreglerne og omgåelse af skattemæssige forpligtelser;

30.  opfordrer Kommissionen til at styrke samarbejdet med Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), og navnlig Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder for at støtte initiativer vedrørende håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder som f.eks. lempelse af procedurerne for rettighedshavere ved hjælp af elektronisk udveksling af oplysninger, hvilket også vil være til gavn for SMV'er, og at gøre bekæmpelsen af forfalskning og svig til en af sine prioriteter i WTO, og inddrage OECD's og WCO's i sit arbejde på dette område; understreger derfor, at den nuværende forordning om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder spiller en vigtig rolle i kampen mod forfalskning, (krænkelser af varemærker), piratkopiering (krænkelser af ophavsretten) og smugling af følsomme varer, samt for indsatsen på området for geografiske betegnelser, oprindelsesbetegnelser og ulovlig handel; mener, at det er afgørende, at ovennævnte forordning sammen med direktivet om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder gennemføres behørigt i hele EU, og at toldmyndighederne foretager den nødvendige håndhævelse, således, at legitime handlende ikke forhindres i at drive virksomhed i god tro;

31.  anmoder Kommissionen om bedre at koordinere forsvaret af geografiske betegnelser på landbrugsfødevareprodukter internt i Kommissionen og med Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret, da de udgør en ægte merværdi på tredjelandsmarkeder; minder Kommissionen om, at det er vigtigt at udvikle en lige så ambitiøs politik om geografiske betegnelser for andre varer end landbrugsfødevarer; påpeger, at oprettelsen af en sammenhængende, enkel, gennemsigtig og ikkebindende ordning på administrativt og finansielt plan til at beskytte ikkelandbrugsvarer gennem geografiske betegnelser vil åbne muligheder for SMV'erne og styrke EU's position i internationale handelsforhandlinger;

32.  bemærker, at toldvæsenet står over for nye former for udfordringer i forbindelse med såvel nye måder, hvorpå der handles, som med sikkerhed og beskyttelse af varer under importprocedurer eller i international transit med destination i Europa;

33.  bemærker, at effektive toldprocedurer ikke blot er af afgørende betydning for at lette samhandelen, men også for en effektiv og hurtig retshåndhævelse i forhold til bekæmpelse af forfalskning og smugling af afgiftsbelagte varer, der kommer ind i EU; mener, at toldvæsenet står ved en skillevej mellem de sikrede varebevægelser, der beskytter forbrugerne i EU, og gennemførelsen af bestemmelserne i handelsaftaler;

34.  er af den opfattelse, at kvaliteten og effektiviteten af toldkontrollen med transit af varer, navnlig for så vidt angår forsendelse og transport i havne og ved grænser, er af største betydning og skal forbedres; beklager, at typen af kontroller inden for Unionen i øjeblikket er meget forskellige, hvilket begunstiger visse adgangsruter, navnlig havne, på bekostning af andre, hvor den kontrol, der foretages, er mere stringent; mener, at det er nødvendigt at sikre, at der anvendes ensartede og standardiserede kontrolmetoder i medlemsstaterne til filtrering i havne og ved grænser ved at fremme moderne, teknologisk avancerede og risikoforvaltningsbaserede kontrolstrategier;

35.  mener, at medlemsstaterne bør fokusere toldkontrollen og så vidt muligt anden relevant grænsekontrol på højrisikoforsendelser, der udvælges tilfældigt ved hjælp af fælles udvælgelseskriterier, herunder vedrørende varernes art og beskrivelse, oprindelsesland, landet, hvorfra varerne afsendes, varernes værdi, forhandleres overholdelsesrate af reglerne samt transportmiddel;

36.  støtter alle bestræbelser på at fremme integritet i international handel hen imod at opnå fuldt elektroniske toldbehandlingsprocedurer i EU inden 2020, som foreslået i den nye EU-toldkodeks, hvilket vil øge gennemsigtigheden i prøveudtagningen af varer og containere;

37.  føler, at det er nødvendigt med bedre koordinering mellem Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), toldmyndigheder og markedstilsynsmyndigheder, ikke blot for at bekæmpe forfalskning, men også for at bremse den illegale handel med varer, der krænker lovgivningen om intellektuel ejendomsret i EU;

38.  understreger OLAF's rolle i at undersøge omgåelsen af importafgifter (herunder bundne afgifter, antidumpingtold og udligningstold) på alle typer af råmaterialer og varer, navnlig dem, der omfatter falske oprindelsesbetegnelser (både i præferenceordninger og i ordninger uden præferencebehandling) og undervurdering og forkert beskrivelse af varer; opfordrer OLAF til at spille en mere aktiv rolle i koordinationen af undersøgelser af samme art, der foretages af EU-medlemsstaters nationale og andre partneres toldmyndigheder i og uden for EU;

39.  påpeger, at fælles toldaktioner – som identificerer, hvor risiciene er på de specifikke handelsruter – spiller en vital rolle med at beskytte EU's offentlige finanser samt borgerne og de legitime virksomheder ved at forhindre, at illegale produkter kommer ind i EU; opfordrer OLAF til at yde EU-medlemsstaters og tredjelandes toldmyndigheder mere assistance til at udføre flere fælles toldaktioner ved hjælp af dets tekniske infrastruktur, IT- og kommunikationsredskaber, strategisk analyse samt administrativ og finansiel støtte med henblik på at forbedre toldtjenesternes effektivitet for så vidt angår gennemførelsen af målrettede kontroller på europæisk plan;

40.  mener, at Kommissionen i højere grad på grundlag af en standardiseret risikovurdering bør kontrollere lande, som nyder godt af præferencebehandling, navnlig med henblik på at kontrollere gennemførelsen af reglerne om oprindelse og kumulation; mener i denne forbindelse, at kontrol af importerede varers oprindelsesstatus og den fyldestgørende beskaffenhed af de dokumenter, der giver særbehandling, bør være et centralt element i kontrolstrategier og sporbarhed;

41.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (10.11.2016)

til Udvalget om International Handel

om evaluering af de eksterne aspekter af toldmyndighedernes resultater og forvaltning som redskab til at forenkle handel og bekæmpe ulovlig handel
(2016/2075(INI))

Ordfører for udtalelse: Nedzhmi Ali

FORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at toldvæsenet spiller en vigtig rolle i forbindelse med det globale handelsmiljø med hensyn til at håndtere skade på den formelle økonomi forårsaget af ulovlig handel, samtidig med at det bidrager til bedre at forstå og tackle denne ulovlige handel;

B.  der henviser til, at netværk af ulovlige aktiviteter har en skadelig indvirkning på EU-medlemsstaternes økonomier for så vidt angår vækst, beskæftigelse, udenlandske investeringer, markedernes integritet, konkurrence, handel og tab af toldindtægter, hvor sidstnævnte tab i sidste ende bæres af de europæiske skatteydere;

C.  der henviser til, at ulovlig handel er en vigtig prioritet for virksomheder og udgør en betydelig trussel med voksende globale risici hvad gennemsigtighed, integritet og økonomisk værdi angår, hvilket afspejler anvendelsen af globale handelsordninger og forsyningskæder;

D.  der henviser til, at ulovlig handel med tobaksvarer, og navnlig transport af smuglede og forfalskede cigaretter, hvert år påfører EU og dets medlemsstater et tab af indtægter (i form af told, moms og punktafgifter) på mere end 10 mia. EUR om året;

E.  der henviser til, at varemærkeforfalskning, illegal våbenhandel og narkotikahandel genererer store beløb til grænseoverskridende organiseret kriminalitet ved brug af ulovlige økonomiske og erhvervsmæssige kanaler;

F.  der henviser til, at det voksende antal af tilfælde med smugling, menneskehandel og andre former for ulovlig handel ikke alene har konsekvenser for medlemsstaternes opkrævning af told og for EU's budget, men også er stærkt forbundet med international organiseret kriminalitet, trusler mod forbrugerne og negative konsekvenser for det indre markeds funktion, hvilket underminerer lige konkurrencevilkår for alle konkurrerende virksomheder, navnlig SMV'er;

G.  der henviser til, at beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder er afgørende for både at beskytte og fremme EU's økonomi og for vækst og beskæftigelse;

1.  bemærker, at toldvæsenet står over for nye former for udfordringer i forbindelse med såvel nye måder, hvorpå der handles, som med sikkerhed og beskyttelse af varer under importprocedurer eller i international transit med destination i Europa;

2.  bemærker, at effektive toldprocedurer ikke blot er af afgørende betydning for at lette samhandelen, men også for en effektiv og hurtig retshåndhævelse i forhold til bekæmpelse af forfalskning og smugling af afgiftsbelagte varer, der kommer ind i EU; mener, at toldvæsenet står ved en skillevej mellem sikrede varebevægelser, der beskytter forbrugerne i EU, og gennemførelsen af bestemmelserne i handelsaftaler;

3.  mener, at en forenkling at handelen bør omfatte fælles og standardiserede regler om toldprocedurers gennemsigtighed, integritet og ansvarlighed, som alle medlemsstater skal overholde;

4.  er af den opfattelse, at kvaliteten og effektiviteten af toldkontrollen med transit af varer, navnlig for så vidt angår forsendelse og transport i havne og ved grænser, er af største betydning og skal forbedres; beklager, at typen af kontroller inden for Unionen i øjeblikket er meget forskellige, hvilket begunstiger visse adgangsruter, navnlig havne, på bekostning af andre, hvor den kontrol, der foretages, er mere stringent; mener, at det er nødvendigt at sikre, at der anvendes ensartede og standardiserede kontrolmetoder i medlemsstaterne til filtrering i havne og ved grænser ved at fremme moderne, teknologisk avancerede og risikoforvaltningsbaserede kontrolstrategier;

5.  mener, at medlemsstaterne bør koncentrere toldkontrollen og så vidt muligt anden relevant grænsekontrol om højrisikoforsendelser, der er tilfældigt udvalgt ved hjælp af fælles udvælgelseskriterier, herunder dem, der vedrører varernes art og beskrivelse, oprindelsesland, landet, hvorfra varerne afsendes, varernes værdi, forhandleres overholdelsesrate af reglerne samt transportmiddel;

6.  støtter alle bestræbelser på at fremme integritet i international handel hen imod at opnå fuldt elektroniske toldbehandlingsprocedurer i EU inden 2020, som foreslået i den nye EU-toldkodeks, hvilket vil øge gennemsigtigheden i prøveudtagningen af varer og containere;

7.  noterer sig, at toldadministrationen og -moderniseringen er bekostelig; mener, at et af hovedformålene med reformerne af toldprocedurerne og -aktionerne bør være at opnå højere effektivitet, som kan føre til nedbringelse af omkostninger og besparelser i det lange løb;

8.  føler, at det er nødvendigt med bedre koordinering mellem OLAF, toldmyndigheder og markedstilsynsmyndigheder, ikke blot for at bekæmpe forfalskning, men også for at bremse den illegale handel med varer, der krænker lovgivningen om intellektuel ejendomsret i EU;

9.  understreger OLAF's rolle i at undersøge omgåelsen af importafgifter (herunder bundne afgifter, antidumpingtold og udligningstold) på alle typer af råmaterialer og varer, navnlig dem, der omfatter falske oprindelsesbetegnelser (både i præferenceordninger og i ordninger uden præferencebehandling) og undervurdering og forkert beskrivelse af varer; opfordrer OLAF til at spille en mere aktiv rolle i koordinationen af undersøgelser af samme art, der foretages af EU-medlemsstaters nationale og andre partneres toldmyndigheder i og uden for EU;

10.  påpeger, at fælles toldaktioner – som identificerer, hvor risiciene er på de specifikke handelsruter – spiller en vital rolle med at beskytte EU's offentlige finanser samt borgerne og de legitime virksomheder ved at forhindre, at illegale produkter kommer ind i EU; opfordrer OLAF til at yde EU-medlemsstaters og tredjelandes toldmyndigheder mere assistance til at udføre flere fælles toldaktioner ved hjælp af dets tekniske infrastruktur, IT- og kommunikationsredskaber, strategisk analyse samt administrativ og finansiel støtte med henblik på at forbedre toldtjenesternes effektivitet for så vidt angår gennemførelsen af målrettede kontroller på europæisk plan;

11.  mener for så vidt angår beskyttelsen af EU's finansielle interesser, at det – samtidig med at der ikke sættes spørgsmålstegn ved behovet for at indgå ambitiøse og vidtrækkende handelsaftaler med EU's vigtigste handelspartnere, der tager sigte på at mindske og eliminere toldtariffer – er nødvendigt at foretage en yderligere vurdering af virkningerne af gennemførelsen af frihandelsaftaler på Unionens budget for så vidt angår tab af egne indtægter i form af toldindtægter (der i øjeblikket tegner sig for 12 % af EU's budgetmidler);

12.  mener, at Kommissionen i højere grad på grundlag af en standardiseret risikovurdering bør kontrollere lande, som nyder godt af præferencebehandling, navnlig med henblik på at kontrollere gennemførelsen af reglerne om oprindelse og kumulation; mener i denne forbindelse, at kontrol af importerede varers oprindelsesstatus og den fyldestgørende beskaffenhed af de dokumenter, der giver særbehandling, bør være et centralt element i kontrolstrategier og sporbarhed;

13.  er af den opfattelse, at etablering af EU-risikoprofiler for frihandelsaftaler som en del af medlemsstaternes risikoforvaltningssystemer og kontrolstrategier vil give dem mulighed for at dele en fælles tilgang til risikoanalyse med henblik på at reducere tabene for EU-budgettet;

14.  støtter med henblik på at beskytte Unionens finansielle interesser indførelsen af bestemmelser om bekæmpelse af svig i handels- og investeringsaftaler, herunder bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse, korruption i relation til handel og hvidvaskning af penge; opfordrer desuden Unionen til i alle fremtidige handelsaftaler at gøre mere brug af retsbevarende foranstaltninger og sikkerhedsforanstaltninger, herunder suspension af præferencer i henhold til en bestemmelse vedrørende svig eller en klausul om håndtering af administrative fejl;

15.  understreger med henblik på effektivt at forebygge og bekæmpe illegale aktiviteter nødvendigheden af at forelægge et forslag, som indeholder harmoniserende regler vedrørende definitionen af kriminelle overtrædelser og sanktioner i forbindelse med organiseret og transnational kriminalitet;

16.  mener endvidere, at det er af afgørende betydning at gøre det lettere for virksomheder i EU at få adgang til hurtige antidumpingprocedurer, idet der tages højde for de potentielle tab for de nationale budgetter og for EU's budget, der opstår som følge af konkurrenceforvridninger, som kan tilskrives illoyal handelspraksis eller illoyale handelspartnere, og som især har en skadelig indvirkning på SMV'er;

17.  opfordrer til tættere toldsamarbejde, både inden for Unionen og med tredjelande, og til at styrke aktioner, som har til formål at bekæmpe ulovlig handel ved EU's grænser og hjælpe de politiske beslutningstagere med at kortlægge markedsudviklingens og den internationale forsyningskædes sårbarheder, og opfordrer til sporing og eliminering af forbindelser mellem aktører, der er involveret i ulovlige handelsaktiviteter;

18.  påpeger endvidere behovet for en effektiv udveksling af statistiske oplysninger vedrørende EU's importkontrol for at afsløre huller i de data, der er nødvendige for at udvikle forebyggende strategier for afvikling af ulovlige handelsnetværk, og for at løse årsagen til problemet ved at forhindre import af varer, som krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, og etablering af nye smuglermetoder og -ruter; mener, at det både er nødvendigt at fremme det administrative samarbejde mellem toldmyndighederne på internationalt plan og udvikle partnerskaber med erhvervslivet med henblik på at imødegå overtrædelser af toldreglerne og omgåelse af skattemæssige forpligtelser;

19.  erkender, at den effektive håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder er et overordnet mål, der konstant bør forfølges af toldmyndighederne til fordel for EU's indre marked og EU-borgerne og gennem et passende samarbejde med handelspartnere i forbindelse med frihandelsaftaler med henblik på at bekæmpe krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder i internationale forsyningskæder på områder såsom forfalskning (krænkelse af varemærker), piratvirksomhed (krænkelse af ophavsretten), smugling af følsomme produkter som lægemidler eller højt beskattede varer, geografiske betegnelser og oprindelsesmærkning, forsendelse og salg af forfalskede varer og skatteunddragelse;

20.  bemærker, at ønsket om at undgå regelbundet kontrol af eksport/import kan udgøre en risiko for forbrugernes sikkerhed og sundhed, hvilket indebærer risici for samfundet og markeder, samtidig med at det skader økonomierne i forskellig grad.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

8.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

16

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Julia Pitera

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

21.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

5

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Philippe Loiseau, Jordi Solé

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

29

+

ALDE

Marietje Schaake, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

EFDD

Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Obermayr Franz, Salvini Matteo

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Pabriks Artis, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

5

-

ENF

Loiseau Philippe

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

4

0

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod:

0  :  hverken/eller