RAPORT referitor la evaluarea aspectelor externe ale rezultatelor și administrării serviciilor vamale ca instrument pentru facilitarea comerțului și combaterea comerțului ilicit

7.4.2017 - (2016/2075(INI))

Comisia pentru comerț internațional
Raportoare: Tiziana Beghin

Procedură : 2016/2075(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0162/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la evaluarea aspectelor externe ale rezultatelor și administrării serviciilor vamale ca instrument pentru facilitarea comerțului și combaterea comerțului ilicit

(2016/2075(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2015 intitulată „Comerț pentru toți: Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă” (COM(2015)0497),

–  având în vedere planul strategic 2016-2020 al DG TAXUD, Ares (2016) 1266241 din 14 martie 2016, precum și planul de gestionare 2016 al DG TAXUD, Ares (2016) 1266241 din 14 martie 2016,

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 21 august 2014 intitulată „Strategia și planul de acțiune UE pentru gestionarea riscurilor vamale: combaterea riscurilor, consolidarea securității lanțului de aprovizionare și facilitarea comerțului” (COM(2014)0527),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 19 iulie 2016 intitulată „Raport intermediar privind punerea în aplicare a strategiei și a planului de acțiune UE pentru gestionarea riscurilor vamale” (COM(2016)0476),

–  având în vedere Orientările pentru operatorii economici autorizați (TAXUD/B2/047/2011),

–  având în vedere proiectul-pilot UE-China intitulat „Căi comerciale inteligente și sigure” (SSTL),

–  având în vedere Rezoluția Consiliului privind planul de acțiune vamală al UE de combatere a încălcării DPI pentru perioada 2013-2017 (2013/C 80/01)[1],

–  având în vedere raportul DG TAXUD pe 2015 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale ale UE,

–  având în vedere Cadrul strategic pentru cooperare vamală dintre UE și China,

–  având în vedere Planul de acțiune privind cooperarea vamală dintre UE și China privind drepturile de proprietate intelectuală (2014-2017),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 26 februarie 2014 intitulată „Plan de acțiune pentru monitorizarea funcționării regimurilor comerciale preferențiale” (COM(2014)0105),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 2 februarie 2016 intitulată „Planul de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului” (COM(2016)0050),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 21 decembrie 2016 intitulată „Dezvoltarea uniunii vamale a UE și guvernanța acesteia” (COM(2016)0813),

  având în vedere Rezoluția sa din 9 iunie 2015 referitoare la Strategia pentru protecția și punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală în țări terțe[2],

–  având în vedere Raportul special nr. 23/2016 al Curții de Conturi Europene intitulat „Transportul maritim în UE: în ape tulburi - multe investiții ineficace și nesustenabile”,

–  având în vedere Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului,

–  având în vedere raportul OCDE din 18 aprilie 2016 intitulat „Comerțul ilicit: rețelele infracționale convergente”,

–  având în vedere articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere articolele 207, 208 și 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii[3], precum și actele aferente acestuia, și anume actul delegat (Regulamentul delegat nr. 2015/2446), actul de punere în aplicare (Regulamentul de punere în aplicare nr. 2015/2447), actul delegat provizoriu (Regulamentul delegat nr. 2016/341) și programul de lucru (Decizia de punere în aplicare nr. 2016/578),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului[4],

–  având în vedere propunerea Comisiei din 13 decembrie 2013 de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente (COM(2013)0884), precum și avizul Comisiei pentru comerț internațional adresat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor referitor la această propunere,

–  având în vedere articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/478 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2015 privind regimul comun aplicabil importurilor[5],

–  având în vedere principiul coerenței politicilor pentru dezvoltare afirmat în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2017 referitoare la abordarea provocărilor legate de punerea în aplicare a Codului vamal al Uniunii[6],

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru control bugetar (A8-0162/2017),

A.  întrucât uniunea vamală constituie un pilon de bază al Uniunii Europene, care o transformă într-unul dintre cele mai mari blocuri comerciale din lume, și întrucât o uniune vamală pe deplin funcțională este esențială pentru credibilitatea de care UE are nevoie pentru a-și asigura o poziție puternică la negocierea acordurilor comerciale;

B.  întrucât punerea în aplicare a Codului vamal al Uniunii este esențială pentru apărarea propriilor resurse ale UE, în principal prin taxe vamale, și pentru susținerea intereselor fiscale naționale;

C.  întrucât o uniune vamală complet funcțională reprezintă baza combaterii eficace a fluxurilor financiare ilegale și a spălării banilor legate de activitățile comerciale;

D.  întrucât punerea în aplicare a Codului vamal al Uniunii (CVU), introdus la 1 mai 2016, riscă să fie întârziată din cauza lipsei de finanțare adecvată pentru sisteme informatice comune și funcționale până la 31 decembrie 2020;

E.  întrucât raportul intermediar privind punerea în aplicare a strategiei și a planului de acțiune UE pentru gestionarea riscurilor vamale subliniază faptul că finanțarea insuficientă pentru modernizarea sistemelor informatice existente și pentru dezvoltarea unor noi sisteme necesare reprezintă o problemă majoră care împiedică progresele, în special în ceea ce privește noul sistem de control al importurilor; întrucât, în absența unor resurse suplimentare, o serie de măsuri nu vor putea fi puse în aplicare până la finalul anului 2020, astfel cum este prevăzut în strategie și în planul de acțiune; întrucât o amânare ar afecta și punerea în aplicare a angajamentelor asumate în ceea ce privește aspectele vamale în contextul Agendei UE privind securitatea;

F.  întrucât actuala fragmentare a politicilor de control vamal între statele membre nu trebuie să conducă la o situație care creează sarcini administrative și temporale suplimentare sau o denaturare a fluxurilor comerciale interne;

G.  întrucât directiva propusă privind un cadru juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente nu face o distincție clară între sancțiunile penale și cele administrative în cadrul statelor membre, cu respectarea deplină a subsidiarității; întrucât acest lucru ar putea încuraja operatorii economici frauduloși să facă alegeri strategice atunci când importă din țări terțe, ceea ce conduce la o denaturare a colectării impozitelor și la un impact negativ asupra mediului, dovedindu-se astfel o măsură ineficace de descurajare a activităților comerciale ilegale;

H.  întrucât normele și procedurile vamale complexe, precum și criteriile și sancțiunile diferite aplicate de către autorități pot impune sarcini excesive întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), punând o presiune considerabilă pe resursele lor limitate și afectând traseul lor comercial;

I.  întrucât cooperarea vamală eficace între administrațiile vamale, operatorii economici autorizați, forțele de poliție și autoritățile judiciare ale statelor membre, precum și alți actori relevanți, cu țările terțe și la nivel multilateral joacă un rol esențial, dat fiind volumul important al schimburilor comerciale, și reprezintă un element fundamental în lupta împotriva comerțului ilicit, a terorismului, a criminalității organizate, a spălării de bani, a traficului cu specii de faună sălbatică, a evaziunii fiscale, a traficului de droguri și produse din tutun și a medicamentelor falsificate, precum și în protecția drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) din UE, în implementarea și respectarea procedurilor de diligență ale produselor din lanțul valoric global, astfel cum este indicat în strategia „Comerț pentru toți” a Comisiei, și în descoperirea și posibila eliminare a legăturilor dintre actorii frauduloși implicați în activități comerciale ilicite în cadrul lanțurilor de aprovizionare internaționale;

J.  întrucât UE a încheiat acorduri privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal cu Coreea de Sud, Canada, SUA, India, China și Japonia;

K.  întrucât anumiți parteneri comerciali continuă să se afle la originea majorității produselor ilegale sau contrafăcute care intră în Uniune; întrucât partea Malaysiei în cadrul acestor exporturi este doar de aproximativ 2,5 milioane EUR, în vreme ce China și Hong Kong sunt responsabile pentru exporturi de peste 300 de milioane EUR și, respectiv, 100 de milioane EUR; întrucât Belarus a cauzat UE o pierdere fiscală de 1 miliard EUR numai în 2015, exportând produse care au eludat complet normele privind TVA și reglementările în materie de sănătate;

L.  întrucât, potrivit ultimului raport al Comisiei referitor la asigurarea respectării DPI de către autoritățile vamale ale UE, numărul mărfurilor contrafăcute confiscate de autoritățile vamale din Uniune a crescut cu 15 % în perioada 2014 - 2015; întrucât peste 40 de milioane de produse suspectate de a aduce atingere DPI, în valoare totală de aproape 650 de milioane EUR, au fost confiscate la frontierele externe ale Uniunii;

M.  întrucât zonele internaționale de liber schimb, împreună cu țările terțe care sunt cea mai frecventă sursă de comerț ilicit, reprezintă zone de fond potențiale pentru o proliferare continuă a comerțului cu produse ilegale în UE, fapt ce duce la controale vamale mai intensive și care, prin urmare, poate impune analize suplimentare și specifice;

N.  întrucât comerțul cu bunuri contrafăcute poate contribui la finanțarea organizațiilor infracționale active în domeniul terorismului, al traficului de droguri, al armelor de foc, al spălării banilor și al traficului de persoane;

O.  întrucât combaterea contrafacerii este esențială pentru protecția DPI în Europa, pentru păstrarea know-how-ului și pentru stimularea inovării;

P.  întrucât rolul pe care îl joacă vămile în domeniul securității este deosebit de relevant pentru a împiedica organizațiile teroriste să își transfere fondurile și pentru a le întrerupe sursele de venituri, astfel cum este recunoscut în Planul de acțiune al Comisiei pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului;

Q.  întrucât, în contextul comerțului mondial, serviciile vamale joacă un rol important în controlul daunelor provocate economiei oficiale de comerțul ilicit, contribuind totodată la o mai bună înțelegere și la combaterea mai eficace a acestui comerț ilicit;

R.  întrucât rețelele de activități ilicite afectează negativ economiile statelor membre în ceea ce privește creșterea, locurile de muncă, investițiile străine, integritatea piețelor, concurența, comerțul și pierderea veniturilor vamale, aceasta din urmă fiind suportată, în final, de contribuabilii europeni;

S.  întrucât comerțul ilicit este una dintre preocupările principale ale întreprinderilor și prezintă un pericol semnificativ sub forma unor riscuri mondiale tot mai pronunțate în ceea ce privește transparența, integritatea și valoarea financiară, din cauza utilizării mecanismelor comerciale și a lanțurilor de aprovizionare mondiale;

T.  întrucât contrafacerea, comerțul ilegal cu arme și traficul de droguri generează venituri importante pentru criminalitatea organizată transnațională prin intermediul canalelor economice și comerciale ilicite;

U.  întrucât fenomenele de contrabandă, trafic și alte forme de comerț ilicit și ilegal în număr tot mai mare nu numai că au consecințe asupra colectării taxelor vamale de către statele membre și, prin urmare, asupra bugetului Uniunii, ci, în același timp, sunt asociate într-o mare măsură criminalității organizate internaționale, creează riscuri pentru consumatori și au efecte negative asupra funcționării pieței unice, ceea ce subminează condițiile de concurență echitabile pentru toate întreprinderile, în special pentru IMM-uri;

V.  întrucât protecția DPI este de importanță determinantă atât pentru protecția și stimularea economiei UE, cât și pentru creșterea economică și locurile de muncă,

1.  invită Comisia să colaboreze îndeaproape cu statele membre pentru a asigura punerea în aplicare coordonată, uniformă și eficientă a noului sistem stabilit prin CVU, descurajând existența unor practici divergente între statele membre după perioada de tranziție prin stabilirea unor orientări de bază comune pentru toate vămile europene; invită, în acest sens, Comisia să dezvolte o analiză de referință și să ofere informații despre operațiunile vamale și procedurile de punere în aplicare a legii în statele membre;

2.  subliniază că nu există niciun sistem pentru identificarea și monitorizarea diferențelor de tratare a operatorilor economici de către autoritățile vamale; invită Comisia să oblige statele membre să ofere informații specifice despre tipul și numărul de controale vamale efectuate la nivelul fiecărui port central;

3.  invită Comisia să coopereze în continuare cu statele membre și cu părțile interesate relevante din domeniul comerțului pentru a aborda lacunele actuale ale sistemelor de control, pentru a dezvolta într-o măsură și mai mare simplificările vamale și a reduce sarcinile administrative asupra comercianților legitimi, având drept obiectiv un comerț mai simplu și mai sigur, asigurând, în același timp, un control adecvat, efectiv, eficient și armonizat la frontierele UE și sprijinul necesar pentru autoritățile competente; subliniază că controalele vamale eficace trebuie să garanteze securitatea, siguranța consumatorilor, respectarea cerințelor de mediu și a reglementărilor în materie de sănătate, precum și interesele economice ale UE, cu un efort deosebit în ceea ce privește protecția DPI și lupta împotriva comerțului ilicit, a terorismului, a spălării banilor, a traficului cu specii de faună sălbatică, a evaziunii fiscale, a traficului de droguri și produse din tutun și a medicamentelor falsificate, precum și combaterea tuturor formelor de concurență neloială cu care se pot confrunta întreprinderile europene care respectă standardele UE;

4.  subliniază că este important să se finalizeze armonizarea controalelor la nivelul tuturor punctelor de intrare a mărfurilor în uniunea vamală, în special pe baza instrumentelor europene deja existente;

5.  invită Comisia să asigure o mai mare colaborare cu sectorul privat în identificarea operatorilor frauduloși; subliniază importanța implicării părților interesate private în combaterea comerțului ilicit, inclusiv a comerțului ilicit cu specii de faună sălbatică și produse cinegetice;

6.  reamintește că ar trebui valorificată oportunitatea oferită de CVU și de normele sale privind sistemele TI interconectate și schimburile electronice pentru a accesa datele privind comerțul fiabil și legal și pentru a le pune la dispoziție prin alte mijloace decât declarațiile vamale, de exemplu, prin intermediul programelor internaționale de schimb reciproc, precum programul AEO (Operator economic autorizat) sau proiectul Căi comerciale inteligente și sigure (SSTL), în scopul facilitării schimburilor;

7.  reamintește că dezvoltarea sistemelor informatice necesare trebuie să beneficieze de finanțare suficientă și invită Comisia și statele membre să asigure disponibilitatea resurselor pentru sistemele informatice necesare în vederea atingerii obiectivelor strategiei și planului de acțiune UE pentru gestionarea riscurilor vamale;

8.  invită Comisia să promoveze utilizarea la scară mai amplă a programului AEO; subliniază importanța promovării beneficiilor acestuia pentru comerț, respectând, totodată, normele stricte de conformitate, precum și robustețea, fiabilitatea și conformitatea sa cu normele vamale ale țărilor terțe în negocierile privind acordurile comerciale;

9.  solicită Comisiei să coordoneze și să coopereze cu autoritățile vamale, agențiile de frontieră de pe teren și cu părțile interesate din UE, precum și cu partenerii săi comerciali, în domeniul schimbului de date, în special în legătură cu recunoașterea controalelor vamale, a partenerilor comerciali de încredere și a strategiilor de combatere a rețelelor comerciale ilicite; invită Comisia să îmbunătățească și să consolideze cooperarea dintre diferitele sale direcții generale în ceea ce privește chestiunile vamale și, atunci când este necesar, să promoveze o mai bună coordonare între autoritățile vamale și autoritățile de aplicare a legii, în special în domeniul criminalității organizate, al securității și al combaterii terorismului, atât la nivel național, cât și la nivelul UE;

10.  invită Comisia să prezinte o comunicare privind „Cele mai bune practici în domeniul controlului vamal și al aplicării normelor comerciale”, pe parcursul perioadei interimare, pentru a asigura un cadru de referință pentru organismele de control competente din statele membre, a evidenția cele mai bune practici și rezultate, precum și pentru a stabili un set de indicatori-cheie de performanță și a analiza fluxurile comerciale cu produse contrafăcute la punctele de trecere a frontierei;

11.  îndeamnă Comisia să depună eforturi în continuare pentru a pune în aplicare strategia și planul de acțiune UE pentru gestionarea riscurilor vamale, în special în domeniul disponibilității datelor, al accesului la informații și al schimbului de informații pentru gestionarea riscurilor vamale, precum și al consolidării capacităților;

12.  invită Comisia să prezinte periodic un raport comisiilor responsabile din cadrul Parlamentului European cu privire la monitorizarea și evaluarea punerii în aplicare a strategiei și a planului de acțiune UE pentru gestionarea riscurilor vamale;

13.  îndeamnă Comisia să analizeze diferitele practici legate de controalele vamale din UE, precum și impactul lor asupra deturnării de comerț, concentrându-se în special pe vămile UE de la frontierele externe;

14.  observă faptul că, astăzi, diferitele proceduri vamale, în special cele referitoare la vămuire, inspecții, sancțiuni și controale, creează o fragmentare, o sarcină administrativă suplimentară, amânări, diferențe în ceea ce privește colectarea impozitelor în statele membre, denaturarea pieței și un impact negativ asupra mediului; subliniază faptul că diferitele proceduri vamale pot deseori favoriza accesul în unele porturi în detrimentul altora, cu importatori ilegali importând bunuri contrafăcute sau subevaluate, ceea ce conduce la livrarea bunurilor la destinația finală pe rute neobișnuite, la realizarea vămuirii într-un alt stat membru decât cel care importă bunurile, fie pentru a reduce probabilitatea de a face obiectul unor controale, fie pentru a complica orice procedură de recuperare potențială; solicită, prin urmare, Comisiei să analizeze această problemă legată de căutarea instanței celei mai favorabile și să evalueze impactul ei asupra comerțului, veniturilor fiscale, climei și taxelor vamale;

15.  reamintește statelor membre și Comisiei importanța de a asigura disponibilitatea la timp a unor resurse suficiente pentru sistemele informatice necesare, astfel încât să se poată îndeplini obiectivele prevăzute în strategia și planul de acțiune UE pentru gestionarea riscurilor vamale, asigurând în același timp interoperabilitatea sistemelor în beneficiul autorităților vamale, al comercianților legitimi și, în cele din urmă, al consumatorilor, și promovând locuri de muncă și creștere economică în UE;

16.  insistă asupra necesității de a trece de la actualul mediu vamal bazat pe un consum redus de hârtie la un mediu vamal electronic;

17.  solicită Comisiei să colaboreze îndeaproape cu statele membre, cu OCDE și cu Organizația Mondială a Vămilor (OMV) pentru a aborda lacunele actuale ale sistemelor de control vamal, asigurând combaterea comerțului ilicit, a contrafacerii și a fraudei prin controale bazate pe riscuri și coordonate în mod mai sistematic, pe baza unor criterii armonizate pentru inspecții, cele mai bune practici și proceduri și metode de lucru comune, atât în ceea ce privește orele de funcționare, cât și resursele economice și umane și sisteme informatice interoperabile, cu sprijinul prompt și adecvat din partea altor autorități competente; reamintește, în această privință, că este important să se asigure competențe de anchetă pentru toate vămile și agențiile de frontieră ale UE, precum și să se garanteze formarea adecvată a operatorilor acestora;

18.  invită autoritățile vamale din statele membre să utilizeze în mod proactiv facilitățile de partajare a datelor electronice pentru a coopera cu agențiile de aplicare a legii la identificarea anomaliilor în evaluarea incorectă a valorii schimburilor comerciale, și a combate astfel fluxurile financiare ilicite și spălarea banilor legată de activitățile comerciale;

19.  invită Comisia să se asigure că aplicarea treptată a CVU aduce o valoare suplimentară operatorilor economici, creând condiții de concurență echitabile în întreaga Uniune și că, totodată, simplificarea accentuată a procedurilor vamale nu creează lacune în cadrul gestionării riscurilor vamale și al sistemelor de control care ar putea îngreuna combaterea eficace a comerțului ilicit; consideră că este esențial să se armonizeze legislația UE în domeniul vamal și invită Comisia și statele membre să asigure verificarea periodică a normelor UE și aplicarea uniformă a acestora de către autoritățile competente, facilitând comerțul internațional și reducând activitățile transnaționale ilegale;

20.  îndeamnă Comisia să colaboreze în continuare cu statele membre în ceea ce privește realizarea de schimburi de bune practici privind proceduri vamale și TVA, prin cooperarea cu diferite autorități competente și, atunci când este cazul, prin alinierea politicilor privind vămile și TVA, pentru a genera sinergii, inclusiv în ceea ce privește găsirea și aplicarea unor soluții juridice și practice la problemele și oportunitățile aferente transporturilor mici, comerțului electronic și simplificărilor;

21.  invită Comisia să ia în considerare, în lumina articolului 23 din Acordul de facilitare a comerțului al OMC, care solicită crearea unui organism pentru facilitarea comerțului, transferul responsabilităților autorităților vamale de la nivel național la nivelul UE în ceea ce privește asigurarea armonizării tratamentelor la punctele de intrare în UE, monitorizarea performanței și a activităților administrațiilor vamale, precum și colectarea și prelucrarea datelor vamale;

22.  invită, în plus, Comisia să efectueze o analiză cost-beneficiu precisă cu privire la implicațiile legate de armonizarea aplicării sancțiunilor penale în vigoare în statele membre pentru a combate activitățile comerciale ilegale și, dacă este cazul, să prezinte o propunere care să cuprindă norme armonizate, respectând întotdeauna principiul subsidiarității, privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor aplicabile în cazul criminalității transnaționale;

23.  încurajează Comisia și statele membre să dezvolte și să sprijine mai mult oportunitățile comune de formare pentru funcționarii vamali din statele membre; subliniază faptul că armonizarea nivelului de pregătire a funcționarilor vamali din Europa va contribui la punerea în aplicare cu succes a Codului vamal al Uniunii;

24.  solicită Comisiei să intensifice cooperarea cu părțile interesate din domeniul comerțului internațional și reprezentanții comerciali cu scopul de a aborda toate provocările ce decurg din punerea în aplicare a CVU, inclusiv normele naționale diferite și divergente, metodele și mijloacele de raportare și îngrijorările IMM-urilor implicate în comerțul cu țări terțe;

25.  reamintește că anumite întreprinderi frauduloase cu sediul în țări terțe se folosesc de comerțul electronic pentru a oferi consumatorilor europeni mărfuri contrafăcute și că unele mărfuri pot fi facturate sub nivelul de preț minim pentru a evita efectuarea unor controale de către autorități sau pot intra profitând de diferențele existente în ceea ce privește facturarea, normele și sancțiunile vamale; invită Comisia să investigheze în continuare aceste probleme, să reflecteze la modul optim de a răspunde riscurilor legate de comerțul electronic și să lucreze îndeaproape cu toți actorii în cauză, inclusiv cu întreprinderile de transport și de curierat, pentru a sprijini statele membre să reducă această practică;

26.  îndeamnă Comisia să se asigure, împreună cu statele membre, că UE aplică într-o măsură cât mai mare Acordul OMC privind facilitarea comerțului (TFA) și continuă să promoveze punerea în aplicare a acestuia de către alți membri ai OMC în beneficiul exportatorilor din UE, inclusiv contribuind la eforturile depuse de țările în curs de dezvoltare, pentru a sprijini facilitarea comerțului la nivel mondial;

27.  invită Comisia să consolideze cooperarea internațională pentru a dezvolta și mai mult punerea în aplicare a strategiei și a planului de acțiune UE pentru gestionarea riscurilor vamale din lanțul de aprovizionare;

28.  invită Comisia să își consolideze cooperarea în domeniul vamal cu principalii săi parteneri comerciali și autoritățile vamale ale acestora și să inițieze un dialog cu principalele țări de origine ale mărfurilor contrafăcute, pentru o colaborare în lupta împotriva fluxurilor financiare ilegale, a spălării banilor, a corupției în sectorul activităților comerciale, a fraudei fiscale și a evaziunii fiscale, a criminalității organizate și a terorismului, toate acestea subminând sănătatea și siguranța consumatorilor, constituind amenințări la adresa societății și a pieței și afectând, totodată, economiile țărilor și să faciliteze în continuare comerțul bilateral, dincolo de angajamentele stricte ale TFA; subliniază că acest lucru nu poate fi realizat decât prin includerea în toate negocierile privind acordurile de liber schimb (ALS) a unor teme ce țin de facilitarea comerțului, cum ar fi norme standardizate privind metodele, transparența, integritatea și responsabilitatea în procedurile vamale, și a unor capitole privind combaterea fraudei și a contrafacerii, sau prin intermediul unor acorduri vamale specifice;

29.  invită Comisia să continue și să aprofundeze cooperarea vamală în domeniul DPI cu țările terțe și cu zonele de liber schimb care sunt cel mai adesea sursa unor activități comerciale ilegale; în acest sens, consideră că este necesar să se intensifice atât cooperarea administrativă la nivel internațional între autoritățile vamale, cât și dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderile private, pentru a contracara încălcările legislației vamale și evitarea obligațiilor fiscale;

30.  invită Comisia să întărească cooperarea cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și, în special, cu Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală, pentru a susține inițiativele privind asigurarea respectării DPI, cum ar fi procedurile de facilitare pentru titularii de drepturi prin intermediul unui schimb electronic de date, care ar aduce beneficii și IMM-urilor, și să facă din combaterea contrafacerii și a fraudei una dintre prioritățile sale în cadrul OMC, implicând OCDE și OMV în activitățile desfășurate în acest domeniu; subliniază, prin urmare, că actualul Regulament privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale joacă un rol important în combaterea contrafacerii (încălcarea mărcilor comerciale), a piratării (încălcarea drepturilor de autor) și a contrabandei cu produse sensibile, precum și în domenii precum indicațiile geografice, marcajul de origine și comerțul ilegal; consideră că este esențial ca acest regulament, împreună cu Directiva privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, să fie aplicat în mod corespunzător la nivelul întregii Uniunii și că este necesar ca aplicarea de către autoritățile vamale să fie realizată într-un mod care nu îi împiedică pe comercianții legitimi să își desfășoare activitatea cu bună-credință;

31.  solicită Comisiei să coordoneze mai bine apărarea indicației geografice privind produsele agroalimentare în cadrul Comisiei, dar și cu EUIPO, ca o veritabilă valoare adăugată pe piețele externe; reamintește Comisiei importanța elaborării unei politici la fel de ambițioase privind indicațiile geografice neagroalimentare; reamintește că instituirea unui sistem de protecție a produselor neagricole prin indicații geografice care să fie coerent, simplu, transparent și care să nu impună o povară pe plan administrativ și financiar reprezintă o oportunitate pentru IMM-uri și ar consolida poziția UE în cadrul negocierilor comerciale internaționale;

32.  constată că serviciile vamale se confruntă cu noi tipuri de provocări, care au legătură atât cu noile modalități comerciale, cât și cu securitatea și protecția bunurilor care fac obiectul procedurilor de import sau se află în tranzit internațional cu o destinație în Europa;

33.  observă că eficiența procedurilor vamale este foarte importantă nu numai pentru facilitarea comerțului, ci și pentru aplicarea eficace și rapidă a legii privind contrafacerea și contrabanda cu bunuri supuse accizelor care pătrund în UE; consideră că serviciile vamale combină două funcții principale, și anume deplasarea în siguranță a bunurilor, protejând astfel consumatorii din UE, și aplicarea prevederilor din acordurile comerciale;

34.  consideră că sunt de primă importanță și trebuie îmbunătățite performanța și calitatea procedurilor de control vamal în ceea ce privește tranzitul de bunuri, mai ales pentru operațiunile de transport pe mare și rutier în porturi și la frontiere; regretă că există în prezent o diferență factuală între tipurile de controale efectuate în Uniune, fiind favorizate anumite căi de acces, în special porturile, în detrimentul altora, în cazul cărora controalele efectuate sunt mai stricte; consideră că este necesar să se asigure tehnici de control omogene și standardizate în toate statele membre pentru trierea bunurilor în porturi și la frontiere, prin promovarea unor strategii de control moderne, care utilizează tehnologii avansate și bazate pe gestionarea riscurilor;

35.  consideră că statele membre ar trebui să axeze controalele vamale și, în măsura posibilului, alte controale pertinente la frontieră pe transporturile care prezintă un risc ridicat, selectate prin sondaj pe baza criteriilor de selecție obișnuite, inclusiv a celor legate de caracterul și descrierea bunurilor, țara de origine, țara din care au fost trimise bunurile, valoarea lor, istoricul respectării normelor de către comercianți și modul de transport;

36.  sprijină orice efort de promovare a integrității în comerțul internațional prin adoptarea în UE, până în 2020, a unor proceduri vamale integral electronice, astfel cum se prevede în noul Cod vamal al UE, care vor îmbunătăți transparența eșantionării în vederea controlului bunurilor și containerelor;

37.  este de părere că este necesară o mai bună coordonare între Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), autoritățile vamale și cele de supraveghere a pieței, nu doar pentru a combate contrafacerea, ci și pentru a reduce comerțul cu produse ilegale care încalcă legislația Uniunii în domeniul proprietății intelectuale;

38.  subliniază rolul OLAF în anchetarea cazurilor de sustragere de la plata taxelor la import (inclusiv a taxelor convenționale, a taxelor antidumping și a taxelor compensatorii) pentru toate tipurile de mărfuri și bunuri, în special în cazurile care implică utilizarea declarațiilor de origine false (atât în regimurile preferențiale, cât și în cele nepreferențiale) și subevaluarea mărfurilor și descrierea necorespunzătoare a acestora; invită OLAF să joace un rol mai activ în coordonarea investigațiilor conexe desfășurate de către serviciile naționale vamale ale statelor membre ale UE și de alți parteneri, atât în interiorul, cât și în afara UE;

39.  subliniază că operațiunile vamale comune periodice joacă un rol esențial în protejarea finanțelor publice ale UE, identificând punctele de risc de pe rutele comerciale specifice și protejând cetățenii și întreprinderile care respectă legea, împiedicând produsele ilegale să pătrundă în UE; invită OLAF să își intensifice sprijinul acordat autorităților vamale din statele membre ale UE, precum și din unele țări terțe, efectuând mai multe operațiuni vamale comune, prin intermediul infrastructurii sale tehnice, a instrumentelor sale TI și de comunicare și prin intermediul măsurilor de sprijin administrativ, financiar și în domeniul analizei strategice, pentru a îmbunătăți eficacitatea serviciilor vamale în efectuarea unor controale specifice la nivel european;

40.  consideră că țările care beneficiază de un tratament preferențial ar trebui să fie monitorizate de Comisie mai strict, pe baza unei analize standard a riscurilor, în special pentru a verifica respectarea regulilor de origine și a celor privind cumulul de origine; consideră, în acest context, că unul dintre elementele determinante ale strategiilor de control și ale trasabilității este verificarea originii produselor importate și a valabilității documentelor care acordă un tratament preferențial;

41.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

AVIZ al Comisiei pentru control bugetar (10.11.2016)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la evaluarea aspectelor externe ale rezultatelor și administrării serviciilor vamale ca instrument pentru facilitarea comerțului și combaterea comerțului ilicit

(2016/2075(INI))

Raportor pentru aviz: Nedzhmi Ali

SUGESTII

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A.  întrucât, în contextul comerțului mondial, serviciile vamale joacă un rol important în controlul daunelor provocate economiei oficiale de comerțul ilicit, contribuind totodată la o mai bună înțelegere și la combaterea mai eficace a acestui comerț ilicit;

B.  întrucât rețelele de activități ilicite afectează negativ economiile statelor membre ale UE în ceea ce privește creșterea, locurile de muncă, investițiile străine, integritatea piețelor, concurența, comerțul și pierderea veniturilor vamale, aceasta din urmă fiind suportată, în final, de contribuabilii europeni;

C.  întrucât comerțul ilicit este una dintre preocupările principale ale întreprinderilor și prezintă un pericol semnificativ sub forma unor riscuri mondiale tot mai pronunțate în ceea ce privește transparența, integritatea și valoarea financiară, din cauza utilizării mecanismelor comerciale și a lanțurilor de aprovizionare mondiale;

D.  întrucât comerțul ilicit cu produse din tutun, în special transportul de țigări de contrabandă și de țigări contrafăcute cauzează în fiecare an statelor membre pierderi de venituri de peste 10 miliarde EUR (taxe vamale, TVA și accize);

E.  întrucât contrafacerea, comerțul ilegal cu arme și traficul de droguri generează venituri importante pentru criminalitatea organizată transnațională prin intermediul canalelor economice și comerciale ilicite;

F.  întrucât fenomenele de contrabandă, trafic și alte forme de comerț ilicit și ilegal în număr tot mai mare nu numai că au consecințe asupra colectării taxelor vamale de către statele membre și, prin urmare, asupra bugetului Uniunii, ci, în același timp, sunt asociate într-o mare măsură crimei organizate internaționale, creează riscuri pentru consumatori și au efecte negative asupra funcționării pieței unice, ceea ce subminează condițiile de concurență echitabile pentru toate întreprinderile, în special pentru IMM-uri;

G.  întrucât protecția drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) este de importanță determinantă atât pentru protecția și stimularea economiei UE, cât și pentru creșterea economică și locurile de muncă,

1.  constată că serviciile vamale se confruntă cu noi tipuri de provocări, care au legătură atât cu noile modalități comerciale, cât și cu securitatea și protecția bunurilor care fac obiectul procedurilor de import sau se află în tranzit internațional cu destinația UE;

2.  observă că eficiența procedurilor vamale este foarte importantă nu numai pentru facilitarea comerțului, ci și pentru aplicarea eficace și rapidă a legii privind contrafacerea și contrabanda cu bunuri supuse accizelor care pătrund în UE; consideră că serviciile vamale combină două funcții principale, și anume deplasarea în siguranță a bunurilor, protejând astfel consumatorii din UE, și aplicarea prevederilor din acordurile comerciale;

3.  consideră că facilitarea comerțului ar trebui să includă norme comune și standardizate privind metodele, transparența, integritatea și responsabilitatea în procedurile vamale, care trebuie respectate de toate statele membre;

4.  consideră că sunt de primă importanță și trebuie îmbunătățite performanța și calitatea procedurilor de control vamal în ceea ce privește tranzitul de bunuri, mai ales pentru operațiunile de transport pe mare și rutier în porturi și la frontiere; regretă că există în prezent o diferență de fapt între tipurile de controale efectuate în Uniune, fiind favorizate anumite căi de acces, în special porturile, în detrimentul altora, în cazul cărora controalele efectuate sunt mai stricte; consideră că este necesar să se asigure tehnici de control omogene și standardizate în toate statele membre pentru trierea bunurilor în porturi și la frontiere, prin promovarea unor strategii de control moderne, care utilizează tehnologii avansate și bazate pe gestionarea riscurilor;

5.  consideră că statele membre ar trebui să axeze controalele vamale și, în măsura posibilului, alte controale pertinente la frontieră pe transporturile care prezintă un risc ridicat, selectate prin sondaj pe baza criteriilor de selecție obișnuite, inclusiv a celor legate de caracterul și descrierea bunurilor, țara de origine, țara din care au fost trimise bunurile, valoarea lor, istoricul respectării normelor de către comercianți și modul de transport;

6.  sprijină orice efort de promovare a integrității în comerțul internațional prin adoptarea în UE, până în 2020, a unor proceduri vamale integral electronice, astfel cum se prevede în noul Cod vamal al UE, care vor îmbunătăți transparența eșantionării în vederea controlului bunurilor și containerelor;

7.  constată că administrația și modernizarea vămilor sunt costisitoare; consideră că unul dintre obiectivele-cheie ale reformelor procedurilor și operațiunilor vamale ar trebui să fie o mai mare eficiență, ceea ce ar determina reduceri ale costurilor și realizarea de economii pe termen lung;

8.  este de părere că este necesară o mai bună coordonare între OLAF, autoritățile vamale și cele de supraveghere a pieței, nu doar pentru a combate contrafacerea, ci și pentru a reduce comerțul cu produse ilegale care încalcă legislația Uniunii în domeniul proprietății intelectuale;

9.  subliniază rolul OLAF în anchetarea cazurilor de sustragere de la plata taxelor la import (inclusiv a taxelor convenționale, a taxelor antidumping și a taxelor compensatorii) pentru toate tipurile de mărfuri și bunuri, în special în cazurile care implică utilizarea declarațiile de origine false (atât în regimurile preferențiale, cât și în cele nepreferențiale) și subevaluarea mărfurilor și descrierea necorespunzătoare a acestora; invită OLAF să joace un rol mai activ în coordonarea investigațiilor conexe desfășurate de către serviciile naționale vamale ale statelor membre ale UE și de alți parteneri, atât în interiorul, cât și în afara UE;

10.  subliniază că operațiunile vamale comune periodice joacă un rol esențial în protejarea finanțelor publice ale UE, identificând punctele de risc de pe rutele comerciale specifice și protejând cetățenii și întreprinderile care respectă legea, împiedicând produsele ilegale să pătrundă în UE; invită OLAF să acorde sprijin în ritm mai intens autorităților vamale din statele Uniunii Europene, precum și din unele țări terțe, astfel încât acestea să efectueze mai multe operațiuni vamale comune, prin intermediul infrastructurii sale tehnice, a instrumentelor sale TI și de comunicare și prin intermediul măsurilor de sprijin administrativ, financiar și în domeniul analizei strategice, pentru a îmbunătăți eficiența serviciilor vamale în efectuarea unor controale specifice la nivel european;

11.  consideră, în ceea ce privește protecția intereselor financiare ale UE, fără a pune la îndoială necesitatea încheierii unor acorduri comerciale ambițioase și ample cu principalii parteneri comerciali ai UE, care să aibă ca scop reducerea și eliminarea taxelor vamale, că este necesar să fie evaluate mai minuțios efectele implementării acordurilor de liber schimb (ALS) asupra bugetului Uniunii în ceea ce privește pierderea de resurse proprii sub formă de taxe vamale (acestea reprezentând în prezent 12 % din resursele bugetare ale Uniunii);

12.  consideră că țările care beneficiază de un tratament preferențial ar trebui să fie monitorizate de Comisie mai strict, pe baza unei analize standard a riscurilor, în special pentru a verifica respectarea regulilor de origine și a celor privind cumulul de origine; consideră, în acest context, că unul dintre elementele determinante ale strategiilor de control și ale trasabilității este verificarea originii produselor importate și a valabilității documentelor care acordă un tratament preferențial;

13.  consideră că elaborarea unor profiluri de risc la nivelul UE privind ALS, în cadrul sistemelor de gestionare a riscurilor și al strategiei de control ale statelor membre, le va permite acestora să utilizeze o abordare comună pentru analiza riscurilor în vederea reducerii pierderilor pentru bugetul UE;

14.  sprijină, cu scopul de a proteja interesele financiare ale Uniunii, includerea în acordurile comerciale și de investiții a unor clauze privind combaterea fraudelor, care trebuie să includă frauda fiscală și evaziunea fiscală, corupția în sectorul activităților comerciale și spălarea de bani; invită, de asemenea, Uniunea să recurgă în mai mare măsură, în toate acordurile comerciale viitoare, la măsuri de precauție și de garantare, cum ar fi suspendarea preferințelor în temeiul unei clauze de combatere a fraudelor sau al unor clauze introduse în ALS privind gestionarea erorilor administrative;

15.  subliniază că, pentru a preveni și a combate cu eficacitate actele ilegale, este necesar să se prezinte o propunere care să cuprindă norme armonizate de definire a infracțiunilor și a sancțiunilor aplicabile în cazul criminalității organizate și transnaționale;

16.  consideră, de asemenea, că este foarte important să se faciliteze accesul întreprinderilor din UE la proceduri antidumping rapide, având în vedere potențialele pierderi atât pentru bugetele naționale, cât și pentru bugetul UE ce pot fi generate de cazurile de denaturare a concurenței legate de practici comerciale neloiale sau de parteneri comerciali neloiali, care au un efect negativ asupra IMM-urilor;

17.  solicită să fie intensificată cooperarea vamală atât în cadrul Uniunii, cât și cu țările terțe, pentru a crește ritmul acțiunilor de combatere a comerțului ilicit de la frontierele UE și pentru a contribui la identificarea de către factorii de decizie a punctelor vulnerabile ale pieței și ale lanțurilor de aprovizionare internaționale, precum și la descoperirea și eliminarea legăturilor dintre actorii implicați în activități comerciale ilicite;

18.  subliniază, de asemenea, că este necesară o metodă eficace de partajare a informațiilor statistice legate de controalele la import ale UE, pentru a fi depistate lacunele din datele necesare pentru elaborarea strategiilor de combatere a rețelelor comerciale ilicite și pentru atacarea sursei acestei probleme prin prevenirea importului de bunuri care încalcă DPI și a creării unor noi metode și rute de contrabandă; consideră că este necesar să se intensifice atât cooperarea administrativă la nivel internațional între autoritățile vamale, cât și dezvoltarea de parteneriate cu agenții economici, pentru a contracara încălcările legislației vamale și evitarea obligațiilor fiscale;

19.  este conștient de faptul că aplicarea efectivă a DPI reprezintă un obiectiv global, care trebuie urmărit constant de autoritățile vamale în beneficiul pieței unice a UE și al cetățenilor UE și prin intermediul unei cooperări corespunzătoare în cadrul ALS cu partenerii comerciali, astfel încât să fie combătute încălcările DPI din cadrul lanțurilor internaționale de aprovizionare în domenii precum contrafacerea (încălcarea mărcilor comerciale), piratarea (încălcarea drepturilor de autor), contrabanda cu produse sensibile cum ar fi produsele farmaceutice sau cele supuse unor taxe foarte ridicate, indicațiile geografice și marcajul de origine, transportul și vânzarea de produse contrafăcute și evaziunea fiscală;

20.  observă că dorința de a evita controalele normative în cazul exportului/importului poate duce la nerespectarea imperativelor legate de sănătatea și siguranța consumatorilor, ceea ce poate să prezinte un risc pentru societate și piețe, afectând totodată, într-o anumită măsură, economiile țărilor.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

8.11.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Julia Pitera

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

21.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

5

4

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Philippe Loiseau, Jordi Solé

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

29

+

ALDE

Marietje Schaake, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

EFDD

Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Obermayr Franz, Salvini Matteo

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Pabriks Artis, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

5

-

ENF

Loiseau Philippe

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

4

0

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri