SPRAWOZDANIE w sprawie oceny zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzia służącego ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu

7.4.2017 - (2016/2075(INI))

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawczyni: Tiziana Beghin

Procedura : 2016/2075(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0162/2017

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie oceny zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzia służącego ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu

(2016/2075(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 lipca 2016 r. zatytułowany „Handel dla wszystkich - w kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej” (COM(2015)0497),

–  uwzględniając plan strategiczny DG TAXLUD na lata 2016–2020, Ares (2016) 1266241 z dnia 14 marca 2016 r., oraz plan zarządzania DG TAXLUD, Ares (2016) 1266241 z dnia 14 marca 2016 r.,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 21 sierpnia 2014 r. zatytułowany „Strategia UE i plan działania w zakresie zarządzania ryzykiem celnym: Przeciwdziałanie ryzyku, poprawa bezpieczeństwa łańcucha dostaw i ułatwienie wymiany handlowej“ (COM(2014)0527),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 lipca 2016 r. zatytułowany „Sprawozdanie z postępu prac w zakresie wdrażania strategii UE i planu działania w zakresie zarządzania ryzykiem celnym“ (COM(2016)0476),

–  uwzględniając wytyczne UE dla upoważnionych przedsiębiorców (TAXUD/B2/047/2011),

–  uwzględniając projekt pilotażowy na rzecz inteligentnych i bezpiecznych szlaków handlowych między UE i Chinami (ang. Smart and Secure Trade Lanes - SSTL),

–  uwzględniając rezolucję Rady w sprawie unijnego planu działań dla organów celnych na lata 2013–2017 w celu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej (2013/C 80/01)[1],

–  uwzględniając sprawozdanie DG TAXLUD na temat egzekwowania przepisów celnych UE w zakresie praw własności intelektualnej w 2015 r.,

–  uwzględniając strategiczne ramy współpracy celnej między UE i Chinami,

–  uwzględniając plan działania dotyczący współpracy celnej między UE i Chinami w zakresie praw własności intelektualnej (2014/2017),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 lutego 2014 r. zatytułowany „Plan działania na rzecz monitorowania stosowania preferencyjnych porozumień handlowych“ (COM(2014)0105),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie planu działania na rzecz skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu (COM(2016)0050),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 21 grudnia 2016 r. pt. „Rozwój unii celnej UE i zarządzanie nią” (COM(2016)0813),

  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie strategii na rzecz ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w państwach trzecich[2],

–  uwzględniając sprawozdanie specjalne nr 23/2016 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: „Transport morski w UE na niespokojnych wodach – wiele nieskutecznych i nietrwałych inwestycji”,

–  uwzględniając Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu,

–  uwzględniając sprawozdanie OECD z dnia 18 kwietnia 2016 r. pt. „Illicit Trade, Converging Criminal Networks” [Nielegalny handel, połączone sieci przestępcze],

–  uwzględniając art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

–  uwzględniając art. 207, 208 i 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny[3] oraz powiązany akt delegowany (rozporządzenie delegowane nr 2015/2446), akt wykonawczy (rozporządzenie wykonawcze nr 2015/2447), przejściowy akt delegowany (rozporządzenie delegowane nr 2016/341) i program prac (decyzja wykonawcza nr 2016/578);

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003[4],

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych ram prawnych dotyczących naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji (COM(2013)0884) oraz opinię Komisji Handlu Międzynarodowego dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów na temat tego wniosku,

–  uwzględniając art. 24 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/478 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu[5],

–  uwzględniając zasadę spójności polityki na rzecz rozwoju określoną w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie stawienia czoła wyzwaniom związanym z wdrożeniem unijnego kodeksu celnego[6],

–  uwzględniając art. 52 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0162/2017),

A.  mając na uwadze, że unia celna jest jednym z głównych filarów Unii Europejskiej i czyni ją jednym z największych na świecie bloków handlowych oraz mając na uwadze, że w pełni funkcjonalna unia celna jest niezbędna, aby zapewnić Unii wiarygodność, gwarantującą jej silną pozycję podczas negocjowania umów handlowych;

B.  mając na uwadze, że wdrożenie unijnego kodeksu celnego ma kluczowe znaczenie dla ochrony zasobów własnych Unii, szczególnie pochodzących z ceł, oraz interesów podatkowych poszczególnych państw;

C.  mając na uwadze, że w pełni funkcjonalna unia celna stanowi podstawę skutecznego zwalczania nielegalnych przepływów finansowych i prania pieniędzy opartego na handlu;

D.  mając na uwadze, że istnieje ryzyko, iż wdrożenie unijnego kodeksu celnego, zapoczątkowane w dniu 1 maja 2016 r., zostanie opóźnione ze względu na brak odpowiedniego finansowania wspólnych i działających systemów informatycznych do dnia 31 grudnia 2020 r.;

E.  mając na uwadze, że w sprawozdaniu z postępu prac w zakresie wdrażania strategii UE i planu działania w zakresie zarządzania ryzykiem celnym podkreśla się, że niewystarczające finansowanie na rzecz modernizacji systemów informatycznych i opracowania wymaganych nowych systemów stanowi główny problem stojący na przeszkodzie dalszym postępom, zwłaszcza jeżeli chodzi o nowy system kontroli przywozu; mając na uwadze, że przy braku dodatkowych zasobów nie będzie możliwe wdrożenie szeregu działań do końca 2020 r., jak przewidziano w strategii i planie działania; mając na uwadze, że opóźnienie wpłynie również na wypełnienie zobowiązań dotyczących aspektów celnych w kontekście agendy bezpieczeństwa UE;

F.  mając na uwadze, że obecne rozdrobnienie strategii politycznych w zakresie kontroli celnych między państwami członkowskimi nie może prowadzić do sytuacji skutkującej dodatkowymi obciążeniami administracyjnymi i czasowymi lub zniekształceniem wewnętrznych przepływów handlowych;

G.  mając na uwadze, że obecny wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie unijnych ram prawnych dotyczących naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji nie dokonuje wyraźnego rozróżnienia między sankcjami karnymi i administracyjnymi stosowanymi w państwach członkowskich przy pełnym poszanowaniu zasady pomocniczości; mając na uwadze, że taka sytuacja może zachęcać nieuczciwe podmioty gospodarcze do dokonywania strategicznych wyborów przy przywozie z państw trzecich, powodując zakłócenia w poborze podatków oraz wpływając negatywnie na środowisko, zatem wspomniane środki okazują się nieskutecznymi środkami odstraszającymi od nielegalnej działalności handlowej;

H.  mając na uwadze, że poziom skomplikowania przepisów i procedur celnych, jak również różnice w kryteriach i sankcjach stosowanych przez organy mogą nadmiernie obciążać małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), nadwyrężając znacznie ich ograniczone zasoby i i wpływając na ich przedsięwzięcia handlowe;

I.  mając na uwadze, że skuteczna współpraca celna pomiędzy administracjami celnymi państw członkowskich, upoważnionymi przedsiębiorcami, siłami policyjnymi i organami sądowymi oraz innymi właściwymi podmiotami z państwami trzecimi i na szczeblu wielostronnym odgrywa istotną rolę ze względu na znaczącą wielkość handlu i stanowi podstawowy element walki z nielegalnym handlem, terroryzmem, przestępczością zorganizowaną, praniem pieniędzy, nielegalnym handlem dziką fauną i florą, uchylaniem się od opodatkowania, nielegalnym obrotem środkami odurzającymi, tytoniem i sfałszowanymi produktami leczniczymi, jak również ochrony praw UE w dziedzinie własności intelektualnej oraz wdrażania i poszanowania ze strony UE procedur należytej staranności w odniesieniu do produktów globalnego łańcucha wartości, jak wskazano w strategii Komisji „Handel z korzyścią dla wszystkich”, a także śledzenia i ewentualnego eliminowania wzajemnych powiązań między podmiotami prowadzącymi nielegalną działalność handlową w ramach międzynarodowych łańcuchów dostaw;

J.  mając na uwadze, że UE zawarła umowy w sprawie współpracy celnej i wzajemnej pomocy administracyjnej z Koreą Południową, Kanadą, Stanami Zjednoczonymi, Indiami, Chinami i Japonią;

K.  mając na uwadze, że niektórzy partnerzy handlowi są w dalszym ciągu głównymi eksporterami nielegalnych lub podrabianych produktów wprowadzanych do Unii; mając na uwadze, że wartość takiego wywozu z samej Malezji wynosi ok. 2,5 mln EUR, natomiast z Chin i Hongkongu - odpowiednio ponad 300 mln EUR oraz 100 mln EUR; mając na uwadze, że Białoruś w samym 2015 r. przyczyniła się do strat budżetowych dla UE w wysokości 1 mld euro, poprzez wywóz produktów, które całkowicie obeszły przepisy dotyczące podatku VAT i regulacje w dziedzinie zdrowia;

L.  mając na uwadze, że zgodnie z ostatnim sprawozdaniem Komisji w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej w UE przez unijne organy celne, liczba podrobionych towarów przechwyconych przez te organy wzrosła o 15 % w okresie od 2014 do 2015 r.; mając na uwadze, że na granicach zewnętrznych UE zatrzymano ponad 40 mln wyrobów o całkowitej wartości sięgającej przynajmniej 650 mln EUR, co do których zachodzi podejrzenie naruszenia prawa własności intelektualnej;

M.  mając na uwadze, że międzynarodowe strefy wolnego handlu, wraz z tymi państwami trzecimi, które są najczęściej źródłem nielegalnego handlu, stanowią potencjalne zaplecze dla stałego rozprzestrzeniania się handlu nielegalnymi produktami w UE i w ich obrębie mają miejsce intensywniejsze kontrole graniczne, w związku z czym prawdopodobnie będą wymagać dalszej szczegółowej analizy;

N.  mając na uwadze, że obrót towarami podrobionymi może przyczyniać się do finansowania organizacji przestępczych działających w obszarze terroryzmu, nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, broni palnej, prania pieniędzy i handlu ludźmi;

O.  mając na uwadze, że zwalczanie podrabiania towarów ma zasadnicze znaczenie dla ochrony praw własności intelektualnej w Europie, ochrony wiedzy fachowej i pobudzania innowacji;

P.  mając na uwadze, że rola odgrywana przez służby celne w obszarze bezpieczeństwa ma szczególne znaczenie w zapobieganiu transferowania środków przez organizacje terrorystyczne oraz odcinaniu ich źródeł dochodów, jak uznano w planie działania Komisji na rzecz skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu;

Q.  mając na uwadze, że w kontekście warunków globalnej wymiany handlowej służby celne odgrywają ważną rolę w przeciwdziałaniu szkodom, jakie nielegalny handel wyrządza gospodarce formalnej, a jednocześnie pomagają w lepszym zrozumieniu tegoż zjawiska i w rozwiązywaniu wynikających zeń problemów;

R.  mając na uwadze, że sieci zajmujące się nielegalną działalnością mają negatywny wpływ na gospodarkę państw członkowskich w odniesieniu do wzrostu, miejsc pracy, inwestycji zagranicznych, integralności rynków, konkurencyjności, handlu i utraty dochodów z ceł, przy czym koszt utraty tych ostatnich spada ostatecznie na europejskiego podatnika;

S.  mając na uwadze, że nielegalny handel to najważniejszy problem dla biznesu, stanowiący poważne zagrożenie z powodu rosnącego ryzyka globalnego związanego z kwestią przejrzystości, integralności i wartości finansowej, a także odzwierciedlający stosowanie globalnych programów handlowych i łańcuchów dostaw;

T.  mając na uwadze, że podrabianie produktów, nielegalny handel bronią i przemyt narkotyków są źródłem znacznych środków finansowych dla międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, które trafiają do niej za pośrednictwem nielegalnych kanałów gospodarczych i biznesowych;

U.  mając na uwadze, że rosnąca skala przemytu, nielegalnego handlu oraz innych form nielegalnego i niedozwolonego obrotu nie tylko ma wpływ na pobieranie opłat celnych przez państwa członkowskie i na budżet UE, ale jest również silnie powiązana z międzynarodową przestępczością zorganizowaną, stanowi zagrożenie dla konsumentów, wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie jednolitego rynku oraz podważa równe warunki działania dla wszystkich konkurujących ze sobą przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP;

V.  mając na uwadze, że ochrona praw własności intelektualnej ma kluczowe znaczenie zarówno dla ochrony i wspierania gospodarki UE, jak i dla wzrostu oraz zatrudnienia;

1.  wzywa Komisję do ścisłej współpracy z państwami członkowskimi w celu zapewnienia skoordynowanego, jednolitego i skutecznego wdrożenia nowego systemu określonego przez unijny kodeks celny oraz do zniechęcania do stosowania rozbieżnych praktyk wśród państw członkowskich po okresie przejściowym, w oparciu o wspólne podstawowe wytyczne dla wszystkich europejskich organów celnych; w związku z tym wzywa Komisję do opracowania analizy porównawczej oraz informacji w zakresie operacji celnych i procedur egzekwowania prawa obowiązujących w państwach członkowskich;

2.  podkreśla, że nie istnieje system rozpoznawania i monitorowania różnic w traktowaniu podmiotów gospodarczych przez organy celne; apeluje do Komisji, aby wymagała od państw członkowskich zapewniania określonych informacji na temat rodzaju i liczby odpraw celnych na szczeblu indywidualnych portów bazowych;

3.  zwraca się do Komisji, by kontynuowała współpracę z państwami członkowskimi i odpowiednimi zainteresowanymi stronami sektora handlu w celu zaradzenia istniejącym lukom w systemach kontroli, dalszego rozwijania uproszczeń celnych i zmniejszania obciążeń administracyjnych dla podmiotów prowadzących legalny handel, przy czym działania te powinny skupiać się na zapewnieniu odpowiednich, efektywnych, skutecznych i zharmonizowanych kontroli na granicach UE, a także na udzielaniu niezbędnego wsparcia właściwym organom; zaznacza, że skuteczne kontrole celne muszą zapewniać bezpieczeństwo UE, bezpieczeństwo konsumenta, poszanowanie wymogów w zakresie ochrony środowiska oraz przepisów dotyczących zdrowia i ochrony interesów gospodarczych UE, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw własności intelektualnej oraz zwalczania nielegalnego handlu, terroryzmu, prania pieniędzy, nielegalnego handlu dziką fauną i florą, uchylania się od opodatkowania, nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, tytoniem i sfałszowanymi produktami leczniczymi, a także walki z wszelkimi formami nieuczciwej konkurencji, z którymi mogą mieć do czynienia europejskie przedsiębiorstwa przestrzegające norm UE;

4.  podkreśla znaczenie dalszej pracy nad zharmonizowaniem zasad kontroli we wszystkich miejscach wprowadzania towarów na obszar unii celnej, w szczególności na podstawie już istniejących europejskich narzędzi;

5.  wzywa Komisję, by zacieśniła współpracę z sektorem prywatnym w zakresie identyfikowania nieuczciwych podmiotów; podkreśla znaczenie angażowania prywatnych zainteresowanych stron w walkę z nielegalnym handlem, w tym dziką fauną i florą oraz produktami z dzikiej fauny i flory;

6.  przypomina, że możliwości, jakie daje unijny kodeks celny i jego przepisy w dziedzinie powiązanych ze sobą systemów informatycznych i elektronicznej wymiany powinny być wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do danych dotyczących wiarygodnego i legalnego handlu oraz udostępnienia ich za pośrednictwem innych kanałów niż zgłoszenia celne, przykładowo za pomocą programów międzynarodowej wzajemnej wymiany handlowej, takich jak program AEO (na rzecz upoważnionych przedsiębiorców) lub projekt na rzecz inteligentnych i bezpiecznych szlaków handlowych (ang. Smart and Secure Trade Lanes - SSTL), z myślą o ułatwieniu handlu;

7.  przypomina, że opracowanie koniecznych systemów informatycznych wymaga odpowiedniego finansowania, i wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia dostępności zasobów na niezbędne systemy informatyczne, tak aby osiągnąć cele strategii UE i planu działania w zakresie zarządzania ryzykiem celnym;

8.  wzywa Komisję, by zmierzała do szerszego wykorzystywania programu AEO; podkreśla znaczenie promowania korzyści tego programu dla handlu przy jednoczesnym zachowaniu rygorystycznych zasad zgodności, jak również jego solidności, niezawodności i zgodności z przepisami celnymi państw trzecich w ramach negocjacji umów handlowych;

9.  zwraca się do Komisji, aby zapewniła koordynację działań organów celnych, agencji zajmujących się granicami w terenie i zainteresowanych stron w UE oraz ich partnerów handlowych – a także współpracę między nimi – w zakresie wymiany danych, w szczególności w odniesieniu do uznawania kontroli celnych, zaufanych partnerów handlowych i strategii prewencyjnych służących rozbijaniu sieci zajmujących się nielegalnym handlem; apeluje do Komisji, aby poprawiła i zacieśniła współpracę między poszczególnymi dyrekcjami generalnymi w odniesieniu do kwestii celnych, a także, w odpowiednich przypadkach, aby promowała lepszą koordynację między organami celnymi i organami ścigania, w szczególności w obszarze przestępczości zorganizowanej, bezpieczeństwa i walki z terroryzmem zarówno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu UE;

10.  wzywa Komisję do przedstawienia komunikatu w sprawie najlepszych praktyk w zakresie kontroli celnej j i egzekwowania zasad handlowych w okresie przejściowym w celu zapewnienia ram odniesienia właściwym organom kontroli w państwach członkowskich, uwidocznienia najlepszych praktyk i wyników, ustanowienia zestawu kluczowych wskaźników efektywności oraz dokonania analizy przepływów handlowych produktów podrobionych na przejściach granicznych;

11.  wzywa Komisję do kontynuowania prac nad wdrażaniem strategii i planu działania UE w zakresie zarządzania ryzykiem celnym, szczególnie w zakresie dostępności danych, dostępu do informacji do celów zarządzania ryzykiem celnym i wymiany takich informacji oraz wzmocnienia zdolności;

12.  wzywa Komisję do składania okresowego sprawozdania właściwym komisjom Parlamentu Europejskiego w sprawie monitorowania i oceny strategii i planu działania UE w zakresie zarządzania ryzykiem celnym;

13.  wzywa Komisję, aby zbadała różne praktyki w zakresie kontroli celnych w UE oraz ich konsekwencje dla przesunięcia handlu, z naciskiem w szczególności na unijne służby celne na granicach zewnętrznych;

14.  zauważa, że obecnie rozbieżne procedury celne, w szczególności dotyczące odpraw celnych, inspekcji, sankcji i kontroli powodują fragmentację, dodatkowe obciążenia administracyjne, opóźnienia, różnice w poborze podatków w państwach członkowskich oraz zakłócenia rynku i negatywny wpływ na środowisko; podkreśla, że rozbieżne procedury celne często mogą faworyzować dostęp do pewnych portów ze szkodą dla innych i przywóz towarów podrobionych lub towarów o zaniżonej wartości przez działające bezprawnie podmioty, co skutkuje dostarczaniem towarów do miejsca przeznaczenia nietypową drogą, dokonywaniem odprawy w państwie członkowskim innym niż państwo przywożące towary, tak aby zmniejszyć prawdopodobieństwo poddania kontroli lub skomplikować potencjalną procedurę windykacji; wzywa zatem Komisję do dokonania analizy problemu „turystyki sądowej” i do oceny jej wpływu na handel, dochody podatkowe, wpływ na klimat i opłaty celne;

15.  przypomina państwom członkowskim i Komisji znaczenie zapewnienia w odpowiednim czasie dostępności wystarczających zasobów dla niezbędnych systemów informatycznych – tak by móc osiągnąć cele strategii i planu działania UE w zakresie zarządzania ryzykiem celnym jednocześnie zapewniając interoperacyjność systemów z korzyścią dla organów celnych, podmiotów prowadzących legalny handel, a ostatecznie konsumentów oraz promować miejsca pracy i wzrost gospodarczy w UE;

16.  podkreśla potrzebę przejścia od obecnego środowiska celnego z mniejszą liczbą dokumentów papierowych do środowiska celnego bez dokumentów papierowych;

17.  zwraca się do Komisji o ścisłą współpracę z państwami członkowskimi, OECD i Światową Organizacją Celną (WCO) w zmniejszaniu istniejących luk w systemach kontroli celnych poprzez zagwarantowanie, że do rozwiązania kwestii nielegalnego handlu, podrabiania i oszustw bardziej systematycznie stosuje się skoordynowane kontrole oparte na analizie ryzyka w oparciu o zharmonizowane kryteria dotyczące inspekcji, najlepsze praktyki, wspólne procedury i metody pracy, zarówno w zakresie godzin pracy, jak i zasobów gospodarczych i ludzkich, przy terminowym i odpowiednim wsparciu ze strony innych właściwych organów; w tym kontekście przypomina o tym, jak ważne jest zapewnienie uprawnień do prowadzenia dochodzenia wszystkim unijnym agencjom celnym i granicznym oraz zagwarantowanie odpowiednich szkoleń dla ich podmiotów;

18.  wzywa organy celne państw członkowskich do aktywnego wykorzystywania narzędzi elektronicznej wymiany informacji do celów współpracy z organami ścigania w identyfikowaniu anomalii w odniesieniu do niewłaściwego oszacowania wartości wymiany handlowej i do zwalczania tym sposobem nielegalnych przepływów finansowych i prania pieniędzy opartego na handlu;

19.  wzywa Komisję do zapewnienia, by stopniowe wdrażanie unijnego kodeksu celnego dostarczało wartości dodanej podmiotom gospodarczym i tworzyło równe warunki konkurencji w całej Unii, przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że większe uproszczenie procedur celnych nie tworzy luk w systemach zarządzania ryzykiem celnym i systemach kontroli, które mogłyby utrudnić skuteczną walkę z nielegalnym handlem; uważa, że zasadnicze znaczenie ma zharmonizowanie europejskiego prawodawstwa celnego, i zachęca Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia systematycznej kontroli przepisów europejskich oraz ich jednolitego stosowania przez właściwe organy, a także ułatwiania handlu międzynarodowego i ograniczania nielegalnej działalności międzynarodowej;

20.  apeluje do Komisji o dalszą współpracę z państwami członkowskimi w zakresie wymiany najlepszych praktyk dotyczących procedur celnych i podatku VAU, a także, w stosownych przypadkach, w zakresie dostosowania polityki w zakresie ceł i podatku VAT, z myślą o zapewnieniu synergii, w tym w znalezieniu i stosowaniu rozwiązań natury prawnej i praktycznej w odniesieniu do wyzwań i możliwości związanych z małymi przesyłkami, handlem elektronicznym i uproszczeniem;

21.   w świetle art. 23 Porozumienia o ułatwieniach w handlu WTO, w którym wzywa się do ustanowienia organu ds. ułatwień w handlu, wzywa Komisję do rozważenia przeniesienia zadań organów celnych ze szczebla krajowego na unijny w celu zapewnienia zharmonizowanego traktowania we wszystkich punktach wjazdu do UE, monitorowania wyników i działań administracji celnych oraz gromadzenia i przetwarzania danych celnych;

22.  ponadto wzywa Komisję do dalszego opracowywania dokładnej analizy kosztów i korzyści dotyczącej skutków związanych z harmonizacją egzekwowania sankcji karnych obowiązujących w państwach członkowskich w celu zwalczania nielegalnej działalności handlowej oraz, w razie potrzeby, do przedłożenia wniosku zawierającego zharmonizowane przepisy, zgodne z zasadą pomocniczości, dotyczące określania tych sankcji i przestępstw w dziedzinie przestępczości zorganizowanej i międzynarodowej;

23.  zachęca Komisję i państwa członkowskie do dalszego rozwijania i wspierania możliwości wspólnych szkoleń dla funkcjonariuszy celnych w państwach członkowskich; podkreśla, że zharmonizowanie poziomu wyszkolenia funkcjonariuszy celnych w Europie przyczyni się do skutecznego wdrożenia unijnego kodeksu celnego;

24.  zwraca się do Komisji o zacieśnienie współpracy z zainteresowanymi stronami sektora handlu międzynarodowego i przedstawicielami handlowymi z myślą o zajęciu się wszystkimi wyzwaniami wynikającymi z wdrożenia unijnego kodeksu celnego, w tym różnymi i rozbieżnymi przepisami krajowymi, metodami i środkami sprawozdawczości oraz obawami MŚP które prowadzą działalność handlową z państwami trzecimi;

25.  przypomina, że niektóre nieuczciwe przedsiębiorstwa z siedzibą w państwach trzecich wykorzystują handel elektroniczny do oferowania podrobionych towarów europejskim konsumentom oraz że ceny niektórych towarów mogą być niższe od minimalnego poziomu cen z zamiarem uniknięcia kontroli ze strony właściwych organów lub też mogą być wwożone przy wykorzystaniu różnic w fakturowaniu, przepisach i sankcjach celnych; zwraca się do Komisji o dalszą analizę tych problemów i o rozważenie najlepszego sposobu poradzenia sobie z zagrożeniami związanymi z handlem elektronicznym oraz o podjęcie ścisłej współpracy z wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym przedsiębiorstwami transportowymi i firmami kurierskimi, w celu wspierania państw członkowskich w ukróceniu tej praktyki bez stwarzania przeszkód dla rozwoju handlu elektronicznego i legalnego handlu;

26.  wzywa Komisję do zapewnienia, wspólnie z państwami członkowskimi, że UE wdraża w jak największym zakresie umowę WTO o ułatwieniach w handlu oraz że w dalszym ciągu promuje jej wdrażanie przez innych członków WTO, z korzyścią dla eksporterów z UE, w tym przez przyczynianie się do starań krajów rozwijających się, w celu wzmocnienia ułatwień w handlu na świecie;

27.  zwraca się do Komisji o zacieśnienie międzynarodowej współpracy w celu dalszego rozwijania wdrażania strategii i planu działania UE w zakresie zarządzania ryzykiem celnym w łańcuchu dostaw;

28.  zwraca się do Komisji o wzmocnienie współpracy w kwestiach celnych z jej najważniejszymi partnerami handlowymi i ich organami celnymi, jak również o podjęcie dialogu z głównymi państwami pochodzenia podrobionych towarów, z myślą o współpracy w zakresie zwalczania nielegalnych przepływów finansowych i prania pieniędzy, opartej na handlu korupcji, oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania, przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, jako że wszystkie te zjawiska narażają zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów, stanowią zagrożenie dla społeczeństwa i rynku i powodują szkody gospodarcze; zwraca się również do Komisji o dalsze ułatwianie handlu dwustronnego, wykraczającego poza ścisłe zobowiązania wynikające z umowy o ułatwieniach w handlu; zauważa, że może to być zrealizowane poprzez włączenie tematów ułatwiania wymiany handlowej takich jak znormalizowane zasady dotyczące metod, przejrzystości, integralności i rozliczalności procedur celnych oraz włączenie rozdziałów o przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym i podrabianiu we wszystkich negocjacjach umów o wolnym handlu lub też za pośrednictwem specjalnych porozumień celnych;

29.  zachęca Komisję do kontynuowania i zacieśniania współpracy celnej w dziedzinie praw własności intelektualnej z państwami trzecimi i strefami wolnego handlu, które są najczęstszym źródłem nielegalnego handlu; w związku z tym uważa, że niezbędne jest wspieranie zarówno współpracy administracyjnej między służbami celnymi na szczeblu międzynarodowym, jak i rozwoju partnerstwa z przedsiębiorstwami prywatnymi, aby przeciwdziałać łamaniu przepisów celnych i obchodzeniu zobowiązań podatkowych;

30.  wzywa Komisję do wzmocnienia współpracy z Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (EUIPO) oraz w szczególności z europejskim obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej w celu wspierania inicjatyw na rzecz egzekwowania praw własności intelektualnej, takich jak ułatwienie procedur dla właścicieli praw autorskich poprzez elektroniczną wymianę danych, co byłoby szczególnie korzystne również dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także uczynienie zwalczania podrabiania i nielegalnego handlu jednym z priorytetów WTO i włączenie do współpracy w tej kwestii OECD i Światowej Organizacji Celnej; podkreśla zatem, że obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne odgrywa istotną rolę w zwalczaniu podrabiania towarów (naruszenia dotyczące znaków towarowych), piractwa (naruszenia dotyczące prawa autorskiego), przemytu produktów wrażliwych, jak również w dziedzinie oznaczeń geograficznych, oznaczenia pochodzenia i nielegalnego handlu; uważa, że niezbędne jest właściwe wdrożenie wyżej wspomnianego rozporządzenia oraz dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej w całej Unii i że egzekwowanie przepisów przez organy celne odbywa się w sposób, który nie uniemożliwia podmiotom prowadzącym legalny handel prowadzenia działalności w dobrej wierze;

31.  zwraca się do Komisji o lepszą koordynację ochrony oznaczenia geograficznego na produktach rolno-spożywczych, jako prawdziwej wartości dodanej na rynkach zewnętrznych, w ramach samej Komisji, a także we współpracy z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej; przypomina Komisji o znaczeniu opracowania równie ambitnej strategii politycznej dotyczącej oznaczeń geograficznych innych produktów niż rolno-spożywcze; przypomina, że utworzenie spójnego, prostego, przejrzystego i niestanowiącego obciążenia pod względem administracyjnym systemu ochrony za pomocą oznaczeń geograficznych innych produktów niż rolne tworzy nowe możliwości dla MŚP i mogłoby wzmocnić pozycję UE w międzynarodowych negocjacjach handlowych;

32.  zwraca uwagę, że służby celne mają do czynienia z nowymi rodzajami wyzwań, które wiążą się z nowymi sposobami prowadzenia handlu, a także z bezpieczeństwem i ochroną towarów objętych procedurami przywozowymi lub znajdujących się w tranzycie międzynarodowym z miejscem przeznaczenia w Europie;

33.  zwraca uwagę, że skuteczność procedur celnych ma decydujące znaczenie nie tylko z punktu widzenia ułatwiania handlu, ale również skutecznego i odpowiedniego ścigania przestępstw w odniesieniu do podrabiania produktów i przemytu towarów objętych podatkiem akcyzowym, które wwozi się do UE; uważa, że służby celne działają na styku dwóch obszarów, mianowicie między bezpiecznym przepływem towarów w celu ochrony konsumentów w UE a wdrażaniem postanowień umów handlowych;

34.  jest zdania, że najdonioślejsze znaczenie mają jakość i wyniki kontroli celnych dotyczących tranzytu towarów, zwłaszcza w przypadku operacji związanych z wysyłką i transportem w portach i na granicach, oraz że potrzebna jest poprawa w tych dziedzinach; zauważa z ubolewaniem, że obecnie występują faktyczne różnice jeśli chodzi o rodzaj kontroli przeprowadzanych w Unii, co sprawia, że niektóre drogi dostępu, w szczególności porty, są częściej wykorzystywane niż inne, gdzie kontrole są bardziej rygorystyczne; uważa, iż niezbędne jest zadbanie w państwach członkowskich o jednolite techniki kontroli w zakresie dokonywania filtracji w portach i na granicach poprzez promowanie nowoczesnych i rozwiniętych pod względem technologicznym strategii kontrolnych opartych na zarządzaniu ryzykiem;

35.  uważa, że w ramach kontroli celnych, a w miarę możliwości również innych odpowiednich kontroli granicznych państwa członkowskie powinny koncentrować się na towarach dużego ryzyka wybieranych losowo przy zastosowaniu wspólnych kryteriów doboru, w tym również kryteriów dotyczących charakteru i opisu towarów, kraju pochodzenia, kraju wysyłki, wartości towarów, historii przestrzegania wymogów prawnych przez przedsiębiorstwa handlowe oraz środków transportu;

36.  popiera wszelkie wysiłki mające na celu uczciwość w handlu międzynarodowym, jak i przejście do roku 2020 na w pełni elektroniczne procedury celne w UE przewidziane w nowym unijnym kodeksie celnym, które poprawią przejrzystość doboru prób kontrolnych towarów i kontenerów;

37.  uważa, że potrzebna jest lepsza koordynacja działań między Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), organami celnymi oraz organami nadzoru rynku nie tylko w celu zwalczania podrabiania, ale także ukrócenia handlu nielegalnymi produktami naruszającymi prawa własności intelektualnej w UE;

38.  podkreśla rolę, jaką OLAF odgrywa w badaniu nieuiszczania ceł przywozowych (w tym ceł konwencyjnych, antydumpingowych i wyrównawczych) na wszelkiego typu produkty i towary, zwłaszcza w przypadkach dotyczących fałszywych deklaracji pochodzenia (zarówno w systemach preferencyjnych, jak i w systemach bez preferencji) oraz zaniżania wartości i niewłaściwego opisu towarów; wzywa OLAF do odgrywania aktywniejszej roli w koordynacji odnośnych dochodzeń prowadzonych przez krajowe służby celne państw członkowskich UE i innych partnerów w UE i poza nią;

39.  wskazuje, że regularne wspólne operacje celne odgrywają kluczową rolę w ochronie finansów publicznych UE, ponieważ wskazują ryzyko na konkretnych szlakach handlowych, oraz w ochronie obywateli i legalnie działających przedsiębiorstw poprzez niedopuszczanie nielegalnych produktów do UE; wzywa OLAF do nasilenia wsparcia udzielanego organom celnym państw członkowskich UE i niektórym państwom trzecich na rzecz przeprowadzania większej ilości wspólnych operacji celnych dzięki infrastrukturze technicznej, narzędziom IT i narzędziom komunikacyjnym, analizie strategicznej i wsparciu administracyjnemu i finansowemu, aby poprawić skuteczność służb celnych prowadzących ukierunkowane kontrole na szczeblu europejskim;

40.  uważa, że w oparciu o standardową analizę ryzyka Komisja powinna lepiej monitorować kraje korzystające z preferencyjnego traktowania, zwłaszcza po to, aby weryfikować wdrażanie zasad pochodzenia i kumulacji; w związku z tym uważa, że sprawdzanie statusu pochodzenia importowanych produktów i adekwatności dokumentów dających prawo do preferencyjnego traktowania to kluczowy element strategii kontrolnych i identyfikowalności;

41.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej (10.11.2016)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie oceny zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzia służącego ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu
(2016/2075(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Nedzhmi Ali

WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A.  mając na uwadze, że w kontekście warunków globalnej wymiany handlowej służby celne odgrywają ważną rolę w przeciwdziałaniu szkodom, jakie nielegalny handel wyrządza gospodarce formalnej, a jednocześnie pomagają w lepszym zrozumieniu tegoż zjawiska i w rozwiązywaniu wynikających zeń problemów;

B.  mając na uwadze, że sieci zajmujące się nielegalną działalnością mają negatywny wpływ na gospodarkę państw członkowskich Unii w odniesieniu do wzrostu, miejsc pracy, inwestycji zagranicznych, integralności rynków, konkurencji, handlu i utraty dochodów z ceł, przy czym koszt utraty tych ostatnich spada ostatecznie na europejskiego podatnika;

C.  mając na uwadze, że nielegalny handel to najważniejszy problem dla biznesu, stanowiący poważne zagrożenie z powodu rosnącego ryzyka globalnego związanego z kwestią przejrzystości, integralności i wartości finansowej, a także odzwierciedlający stosowanie globalnych programów handlowych i łańcuchów dostaw;

D.  mając na uwadze, że z powodu nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi, a zwłaszcza transportu przemycanych i podrabianych papierosów, państwa członkowskie co roku tracą dochody w wysokości ponad 10 mld EUR (cła, VAT i akcyza);

E.  mając na uwadze, że podrabianie produktów, nielegalny handel bronią i przemyt narkotyków są źródłem znacznych środków finansowych dla międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, które trafiają do niej za pośrednictwem nielegalnych kanałów gospodarczych i biznesowych;

F.  mając na uwadze, że rosnąca skala przemytu, nielegalnego handlu oraz innych form nielegalnego i niedozwolonego obrotu nie tylko ma wpływ na pobieranie opłat celnych przez państwa członkowskie i na budżet UE, ale jest również silnie powiązana z międzynarodową przestępczością zorganizowaną, stanowi zagrożenie dla konsumentów, wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie jednolitego rynku oraz podważa równe warunki działania dla wszystkich konkurujących ze sobą przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP;

G.  mając na uwadze, że ochrona praw własności intelektualnej ma kluczowe znaczenie zarówno dla ochrony i wspierania gospodarki UE, jak i dla wzrostu oraz zatrudnienia;

1.  zwraca uwagę, że służby celne mają do czynienia z nowymi rodzajami wyzwań, które wiążą się z nowymi sposobami prowadzenia handlu, a także z bezpieczeństwem i ochroną towarów objętych procedurami przywozowymi lub znajdujących się w tranzycie międzynarodowym z miejscem przeznaczenia w Europie;

2.  zwraca uwagę, że skuteczność procedur celnych ma decydujące znaczenie nie tylko z punktu widzenia ułatwiania handlu, ale również skutecznego i odpowiedniego ścigania przestępstw w odniesieniu do podrabiania produktów i przemytu towarów objętych podatkiem akcyzowym, które wwozi się do UE; uważa, że służby celne działają na styku dwóch obszarów, mianowicie między bezpiecznym przepływem towarów w celu ochrony konsumentów w UE a wdrażaniem postanowień umów handlowych;

3.  uważa, że ułatwianie handlu powinno obejmować wspólne i znormalizowane zasady dotyczące metod, przejrzystości, integralności i rozliczalności w ramach procedur celnych, których powinny przestrzegać wszystkie państwa członkowskie;

4.  jest zdania, że najdonioślejsze znaczenie mają jakość i wyniki kontroli celnych dotyczących tranzytu towarów, zwłaszcza w przypadku operacji związanych z wysyłką i transportem w portach i na granicach, oraz że potrzebna jest poprawa w tych dziedzinach; zauważa z ubolewaniem, że obecnie występują faktyczne różnice w rodzajach kontroli przeprowadzanych w Unii, co sprawia, że niektóre drogi dostępu, w szczególności porty, są częściej wykorzystywane niż inne, gdzie kontrole są bardziej rygorystyczne; uważa, iż niezbędne jest zadbanie w państwach członkowskich o jednolite techniki kontroli w zakresie dokonywania filtracji w portach i na granicach poprzez promowanie nowoczesnych i rozwiniętych pod względem technologicznym strategii kontrolnych opartych na zarządzaniu ryzykiem;

5.  uważa, że w ramach kontroli celnych, a w miarę możliwości również innych odpowiednich kontroli granicznych państwa członkowskie powinny koncentrować się na towarach dużego ryzyka wybieranych losowo przy zastosowaniu wspólnych kryteriów doboru, w tym również kryteriów dotyczących charakteru i opisu towarów, kraju pochodzenia, kraju wysyłki, wartości towarów, historii przestrzegania wymogów prawnych przez przedsiębiorstwa handlowe oraz środków transportu;

6.  popiera wszelkie wysiłki mające na celu uczciwość w handlu międzynarodowym, jak i przejście do roku 2020 na w pełni elektroniczne procedury celne w UE przewidziane w nowym unijnym kodeksie celnym, które poprawią przejrzystość doboru prób kontrolnych towarów i kontenerów;

7.  zauważa, że administrowanie systemami celnymi i ich modernizacja są kosztowne; uważa, że jednym z kluczowych celów reform procedur i operacji celnych powinno być osiągnięcie większej efektywności, która doprowadziłaby do redukcji kosztów i do oszczędności w perspektywie długoterminowej;

8.  uważa, że potrzebna jest lepsza koordynacja działań między OLAF, organami celnymi oraz organami nadzoru rynku nie tylko w celu zwalczania podrabiania, ale także ukrócenia handlu nielegalnymi produktami naruszającymi prawa własności intelektualnej w UE;

9.  podkreśla rolę, jaką OLAF odgrywa w badaniu nieuiszczania ceł przywozowych (w tym ceł konwencyjnych, antydumpingowych i wyrównawczych) na wszelkiego typu produkty i towary, zwłaszcza w przypadkach dotyczących fałszywych deklaracji pochodzenia (zarówno w systemach preferencyjnych, jak i w systemach bez preferencji) oraz zaniżania wartości i niewłaściwego opisu towarów; wzywa OLAF do odgrywania aktywniejszej roli w koordynacji odnośnych dochodzeń prowadzonych przez krajowe służby celne państw członkowskich UE i innych partnerów w UE i poza nią;

10.  wskazuje, że regularne wspólne operacje celne odgrywają kluczową rolę w ochronie finansów publicznych UE, ponieważ wskazują ryzyko na konkretnych szlakach handlowych, oraz w ochronie obywateli i legalnie działających przedsiębiorstw poprzez niedopuszczanie nielegalnych produktów do UE; wzywa OLAF do nasilenia wsparcia dla organów celnych państw członkowskich UE i niektórych państw trzecich, aby przeprowadzać więcej wspólnych operacji celnych dzięki infrastrukturze technicznej, narzędziom IT i narzędziom komunikacyjnym oraz analizie strategicznej i wsparciu administracyjnemu i finansowemu, aby poprawić skuteczność służb celnych prowadzących ukierunkowane kontrole na szczeblu europejskim;

11.  mając na uwadze ochronę interesów finansowych UE, uważa, że choć nie ma wątpliwości co do potrzeby zawierania ambitnych i szeroko zakrojonych umów handlowych z najważniejszymi partnerami handlowymi UE w celu obniżania i znoszenia taryf celnych, niezbędne jest dokonanie starannej i jeszcze dogłębniejszej oceny wpływu wdrożenia umów o wolnym handlu na budżet Unii z uwagi na możliwość utraty zasobów własnych w postaci należności celnych (stanowiących obecnie 12% zasobów budżetowych Unii);

12.  uważa, że w oparciu o standardową analizę ryzyka Komisja powinna lepiej monitorować kraje korzystające z preferencyjnego traktowania, zwłaszcza po to, aby weryfikować wdrażanie zasad pochodzenia i kumulacji; w związku z tym uważa, że sprawdzanie statusu pochodzenia importowanych produktów i adekwatności dokumentów dających prawo do preferencyjnego traktowania to kluczowy element strategii kontrolnych i identyfikowalności;

13.  jest zdania, że utworzenie unijnych profili ryzyka dotyczących umów o wolnym handlu w ramach systemów państw członkowskich w zakresie zarządzania ryzykiem i strategii przeprowadzania kontroli pozwoli im na stosowanie wspólnego podejścia do kwestii analizy ryzyka z myślą o ograniczeniu strat dla budżetu UE;

14.  popiera włączanie klauzul o przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym do umów handlowych i inwestycyjnych w celu ochrony interesów finansowych Unii, przy czym klauzule takie powinny obejmować oszustwa podatkowe, uchylanie się od opodatkowania, korupcję o podłożu handlowym i pranie pieniędzy; ponadto zwraca się do Unii o częstsze korzystanie we wszystkich przyszłych umowach handlowych ze środków ostrożnościowych i zabezpieczających, takich jak zawieszenie preferencji na mocy klauzuli o przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym lub zarządzanie klauzulami o błędach administracyjnych, wprowadzanymi do umów o wolnym handlu;

15.  podkreśla potrzebę przedłożenia wniosku zawierającego zharmonizowane przepisy dotyczące określania przestępstw i sankcji w dziedzinie przestępczości zorganizowanej i międzynarodowej w celu skutecznego zapobiegania takiej nielegalnej działalności i jej zwalczania;

16.  uważa ponadto, że koniecznie należy ułatwić przedsiębiorstwom w UE dostęp do szybkich procedur antydumpingowych, a to z uwagi na potencjalne straty zarówno dla budżetów krajowych, jak i dla budżetu UE z powodu zakłóceń konkurencji wynikających z nieuczciwych praktyk lub partnerów handlowych, co ma szkodliwy wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa;

17.  apeluje o ściślejszą współpracę celną, zarówno w obrębie Unii, jak i z krajami trzecimi, oraz o nasilenie działań mających na celu zwalczanie nielegalnego handlu na granicach UE oraz wspieranie decydentów politycznych w określaniu zagrożeń na rynku i w obrębie międzynarodowych łańcuchów dostaw, a także w śledzeniu i eliminowaniu wzajemnych powiązań między podmiotami prowadzącymi nielegalną działalność handlową;

18.  wskazuje również na potrzebę skutecznej wymiany informacji statystycznych na temat kontroli przywozów do UE w celu wykrywania braków w danych niezbędnych do opracowywania strategii prewencyjnych służących rozbijaniu sieci zajmujących się nielegalnym handlem, a także w celu rozwiązania problemu u źródła poprzez niedopuszczanie do przywozu towarów naruszających prawa własności intelektualnej i do tworzenia nowych środków i szlaków przemytu; uważa, że niezbędne jest wspieranie zarówno współpracy administracyjnej między służbami celnymi na szczeblu międzynarodowym, jak i rozwoju partnerstwa ze światem biznesu, aby przeciwdziałać łamaniu przepisów celnych i obchodzeniu zobowiązań podatkowych;

19.  dostrzega, że skuteczne egzekwowanie praw własności intelektualnej to cel nadrzędny, do którego realizacji organy celne powinny stale dążyć z uwagi na wynikające zeń korzyści dla jednolitego rynku UE i obywateli UE, a to w ramach odpowiedniej współpracy z partnerami handlowymi w kontekście umów o wolnym handlu, tak aby przeciwdziałać naruszaniu praw własności intelektualnej w ramach międzynarodowych łańcuchów dostaw w takich dziedzinach jak podrabianie towarów (naruszenia dotyczące znaków towarowych), piractwo (naruszenia dotyczące prawa autorskiego), przemyt produktów wrażliwych, np. wyrobów farmaceutycznych lub towarów wysoko opodatkowanych, oznaczenia geograficzne i oznaczenia pochodzenia, wysyłka i sprzedaż podrobionych produktów oraz uchylanie się od opodatkowania;

20.  zauważa, że chęć unikania regulacyjnej kontroli eksportu i importu może prowadzić do bagatelizowania kwestii zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, a tym samym powodować zagrożenia dla społeczeństwa i rynków oraz szkody gospodarcze o różnym natężeniu.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

8.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

16

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Julia Pitera

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

21.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

5

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Philippe Loiseau, Jordi Solé

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

29

+

ALDE

Marietje Schaake, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

EFDD

Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Obermayr Franz, Salvini Matteo

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Pabriks Artis, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

5

-

ENF

Loiseau Philippe

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

4

0

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się